Nyhetsbrev 2-2013

Betydelsen av andrahandsmarknader – tillämpning på den amerikanska bilmarknaden

av Per Hjertstrand

 

441515-carpark
 

I en ny uppsats studerar Jiawei Chen, Susanna Esteban och Matthew Shum hur amerikanska bilföretags vinster påverkas av existensen av andrahandsmarknader för bilar.

Andrahandsmarknaden utgör en stor del av den totala försäljningsvolymen för varaktiga varor i Sverige och i andra länder. Som ett klassiskt exempel kan nämnas andrahandsmarknaden för bilar. Enligt statistik från Motorbranschens riksförbund (MRF) säljs fler än en miljon begagnade bilar per år i Sverige. Med ett antaget snittvärde på 70 000 kr per bil omsätter andrahandsmarknaden omkring 77-84 miljarder kronor, vilket utgör huvudelen av den totala omsättningen av bilar i Sverige.

I en uppsats som är under publicering i American Economic Review utvecklar Jiawei Chen, Susanna Esteban och Matthew Shum en ekonometrisk metod för att studera existensen av andrahandsmarknader. Författarna applicerar metoden på bilmarknaden i USA för att undersöka hur andrahandsmarknaden påverkar vinsterna för de tre största amerikanska bilproducenterna. Studien jämför producenternas vinster när en andrahandsmarknad existerar med att en sådan marknad inte finns. Man finner att en välfungerade andrahandsmarknad, där konsumenterna inte har några transaktionskostnader, minskar producenternas vinster med omkring 35 %. En intuitiv förklaring till detta resultat kan vara att existensen av en andrahandsmarknad ökar likviditeten, vilket innebär att marknaden tillfredsställer konsumenter som efterfrågar bilar av lägre kvalitet.

Författarna drar även en del mer generella slutsatser från studier av bilmarknaden. En sådan är att effekten av andrahandsmarknader för företagens vinster påverkas av konkurrensförhållanden på marknaden. Företag missgynnas inte i lika hög grad om antalet producenter är litet eller om producenterna kan göra långsiktiga åtaganden vad gäller produktionsnivåer. En annan slutsats är att producenternas vinster inte minskar lika mycket för varor med kortare livslängd. En tredje, mindre säkerställd observation är att företagen skadas mindre av andrahandsmarknader när konsumenterna är sinsemellan relativt homogena i sina preferenser och när konsumenternas preferenser är relativt stabila över tiden.

Varför är denna studie viktig?

Resultaten är framför allt intressanta ur ett policyperspektiv, eftersom de visar betydelsen av att inkludera marknadsstruktur, andrahandsmarknader och konsumentheterogenitet i analyser av marknader för varaktiga varor. Detta är viktigt inte minst med tanke på alla nya andrahandsmarknader som skapats i och med det ökande informationsflödet på internet – mellan konsumenter, producenter och återförsäljare.

 

Referenser

Chen, Jiawei, Susanna Esteban och Matthew Shum (2013), ”When Do Secondary Markets Harm Firms?”, under publicering i American Economic Review.

Motorbranschens riksförbund (MRF) webbplats: http://mrf.se.

Aktuell forskare

Lars Calmfors

Forskningsområden: Arbetsmarknads- och makroekonomi.

Några av de frågor Lars Calmfors försöker besvara i sin forskning:

  • Orsaker till arbetslöshet?
  • Hur fungerar EMU?
  • Hur kan olika institutionella arrangemang bidra till en lämplig finanspolitik? 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se