Institutet i media

Institutet i media – 2017

Här hittar du ett urval av artiklar, reportage och inslag från den senaste tiden som rör forskare och forskning från IFN.

2017-02-20 Aftonbladet

Mjölken betalas inte med procent

I en krönika på ledarsidan förklarar Aftonbladet att "direktörerna som betalar [för AER] hoppades kanske på argument för större löneskillnader och mindre anställningstrygghet. Delvis är det precis så det har blivit, men inte bara". AB skriver om AER:s andra rapport: " ... förklarade Calmfors [IFN] att industrin måste ta hänsyn till andra branscher när lönerna görs upp. Annars förlorar exportindustrin ledarrollen på arbetsmarknaden".


2017-02-20 Ingenjören

Märket kan vara på väg mot kollaps

"Den modell där industrin avgör nivån på löneökningarna för hela arbetsmarknaden kan vara historia," skriver Ingenjören. Tidningen citerar Lars Calmfors, IFN: "Om man ser tillbaka har utrymmet för löneökningarna varit större i industrin än i privata tjänstesektorn och den offentliga sektorn. I dag har vi en ny situation med det omvända. Därför finns det på sikt en risk för stora spänningar med samma nivå på löneökningarna inom alla sektorer."


2017-02-18 Svenska Dagbladet

Per Gudmundson: Vad hände med tjejen på resebyrån?

I en ledare i SvD skriver Per Gudmundson om digitalisering och hänvisar till boken Digitalization, Immigration and the Welfare State av Mårten Blix, IFN. Blix visar att "konsumtionen av sjukhusvård har stigit enormt de senaste två decennierna. Vår användning har stigit mer än 35 procent. Antalet arbetade timmar på sjukhusen är dock tämligen stabil".


2017-02-17 Dagens Arena

Låga löner är inte gratis

Dagens Arena skriver i en ledare att med  "lönesänkningar på 10 000 kronor i månaden vill Lars Calmfors [IFN] förbättra integrationen i Sverige. Att kräva att facket ska acceptera en sådan lönediskriminering strider mot parternas fria förhandlingsrätt."


2017-02-16 Värmlands Folkblad

Vinstjakt föder fusk

"Den rektor och skola som inte fuskar är körd i dagens skolsystem" skriver Värmlands Folkblad i en ledare. Tidningen citerar Jonas Vlachos, affilierad till IFN: "Vi kan inte lita på att rektorerna är oväldiga tjänstemän som inte drivs av egenintresse här."


2017-02-16 SVT Skåne med flera

Fler jobb och färre bidrag i herrgården

SVT Skåne skriver om SCB-statistik om antalet förvärvsarbetande i utsnförskapsområden. Texten baseras på en artikel i Dagens Nyheter där Lars Calmfors, IFN, citeras.


2017-02-16 ETC

Positiv trend: Högre sysselsättning bland utrikesfödda

ETC publicerar en nyhetsartikel baserad på en artikel i Dagens Nyheter där Lars Calmfors, IFN, citeras.


2017-02-16 Kollega

Nya låglönejobb får nobben av Unionen

Arbetsmarknadsekonomiska rådet och dess ordförande Lars Calmfors, IFN, har föreslagit lägre löner för enklare jobb. Unionens tidning Kollega skriver att Unionen "säger tvärt nej till förslaget om att inrätta jobb med särskilt låga löner för nyanlända. "Jag tror inte på idén inom vårt organisationsområde", säger Unionens förhandlingschef Niklas Hjert till tidningen.


2017-02-16 TCO-Tidningen

Lars Calmfors och AER efterlyser flexibelt industrimärke

TCO-Tidningen/Arbetsvärlden skriver om en rapport från AER där Lars Calmfors och Per Skedinger, IFN, ingår: "Näringslivets arbetsmarknadsekonomiska råd vill att parterna i framtiden använder industriavtalet mer flexibelt som märke för lönebildningen. Annars kan lönebildningen på sikt kollapsa."


2017-02-15 Dagens Arbete

”Han lever kvar i en gammal värld”

Dagens Arbete skriver i en nyhetsartikel att varken IF Metall, Teknikföretagen eller Kommunal håller med professor Lars Calmfors, IFN, när han ifrågasatt hur hållbart det är att i längden låta industrins förutsättningar avgöra löneökningarna på svensk arbetsmarknad.


2017-02-15 Dagens Samhälle

”LO håller ny underklass borta från jobben”

I ett debattinlägg i Dagens Samhälle skriver Siri Steijer, Timbro, att LO försöker hålla borta främst arbetslösa invandrare från arbetsmarknaden. Steijer tror att det är fler än var femte invandrare som är arbetslös. Hon hänvisar till Lars Calmfors, IFN, som konstaterat att "krävs det inte mycket för att räknas in i statens sysselsättningsstatistik".


2017-02-15 Dagens Nyheter

Lyft för utsatta områden – fler i arbete och mindre ohälsa

DN skriver om statistik från SCB om att fler har jobb i utanförskapsområden. Lars Calmfors intervjuas och säger att "en förklaring är troligtvis att det har varit en allmän uppgång av sysselsättningsgraden bland utrikesfödda". Han fortsätter: "Utrikesfödda arbetar i betydligt större utsträckning deltid eller har visstidsanställningar än inrikesfödda."


2017-02-15 TT/Borås Tidning med flera

Fler i utsatta områden har jobb

Om utvecklingen i landets mest utsatta förortsområden skriver TT att allt fler har jobb och allt färre lever på bidrag. "En förklaring är troligtvis att det har varit en allmän uppgång av sysselsättningsgraden bland utrikesfödda, kraftigare än bland inrikesfödda," säger Lars Calmfors, IFN.


