Introtexter

Elmarknaden mår bra av forskning

IFN har det uttalade målet att leverera forskning som är av central betydelse för näringslivets utveckling. Av samma skäl är det naturligt för oss att ta oss an frågan om elmarknadens ekonomi. En pålitlig, kostnadseffektiv och miljövänlig elförsörjning är av vital betydelse för samhällets ekonomi och utveckling.

Politikerna har de senaste åren reformerat elmarknaden som ett led i att uppnå denna ambition. Elektricitet handlas numera på en avreglerad marknad. Förbrukarna är fria att välja mellan en rad elhandlare för sin försörjning. Utsläppsrätter och gröna elcertifikat ska leda till en mer miljövänlig elproduktion. Dock råder en utbredd uppfattning om att elmarknaden inte fungerar särskilt väl. Elföretagens rekordvinster tas till intäkt för att elpriserna är för höga. Andra påstår att utdelningen av utsläppsrätter leder till investeringar i förorenande kraftverk i stället för det motsatta.

Vad beror elpriserna på? Fungerar marknaden otillfredsställande? Och om så är fallet, vad ska man göra för att komma till rätta med problemen? Kan problemen lösas inom ramen för en avreglerad marknad, eller skulle marknaden behöva återregleras? Dessa fundamentala frågor utgör kärnan i IFN:s nya satsning på elmarknadsforskning. Med stöd av elmarknadens dominerande aktörer har vi fått möjligheten att arbeta fram nya studier och dela med oss av våra insikter. Läs mer om programmet i vårt nyhetsbrev och kontakta oss gärna om du vill få mer information.

Magnus Henrekson

Aktuell forskare

Niclas Berggren

Forskningsområden: Institutionell och politisk ekonomi; tillit, tolerans och religion; skönhetens betydelse i politiken.

Några av de frågor Niclas Berggren försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar t.ex. tillit, tolerans och religion ekonomins funktionssätt?
  • Finns det ett samband mellan graden av marknadsekonomi och sociala variabler (som tillit och tolerans)?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se