Pågående projekt

Produktivitetsdynamik och etablering av ”big-box”-butiker i detaljhandeln

Vi mäter produktivitet i detaljhandeln och analyserar de lokala marknadseffekterna av nyetableringar av så kallade "big-box"-butiker.

Projektansvarig: Matilda Orth och Florin Maican, IFN och Göteborgs universitet

Nyetablering av stora "big-box”-butiker tillsammans med en kraftig minskning av totala antalet butiker är en utmärkande trend i detaljhandeln. Det mest kända exemplet är expansionen av Wal-Mart som bland annat har visats leda till lägre priser och utslagning av små butiker i USA, den så kallade "Wal-Mart-effekten”. Om än i mindre skala och med en mer restriktiv reglering av nya butiker följer detaljhandeln i Europa samma trend. Det finns vid dagens datum lite forskning om hur produktivitet kan mätas i handeln och vilken roll big-box-butiker och reglering av nya butiker haft för dess utveckling.

I detta projekt används nyligen framtagna modeller och ekonometriska metoder för att på butiksnivå mäta produktivitet i detaljhandeln. Vidare analyseras hur etablering av big-box-butiker och reglering av nya butiker påverkar utslagning och fördelning av produktivitet bland kvarvarande butiker på lokala marknader. Den empiriska tillämpningen bygger på detaljerad data över alla dagligvarubutiker i Sverige. Projektet belyser framförallt betydelsen av att ta hänsyn till marknadsmakt och strategisk interaktion mellan butiker på lokala marknader för att få fram ett korrekt produktivitetsmått. Dessutom analyseras och jämförs olika modelleringsalternativ givet typisk data som finns tillgänglig för att studera produktivitet och lokal konkurrens i detaljhandeln.

Projektet finansieras av ett anslag från Konkurrensverket.

Tidsperiod: 2011-

 

Publikationer

Orth, Matilda (2014). Mindre strikt reglering ökar produktiviteten i detaljhandeln. IFN Nyhetsbrev nr 5, 2014. Länk

Maican, Florin and Matilda Orth (2012). A Dynamic Analysis of Regulation and Productivity in Retail Trade. IFN Working Paper nr 939. Länk

Maican, Florin och Matilda Orth (2012). Productivity Dynamics and the Role of "Big-Box" Entrants in Retailing. IFN Working Paper nr 898. Länk

 

 

Aktuell forskare

Lars Calmfors

Forskningsområden: Arbetsmarknads- och makroekonomi.

Några av de frågor Lars Calmfors försöker besvara i sin forskning:

  • Orsaker till arbetslöshet?
  • Hur fungerar EMU?
  • Hur kan olika institutionella arrangemang bidra till en lämplig finanspolitik? 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se