Debattartiklar

Debattartiklar 2016

IFN har varit aktivt i samhällsdebatten sedan grundandet 1939. Samlat finns här alla debattartiklar som publicerats i svensk press. Flertalet artiklar finns tillgängliga och kan laddas ned som PDF.


2016-05-17 Dagens Samhälle

Progressiv masspsykos leder skolan till avgrunden

Gabriel Heller Sahlgren

Att skolan måste bli ”roligare” för att höja kunskaperna är totalt nonsens. Det är som att skolvärlden befinner sig i en masspsykos: man ignorerar all empiri och fortsätter att driva på i en riktning som leder oss längre och längre ner i avgrunden. Det skriver Gabriel Heller Sahlgren, LSE och affilierad till IFN, i en krönika i Dagens Samhälle.


2016-05-08 Svenska Dagbladet

Alarmism skymmer verkligheten

Andreas Bergh

I en krönika på SvD:s ledarsida skriver Andreas Bergh, IFN, att hälsoklyftorna ofta beskrivs genom att grupper jämförs med varandra. "När exempelvis tidningen Dagens Samhälle nyligen gjorde ett reportage om Kommissionen för jämlik hälsa, illustrerades hälsoklyftorna av kurvor som visar att den förväntade livslängden sedan 1986 ökat mer för högutbildade än för lågutbildade." Bergh fortsätter: "Statistiskt sett är detta sätt att visa hur hälsans fördelning ändras inte felaktigt, men det är lurigt."


2016-05-04 Dagens Samhälle

Svenska synen på rättvisa bromsar framtidsföretag

Magnus Henrekson

Under vinjetten Perspektiv i Dagens Samhälle skriver Magnus Henrekson, IFN, om vikten av att personaloptioner kan utnyttjas av nya företag för att dessa kunna växa och bli kvar i Sverige. Han förklarar samtidigt hindren för att så sker: ett skattesystem som kastar grus i maskineriet för nya framgångsrika entreprenörsföretag.


2016-05-04 Dagens Nyheter

Debatten blir en tävling i illvilja

Lars Calmfors

I en krönika på DN:s ledarsida skriver Lars Calmfors, IFN, att det blivit allt vanligare att forskare som deltar i samhällsdebatten misstänkliggörs. Han skriver: "I stället för att utgå från att olika förslag syftar till att lösa just de problem som anges antar man att det finns en dold agenda och ifrågasätter förslagsställarnas motiv". Calmfors förklarar att risken är stor att yngre samhällsvetenskapliga forskare på detta sätt skräms bort.


2016-04-30 Dagens Industri

Sverige på väg mot djup kris

Fredrik N.G. Andersson, Andreas Bergh och Anders Olshov

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver tillsammans Fredrik N.G. Andersson och Anders Olshov, i Dagens Industri att Sveriges ekonomi går bra men att den på "många sätt påminner situationen i Sverige om situationen i Spanien, Portugal och Irland åren före finanskrisen 2008.


2016-04-25 Expressen

Varför tillåter vi doping i skolan?

Magnus Henrekson

I ett debattinlägg i Expressen gör Magnus Henrekson, IFN, tankeexperimentet att vinnaren i OS-finalen på 400 meter löpning egentligen kom trea – på grund av att löparna har olika tidtagarur. "Det låter absurt, men på skolområdet är det faktiskt så det fungerar i dag."


2016-04-21 Dagens Nyheter

Ökad lönespridning sänkte den tyska arbetslösheten

Lars Calmfors, Ann-Sofie Kolm, Tuomas Pekkarinen, Per Skedinger och Petter Danielsson

I ett debattinlägg i DN skriver Arbetsmarknadsekonomiska rådet (Lars Calmfors, Per Skedinger och Petter Danielsson, AER och IFN, m.fl.) om en rapport som visar att "den tyska utvecklingen sedan millennieskiftet ger stöd för att lägre ingångslöner för nyinträdande på den svenska arbetsmarknaden bör leda till högre och jämnare fördelning av sysselsättningen".


2016-04-14 Dagens Nyheter

Budgetdisciplinen kan urholkas

Lars Calmfors

Det finns starka skäl att nu skattefinansiera en större del av de offentliga utgiftsökningarna än regeringen planerar, skriver Lars Calmfors, IFN, i en krönika på Dagens Nyheters ledarsida. Han föreslår att man bör "undvika att höja skatten på arbete, eftersom det försvagar drivkrafterna att arbeta. Bättre kandidater för skattehöjningar är återinförd fastighetsskatt och högre matmoms".