2017-02-15 Allehanda

Den som inte fuskar är körd i dagens skolsystem

Allehanda skriver en ledare om uppgifter att lärare och rektorer är inblandade i fusk i samband med de nationella proven. Jonas Vlachos, affilierad till IFN, säger "vi inte kan lita på att rektorerna är oväldiga tjänstemän som inte drivs av egenintresse här." Ledarskribenten tycker att det är logiskt att "plocka bort hela drivkraften för fusket – vinstdriften – från ekvationen".


2017-02-15 Dagens Industri

Tobias Wikström: Damberg och Calmfors har fel om låglönejobb

I en ledare skriver DI om att LO och S anser att "lagen om arbetskraftsinvandring för icke-européer är för generös". Tidningen hänvisar till Lars Calmfors, IFN, som enligt skribenten sagt "att låglönejobben kan utformas som ett arbetsmarknadsprogram, och då behöver det inte vara tillgängligt för EU-migranter."


2017-02-15 Dagens Industri

Fack och arbetsgivare duckar expertråd

DI skriver i en nyhetsartikel om AERS:s årsrapport 2017 att "bägge parter på arbetsmarknaden avfärdar bestämt professor Lars Calmfors [IFN] expertråd för att styra undan en kollaps i lönebildningen och öka jobbchanserna för utrikes födda".


2017-02-15 Norra Skåne

Mo­di­fiera ”mär­ket”

I en ledare refererar Norra Skåne och Laholms Tidning till en rapport från AER med Lars Calmfors, IFN, som ordförande: "Bristen på ar­bets­kraft både inom den of­fent­liga sek­torn och i pri­vata tjänster gör att in­du­strins 'mär­ke' i lö­ne­för­hand­lingarna ris­kerar att kol­lapsa." Tidningen avslutar: "Men fram­för­allt måste de struk­tu­rellt fel­avlönade, främst många yr­ken i of­fent­lig sek­tor, få höja sitt re­la­tiva lö­ne­lä­ge."


2917-02-15 Blekinge Läns Tidning

Låt folk göra rätt för sig!

I en ledare skriver BLT att "utrikes föddas anknytning på svensk arbetsmarknad har grovt underskattats, det menar Arbetsmarknadsekonomiska rådet. Nu måste LO ge med sig och öppna upp för fler enkla jobb på arbetsmarknaden så att folk kan göra rätt för sig". BLT citerar Lars Calmfors, IFN: "Det är ändå bättre att ha ett jobb med låg lön än ännu lägre bidrag"


2017-02-15 Arbetet

Återigen vill arbetsmarknadsekonomiska rådet sänka löner

I en ledare kommenterar Arbetet Arbetsmarknadsekonomiska rådets rapport 2017 och dess ordförande Lars Calmfors, IFN. "Det finns en stor paradox i rapporten. För trots många lovord över anställningsstöden föreslår man – som så ofta från arbetsgivarhåll – fler enkla jobb med låga löner, utan att egentligen kunna presentera hur det skulle vara en bättre väg än de anställningsstöd man just lovordat."


2017-02-15 Svenska Dagbladet

Per Gudmundson: Läser du detta klarar du dig

Landet blir allt tydligare kluvet. Det visar Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER) i sin årsrapport, skriver SvD i en ledare. "Gränsen går mellan dem som har jobb, och dem som inte har." Per Gudmundson skriver att "omkring 5 procent av arbetskraften sysselsätts inom den lägsta kvalifikationsnivån. Tyvärr har andelen lågutbildade växt till 11 procent av arbetskraften. Som det ser ut nu kommer det aldrig att finnas jobb åt dem".


2017-02-15 Barometern

Ingen lågt hängande frukt i blåbärsskogen

I en ledare hänvisar Barometern till Arbetsmarknadsekonomiska rådets rapport för 2017. Skribenten citerar Lars Calmfors, IFN, i SvD: "Bara 17 procent av kvinnor födda i Afrika har fast heltidsanställning jämfört med 51 procent av inhemskt födda. Av dem som varit i Sverige under kortare tid än fem år har bara 3 procent fast heltidsarbete".


2017-02-15 Dagens Nyheter

Johan Schück: Politikerna tvingas ta över från arbetsgivare och fack

Johan Schück, DN, skriver att "samtalen mellan arbetsgivare och fack har kört fast. Det tvingar fram en politisk lösning på frågan hur flyktinginvandrarna ska undgå långtidsarbetslöshet". Han förklarar att Arbetsmarknadsekonomiska rådet och Lars Calmfors, IFN, har intressanta förslag: "Främst gäller det om sänkta minimilöner som avgränsas till den grupp som riskerar att fastna i långtidsarbetslöshet."


2017-02-15 Dagens Nyheter

Nya regler kan ge fler fasta jobb

DN ekonomi skriver om Arbetsmarknadsekonomiska rådets rapport för 2017: "Ändrade anställningsregler skulle förbättra integrationen genom att fler kunde gå från tillfälliga till fasta jobb, enligt en ny rapport. Men det politiska läget är låst." Lars Calmfors, IFN, förklarar att "tittar vi bara på siffror för arbetslöshet och sysselsättning så underskattar vi problemen grovt".


2017-02-15 SVT Nyheter

SVT avslöjar: Lärare hjälper elever fuska på nationella proven

SVT skriver om en undersökning som Uppdrag granskning har gjort via Lärarnas riksförbund. Nio procent av lärarna uppger att det förekommit fusk vid de nationella proven på deras skola. Jonas Vlachos kommenterar: "Rektorerna är ju företagsledare i någon mening. Det är så vi har konstruerat skolsystemet. Det vill säga att vi inte kan lita på att rektorerna är oväldiga tjänstemän som inte drivs av egenintresse här."


