Working Paper No. 714

Parallel Development? Productivity Growth Following Electrification and the ICT Revolution

Den teknologiproducerande sektorn viktigare under IKT-revolutionen än under elektrifieringen

Publicerad: 17 augusti 2007Antal sidor: 46Nyckelord: Electrification; ICT Revolution; Productivity Growth; Technological ChangeJEL-koder: N64; O33; O47

Parallel Development? Productivity Growth Following Electrification and the ICT Revolution Harald EdquistPå lång sikt betyder produktivitetstillväxten i en ekonomi nästan allt för den ekonomiska utvecklingen. En viktig källa till produktivitetstillväxt är ny teknik. Även om ny teknik utvecklas dagligen finns det sedan den industriella revolutionen endast ett fåtal större teknologiska genombrott. Två av dessa är elektrifieringen som inleddes i slutet av 1800-talet och de senaste decenniernas revolution inom informations- och kommunikationsteknologi (IKT). I denna uppsats visas att produktivitetstillväxten efter elektrifieringen och IKT-revolutionen skiljer sig åt. Till skillnad från förhållandena under elektrifieringen så har de branscher som producerar den nya teknologin bidragit avsevärt mer till produktivitetstillväxten under IKT-revolutionen.

Uppsatsen baseras på branschdata och en indelning av teknologiproducerande, teknologiintensiva och mindre teknologiintensiva branscher har gjorts. Därefter har respektive grupps bidrag till den totala produktivitetstillväxten i tillverkningsindustrin beräknats. Resultaten visar att bidraget till produktivitetstillväxten från den teknologiproducerande sektorn i relativa termer var 17 gånger större under IKT-revolutionen jämfört med elektrifieringen. Samtidigt var den IKT-producerande sektorn endast 3 gånger så stor. Denna skillnad mellan de två teknologiska genombrotten tyder på att den teknologiska utvecklingen under IKT-revolutionen har varit snabbare.

Uppsatsen visar också att det relativa bidraget till produktivitetstillväxten inte var större för branscher som definieras som teknologiintensiva jämfört med mindre teknologiintensiva branscher. En möjlig förklaring är att för att ny teknologi ska ha någon effekt på produktivitetstillväxten krävs kompletterande uppfinningar. Tidigare studier visar att kompletterande uppfinningar ofta är sektorsspecifika och uppstår vid olika tidpunkter, vilket skulle kunna förklara varför teknologiintensiva branscher inte i genomsnitt bidrog mer till produktivitetstillväxten jämfört med mindre teknologiintensiva branscher.

IFN Working Paper nr 714, "Parallel Development? Productivity Growth Following Electrification and the ICT Revolution" är författat av Harald Edquist.

Vill du veta mer? Kontakta Harald Edquist via e-post på Harald.Edquist@sns.se
Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas

Kunskapssynen och pedagogiken

135087438-origpic-201a45.jpg_0_0_100_100_250_391_85.jpg

Vad är det som styr verksamheten i den svenska skolan? Förutom regelverket finns det många antaganden och föreställningar om skolan idag. Författarna menar att vi behöver frigöra oss från det rådande paradigmet och se skolsystemet från ett helt annat perspektiv. 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se