Accepterade artiklar 2017

Nedanstående artiklar har under året accepterats för publicering i vetenskapliga tidskrifter.

Accepterade artiklar föregående år finns listade under Accepted articles.


Journal of Mechanism and Institution Design

Timing and Presentation Effects in Sequential Auctions

Ola Andersson och Tommy Andersson

En studie av sekventiella biljettauktioner visar att både presentation på hemsidan och tiden som går mellan auktionsavsluten signifikant påverkar priserna. Att vara bland de första biljetterna på webbsidan eller att ha ett auktionsavslut långt ifrån andra auktioner har en positiv inverkan på priset, vilket ger värdefulla designinsikter.


American Economic Review

The Effect of Wealth on Individual and Household Labor Supply: Evidence from Swedish Lotteries

David Cesarini, Erik Lindqvist, Matthew J. Notowidigdo och Robert Östling

Vi studerar effekten av positiva förmögenhetschocker i form av lotterivinster på individers och hushålls arbetsutbud. Lotterivinster leder till en modest men permanent minskning av arbetsinkomster, vilket främst förklaras av färre arbetade timmar.


Journal of Entrepreneurship and Public Policy

Economic Freedom and Veto Players Jointly Affect Entrepreneurship

Christian Bjørnskov och Jacob Lihn

En studie av 30 OECD-länder finner att ökade statliga utgifter på kort sikt kan öka graden av egenföretagande och att ökade statliga utgifter tvärtemot minskar denna grad på lång sikt, i båda fallen när de politiska vetospelarna är svaga. En vetospelare är en politisk institution med makt att stoppa ett politiskt beslut.


Journal of Institutional Economics

Hayek-Friedman in the Press: Is There an Association between Economic Freedom and Press Freedom?

Christian Bjørnskov


Primary Health Care Research & Development

Process Measures or Patient Reported Experience Measures (PREM) for Comparing Performance Across Providers? A study of Measures Related to Access and Continuity in Swedish Primary Care

Anna Häger Glenngård och Anders Anell

I svensk primärvård används både processmått och patienters upplevelser av kvalitet för att jämföra och utvärdera vårdgivares prestationer. Studien pekar på ett positivt samband snarare än en konflikt mellan dessa typer av mått men också på vikten av en noggrann analys av dess för- och nackdelar om de ska användas i styrmodeller.


Journal of Business Venturing Insights

Gross, Net, and New Job Creation by Entrepreneurs

Thomas Åstebro och Joacim Tåg

Artikeln analyserar tre nya mått på hur många jobb entreprenörer skapar. Med hjälp av registerdata visar vi att de flesta jobb i entreprenöriella företag tillsätts av personer som tidigare varit anställda. Således är jobbskapande i entreprenöriella företag främst en omfördelning av jobb snarare än att nya jobb skapas.


Journal of World Trade

The WTO Dispute Settlement System 1995-2016

Louise Johannesson och Petros C. Mavroidis

Denna rapport uppdaterar en tidigare version av detta dokument och ger en översiktlig beskrivning av några centrala aspekter av WTO-systemet, uppdelad på tre områden: Hur lång tid arbetet tar för de olika instanserna, vilka länder som deltar och i vilken roll, såsom klagande, svarande eller tredje part samt hur ofta de deltar.


Journal of Applied Econometrics

Multivariate Choice and Identification of Social Interactions

Ethan Cohen-Cole, Xiaodong Liu och Yves Zenou

Människor gör många val som ofta är beroende av varandra. I en modell testar vi kamratpåverkan bland studenter vad gäller bland annat betyg och aktiviteter på nätet. De visar sig att om båda dessa variabler påverkar varendra så kan mer tv-tittande vara negativt för en students betyg.


Economica

Foreign Direct Investment, Source Country Heterogeneity and Management Practices

Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Rickard Hammarberg

Vi undersöker om effekter av utländska direktinvesteringar till Sverige är kopplade till vilken hemvist det investerande företaget har. Vi finner tydliga produktivitetsskillnader mellan dotterbolag från olika länder och att en stor del av de observerade skillnaderna kan förklaras av skillnader i företagsledarskap mellan olika länder.


Structural Change and Economic Dynamics

Swedish Lessons: How Important are ICT and R&D to Economic Growth?

Harald Edquist och Magnus Henrekson

Det svenska näringslivets tillväxttakt var bland de högsta i hela OECD mellan 1995 och 2010. Vi finner i denna studie att den höga tillväxttakten i hög grad är förknippad med höga investeringar i FoU och IKT. Investeringar i mjukvara är särskilt viktig.


Public Choice

More Politicians, More Corruption: Evidence from Swedish Municipalities

Andreas Bergh, Günther Fink och Richard Öhrvall

Med hjälp av anonyma enkätsvar från högt uppsatta politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner, visas att korruptionsproblem är relativt vanliga - trots att Sverige brukar rankas som ett av de minst korrupta länderna i världen. Antalet politiker i kommunfullmäktige kan identifieras som en orsak till problemen.


Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie

Who Works Longer—and Why? Regional and Individual Characteristics in the Timing of Retirement

Özge Öner, Johan Klaesson och Esteban Ochoa Lopez

Vi undersöker varför människor är yrkesverksamma längre. Vi finner att kön, utbildning och yrke påverkar den verkliga pensionsåldern. Den största skillnaden i pensionsålder finner vi mellan anställda och egenföretagare. De senare arbetar längre. I regioner som är större, har högre huspriser och lägre skatt är pensionsåldern högre.


Foundations and Trends in Entrepreneurship

Entrepreneurship and Institutions: A Bidirectional Relationship

Niklas Elert och Magnus Henrekson

Samspelet mellan entreprenörskap och institutioner är centralt för ekonomisk utveckling, men institutioner avgör inte alltid huruvida entreprenörskap är produktivt. Vi finner att orsakssambandet är dubbelriktat: institutioner påverkar entreprenörskap, men entreprenörskapet är i sin tur en viktig faktor bakom institutionell förändring.


Economica

Does Financial Deregulation Boost Top Incomes? Evidence from the Big Bang

Julia Tanndal och Daniel Waldenström

Hur påverkar finansiella avregleringar ett lands inkomstfördelning? I studien undersöks två stora avregleringar i Storbritannien och Japan på 1980- och 1990-talen. Det visar sig att efter reformen ökade höginkomsttagares inkomstandel i avreglerade länderna mer än i andra länder. En förklaring är stora löneökningar i den finansiella sektorn.


Journal of Happiness Studies

Do Equal Rights for a Minority Affect General Life Satisfaction?

Niclas Berggren, Christian Bjørnskov och Therese Nilsson

Vi finner att när lagstiftningen blir mer jämlik för en minoritet påverkas den stora allmänheten antingen inte alls i sin tillfredsställelse med livet eller i positiv riktning (när samkönade par får gifta sig). Likabehandling utgör därför inte en kostnad utan snarare, i vissa fall, en ”nyttomässig” vinst för samhället.


Mathematical Social Sciences

Local and Consistent Centrality Measures in Parameterized Networks

Vianney Dequiedt och Yves Zenou

Vi föreslår ett visst förhållningssätt för att karaktärisera olika centralitetsmått (det mest typiska värdet för en viss variabel) när olika måtts centralitet är länkade till varandra. I studien visar vi på likheter mellan olika centralitetsmått.


Tourism Economics

Innovation in the Hospitality Industry – Firm or Location?

Mikaela Backman, Johan Klaesson och Özge Öner

Vi studerar företags- och regionspecifika faktorer som styr innovationsbenägenheten i företag i besöksnäringen. Vi finner att företagsspecifika faktorer är avgörande: storlek, humankapital, tillhöra en kedja och samarbetspartners. Regionspecifika faktorer visar sig vara mindre intressanta i sammanhanget.


Nordic Tax Journal

Taxation of Swedish Firm Owners: The Great Reversal from the 1970s to the 2010s

Magnus Henrekson

Skatten på företagsägande steg under lång period. I slutet av 1960-talet översteg den 100 %. En serie skatteförändringar har gjort ägarbeskattningen låg. Antalet personer som blivit förmögna på företagande och förmögenheternas storlek är i dag avsevärt större än för 50 år sedan.


SAGE Open Medicine

Does Increased Standardisation in Health Care Mean Less Responsiveness Towards Individual Patients’ Expectations? A Register-Based Study in Swedish Primary Care

Anna Häger Glenngård och Anders Anell


Economic Journal

Intergenerational Wealth Mobility and the Role of Inheritance: Evidence from Multiple Generations

Adrian Adermon, Mikael Lindahl och Daniel Waldenström


Journal of Business & Economic Statistics

Homothetic Efficiency: Theory and Applications

Jan Heufer och Per Hjertstrand

Ett vanligt antagande inom nationalekonomin är att individer har homotetiska preferenser vilket innebär att individer konsumerar varor i samma proportion oberoende av storleken på inkomst. Denna uppsats föreslår nya tester för homotetiska preferenser och visar att detta kan vara ett rimligt antagande för data över hushållskonsumtion.


Journal of Health Economics

Retirement Blues

Gabriel Heller Sahlgren

Denna studie analyserar effekterna av pensionering på mental hälsa i tio europeiska länder, inklusive Sverige. Jag finner att pensionering har en kraftig negativ påverkan på mental hälsa i ett längre perspektiv, men inga kortsiktiga effekter alls.


Labour Economics

The Impact of Upper-Secondary Voucher School Attendance on Student Achievement: Swedish Evidence using External and Internal Evaluations

Björn Tyrefors Hinnerich och Jonas Vlachos

Med hjälp av både externa och interna bedömningar av samma nationella prov jämför vi resultatskillnader mellan elever på fristående och kommunala gymnasieskolor i Sverige. De externa bedömningarna visar att elever vid fristående skolor presterar något sämre på nationella prov. De fristående gymnasierna rättar dock proven generösare.