2017-02-14 Direkt/ Svenska Dagbladet

Löneavtal: industrinorm kan innebära problem för arbetsmarknaden

SvD Näringsliv publicerar en artikel om att Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER) visat att hemmamarknaden går bättre än exportsektorn vilket "kan innebära stora påfrestningar för industrinormen". I artikeln citeras Lars, Calmfors, IFN och ordförande för AER. Han säger att detta kan utsätta industrins märkessättning för "väldigt stora påfrestningar". 


2017-02-14 Sveriges Radio Ekonomi

Lönemärkets framtid osäker

Det sätt som löneökningar bestäms på där industrins avtal blir norm för hela arbetsmarknaden står inför stora svårigheter, det säger Lars Calmfors i ern intervju för Sveriges Radio.


2017-02-14 Höglandsnytt

KRAVET: Skrota reglerna för småföretagarna – ge dem pengarna

I ett debattinlägg av Leif Svensson, ordförande i Småföretagarnas riksförbund, refereras till en artikel av Åsa Hansson, affilierad till IFN. i Skattenytt. Hon skriver "att det kan det finnas anledning att fundera på hur man principiellt bör se på beskattning av entreprenörer". Svensson vill skrota 3:12-reglerna.


2017-02-14 TT/Östgöta Correnspondenten med flera

Ekonomiskt råd varnar för lönekollaps

I en notis skriver TT om "det skapas stora lönespänningar på arbetsmarknaden när exportindustrin går relativt svagt samtidigt som företag på hemmamarknaden skriker efter arbetskraft". TT fortsätter: "Lönebildningen kan bryta samman, varnar Arbetsmarknadsekonomiska rådet med professor Lars Calmfors [IFN] i spetsen."


2017-02-14 Dagens Arena

Månadslön på 14000 – Calmfors recept för integration

Dagens Arena skriver att "nya låglönejobb med 14 000 kronor i månaden ska integrera utrikesfödda på den svenska arbetsmarknaden, föreslår Arbetsmarknadsekonomiska rådet" (med Lars Calmfors, IFN, som ordförande). Tidningen fortsätter: "Men enligt LO skulle många riskera att fastna i låglönejobben."


2017-02-14 Dagens Arbete

”Spänningar om alla ska ha samma löneökning”

Dagens Arbete skriver att "på sikt kan det bli ohållbart att industrins förutsättningar avgör löneökningarna, enligt Lars Calmfors. Nu vill han få parterna att fundera över märkets roll." Tidningen citerar Calmfors: "Det är bättre att anpassa systemen i tid."


2017-02-14 Omni

Calmfors förslag: Stramare tyglar och fler låglönejobb

I en notis skriver Omni om Arbetamarknadsekonomiska rådets 2017 års rapport och tudelningen på arbetsmarknaden: "Det är ändå bättre att ha ett jobb med låg lön än ännu lägre bidrag", säger Calmfors till Svenska Dagbladet.


2017-02-14 Dagens Industri

Här hittar Calmfors nya enkla jobb

Dagens Industri skriver i en nyhetsartikel att "klyftan bara växer mellan svaga och starka grupper på svensk arbetsmarknad. Lösningen stavas nya enkla jobb för 14.000 i månaden och en dränering av Sveriges stora vikarieträsk, enligt Arbetsmarknadsekonomiska rådet, AER, med professor Lars Calmfors i spetsen".


2014-02-14 TT/Metro med flera

Större klyftor än väntat på arbetsmarknaden

I en notis skriver TT om en rapport från Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER), med Lars Calmfors som ordförande och Per Skedinger, IFN, som ledamot. "Arbetslöshets- och sysselsättningssiffror är alarmerande i sig men det underskattar ändå den tudelning som finns på arbetsmarknaden mellan inrikes och utrikes födda, säger rådets ordförande, professor Lars Calmfors, till Svenska Dagbladet," skriver TT.


2017-02-14 Svenska Dagbladet

Underskattat hur svårt det är för utrikesfödda få jobb

Utrikesfödda har en ännu svagare ställning på arbetsmarknaden än vad som hittills uppmärksammats, förklarar Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER) och dess ordförande Lars Calmfors, IFN, i en ny rapport som SvD Näringsliv redovisar: "Bara 17 procent av kvinnor födda i Afrika har fast heltidsanställning jämfört med 51 procent av inhemskt födda. Av dem som varit i Sverige under kortare tid än fem år har bara 3 procent fast heltidsarbete."


2017-02-08 Byggindustrin

"Bäddar vi för en ny Lindbeckskommission?"

I en ledare skriver Byggindustrin om en intervju med Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, i DN: "Kombinationen av hyresreglering och nya subventioner kan bädda för en ny kriskommission av 1990-talssnitt. Kommer den att kallas Lindbeckskommissionen 2.0?"


2017-02-07 The Swedish Wire

Sweden among world’s most innovative countries

Sverige klättrade till andra plats i Bloombergs Innovation Index, rapporterar Swedish Wire och citerar Magnus Henrekson, IFN: "Nya idéer tenderar att löna sig i Sverige, även om den nuvarande regeringen är mindre företagsvänliga och har infört skatter som som kan komma att inverka negativt på företagens investeringar."


2017-02-07 Bloomberg

Bank Tax Is Slammed in Sweden as Competition Watchdog Weighs In

Bloomberg skriver om den av regeringen föreslagna bankskatten. Magnus Henrekson, IFN, intervjuas och förklarar: "Om trycket blir extremt stort från olika rådgivande organ, och de kan visa att skatten skapar stora problem, då kan det hända att förslaget dras tillbaka".


2017-02-07 Dagens Samhälle

Även asylpolitiken måste byggas på forskning

I en krönika i Dagens Samhälle skriver Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, att "Tino Sanandajis bok om invandringens konsekvenser bygger på forskning och kan hjälpa politikerna att inte upprepa tidigare misstag". Heller Sahlgren skriver: "Boken är en mycket bra genomgång av relevant forskning och statistik om invandringens konsekvenser, både direkta och indirekta."


