Working Papers 2017

All ny forskning presenteras i ett working paper (wp) där målgruppen i första hand är andra forskare. Alla wp från senare år är författade på engelska, men från 2006 finns även en svensk sammanfattning. Ett wp innehåller vanligtvis forskning som kommit så långt att den är färdig att skickas in till en vetenskaplig tidskrift för granskning och eventuell publicering.


1184. The Competitive Effects of Linking Electricity Markets Across Space and Time

Thomas Tangerås och Frank A. Wolak

Indelningen av Sverige i elområden har kritiserats för att kunder i södra delen av landet får betala högre elpriser än andra. I denna uppsats visas att effektiviteten på elmarknaden kan höjas utan att kunder i…


1183. The ‘Healthy Worker Effect’: Do Healthy People Climb the Occupational Ladder?

Joan Costa Font och Martin Ljunge

En vanlig observation är att individer med högre yrkesstatus har bättre hälsa. Vi finner genom en metod som fokuserar på effekten av hälsa på yrkesstatus att bättre hälsa förbättrar yrkesstatusen.…


1182. Public Finance and Right-Wing Populism

Linuz Aggeborn och Lovisa Persson

Högerpopulistiska politiker har ett tydligt anti-globaliseringsbudskap. De vill ha minskad invandring och är kritiska till frihandelsavtal och klimatsamarbeten såsom Parisavtalet. I en teoretisk modell beskriver vi hur denna politik skapar…


1181. Agricultural Trade Reform, Reallocation and Technical Change: Evidence from the Canadian Prairies

Mark Brown, Shon Ferguson och Crina Viju

1995 avskaffades subventioner för export med järnväg av jordbruksprodukter i Kanada. Reformen ledde till ökad konkurrens där bönder fick mindre betalt för sina produkter. Denna studie visar att reformen också ledde…


1180. Exercise Improves Academic Performance

Alexander W. Cappelen, Gary Charness, Mathias Ekström, Uri Gneezy och Bertil Tungodden

I ett fältexperiment har vi slumpmässigt delat ut gratis gymkort till en grupp universitetsstudenter, medan en kontrollgrupp inte fick något kort. Resultaten visar att gruppen som fick gratis gymkort inte bara tränade mer, utan…


1179. Disease and Fertility: Evidence from the 1918 Influenza Pandemic in Sweden

Nina Boberg-Fazlić, Maryna Ivets, Martin Karlsson och Therese Nilsson

Vi undersöker hur 1918 års influensapandemi, Spanska sjukan, påverkade barnafödandet i Sverige. Vi finner att fertiliteten 1919–1920 steg i områden som drabbades hårt av epidemin i jämförelse med…


1178. Cross-border Exchange and Sharing of Generation Reserve Capacity

Fridrik M. Baldursson, Ewa Lazarczyk, Marten Ovaere och Stef Proost

Efter samarbete på terminsmarknaden, dagen före-marknaden och intradagsmarknaden har vissa stamnätsoperatörer i Europa och USA nyligen även börjat samarbeta med upphandling av reservkraft. I denna uppsats jämför vi…


1177. Infant Health, Cognitive Performance and Earnings: Evidence from Inception of the Welfare State in Sweden

Sonia Bhalotra, Martin Karlsson, Therese Nilsson och Nina Schwarz

Miljöfaktorer under de första levnadsåren kan påverka individers socioekonomiska utveckling.  Vi analyserar introduktionen av fri spädbarnsvård och visar att den gav upphov till positiva effekter på barnens…


1176. The Educated Underdog Becomes the Ultimate Superstar

Per Hjertstrand, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

Fotbollsspelare födda på hösten är överrepresenterade som vinnare av Guldbollen. Enligt vår talangutvecklingsmodell kan detta förklaras av att födda på hösten måste kämpa hårdare som…


1174. Management Practices and the Quality of Primary Care

Jannis Angelis, Anna Häger Glenngård och Henrik Jordahl

Hur väl styrs svenska vårdcentraler? Intervjuer med verksamhetschefer om vårdcentralernas drift visar på hög managementkvalitet i primärvården. Knappt några vårdcentraler får riktigt låga…


1173. Does Religion Make You Sick? Evidence of a Negative Relationship between Religious Background and Health

Niclas Berggren och Martin Ljunge

Vi undersöker hur hälsan bland andra generationens invandrare påverkas av religiositeten i mödrarnas hemländer. Ju mer religiös bakgrunden är, desto sämre hälsa bedömer man sig ha. Detta kan bero på…


