Working Paper No. 906

Private Equity and Employees

Riskkapitalinvesteringar minskar arbetslöshetsrisk

Publicerad: 26 mars 2012Antal sidor: 29Nyckelord: Buyouts; Employment; Financial Constraints; LBO; Private Equity; RestructuringJEL-koder: G24; G32; G34; J20; L25

Private Equity and Employees Martin Olsson och Joacim Tåg


I denna studie visar vi att anställda i svenska företag, som blivit uppköpta av riskkapitalbolag mellan 1998 och 2004, löpte mindre risk att bli arbetslösa än anställda i andra företag i upp till fyra år efter investeringen. En trolig förklaring till den minskade arbetslöshetsrisken är att riskkapitalägandet ökade kapitaltillgången i företagen.

Runt om i världen har riskkapitalinvesteringar (så kallade private equity buyouts) debatterats intensivt i finanskrisens spår. En viktig del av debatten har handlat om huruvida riskkapitalbolagen berikar sig på de anställdas bekostnad genom nedskärningar av personalstyrkan och uteblivna löneökningar. Eftersom riskkapitalägande har blivit en allt vanligare ägandeform är det viktigt att få en tydligare bild av vilka realekonomiska konsekvenser riskkapitalinvesteringar har. I denna studie granskas därför hur de anställdas arbetslöshetsrisk och arbetsinkomst påverkas av en riskkapitalinvestering.

Jämförelse med anställda i företag utan riskkapitalinvesteringar
Genom att noggrant jämföra anställda i svenska företag som mottagit riskkapitalinvesteringar med jämförbara anställda i företag som inte mottagit riskkapitalinvesteringar lyfter studien fram tre centrala resultat.

  1. Arbetslöshetsrisken minskade med omkring 13 procent efter investeringen. Detta innebar att minst 700 anställda i riskkapitalägda bolag i Sverige mellan åren 1998 och 2004 undvek arbetslöshet tack vare investeringarna. Därtill ökade den årliga arbetsinkomsten i medeltal med omkring 1,4 procent, vilket innebär en ökning med omkring 3 700 kronor.
  2. Minskningen i arbetslöshetsrisken var koncentrerad till anställda i de företag som i större utsträckning var beroende av externt kapital för utveckling av verksamheten (exempelvis företag i tillverkningsindustrin).
  3. Minskningen i arbetslöshetsrisken var även tydligast för grupper med en typisk svag position på arbetsmarknaden såsom ungdomar, personer med arbetslöshetshistorik, och nyanställda.

Vår studie indikerar att den svenska riskkapitalmarknaden inte har profiterat på de anställdas bekostnad. Tvärtom verkar den ha förhindrat arbetslöshet och därigenom varit till de anställdas fördel, särskilt när det gäller de svagaste grupperna på arbetsmarknaden. En trovärdig förklaring till den minskade arbetslöshetsrisken är att riskkapitalinvesteringarna fört in nytt kapital till företagen och därigenom underlättat nyinvesteringar och utveckling av verksamheten.IFN Working Paper nr 906, "Private Equity and Employees", är författat av Martin Olsson (Stockholms Universitet och Institutet för Näringslivsforskning) och Joacim Tåg (Institutet för Näringslivsforskning). Vill du veta mer? Kontakta Joacim Tåg på e-post: joacim.tag@ifn.se.
 

Martin Olsson

Kontakt

Mobil: 070 445 1297
martin.olsson@ifn.se

Joacim Tåg

Kontakt

Tel: 08 665 4524
joacim.tag@ifn.se

Senaste boken

Europaperspektiv 2017: Tilliten i EU vid ett vägskäl

Europaperspektiv 2017 OMSLAG för puff.jpg

Tio forskare skriver om att tilliten mellan EU:s medlemsländer och mellan EU:s institutioner och unionens medborgare har försvagats av ett antal kriser: euron, migrationen och EU:s bristande förmåga att ta itu med fallerande konkurrenskraft och växande sociala klyftor. Men är tilliten i EU är tillräcklig för att rusta unionen inför framtiden? Lars Oxelheim, Lunds universitet och IFN, är en av redaktörerna.

UTKOMMER 1 februari 2017

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se