1939–1969

Befolkningsutveckling och arbetskraftsförsörjning


FÖRORD

 

...

Föreliggande undersökning utgör en studie av den sannolika framtida arbetskraftstillgången inom det svenska näringslivet och dess fördelning på olika näringsgrenar. Därtill är fogat ett kapitel rörande några sidor av befolkningsutvecklingens inflytande på konsumtionens framtida utveckling och inriktning. Förutom att undersökningen ingår i institutets serie "Utvecklingslinjer i svensk ekonomi", kan den även betraktas som en fortsättning och aktualisering av institutets tidigare arbete "Sveriges arbetskraft och den industriella utvecklingen" på grundval av nytt statistiskt material. Såväl med avseende på frågeställningar som metoder uppvisar de båda undersökningarna stora likheter.

Utredningen har utförts av sekreteraren vid institutet pol. mag. Erik Höök. Utredningsmannen har under arbetets gång fått värdefull hjälp från olika statliga verk och organ, bland vilka särskilt må nämnas Kungl. Statistiska Centralbyrån, Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen samt ett flertal länsarbetsnämnder. Kapitlet rörande arbetskraften inom jordbruket grundar sig delvis på material som insamlats med hjälp av Riksförbundet Landsbygdens Folk. Bland enskilda personer utanför institutet, vilka ställt sig till förfogande för diskussion av utredningens frågeställningar, läsning av manuskript o. d. vill institutet särskilt rikta sitt tack till fil. lic. Gösta Ahlberg, sekreterare Curt Canarp, fil. lic. Rudolf Meidner och agronom Clas-Erik Odhner.

Stockholm i augusti 1952.
Jonas Nordenson

Aktuell forskare

Niclas Berggren

Forskningsområden: Institutionell och politisk ekonomi; tillit, tolerans och religion; skönhetens betydelse i politiken.

Några av de frågor Niclas Berggren försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar t.ex. tillit, tolerans och religion ekonomins funktionssätt?
  • Finns det ett samband mellan graden av marknadsekonomi och sociala variabler (som tillit och tolerans)?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se