Accepterade artiklar 2017

Nedanstående artiklar har under året accepterats för publicering i vetenskapliga tidskrifter.

Accepterade artiklar föregående år finns listade under Accepted articles.


Mathematical Social Sciences

Local and Consistent Centrality Measures in Parameterized Networks

Vianney Dequiedt och Yves Zenou


Tourism Economics

Innovation in the Hospitality Industry – Firm or Location?

Mikaela Backman, Johan Klaesson och Özge Öner


Nordic Tax Journal

Taxation of Swedish Firm Owners: The Great Reversal from the 1970s to the 2010s

Magnus Henrekson

Skatten på företagsägande steg under lång period. I slutet av 1960-talet översteg den 100 %. En serie skatteförändringar har gjort ägarbeskattningen låg. Antalet personer som blivit förmögna på företagande och förmögenheternas storlek är i dag avsevärt större än för 50 år sedan.


Economic Journal

Intergenerational Wealth Mobility and the Role of Inheritance: Evidence from Multiple Generations

Adrian Adermon, Mikael Lindahl och Daniel Waldenström


Journal of Business & Economic Statistics

Homothetic Efficiency: Theory and Applications

Jan Heufer och Per Hjertstrand

Ett vanligt antagande inom nationalekonomin är att individer har homotetiska preferenser vilket innebär att individer konsumerar varor i samma proportion oberoende av storleken på inkomst. Denna uppsats föreslår nya tester för homotetiska preferenser och visar att detta kan vara ett rimligt antagande för data över hushållskonsumtion.


Journal of Health Economics

Retirement Blues

Gabriel Heller Sahlgren

Denna studie analyserar effekterna av pensionering på mental hälsa i tio europeiska länder, inklusive Sverige. Jag finner att pensionering har en kraftig negativ påverkan på mental hälsa i ett längre perspektiv, men inga kortsiktiga effekter alls.


Labour Economics

The Impact of Upper-Secondary Voucher School Attendance on Student Achievement: Swedish Evidence using External and Internal Evaluations

Björn Tyrefors Hinnerich och Jonas Vlachos

Med hjälp av både externa och interna bedömningar av samma nationella prov jämför vi resultatskillnader mellan elever på fristående och kommunala gymnasieskolor i Sverige. De externa bedömningarna visar att elever vid fristående skolor presterar något sämre på nationella prov. De fristående gymnasierna rättar dock proven generösare.


Scandinavian Economic History Review

The Search for Seignorage: Periodic Re-Coinage in Medieval Sweden

Roger Svensson

Penningpolitiken i det medeltida Sverige analyseras. Sverige imiterade inte bara kontinentala mynttyper utan även den korresponderande myntningspolitiken. En monetär skattemetod − periodiska myntindragningar − applicerades 1180-1290. Efter 1290 introducerades långlivade mynt och myntförsämringar startade som inkomstkompensation.


Economic Journal

Why Entrepreneurs Choose Risky R&D Projects ‒ But Still Not Risky Enough

Erika Färnstrand Damsgaard, Per Hjertstrand, Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Helder Vasconcelos

Varför kan små oberoende entreprenörsföretag göra banbrytande innovationer? Vi visar att entreprenörsföretag med höga kommersialiseringskostnader har incitament att satsa på högriskprojekt – med stor avkastning om de lyckas. Samtidigt ser samhället gärna att entreprenörerna tar ännu högre risker då de övertar de etablerade företagens vinster.


Review of World Economics

Cross-Border Mergers & Acquisitions with Financially Constrained Owners

Aron Berg, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

Det finns en föreställning att det är bättre för ett land att inhemska ägare är köpare istället för säljare i företagsfusioner eftersom ägare föredrar hemmamarknader vid framtida investeringar. Vi visar dock att företagsförsäljningar kan leda till fler investeringar på inhemska tillväxtmarknader då inhemska ägare får finansiella resurser.


European Economic Review

Cross-Border Acquisitions and Restructuring: Multinational Enterprises versus Private Equity-Firms

Selva B. Baziki, Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Joacim Tåg

En allt större andel av förvärv över gränser görs av private equity-fonder istället för av multinationella företag. Vi tar fram en ny analysram för internationella förvärv som visar att bl.a. svagare synergier och interna kapitalmarknader samt lägre export barriärer och risk premier leder till fler förvärv av private equity-fonder.


International Review of Entrepreneurship

Status Quo Institutions and the Benefits of Institutional Deviations

Niklas Elert och Magnus Henrekson

Ett samhälles lagar, regler och normer – dess institutioner – är viktiga eftersom de skyddar den rådande ekonomiska ordningen, men kan samtidigt hindra entreprenörskap och innovationer. Vi belyser hur entreprenörer som avviker från det beteende som rådande institutioner stipulerar kan orsaka både ekonomisk och institutionell förändring.


Southern Economic Journal

The Market-Promoting and Market-Preserving Role of Social Trust in Reforms of Policies and Institutions

Niclas Berggren och Christian Bjørnskov

Enligt tidigare forskning underlättar tillit människor emellan politiska reformer. I denna studie visar vi att tillit underlättar reformer genom att göra olika politiska hinder mindre bindande. Vi finner också att högre tillit enbart gör liberaliserande reformer mer sannolika, då tillitsfulla människor är mindre marknadsskeptiska.    


Journal of Political Economy

Norms, Incentives and Information in Income Insurance

Assar Lindbeck och Mats Persson

Artikeln är en teoretisk studie av hur sociala normer kan minska risken för missbruk av sjukförsäkringsförmåner. Normerna upprätthålls av personer i individens omgivning, och effekterna beror på vilken information dessa personer har – t.ex. om svartarbete. Forskarna analyserar under vilka förutsättningar starka normer främjar välfärden i samhället.


Journal of Economic History

Wealth-Income Ratios in a Small, Developing Economy

Daniel Waldenström

Studien använder nya historiska data över Sveriges nationalförmögenhet och finner att landets låga sparande under 1800-talet tvingade fram en utländsk upplåning för att finansiera stora delar av den svenska industrialiseringen. Under 1900-talets andra hälft växte den offentliga sektorns tillgångar snabbare i Sverige än i andra västländer.


Review of Income and Wealth

Wealth Inequality in Sweden: What Can We Learn from Capitalized Income Tax Data?

Jacob Lundberg och Daniel Waldenström

Med taxeringsstatistik beräknas den svenska förmögenhetsfördelningen efter 2007, när förmögenhetsskatten avskaffades. Samtidigt testas beräkningsmetodernas tillförlitlighet. Forskarna finner att ojämlikheten (Gini) steg markant under finanskrisåren 2008–2009 men var därefter konstant. Metoderna är dock osäkra och bör tolkas försiktigt.


International Journal of Production Economics

Developing a Maturity Framework for Sustainable Operations Management

Carla Machado, Edison Pinheiro de Lima, Jannis Angelis, Rosana Mattiado och Sergio da Costa

En fungerande hållbar ekonomi kräver anpassning till både kompetens och rutiner mellan aktörer i en förädlingsprocess. I studien undersöks hur mognadsgraden i ett företag eller organisation påverkar hållbarhetsutvecklingen. Baserat på två panelstudier identifieras utvecklingsväg och kritiska processer i varje mognadsfas.

Aktuell forskare

Björn Hinnerich

Forskningsområden: Politisk ekonomi och arbetsmarknadsekonomi.

Några av de frågor Björn försöker besvara i sin forskning:

  • Finns systematiska skillnader på betygssättning i skolan beroende på grupptillhörighet?
  • Vilken roll spelar incitament för nyanländas framgång på den svenska arbetsmarknaden?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se