Working Paper No. 1028

Sensitivity to Shocks and Implicit Employment Protection in Family Firms

Familjeföretag är mindre känsliga för ekonomiska fluktuationer

Publicerad: 10 juni 2014Antal sidor: 36Nyckelord: Family Firms; Risk Sharing; Employment Protection, ShocksJEL-koder: G32; J23; L25; D22; J21
Publicerad version

Sensitivity to Shocks and Implicit Employment Protection in Family Firms Carl Magnus Bjuggren


Något som utmärker familjeföretag är att de har längre tidshorisonter än andra företag. Det är också lättare för allmänheten att identifiera ägare i ett familjeföretag och koppla samman dem med företagets handlingar. Dessa egenskaper kan bidra till att familjeföretag är mer försiktiga i anpassningen av sin arbetskraft efter efterfrågan.

Denna studie visar att familjeföretag är mindre känsliga för fluktuationer i omsättning och förädlingsvärde inom respektive industri. Familjeföretag är även mindre benägna att justera sin arbetskraft vid temporära chocker på företagsnivå.

Familjeföretag utgör majoriteten av företag i de flesta ekonomier och inom forskningen finns ett ökat intresse för familjeföretagens förutsättningar och beteende.  De flesta studier har dock varit tvungna att förlita sig till förhållandevis små urval av företag som en följd av att information om ägande inte finns lätt tillgängligt i den offentliga statistiken. Genom att kombinera olika statistikkällor kan jag identifiera samtliga familjeföretag i den svenska företagspopulationen.

Få studier har hittills undersökt hur familjeföretag reagerar på fluktuationer i omsättning och förädlingsvärde. Denna studie bygger vidare på den tidigare forskningen om hur familjeföretag reagerar på fluktuationer inom industrin och utvecklar sedan analysen till att inkludera även företagsspecifika chocker.

Fluktuationer inom industrin
Familjeföretag anses vara mer långsiktiga och något mer försiktiga än andra typer av företag och inte sällan återfinns familjenamnet i företagets namn. Detta kan bidra till att familjeföretag är mer försiktiga vad gäller att anställa och säga upp personal.

Genom att undersöka hur sysselsättningen inom familjeföretag förändras vid fluktuationer i omsättning och förädlingsvärde inom varje industri finner jag stöd för denna hypotes. Fluktuationer på industrinivå fångar rörelser som beror både på en trendkomponent och på oförutsedda händelser. En vidare analys visar att familjeföretag är mindre känsliga även vid oförutsedda chocker inom industrin. 

Temporära chocker

Att enbart undersöka chocker på industrinivå kan vara missvisande om det är så att familjeföretag är systematiskt mindre utsatta för chocker. Det är därför angeläget att undersöka hur de reagerar vid företagsspecifika chocker. Analysen utvidgas till att separera temporära chocker, som omfattar tillfälliga störningar i maskiner och produktionsefterfrågan, från mer permanenta chocker så som stora teknologiskiften. Resultaten indikerar att familjeföretag är mindre benägna att justera sin sysselsättning vid temporära chocker.

Sammanfattningsvis så visar denna studie att familjeföretag är mindre känsliga för fluktuationer i omsättning och förädlingsvärde vilket indikerar att familjeföretag erbjuder sina anställda implicit anställningsskydd.  Studien betonar också vikten av att ta hänsyn till heterogenitet i ägarkoncentration vad gäller studier av riskdelning och arbetskraftsefterfrågan. 


IFN Working Paper nr 1028, "Sensitivity to Shocks and Implicit Employment Protection in Family Firms", är författat av Carl Magnus Bjuggren, Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Vill du veta mer? Kontakta Carl Magnus Bjuggren på e-post: carl.magnus.bjuggren@ifn.se.

Senaste boken

Europaperspektiv 2017: Tilliten i EU vid ett vägskäl

Europaperspektiv 2017 OMSLAG för puff.jpg

Tio forskare skriver om att tilliten mellan EU:s medlemsländer och mellan EU:s institutioner och unionens medborgare har försvagats av ett antal kriser: euron, migrationen och EU:s bristande förmåga att ta itu med fallerande konkurrenskraft och växande sociala klyftor. Men är tilliten i EU är tillräcklig för att rusta unionen inför framtiden? Lars Oxelheim, Lunds universitet och IFN, är en av redaktörerna.

UTKOMMER 1 februari 2017

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se