2016-04-12 Svenska Dagbladet

Flyget är en motor för tillväxten

Shon Ferguson och Rikard Forslid

Flyget är speciellt betydelsefullt för den kunskapsintensiva tjänsteindustrin i Sverige, men också för tillverkningsindustrin utanför storstäderna. Det skriver Shon Ferguson och Rikard Forslid, författare till en ny SNS-rapport, i ett debattinlägg på SvD Näringliv.


2016-04-09 Svenska Dagbladet

Digitalisering minskar möjlighet att beskatta

Mårten Blix och Magnus Henrekson

Magnus Henrekson och Mårten Blix, IFN, skriver i ett debattinlägg på SvD Näringsliv att skatt på arbete utgör den viktigaste skatte­basen. "Men digitaliseringen kan komma att gradvis urholka skatteintäkterna. Därför krävs det ett nytt helhetsgrepp på finans­politiken".


2016-04-07 Dagens Industri

Utredningen om optioner hör hemma i papperskorgen

Pontus Braunerhjelm och Magnus Henrekson

I ett debattinlägg skriver Magnus Henrekson, IFN, och Pontus Braunerhjelm, KTH och Entreprenörskapsforum, att i den nyligen presenterade utredningen om personaloptioner "förefaller förståelsen för att entreprenörsdrivna företag också agerar i en global kontext vara helt bortblåst". Henrekson och Braunerhjelm avslutar: "En förmånlig beskattning av personaloptioner är inte bara bra för svensk välståndsutveckling, det är också en reform för ökad rättvisa och en jämnare förmögenhetsfördelning."


2016-03-30 Dagens Nyheter

Dags för volymkommission

Lars Calmfors

Invandringens storlek och sammansättning har stor betydelse för samhällsutvecklingen. Därför behövs en öppen och tydlig diskussion om volymer, skriver Lars Calmfors, IFN, i en krönika på DN:s ledarsida. Calmfors föreslår: " ... att det tillsätts en bred parlamentarisk utredning med uppgift att ge förslag om riktvärden och tak för den årliga invandringen. För att markera att det är både tillåtet och önskvärt att diskutera volymer, skulle utredningen rentav kunna ges namnet Volymkommissionen"..


2016-03-22 Dagens Samhälle

Välfärdssystem byggt på tillit ger sämre kvalitet

Gabriel Heller Sahlgren

"Visst vore det bra om det gick att åtgärda kvalitetsproblemen inom välfärden med ett enkelt vinstförbud. Men forskningen tyder inte på det" skriver Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, i en krönika i Dagens Samhälle. Han förklarar att "många studier finner att system som baseras på tillit i stället för krav och ekonomiska incitament minskar välfärdskvaliteten".


2016-03-21 Svenska Dagbladet

Detta krävs för att göra svensk skola bättre

Jan-Eric Gustafsson, Sverker Sörlin och Jonas Vlachos

Förändra lärarlegitimationerna, betygssystemet och bromsa marknadiseringen av skolan. Det är några av förslagen för att förbättra svensk skola i en rapport författad av Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs universitet, Sverker Sörlin, KTH, och Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN.


2018-03-18 Dagens Samhälle

Regeringens svajiga energipolitik höjer elpriset

Pär Holmberg

EU:s långsiktiga och metodiska arbete för ökad transparens skulle normalt ha gett något lägre elpriser för svenska konsumenter och svenskt näringsliv från och med 2015. Men denna vinst har så här långt omintetgjorts av den höjda energipolitiska osäkerheten i Sverige. Det skriver Pär Holmberg, IFN, i ett debattinlägg i Dagens Samhälle.


2016-03-18 Kvartal

Vad händer om kärnkraften läggs ned?

Thomas Tangerås och Erik Lundin

Den nya tidskriften Kvartal publicerar på sin andra dag en artikel av Thomas Tangerås och Erik Lundin, IFN. Ämnet är elmarknader i allmänhet och kärnkraftsnedläggning i synnerhet. "Om importen förhindras kan vi räkna med kraftigt höjda elpriser och effektbrist" förklarar Tangerås och Lundin.


2016-03-15 Realtid.se

Ny ransoneringsregel kan förbättra värdepappershandeln

Pär Holmberg

Pär Holmberg, IFN, skriver om sin forskning i Realtid.se, nyhetstidning på nätet för finansbranschen: En mindre förändring av Riksgäldens och Riksbankens auktionsförfaranden kan spara stora summor åt skattebetalarna. Samma metod kan även användas på börsen.


2016-03-08 Dagens Samhälle

Önskan om att sluta jobba kan bli en mardröm

Gabriel Heller Sahlgren

Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, skriver en krönika i Dagens Samhälle om hälsoeffekterna av pensionering. "Studier visar att inom ett par år kan pensionering generera kraftigt negativa hälsoeffekter. Vissa studier finner att minnet försämras och att risken för demens kan öka. Ett längre arbetsliv är därför bra för hälsan på sikt."


