Tjänstesektorns ekonomi

Pågående projekt

IFN fortsätter och förstärker vår forskning om välfärdstjänster.

Forskningsprojektet syftar till att studera beteendemässiga aspekter av institutionell design. Utgångspunkten är att en institution är en formell och centraliserad struktur. Det finns många exempel på sådana institutioner: hur man skapar centraliserade anbudsförfaranden vid offentlig upphandling, hur man designar auktioner för spektrumlicenser, hur man fördelar skolplatser givet föräldrarnas preferenser för skolor eller hur man organiserar centraliserade institutioner för organtransplantationer. 

I det här projektet undersöks friskolornas val av etableringsort, och hur detta påverkas av faktorer som varierar mellan geografiska områden.

Syftet med detta projekt är dels att kartlägga minimilönernas nivåer och grad av differentiering på ett antal avtalsområden i Sverige och dels att undersöka vilka effekter minimilönerna har på sysselsättning och andra viktiga utfall på arbetsmarknaden.

Projektet studerar vilka effekter lagstiftningen om anställningsskydd har - i Sverige och i andra länder.

Vi mäter produktivitet i detaljhandeln och analyserar de lokala marknadseffekterna av nyetableringar av så kallade "big-box"-butiker.

Forskningsprojektet har som övergripande syfte att göra en dynamisk analys av efterfrågan och marknadsstruktur i svensk dagligvaruhandel.

I det här projektet använder vi svenska data från den militära mönstringen för att studera personlighetens betydelse för lön, inkomst och arbetslöshet.

Ofta betonas den centrala betydelsen medarbetarnas kunskaper – s.k. humankapital – spelar för företagens produktivitet. I detta projekt studeras fördelningen av humankapital mellan olika företag över tid.

Ett projekt om besöksnäringens lokalisering.

Ett projekt om typerna, implementeringen och lokaliseringen av innovationer i besöksnäringen.

Tillsammans med SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) har IFN startat ett program om hur det svenska systemet för produktion av välfärdstjänster kan förbättras. Programmet kommer att innehålla forskning som bedrivs på IFN och som läggs ut på utomstående forskare, samt populärvetenskap och offentliga seminarier som publiceras och anordnas av SNS.

Aktuell forskare

Niclas Berggren

Forskningsområden: Institutionell och politisk ekonomi; tillit, tolerans och religion; skönhetens betydelse i politiken.

Några av de frågor Niclas Berggren försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar t.ex. tillit, tolerans och religion ekonomins funktionssätt?
  • Finns det ett samband mellan graden av marknadsekonomi och sociala variabler (som tillit och tolerans)?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se