Pågående projekt

Det kunskapsrika företagets framväxt

Ofta betonas den centrala betydelsen medarbetarnas kunskaper – s.k. humankapital – spelar för företagens produktivitet. I detta projekt studeras fördelningen av humankapital mellan olika företag över tid.

Projektansvarig: Jonas Vlachos, Stockholms universitet och IFN
Projektdeltagare:

Christina Håkanson, Stockholms universitet och Erik Lindqvist, Handelshögskolan i Stockholm och IFN 


I många länder, däribland Sverige, har lönespridningen ökat trendmässigt under en följd av år. En viktig fråga att besvara är i vilken grad detta fenomen beror på att arbetskraft med stort humankapital i allt högre grad koncentreras till vissa företag och i vilken grad det beror på att produktivitetsskillnaderna mellan företag ökat av andra skäl. Vår förhoppning är att projektet kan bidra till en ökad förståelse för drivkrafterna bakom de förändringar i lönefördelningen som kunnat observeras de senaste 20 åren. Dessa insikter kommer även att kunna ge ökad förståelse för krafterna bakom produktivitetsutvecklingen mer generellt.

 

Publikationer

Håkanson, Christina, Erik Lindqvist och Jonas Vlachos (2015). Firms and skills: The evolution of worker sorting. IFN Working Paper nr 1072. Länk

 

Aktuell forskare

Niclas Berggren

Forskningsområden: Institutionell och politisk ekonomi; tillit, tolerans och religion; skönhetens betydelse i politiken.

Några av de frågor Niclas Berggren försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar t.ex. tillit, tolerans och religion ekonomins funktionssätt?
  • Finns det ett samband mellan graden av marknadsekonomi och sociala variabler (som tillit och tolerans)?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se