Scandinavian Economic History Review

The Search for Seignorage: Periodic Re-Coinage in Medieval Sweden

Roger Svensson

Penningpolitiken i det medeltida Sverige analyseras. Sverige imiterade inte bara kontinentala mynttyper utan även den korresponderande myntningspolitiken. En monetär skattemetod − periodiska myntindragningar − applicerades 1180-1290. Efter 1290 introducerades långlivade mynt och myntförsämringar startade som inkomstkompensation.


Economic Journal

Why Entrepreneurs Choose Risky R&D Projects ‒ But Still Not Risky Enough

Erika Färnstrand Damsgaard, Per Hjertstrand, Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Helder Vasconcelos

Varför kan små oberoende entreprenörsföretag göra banbrytande innovationer? Vi visar att entreprenörsföretag med höga kommersialiseringskostnader har incitament att satsa på högriskprojekt – med stor avkastning om de lyckas. Samtidigt ser samhället gärna att entreprenörerna tar ännu högre risker då de övertar de etablerade företagens vinster.


Review of World Economics

Cross-Border Mergers & Acquisitions with Financially Constrained Owners

Aron Berg, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

Det finns en föreställning att det är bättre för ett land att inhemska ägare är köpare istället för säljare i företagsfusioner eftersom ägare föredrar hemmamarknader vid framtida investeringar. Vi visar dock att företagsförsäljningar kan leda till fler investeringar på inhemska tillväxtmarknader då inhemska ägare får finansiella resurser.


European Economic Review

Cross-Border Acquisitions and Restructuring: Multinational Enterprises versus Private Equity-Firms

Selva B. Baziki, Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Joacim Tåg

En allt större andel av förvärv över gränser görs av private equity-fonder istället för av multinationella företag. Vi tar fram en ny analysram för internationella förvärv som visar att bl.a. svagare synergier och interna kapitalmarknader samt lägre export barriärer och risk premier leder till fler förvärv av private equity-fonder.


International Review of Entrepreneurship

Status Quo Institutions and the Benefits of Institutional Deviations

Niklas Elert och Magnus Henrekson

Ett samhälles lagar, regler och normer – dess institutioner – är viktiga eftersom de skyddar den rådande ekonomiska ordningen, men kan samtidigt hindra entreprenörskap och innovationer. Vi belyser hur entreprenörer som avviker från det beteende som rådande institutioner stipulerar kan orsaka både ekonomisk och institutionell förändring.


Southern Economic Journal

The Market-Promoting and Market-Preserving Role of Social Trust in Reforms of Policies and Institutions

Niclas Berggren och Christian Bjørnskov

Enligt tidigare forskning underlättar tillit människor emellan politiska reformer. I denna studie visar vi att tillit underlättar reformer genom att göra olika politiska hinder mindre bindande. Vi finner också att högre tillit enbart gör liberaliserande reformer mer sannolika, då tillitsfulla människor är mindre marknadsskeptiska.    


Journal of Political Economy

Norms, Incentives and Information in Income Insurance

Assar Lindbeck och Mats Persson

Artikeln är en teoretisk studie av hur sociala normer kan minska risken för missbruk av sjukförsäkringsförmåner. Normerna upprätthålls av personer i individens omgivning, och effekterna beror på vilken information dessa personer har – t.ex. om svartarbete. Forskarna analyserar under vilka förutsättningar starka normer främjar välfärden i samhället.


Journal of Economic History

Wealth-Income Ratios in a Small, Developing Economy

Daniel Waldenström

Studien använder nya historiska data över Sveriges nationalförmögenhet och finner att landets låga sparande under 1800-talet tvingade fram en utländsk upplåning för att finansiera stora delar av den svenska industrialiseringen. Under 1900-talets andra hälft växte den offentliga sektorns tillgångar snabbare i Sverige än i andra västländer.


Review of Income and Wealth

Wealth Inequality in Sweden: What Can We Learn from Capitalized Income Tax Data?

Jacob Lundberg och Daniel Waldenström

Med taxeringsstatistik beräknas den svenska förmögenhetsfördelningen efter 2007, när förmögenhetsskatten avskaffades. Samtidigt testas beräkningsmetodernas tillförlitlighet. Forskarna finner att ojämlikheten (Gini) steg markant under finanskrisåren 2008–2009 men var därefter konstant. Metoderna är dock osäkra och bör tolkas försiktigt.


International Journal of Production Economics

Developing a Maturity Framework for Sustainable Operations Management

Carla Machado, Edison Pinheiro de Lima, Jannis Angelis, Rosana Mattiado och Sergio da Costa

En fungerande hållbar ekonomi kräver anpassning till både kompetens och rutiner mellan aktörer i en förädlingsprocess. I studien undersöks hur mognadsgraden i ett företag eller organisation påverkar hållbarhetsutvecklingen. Baserat på två panelstudier identifieras utvecklingsväg och kritiska processer i varje mognadsfas.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl

Forskningsområden: Skattefinansierade tjänster, privatiseringar samt väljarbeteende.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se