Working Paper No. 1142

Firm Size Distribution and Employment Fluctuations: Theory and Evidence

Fler småföretag leder till ökad volatilitet i sysselsättningen

Publicerad: 22 november 2016Antal sidor: 34Nyckelord: Firm distribution, Firm size, Employment, Fluctuations JEL-koder: E20; E23; L20

Firm Size Distribution and Employment Fluctuations: Theory and Evidence Holger Görg, Philipp Henze, Viroj Jienwatcharamongkhol, Daniel Kopasker, Hassan Molana, Catia Montagna and Fredrik Sjöholm


Tidigare studier visar att efterfrågeförändringar har mycket olika påverkan på sysselsättning i olika länder. Detta har oftast förklarats med att länder skiljer sig åt när det gäller t.ex. lagstiftning om anställningsskydd och graden av löneflexibilitet. Vi undersöker i denna studie istället hur storleksfördelningen av företag inom branscher påverkar hur stora sysselsättningseffekter som uppstår efter efterfrågeförändringar. Vi finner att störst sysselsättningseffekter uppstår i branscher med relativt många småföretag.

Efterfrågeförändringar kan påverka produktion och sysselsättning inom företag. När efterfrågan går upp ökar antalet anställda medan sysselsättningen sjunker när efterfrågan viker. Dessutom kommer antalet företag i en bransch att påverkas av efterfrågeförändringar. Nya företag etablerar sig vid ökad efterfrågan medan antalet företag som slår igen verksamheten ökar vid minskad efterfrågan.

Vi visar teoretiskt att branscher med en stor mängd små företag tenderar att ha relativt stora förändringar i sysselsättning vid en given förändring i efterfrågan. Effekten drivs av att antalet företag förändras relativt mycket vid efterfrågeförändringar i branscher med relativt många småföretag.

Data från tre europeiska länder
Den teoretiska hypotesen undersöks empiriskt med hjälp av data över företag och branscher i Storbritannien, Tyskland och Sverige. I ett första steg används företagsdata för att skatta fördelningen av företag i olika branscher. Vi finner att Storbritannien har en fördelning med relativt många småföretag medan fördelningarna i Tyskland och Sverige har en större tyngdpunkt mot storföretag.

Vi fortsätter analysen med att skatta hur förändringar i produktion i olika branscher påverkar sysselsättningen i samma bransch. I enlighet med de teoretiska prediktionerna finner vi att sysselsättningsförändringarna är relativt stora i branscher med många småföretag. Branscher med många stora företag visar mindre volatilitet i sysselsättningen. Stora företag mildrar sålunda sysselsättningseffekten av en given efterfrågeförändring.

Resultaten är robusta även efter att vi kontrollerar för arbetsmarknadspolitik, öppenhet för handel och en mängd andra faktorer som kan tänkas påverka sysselsättningsförändringar.


IFN WP 1142, ”Firm Size Distribution and Employment Fluctuations: Theory and Evidence”, är författat av Holger Görg och Philpp Henze vid Kiels Universitet, Viroj Jienwatcharamongkhol vid Nottinghams Universitet, Daniel Kopasker och Catia Montagna vid Aberdeens Universitet, Hoassan Molana vid Dundees Universitet och  Fredrik Sjöholm vid Institutet för Näringslivsforskning och nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet. Vill du veta mer? Kontakta Fredrik Sjöholm, fredrik.sjoholm@nek.lu.se.    

Fredrik Sjöholm

Kontakt

Tel: 046 222 74 26
fredrik.sjoholm@nek.l...

Senaste boken

Europaperspektiv 2017: Tilliten i EU vid ett vägskäl

Europaperspektiv 2017 OMSLAG för puff.jpg

Tio forskare skriver om att tilliten mellan EU:s medlemsländer och mellan EU:s institutioner och unionens medborgare har försvagats av ett antal kriser: euron, migrationen och EU:s bristande förmåga att ta itu med fallerande konkurrenskraft och växande sociala klyftor. Men är tilliten i EU är tillräcklig för att rusta unionen inför framtiden? Lars Oxelheim, Lunds universitet och IFN, är en av redaktörerna.

UTKOMMER 1 februari 2017

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se