2016-03-02 Dagens Nyheter

Låglönedebattens lågvattenmärke

Lars Calmfors

Lars Calmfors IFN och AER, skriver i en krönika på DN:s ledarsida att debatten om löner bör fokusera på: 1) Hur påverkar sänkta ingångslöner sysselsättningen?  En majoritet av studier tyder på att höjda minimilöner minskar sysselsättningen. 2) Hur ska man se på fördelnings- kontra sysselsättningseffekter? Lägre ingångslöner ger antagligen en viss press nedåt också på den allmänna lönenivån för lågutbildade. Det är då en fråga om värderingar huruvida man tycker att detta är värt att acceptera för att öka sysselsättningen. 3) Vilket är alternativet till lägre avtalade ingångslöner? "Frågan till LO-facken blir om det inte ligger i deras intresse att få till stånd reglerade låglönejobb i stället för helt oreglerade."


2016-03-02 Svenska Dagbladet

Replikskifte mellan Vlachos och Sanandaji om skolval

Jonas Vlachos

Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, skriver i en replik i SvD att det är upp till politiken att avgöra (om urvalskriterier för antagning till skolor), "men på vägen dit kan forskningen ge viss vägledning. Detta underlättas emellertid om forskningen inte beskrivs på ett helt okontrollerat sätt".


2016-02-26 Svenska Dagbladet

LO kan konsten att ljuga med statistik

Lars Oxelheim

Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, skriver på SvD Näringliv debatt om LO:s årliga statistiska jämförelse mellan arbetares och vd:ars löner. Oxelheim förklarar att LO rapporten kan ­kritiseras både när det gäller faktaurval och definitioner och att den lämnar läsaren med eftersmaken av en tydlig parts­inlaga i avtals­rörelsen.


2016-02-25 Dagens Samhälle

Förstärk den externa styrningen av vårdcentraler

Jannis Angelis, Anna Häger Glenngård och Henrik Jordahl

I ett debattinlägg i Dagens Samhälle skriver Jannis Angelis, Henrik Jordahl (IFN) och Anna Häger Glenngård att det råder en hög lägstanivå i svensk primärvård men det finns områden där det krävs förbättringar, till exempel personalfrågor: "Svenska vårdcentraler skulle kunna vara bättre på att behålla nyckelpersoner och belöna högpresterande personal."


2016-02-23 Dagens Samhälle

Invandring säker faktor bakom Pisa-tappet

Gabriel Heller Sahlgren

I en krönika i Dagens Samhälle skriver Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, att "en fjärdedel av 15-åringarna har så dåliga skolresultat att de inte bedöms klara sig i samhället, visar den senaste Pisa-undersökningen. Mot bakgrund av den höga asylvandringen är det inte så konstigt".


2016-02-18 Skolvärlden

Tyder på en skola med svåra systemfel

Jonas Vlachos

I en krönika i Skolvärlden skriver Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, att "trots att elevernas undervisningstid är låg och lärartätheten hög, så arbetar svenska lärare och rektorer många timmar och de känner sig hårt pressade. Detta tyder på en skola med svåra systemfel".


2016-02-16 Dagens Industri

Personaloptioner tar från rika och ger till kreatörer

Magnus Henrekson

Framväxten av Silicon Valley började med en skattereform som gjorde det mer lönsamt att investera i och arbeta för nya riskfyllda projekt. Politikerna måste förstå värdet som skapas av nyckelpersoner i nystartade företag och sänka skatten på personaloptioner, skriver Magnus Henrekson, IFN, i ett debattinlägg i DI. Han argumenterar för personaloptioner i ordets rätta bemärkelse.


2016-02-15 Svenska Dagbladet

Våra kritiker missar viktig skolforskning

Gabriel Heller Sahlgren och Henrik Jordahl

Henrik Jordahl, IFN, och Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, skriver en slutreplik på SvD Brännpunkt om skolan och skolforskning. Deras första inlägg var infört 2016-02-08.


2016-02-09 Fokus

Förklara allt med hemslöjd

Jonas Vlachos

Att förklara globala trender med för­hållanden som är ­specifika för det egna landet är en besvärlig strategi, skriver Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, i en krönika i Fokus. Skolan är ett av Vlachos exempel: "Visst kan den svenska pedagogiken ligga bakom att svenska elever lär sig mindre, men dessa förändringar kan knappast förklara varför Sverige följer den globala trenden mot ett ökat utbildningsgap mellan kvinnor och män. Särskilt besvärlig blir förklaringen när det visar sig att betygsskillnaderna var ännu större för 25 år sedan än vad de är i dag."