2017-02-06 Forskning & Framsteg

Därför kan byggboomen inte lösa bostadskrisen

Forskning & Framsteg skriver att trots att bostadsbyggandet går på högvarv så ökar bostadsbristen. Tidningen hänvisar till att Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, "ser en lösning i att avveckla hyreskontrollen, förutom att öka subventionerna för nyproduktioner. Även han tror på någon form av social housing, med insprängda lägenheter för låginkomsttagare i vanliga bostadsområden".


2017-02-06 Axess

Inga pappas pojkar

40 procent av vd:ar för de största svenska företagen födda på 1940-talet växte upp i arbetarhem. Idag är medelklassen rekryteringsbas, skriver Magnus Henrekson, som forskat i ämnet, i en artikel i Axess.


2017-02-06 Du&jobbet

Invandring höjde löner för lågutbildade

Du&jobbet skriver om en studie av Mette Foged om att trots stora flykingggrupper så var "arbetslösheten oförändrad, och lönerna ökade för både hög- och lågutbildade". Fogds menar att Sverige inte har en lika flexibel arbetsmarknad som Danmark något som Lars Calmfors, IFN, inte håller med om: "Det är lite av en myt att Danmark har en så flexibel arbetsmarknad".


2017-02-07 KIT

Så kan Trump skapa jobb i USA

Vad talar för att Donald Trumps ekonomiska politik kommer att gå vägen, undrar KIT, en svensk digital publicist. "Osäkerhet är alltid dåligt för investeringar och kan i sig skada amerikanska företag och ekonomin", säger Fredrik Sjöholm, Lunds universitet och affilierad till IFN.


2017-02-06 Expressen

Borgarna har också ansvar för flumskolan

I en ledare skriver Expressen om skolforskning av Johan Wennström, IFN, som den redovisas i senaste numret av Fokus. "Såväl borgerligheten som socialdemokratin har bidragit till att skapa det Jan Björklund (L) brukar kalla för flumskolan" konstaterar Expressen och avslutar: "Den svenska skolans kris är helt enkelt ett blocköverskridande misslyckande."


2017-02-06 SNB/Enköpings-posten med flera

Kvarsittning för lärarfacken

Enköpings-posten m.fl. skriver i en ledare att lärarfacken och LO vill införa ett system där hänsyn ska tas till att det skapas blandade elevgrupper. Tidningen hänvisar till forskning av gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN. Flera studier visar [...] att en viss sortering av eleverna utifrån studieförmåga kan hjälpa till att höja snittet". Men, skriver ledarskribenten, "dåliga skolor kommer inte att bli bättre för att vi tvingar en del elever att gå där".


2017-02-03 Aktuellt i politiken

Sverige – de rikas skatteparadis

Socialdemokratiska Aktuellt i politiken skriver i enledare om boken ”Jakten på den försvunna skatten” (Ordfront) av Erik Sandberg om det svenska skattesystemet. Han säger att "skattebördan har flyttats och det drabbar stora grupper". Han hänvisar till Lars Calmfors, IFN om "uppmanat  finansminister Magdalena Andersson att återinföra fastighetsskatten".


2017-02-03 Dagens Nyheter

Trumps krav på nya tullar en upprepning av historien

DN ekonomi skriver om "murar, tullar och nationalism" som växer fram i USA. Joshua N. Feinman, Deutsche Asset Management, drar paralleller med vad som ledde fram till det första världskriget. Therese Nilsson och Andreas Bergh, IFN, kommenterar och förklarar bland annat att globaliseringen gynnar ekonomin som helhet. Therese Nilsson: "Den största delen av befolkningen har fått mer pengar i plånboken. Förklaringen till ökade inkomstskillnader ligger i att de allra rikaste personerna har blivit mycket rikare."


2017-02-03 Fokus

De misstänkta

Huvudartikeln (med tillhörande omslag) i veckans Fokus är författad av Johan Wennström, IFN, och är baserad på hans forskning kring skolan och New Public Management. "Förstörde flumvänstern den svenska skolan? Jodå. Men läser man Svenska Dagbladet från det borgerliga nittiotalet framstår det som ett grupparbete" inleder Fokus texten.


2017-02-03 Dagens Industri

Fyra forskare: Värna jobbskapande företag

I ett debattinlägg i Dagens Industri skriver bland andra Magnus Henrekson, IFN, att på kort sikt bör regeringen avstå från ytterligare skattehöjningar på just små och medelstora företag. Forsksrna skriver vidare att "regeringen borde vara mer offensiv när det gäller beskattning av personaloptioner".


2017-02-03 Skolvärlden

Nationella proven styr allt fler lärares undervisning

Skolvärlden skriver att enligt Skolverket har andelen lärare som anpassar sin undervisning efter de nationella proven ökat dramatiskt. En av de som intervjuas är Jonas Vlachos, affilierad till IFN: "Det finns ett uttalat syfte att stötta betygssättningen, men proven styr också innehållet", säger han till Skolvärlden.


2017-01-31 HelaHälsingland

Kom gärna in i landet men inte till jobbet

HelaHälsningland skriver i en ledare om integration av nyanlända på den svenska arbetsmarknaden. Tidningen hänvisat till att "Lars Calmfors [IFN] är övertygad om att politiken måste blanda sig i de fruktlösa samtalen. En trepartslösning där regeringen sätter ner foten".


2017-01-30 Dagens Nyheter

”Risk att det folkliga stödet för EU snabbt undermineras”

Lars Oxelheim, affilierad till IFN, är en av författarna till ett debattinlägg i Dagens Nyheter. Som en redaktörerna till årets upplaga av boken Europaperspektiv skriver han att "en majoritet av medborgarna i EU är positiva till medlemsskapet. Men förtroendet för EU:s institutioner minskar markant  [...]. Stödet för EU-medlemskapet kan snabbt undermineras. "


2017-01-29 Svenska Dagbladet

Vad har invandrare, frihandel och robotar gemensamt?

