Working Paper No. 1111

Equal Opportunity? Gender Gaps in CEO Appointments and Executive Pay

Individuella egenskaper förklarar inte könsskillnader i vd-utnämningar och lön

Publicerad: 18 februari 2016Antal sidor: 46Nyckelord: CEOs; Compensation; Discrimination; Executives; Gender differencesJEL-koder: G34; J16; J24; J31

Equal Opportunity? Gender Gaps in CEO Appointments and Executive Pay Matti Keloharju, Samuli Knüpfer och Joacim Tåg


I denna studie visar vi att kvinnor har lägre sannolikhet att bli utnämnda till vd och få en hög lön, även efter kontroll för en rad egenskaper på individ- och företagsnivå. Trots att vi använder oss av cirka 85 olika egenskaper – allt från karriärvägar, utbildning, familjeförhållanden till intelligens, och företagets egenskaper – kan vi inte förklara mer än en åttondel av dessa skillnader. Detta tyder på att det finns ett glastak i det svenska näringslivet.

I denna studie analyserar vi omkring 25 000 personer som ingår i ledningsgrupper för svenska företag. Familjeföretag och småföretag inkluderas inte. Syftet är att studera sannolikheten för män respektive kvinnor att bli vd och hur lönen ser ut i en jämförelse mellan könen. Vi finner att i ledningsgrupperna är 30 procent av männen men enbart 12 procent av kvinnorna vd. Därutöver tjänar männen i medeltal 27 procent mer än kvinnorna.

Markanta skillnader mellan män och kvinnor
Går dessa skillnader att förklara med olika observerbara egenskaper? För att studera denna fråga använder vi oss av ett omfattande datamaterial från Statistiska Centralbyrån, Bolagsverket och Riksarkivet.

Egenskaperna skiljer sig markant mellan män och kvinnor. Kvinnor tenderar att ha längre utbildning och har oftare än männen studerat ekonomi. Kvinnorna tenderar också att ha bytt företag oftare och de har oftare en bakgrund som ledningskonsulter. Kvinnornas bröder tenderar också att ha högre kognitiv förmåga än bröder till männen.

Kvinnornas försteg beträffande vissa egenskaper kan kontrasteras mot nackdelar i andra dimensioner. Kvinnor tenderar att i mindre utsträckning ha utbildning från de mest prestigefyllda skolorna, de har mindre arbetslivserfarenhet och fler karriärsavbrott än män, trots att de i medeltal har färre barn än män. Sannolikheten är dessutom mindre att kvinnorna är gifta och att de äger aktier. Det senare ses ofta som ett mått på villighet att ta risk.

Skillnaderna kan inte förklara gapet i vd-utnämningar och lön
De ovan nämnda skillnaderna kan dock inte förklara gapet i vd-utnämningar och lön. Trots att vi använder oss av totalt cirka 85 olika egenskaper, allt från karriärvägar, utbildning, familjeförhållanden och intelligens, och företagets egenskaper kan vi inte förklara mer än en åttondel av gapet i vd-utnämningar och lön.

Glastaken i toppositioner i det svenska näringslivet har aldrig studerats så noggrant som i denna studie. Det faktum att så många observerbara egenskaper inte kan förklara skillnaderna mellan män och kvinnor tyder på att könsdiskriminering existerar. Detta trots att Sverige, i internationella sammanhang, ofta lyfts fram som en föregångare i jämställdhetsfrågor.


IFN Working Paper nr 1111, "Equal Opportunity? Gender Gaps in CEO Appointments and Executive Pay", är författat av Matti Keloharju, Samuli Knüpfer och Joacim Tåg (Institutet för Näringslivsforskning). Vill du veta mer? Kontakta Joacim Tåg via e-post på joacim.tag@ifn.se.

 

Joacim Tåg

Kontakt

Tel: 08 665 4524
joacim.tag@ifn.se

Matti Keloharju

Kontakt

Tel: +358 40 353 8043
matti.keloharju@aalto.fi

Senaste boken

Europaperspektiv 2017: Tilliten i EU vid ett vägskäl

Europaperspektiv 2017 OMSLAG för puff.jpg

Tio forskare skriver om att tilliten mellan EU:s medlemsländer och mellan EU:s institutioner och unionens medborgare har försvagats av ett antal kriser: euron, migrationen och EU:s bristande förmåga att ta itu med fallerande konkurrenskraft och växande sociala klyftor. Men är tilliten i EU är tillräcklig för att rusta unionen inför framtiden? Lars Oxelheim, Lunds universitet och IFN, är en av redaktörerna.

UTKOMMER 1 februari 2017

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se