Working Paper No. 871

The Importance of Cognitive and Social Skills for the Duration of Unemployment

Kognitiva och sociala förmågor minskar risken för ungdomsarbetslöshet

Publicerad: 5 maj 2011Antal sidor: 47Nyckelord: Unemployment duration; Social skills; Noncognitive skills; Cognitive skills; Early skillsJEL-koder: C41; J24; J64

The Importance of Cognitive and Social Skills for the Duration of Unemployment Verena Niepel


I denna studie analyseras vilken betydelse humankapital som förvärvats under barndomen har för arbetslöshetens längd bland unga. Frågan som ställs är hur tidigt i livet det går att se de förmågor hos en individ som är viktiga för sannolikheten att hitta ett arbete senare i livet. Studien analyserar inte enbart betydelsen av kognitiva utan även sociala förmågor, som båda är viktiga dimensioner av humankapital. Den empiriska analysen bygger på data på alla individer födda i Storbritannien under en och samma vecka i mars 1958. Som mått på social förmåga används data från en annan brittisk undersökning där barnens lärare fått beskriva barnens beteende. Dessutom används fyra prov barnen skrivit vid 7 års ålder för att mäta kognitiv förmåga.

Resultaten visar att både högre kognitiv och social förmåga vid 7 års ålder ger individen en ökad sannolikhet att gå från arbetslöshet till en anställning första gången han eller hon blir arbetslös. Bland män är det bara de med lägst social förmåga som gynnas av en ökning i kognitiv eller social förmåga. Resultaten ändras inte kvalitativt när man kontrollerar för individernas utbildningsnivå. De påverkas inte heller av familjebakgrund, föräldrarnas aktiviteter tillsammans med barnen, klasstorlek eller andra aspekter rörande skolan.

Studiens resultat visar att satsningar på att öka kognitiva och sociala förmågor tidigt bidrar till att minska risken för långa perioder av arbetslöshet under ungdomen och de tidiga vuxenåren. De senaste åren har elevers resultat i internationella jämförelser som fokuserar på kognitiv förmåga debatterats. Denna studie visar dock att även den sociala förmågan är viktig, eftersom denna påverkar individernas möjligheter på arbetsmarknaden senare i livet på liknande sätt som den kognitiva förmågan.

IFN Working Paper nr 871, "The Importance of Cognitive and Social Skills for the Duration of Unemployment", är författat av Verena Niepel, Centre for European Economic Research (ZEW), Mannheim, Center for Doctoral Studies in Economics (CDSE), University of Mannheim, ooch IFN. Vill du veta mer? Kontakta Verena per e-post: niepel@zew.de.
 
 

Senaste boken

Europaperspektiv 2017: Tilliten i EU vid ett vägskäl

Europaperspektiv 2017 OMSLAG för puff.jpg

Tio forskare skriver om att tilliten mellan EU:s medlemsländer och mellan EU:s institutioner och unionens medborgare har försvagats av ett antal kriser: euron, migrationen och EU:s bristande förmåga att ta itu med fallerande konkurrenskraft och växande sociala klyftor. Men är tilliten i EU är tillräcklig för att rusta unionen inför framtiden? Lars Oxelheim, Lunds universitet och IFN, är en av redaktörerna.

UTKOMMER 1 februari 2017

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se