Nyhetsbrev 7-2013

Forskningsfronten

IFN:s forskningsresultat publiceras i olika kanaler. Arbeten i preliminär form publiceras som working papers. I regel utkommer de senare i reviderad form i forskningstidskrifter som är externt granskade, då som accepterade artiklar.

Senast accepterade artiklar

Per Skedinger, ”Employment Effects of Union-Bargained Minimum Wages: Evidence from Sweden’s Retail Sector”, International Journal of Manpower.
    Höjningarna av minimilönerna för anställda i detaljhandeln under 2000-talet medförde att fler lågavlönade skiljdes från sina anställningar än vad som skulle ha varit fallet med lägre höjningar. Antalet arbetstimmar påverkades däremot i mindre utsträckning. Resultaten tyder också på s.k. substitution, dvs. att arbetsgivare ersatte lågavlönade med högre avlönad personal när minimilönerna höjdes.

Bo Carlsson, Pontus Braunerhjelm, Maureen McKelvey, Christer Olofsson, Lars Persson (IFN) och Håkan Ylinenpää, ”The Evolving Domain of Entrepreneurship Research”, Small Business Economics.
    Entreprenörsforskningen har vuxit under senare år och utvecklas snabbt. Denna artikel studerar entreprenörsforskningens historia, hur forskningsområdet har utvecklats och dess nuvarande status som akademiskt fält. Artikeln utgår från frågeställningar som priskommittén för Global Award for Entrepreneurship Research ställts inför i sitt arbete.


Senaste working papers (titel från svensk sammanfattning)

Aktuell forskare

Lars Calmfors

Forskningsområden: Arbetsmarknads- och makroekonomi.

Några av de frågor Lars Calmfors försöker besvara i sin forskning:

  • Orsaker till arbetslöshet?
  • Hur fungerar EMU?
  • Hur kan olika institutionella arrangemang bidra till en lämplig finanspolitik? 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se