I en krönika på ledarsidan i SvD skriver Andreas Bergh, IFN, att lärdomen är att invandrare, liksom robotar och frihandelsavtal, kan skapa stora samhällsekonomiska vinster, "men för att göra det måste de tillåtas påverka lönerna så att viss produktion blir billigare. När så sker kommer det att finnas förlorare". Han förklarar att makthavarna "måste tänka ut sätt att kompensera de grupper som riskerar bli förlorare".


2017-01-26 Dagens Industri

Professorn: Stor risk att Trump utlöser handelskrig

Henrik Horn, IFN, intervjuas i Dagens Industri om Donald Trumps handelspolitik. ”Jag tror att det finns en påtaglig risk för handelskrig, att det kommer att spåra ur, det är väldigt lätt att utlösa,” säger Horn. Han tillägger att ett handelskrig utan tvekan blir kostsamt.


2017-01-26 Expressen

Skrota köerna och lotta ut skolplatserna

Patrik Kronqvist skriver på Expressens ledarsida att kösystem till skolor är orättvisa. Han hänvisar till forskning av Jonas Vlachos, affilierad till IFN, som visar att "elevunderlaget skiljer sig markant åt mellan fristående och kommunala grundskolor. Elever från god socioekonomisk bakgrund är överrepresenterade i fristående grundskolor."


2017-01-24 Dagens Nyheter

Ekonomer oeniga om hur klyftorna ska minska

DN ekonomi har utgått från vad Lars Calmfors, IFN, förslog i Agenda 2017-01-22:  "Höj fastighetsskatten och öka bidragen till de med lägst inkomster". Ti9dningen har tillfrågat ekonomer om deras syn på detta. "Vad gäller fastighetsskatten stämmer det, visar DN:s rundringning. Men ökade bidrag är mer kontroversiellt."


2017-01-24 Dagens Samhälle

Skolpolitik får inte grundas på kalkonforskning

I en krönika i Dagens Samhälle skriver Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, om studie som "påstår att mer idrott i skolan höjer pojkars resultat". Heller Sahlgren skriver att "studien säger egentligen ingenting om huruvida idrott faktiskt ger bättre studieresultat". Han skriver att det är "bara för att en faktor samvarierar med en annan betyder det inte att den ena orsakar den andra".


2017-01-22

SVT Agenda

Lars Calmfors, IFN, intervjuas i Agenda. Han förklarar att om man vill utjämna klyftorna i samhället så är återinförd fastighetsskatt "en väldigt bra metod". Eftersom de som har de dyrast fastigheterna får betala mest. Ett sämre alternativ, säger han, är att begränsa ränteavdragen.


2017-01-22 Dagens Nyheter

Därför är regeringens vinsttak dårskap

"Slöseri framför kvalitet. Jättebolag i stället för fler mindre aktörer. Följderna av Välfärdsutredningens förslag tonar fram, och de förskräcker" skriver DN i en huvudledare. Tidningen hänvisar till en rapport författad av bl.a Henrik Jordahl, IFN: "Precis som tidigare analyser av sakkunniga är Jordahls genomgång en sågning. Han och hans medförfattare förklarar pedagogiskt hur Reepalu tänkt galet. Och varför den modell för vinstbegränsning som han föreslår kommer att slå tillbaka mot välfärden."


2017-01-21 Svenska Dagbladet

Arrogans har gett oss dagens skola

Svenska Dagbladet kultur skriver att vi inte kan trolla fram en perfekt skola, men "att ordning och ömsesidig respekt förbättrar både trivseln och undervisningen". Jonas Vlachos, affilerad till IFN, citeras om skolresultatens uppgång i senaste TIMSS-mätningen: "Jag känner fortsatt oro för svensk skola, att det här är en engångsvinst [...].


2017-01-20 IT-kanalen

Nuläge och framtida behov inom mjukvaruutveckling

IT-kanalen skriver att Blekinge Tekniska Högskola och CaptureInnovation kommer att genomföra en pilotstudie om behovet av kompetens inom mjukvaruutveckling. Martin Andersson, BTH och affilierad till IFN, intervjuas. Han hoppas att "projektet skapar en grund på vilken det möjliggörs att fortsatt ta fram regelbunden statistik inom mjukvaruområdet”.


2017-01-20 Lärarnas Tidning

Näringslivet mobiliserar med sajt mot vinsttak

"24 februari går remisstiden ut för utredaren Ilmar Reepalus förslag till vinstbegränsningar" skriver Lärarnas Tidning och fortsätter om en rapport av bl.a. Henrik Jordahl, IFN, som presenterades på ett seminarium som arrangerats av Svenskt Näringsliv: de har "[...} undersökt vilka effekterna av vinsttaket skulle bli för kvalitet, innovationer och produktivitet i välfärden. Allt skulle minska, enligt Henrik Jordahl."


2017-01-20 Ingenjören

Sverige tvåa i innovationsrankning

Ingenjören skriver om Bloomberg Innovation Index: "Enligt Magnus Henrekson på Institutet för näringslivsforskning, som citeras i Bloombergs artikel, lönar det sig att ha nya idéer i Sverige. Han menar att svenskar är individualister och att de därför har idéer som de vill realisera, och tjäna pengar på."


2017-01-19 Arabs Today med flera

Morocco Features in World’s Top 50 Most Innovative Economies

Arabs Today and Morocco World News pulicerar en text som bygger 2017 Bloomberg Innovation Index. Skribenten hänvisar till en intervju med Magnus Henrekson, IFN (Bloomberg). Henrekson förklarar att "trots högre skatt på arbete som den nuvarande regeringen beslutat om, och som kan ha negativa effekter vad gäller investeringar, så omhuldas personliga ambitioner i det svenska samhället".