2016-02-09 Dagens Samhälle

Forskningen har svaret på skolans kris

Gabriel Heller Sahlgren

Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, skriver i en krönika i Dagens Samhälle att vi är fastlåsta i [skolans] problemformulering, "som att New Public Management skulle vara roten till det förstörda skolväsendet. Trots att forskningen säger något helt annat". Han utgår från en rapport om behovet av ökad information om skolan.


2016-02-08 Svenska Dagbladet

Samhällsekonomin växer av second hand

Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver i en krönika i SvD om andrahandmarknaden för varor: "Insikten att det finns en stark selektionseffekt i vilka saker från förr som fortfarande används, stärker slutsatsen att det är smart att köpa begagnat." Bergh avslutar: "Intressant nog tycks det främst vara våra värderingar som hämmar andrahandsmarknadens expansion. Den som vill ge sina barn det bästa känner kanske inte att det räcker med en tröja för 50 kronor."


2016-02-08 Svenska Dagbladet

Vettlöst att lärare betygsätter egna elever

Gabriel Heller Sahlgren och Henrik Jordahl

Skolan behöver mer New Public Management, ­inte mindre, skriver Henrik Jordahl, IFN, och Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, i ett debattinlägg i SvD.  De har författat en rapport om behovet av bättre information om skolans prestationer. De skriver att "ett grundproblem är att varken betyg eller provresul­tat är jämförbara mellan olika kommuner och skolor".


2016-02-04 Expressen

Slopa ob-tillägget så att fler kan få jobb?

Andreas Bergh

Vad avgör när det är obekväm arbetstid, och vad är konsekvenserna av att arbetskraften fördyras? För många är kristna helger viktiga, men arbetskraften i Sverige är numera synnerligen blandad och därför bör dagens ob-tillägg ifrågasättas, skriver Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, i ett debattinlägg i Expressen.


2016-02-03 Svenska Dagbladet

Kriserna hotar EU:s sammanhållning

Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski, Niklas Nilsson och Lars Oxelheim

Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, är en av författarna till ett debattinlägg i SvD. De skriver om läger i Europa att "visionen om en enad europeisk union, utan gränser och hinder att röra och etablera sig fritt, står på spel om".  Författarna föreslår att en "Europaminister återinföras med långtgående samordningsbefogenheter".


2016-01-28 Aftenposten

Norge må kreve åpenhet om valutakrigen

Lars Oxelheim

Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, skriver i norska Aftenposten om valutakrig: "Den uvanlige pengepolitikken som nå praktiseres i mange land utgjør et gigantisk eksperiment uten noen synlig slutt, og med et 40-talls sentralbanker involvert. Ingrediensene er å trykke penger, ha negative styringsrenter og gripe inn i valutamarkedet."


2016-01-26 Dagens Samhälle

Lyckad integration kräver mer välfärd – inte mindre

Gabriel Heller Sahlgren

Gabriel Heller Sahlgren som är affilierad till IFN skriver i en krönika i Dagens Samhälle att "för att förbättra integrationen måste kunskapsgapet mellan utrikes och inrikes födda minska. Men detta uppnås knappast med inskränkningar i välfärdstjänster enligt Moderaternas förslag i förra veckan."


2016-01-20 Dagens Industri

Lär av Storbritanniens avskräckande exempel

Pär Holmberg

I ett debattinlägg i Dagens Industri skriver Pär Holmberg, IFN, att regeringen bör helt avveckla straffbeskattningen av kärnkraft och vattenkraft. "I annat fall är risken stor att Sverige, för att undvika elbrist, kommer att tvingas följa Storbritanniens exempel och återreglera stora delar av elmarknaden."


2016-01-12 Dagens Samhälle

Även en humanitär stormakt måste strama åt

Gabriel Heller Sahlgren

Gabriel. Heller Sahlgren, verksam i England och affilierad till IFN, är ny krönikör i Dagens Samhälle. I sin första krönika skriver han om det svenska asylsystemet: "Britterna är förstås införstådda med motiven bakom: Viljan att hjälpa människor i svår nöd. Svårare är det att förklara varför många i Sverige har trott att den förda politiken skulle vara en vinstaffär. En investering för framtiden. 'Hur kunde man tro det?', frågade en forskarkollega."


2016-01-05 Fokus

Klart underkänt

Jonas Vlachos

I en krönika i Fokus skriver Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, att "trots att resten av samhället bygger på att vi specialiserar oss, har besluts­fattarna valt att i betygen ge vikt åt elevens svagheter". Han är kritisk till dagens betygsystem och förklarar att det exempelvis är "omöjligt att kompensera för en trög start eller en tillfällig svacka genom att förbättra sina kunskaper senare i utbildningen".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se