2017-01-19 Norrbottens-Kuriren

Vägen till ett jobb riskerar att bli lång

I en ledare skriver Norrbottens-Kuriren att integrationen av asylsökande är en mycket större utmaning än bristerna i det akuta asylmottagandet. Jobb står överst på listan. ”Det bästa sättet är om arbetsmarknadens parter kan definiera nya typer av enkla jobb och förhandla fram nya lägre minimilöner just för dem" citerar tidningen Lars Calmfors, IFN.


2017-01-18 Le Figaro

La France ne se classe que 11e pays le plus innovant du monde, selon Bloomberg

Le Figaro skriver om skriver om Bloomberg index 2017 där Sverige har andraplatsen bland innovativa länder i världen. "Paradoxalt nog, som Magnus Henrekson [IFN] nämner, så tenderar innovativa idéer att frodas i Sverige även om regeringen skapat ett mindre gynnsamt företagsklimat och infört "skatten på arbete" som kan försvåra för investeringar [...] Slutligen har betoning på forskning och utveckling hjälpt Sverige att undkomma ekonomiska kriser under de senaste åren".


2017-01-18 Östra Småland

Finansministern och skatterna

Östra Småland publicerar en ledarkrönika: "Finansminister Magdalena Andersson meddelade på tisdagen att hon inte ser behov av skattehöjningar på ett par procent av BNP, som föreslagits av exempelvis ekonomiprofessor Lars Calmfors [IFN]." 


2017-01-17 TT/ Göteborgs-Posten med flera

Finansministern: Inga kraftiga höjningar

TT skriver i en artikel att "finansminister Magdalena Andersson (S) ser inga behov av skattehöjningar motsvarande 2-3 procent av BNP som bland annat Lars Calmfors [IFN] efterlyst för att klara av att finansiera välfärden."


2017-01-17 Veckans Affärer

Därför är Sverige bäst på innovation i Europa

VA skriver om Bloomberg Innovation Index där Sverige rankas som nummer ett i Europa och nummer två världen. Magnus Henrekson citeras från en intervju med Bloomberg: "En nyckel till Sveriges starka innovationsklimat är fokus på individuella prestationer, enligt Magnus Henrekson."


2017-01-17 Dagens Industri

Lista: Sverige mest innovativa landet i väst

Sverige har gått om Tyskland och är nu västvärldens mest innovativa land, skriver DI om Bloomberg index 2017. Tidningen citerar Magnus Henrekson, IFN, som intervjuats av Bloomberg. "Incitamenten finns och skattesystemet gynnar dem, fortsätter han [Henrekson] och påpekar att nya idéer tenderar att löna sig i Sverige även om den nuvarande regeringen har infört högre skatter på arbete".


2017-01-17 Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan

Sverige är världens näst mest innovativa land

I år knep Sverige andraplatsen på Bloomberg Innovation Index topplista, skriver HD med flera tidningar. Magnus henrekson, IFN, citeras från intervju med Bloomberg: "Människor är superindividualistiska – det betyder att de har idéer och är väldigt intresserade av att förverkliga dem för att tjäna mycket pengar. Motiven finns där och skattesystemet gynnar dem."


2917-01-17 Arbetet

Sverige i globala innovationstoppen

Sverige klättrar från brons till silver i affärssajten Bloombergs innovationsindex för 2017, skriver Arbetet. Tidningen citerar Magnus Henrekson, IFN, som intervjuats av Bloomberg: "Fräscha idéer betalar sig riktigt bra i Sverige, trots att nuvarande regering är mindre företagsvänlig och har infört skatter som kan krympa investeringar."


2017-01-17 Expressen

Sverige är näst bäst i världen på nytänkande

Dinapengar.se (Expressen) skriver om Bloomberg Index 2017 och att Sverige rankas som näst bästa industriland när det kommer till nytänkande och innovationer. Magnus Henrekson, IFN, citeras från intervju med Bloomberg: "Fräscha idéer i Sverige tenderar att löna sig rejält, trots att den nuvarande regeringen anses mindre företagsvänlig när det kommer till skatter."


2017-01-17 Omni

Bloomberg: Sverige näst mest innovativt i världen

Nyhetsplattformen Omni skriver om Bloomberg index 2017 där nationers innovationsklimat rankas. Sverige har gått från plats tre till plats två. Magnus henrekson, IFN, intervjuas: "Det betyder att människor har idéer och är väldigt måna om att driva dem för att bli rika. Incitamenten finns där och skattesystemet gynnar dem."


2017-01-17 Irish Times Online and more

Ireland is less innovative than it was last year - Bloomberg index

Irland flyttas ner en placering [Bloomberg Index] medan de nordiska länderna dominerar bland de 15 mest innovativa länderna, skriver Irish Times. Tidningen citerar Magnus Henrekson, IFN: "Nya idéer tenderar att verkligen löna sig i Sverige, även om den nuvarande regeringen är mindre näringslivsinriktad och har infört skatt på arbete som kan komma att minska näringslivets investeringar".


2017-01-17 Bloomberg View med flera

Sweden Gains, South Korea Reigns as World's Most Innovative Economies

De nordiska länderna dominerar bland topp 15, medan Sydkorea är nummer ett och Ryssland är den största förloraren, förklarar Bloomberg i en artikel om 2017 Bloomberg Innovation Index. Ett index som betygsätter ekonomier med hjälp av bland annat satsning på forskning och utveckling. Magnus Henrekson, IFN, intervjuas- Han förklarar att svenskar "är super individualistiska " och att många utvecklar sina idéer i hopp om att bli rika. "Morötterna finns på plats och skattesystemet bidrar."


2017-01-16 El Ideal Gallego

Los políticos de derechas son más guapos que los de izquierdas

Forskning av Niclas Berggren, Henrik Jordahl, IFN, samt Panu Poutvaara har omnämnt i en rad internationella medier. Så även i spanska El Ideal Gallego. Tidningen förklarar "bra utseende kan ge upp till 20% fler röster för konservativa kandidaten men endast 8% för vänsterpolitiker", när informationen i övrigt är knapphändig.


2017-01-13 The Atlantic

Why Conservative Politicians May Be More Attractive Than Liberal Ones

Amerikanska The Atlantic ägnar en artikel åt en studie av Niclas Berggren, Henrik Jordahl, IFN, och Panu Poutvaara. Tidningen skriver: "Konservativa politiker i USA, Europa och Australien är i genomsnitt snyggare än liberala politiker. Detta skapar rent generellt en fördel för konservativa partier".


2017-01-13 Forskning & Framsteg

Väljare belönar snygghet

Forskning & Framsteg skriver om en studie av Niclas Berggren, Henrik Jordahl, IFN, samt Panu Poutvaara: The Right Look: Conservative Politicians Look Better and Voters Reward It. "Att se bra ut verkar vara en större tillgång för en högerpolitiker eftersom ett vackert ansikte verkar signalera att man står till höger" säger Henrik Jordahl till tidningen.


2017-01-13 La Vanduardia

¿Los políticos más atractivos son de derechas o de izquierdas?

Forskning av Niclas Berggren, Henrik Jordahl, IFN, samt Panu Poutvaara har omnämnt i en rad internationella medier. Så även i spanska La Vanguadia. "The right look: Conservative politicians look better and voters reward it" är titeln på studien, som visar att högerpolitiker i allmänhet ser bättre ut än vänsterpolitiker.


2017-01-12 Australian and World News

Researchers find right-wing politicians are more attractive than their left-wing counterparts

Australian and World News skriver om en studie av Niclas Berggren, Henrik Jordahl, IFN, samt Panu Poutvaara. "Forskarna har undersökt kopplingen mellan attraktionskraft och politisk övertygelse hos dem som kör för kontor."


2017-01-12 El Mundo

Por qué los políticos de derechas son más guapos que los de izquierdas

Forskning av Niclas Berggren, Henrik Jordahl, IFN, samt Panu Poutvaara har omnämnt i en rad internationella medier. Så även i spanska El Mundo. "The right look: Conservative politicians look better and voters reward it" är titeln på studien, som visar att högerpolitiker i allmänhet ser bättre ut än vänsterpolitiker.


2017-01-12 El Español

Los políticos de derechas son más guapos que los de izquierdas, ¡por eso les votan!

Forskning av Niclas Berggren, Henrik Jordahl, IFN, samt Panu Poutvaara har omnämnt i en rad internationella medier. Så även i spanska El Español. "The right look: Conservative politicians look better and voters reward it" är titeln på studien, som visar att högerpolitiker i allmänhet ser bättre ut än vänsterpolitiker.


2017-01-11 Daily Mail Online med flera

Right-wing people are better looking than those on the left, study claims

Daily Mail Oneline och andra tidningar publicerar en text om forskning av Niclas Berggren, Henrik Jordahl, IFN, och Panu Poutvaara: Forskarna har tittar närmare på politiker i Europa, USA och Australien. Deras resultat tyder på att vi ser högerpolitiker som snyggare. De slår fast att snyggare människor tenderar att bli rikare och rikare människor har ofta en negativ inställning till vänsterpolitik.


2017-01-11 Dagens Arbete

”Receptet mot oro heter jämlikhet”

I en ledare skriver Dagens Arbete att "årets första partiledardebatt i riksdagen präglades av mörka toner". Skribenten menar att skiljelinjen i svensk politik handlar om jämlikhet: "När en etablerad ekonom som Lars Calmfors flaggar för behovet av att återinföra arvs- och gåvoskatten exempelvis är det dags för regeringen att lyssna."


2017-01-11 Dagens Arena/Magasinet Arena

Arbetets terminators

Är robotarna ett hot mot samhället eller en fascinerande möjlighet, undrar Björn Werner, Dagens Arena. Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, kommenterar Sandro Scocco, Arena Idés chefsekonom och säger bl.a. att "allt är en del av en pågående process med flera hundra år på nacken."


2017-01-10 Svenska Dagbladet

”Ekonomipriset behövs – men bör breddas”

I en replik på SvD Debatt skriver Hubert Fromlet att ekonomipriset i ekonomi bör breddas. "I förstärkt grad bör kunna utses ekonomipristagare på grundval av forskningsinsatser som förbättrar människors liv och olika länders vålmående, ekonomiskt och/eller socialt." Han förslår bland andra att  Assar Lindbeck, IFN, tilldelas priset för "sociala frågor och arbetsmarknad".


2017-01-10 Dagens Nyheter

Scania omöjligt i Trumps värld

DN Ekonomi skriver om Scania och svensk ekonomi som är "beroende av globaliseringen för sina framgångar". Men motståndet mot globaliseringen växer, "något Donald Trump utnyttjar när han tvingar biltillverkare att flytta produktion från låglönelandet Mexiko". Fredrik Sjöholm, Lunds universitet och affilierad till IFN, intervjuas.


2017-01-10 Folkbladet

Vänd på skutan Anna Ekström

I en krönika skriver Widar Andersson i Folkbladet om Gabriel Heller Sahlgren, affilerad till IFN: "Heller Sahlgren avviker från det slentrianmässiga fördömandet av svensk skola/svenska lärare och han har även avstått från att oreflekterat höja framgångsrika Pisaländers skolsystem till himmelska höjder." Andersson avslutar: "Gabriel Heller Sahlgren har länge talat för döva öron. Inom politiken har det hellre jagats efter legitimationer och efter bra metoder att slå ihjäl framgångsrika skolföretag än vad det på allvar letats efter bra skolresultat. Dags att vända på skutan nu Anna Ekström?"


2017-01-10 Dagens Samhälle

Så blir britternas död svenskarnas bröd

"För att maximera Sveriges möjligheter i samband med brexit måste vi se över vårt företagsklimat." Det skriver Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, i en krönika i Dagens Samhälle. Heller Sahlgren menar: "Målet måste vara att få så många företag i Storbritannien som möjligt – både svenska och internationella – att flytta verksamhet till just Sverige."


2017-01-09 Göteborgs-Posten

"Meningslöst att leta särdrag i andra skolsystem"

Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, är numera krönikör på GP:s ledarsida. I den första krönikan förklarar han att för att förstå varför vissa länders skolsystem är bättre än andra så räcker det inte med att "leta efter och framhålla särdrag". Nej vad som krävs är "rigorös forskning om vilken politik som fungerar".


2017-01-08 Östgöta Correspondenten

På randen av vulkanen

I en ledare skriver Christian Dahlgren att varningslamporna blinkar för ny finanskrasch. Han hänvisar till ett debattinlägg av Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet i DN. Bergh citeras: ”Man kan inte bortse från att det finns en risk för en ny finanskris. Särskilt som den vi hade för snart tio år sedan föregicks av expansiv penningpolitik som användes till dåliga investeringar och konsumtion”.


2017-01-08 Forbes

Resisting The Lure Of Short-Termism: How To Achieve Long-Term Growth

Steve Denning, Forbes, hänvisar i en artikel om kortsiktighet i näringslivet till forskning av Alexander Ljungqvist (affilierad till IFN), Joan Farre-Mensa och John Asker. Denning skriver att deras studie är "briljant". I uppsatsen jämförs investeringsmönster i offentliga företag med privatägda företag.


2017-01-06 Svenska Dagbladet

Per Gudmundson: Valfrihet i veganernas land

I en ledare skriver Per Gudmundson, SvD, om vår ovilja till förändring. Han refererar till forskning av Johan Egebark och Mathias Ekström som båda är affilierade till IFN: "Det är jobbigt att ändra sig, och det spelar stor roll hur det förvalda alternativet ser ut. Forskarna kallar det status quo bias, och det är en av anledningarna till att folk inte beter sig helt rationellt."


2017-01-05 Etc

Hon tjänade 946 miljoner förra året


2017-01-03 Sydöstran med flera

Nya pengar till försvaret

Inför konferensen Folk och Försvar i Sälen hänvisar Sydöstran i en ledare till att Lars Calmfors, IFN, föreslagit "skattehöjningar för att snabbare återställa vår försvarsförmåga. Calmfors drar paralleller med försvarsneddragningarna under mellankrigstiden. Det som hände då skulle ju inte hända igen."


2017-01-03 Göteborgs-Posten

Vem ska betala för sextimmarsdag?

I en ledare skriver GP om försöket med sänkt arbetstid på ett äldreboende i Göteborg. "Att generellt sänka arbetstiden med 25 procent, men fortsätta att betala samma löner, skulle bli mycket dyrt för den svenska välfärden. Dessutom skulle det i dagsläget vara "sällsynt dålig tajming”, som nationalekonomen Lars Calmfors (IFN) nyligen uttryckte det i en debatt om arbetstidsförkortning".


2017-01-03 Direkt/Svenska Dagbladet med flera

Nyheter i korthet

I en nyhetssammanfattning från nyhetsbyrån Direkt hänvisas till en intervju med Lars Calmfors, IFN, i Dagens Industri. Skribenten förklarar att Calmfors "delar finansminister Magdalena Anderssons oro kring växande svenska inkomstskillnader. Han ser behov av skattehöjningar de kommande åren".


2017-01-02 Expressen

Statliga verk kan inte rädda landsbygden

Patrik Kronqvist skriver på ledarsidan i Expressen att utlokaliseringar inte är lösningen på landsbygdens problem. Han citerar ett debattinlägg i SvD av Mårten Blix och Özge Öner, IFN: "Flytt av myndigheter gör ofta mer skada än nytta och syresätter inte den regionala arbetsmarknaden med de riktiga jobb som behövs".


2017-01-02 Dagens Nyheter

Två år med minusräntan – risk för ny finanskris när belåning belönas

Dagens Nyheter ekonomi skriver om den svenska minusräntepolitiken. Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, intervjuas, Han förklarar att negativa centralbanksräntor är en farlig politik: "Man kan inte bortse från att det finns en risk för en ny finanskris."


2017-01-02 Dagens Industri

Finansministern får stöd av Calmfors

Dagens Industri skriver att Lars Calmfors, IFN, förordar skattehöjningar och en mer offensiv fördelningspolitik. Men från Svenskt Näringsliv gör man tummen ned, förklarar DI. Calmfors säger: "Det är delvis en fråga om vad det är för samhälle vi vill ha. Men att ha små klyftor kan också ligga i näringslivets intresse. Skulle vi få en stor backlash mot internationell handel och öppenhet skulle det drabba ekonomin hårt."


2017-01-01 Svenska Dagbladet

”Digitaliseringen är en ödesfråga för landsbygden”

Märten Blix och Özge Öner, IFN, skriver i ett debattinlägg på SvD Näringsliv att "effekterna av digitaliseringen är inte jämnt fördelade över landet. Det är alltmer tydligt att de fördelnings­politiska och sociala kostnaderna faller tyngst på lands­bygden". Forskarna förklarar att utan en vital arbetsmarknad så hotas den svenska välfärdsmodellen.


Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se