1172. Political Power, Resistance to Technological Change and Economic Development: Evidence from the 19th century Sweden

Björn Tyrefors Hinnerich, Erik Lindgren och Per Pettersson-Lidbom

Sveriges utveckling från ett av Europas fattigaste länder 1860 till ett av de rikaste 1950 kan förklaras av förändringar i politiska institutioner. När den jordägande klassens politiska monopol bröts till…


1171. Investment, Rational Inattention, and Delegation

Assar Lindbeck och Jörgen Weibull

I denna studie analyserar vi investeringsbeslut under osäkerhet när informationsanskaffning är kostsam. När kapitalägare, ”principaler”, av effektivitetsskäl delegerar sådana beslut till en…


1170. Schumpeterian Entrepreneurship in Europe Compared to Other Industrialized Regions

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji

Europa lider av ett underskott på entreprenörskap jämfört med Nordamerika. När Europas höga inkomstnivå och stora satsningar på FoU beaktas framkommer ett underskott på entreprenörskap även vid en…


1169. Gender Discrimination at the Top and Product Market Competition

Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

Kvinnliga chefer som diskrimineras tvingas vara mer kompetenta än manliga toppchefer för att nå samma positioner. Kvinnliga toppchefer kommer därför bättre kunna hantera en situation där deras företag möter en…


1168. Stock Option Taxation: A Missing Piece in European Innovation Policy?

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji

Europa släpar efter både USA och Kina vad gäller tillgången till venture capital och framväxten av framgångsrika entreprenörsföretag. Personaloptioner har visat sig vara ett effektivt verktyg för att…


1167. The Economic Microgeography of Diversity and Specialization

Martin Andersson, Johan P Larsson och Joakim Wernberg

Den ekonomiska utvecklingen blir alltmer centrerad till städer. Kunskapen om de bakomliggande drivkrafterna är dock begränsad. Vi använder data över företag i olika områden i Stockholm, Göteborg och Malmö…


1166. Global Earnings Inequality, 1970–2015

Olle Hammar och Daniel Waldenström

Vi undersöker utvecklingen av den globala ojämlikheten i arbetsinkomster sedan 1970. Inkomstspridningen har minskat avsevärt och omfördelningen skedde främst runt millennieskiftet. Vi ser flera orsaker till minskningen,…


1165. Gender Quotas in the Board Room and Firm Performance: Evidence from a Credible Threat in Sweden

Björn Tyrefors Hinnerich och Joakim Jansson

Hotet om lagstiftning om könskvotering i svenska börsbolagsstyrelser blev ett faktum år 2002. Bolagen reagerade och ökade hastigt sin andel av kvinnliga representanter från ca 5 till 15 procent. Tvärtemot tidigare studier…


1164. Taxation of Swedish Firm Owners: The Great Reversal from the 1970s to the 2010s

Magnus Henrekson

Den reala beskattningen av individuellt företagsägande steg successivt under en lång period för att i slutet av 1960-talet överstiga 100 procent. Genom en serie skatteförändringar som inleddes i slutet av 1970-talet…


1163. Age-Dependent Court Sentences and Crime Bunching: Empirical Evidence from Swedish Administrative Data

Björn Tyrefors Hinnerich, Mårten Palme och Mikael Priks

I Sverige tillämpas straffrabatt för brott som begåtts före 21 års ålder. Vi finner att livsstilskriminella tidigarelägger brott till en vecka före 21-årsdagen istället för veckan efter.…


1162. Equilibrium Supply Security in a Multinational Electricity Market with Renewable Production

Thomas Tangerås

Att upphandla produktionsreserver och bygga ut elnätet är de vanligaste sätten att skydda konsumenterna mot avbrott och höga priser, men ger färre incitament att sänka förbrukningen och investera i ny produktion. Denna…


1161. Tax Progressivity and Top Incomes: Evidence from Tax Reforms

Enrico Rubolino and Daniel Waldenström

Ökar ojämlikheten i inkomster före skatt när skattesystemet blir mindre progressivt? Vi studerar skattereformer där progressiviteten sänktes kraftigt och finner en tydlig positiv effekt på de högsta inkomsternas…


1160. Trends and Gradients in Top Tax Elasticities: Cross-country Evidence, 1900–2014

Enrico Rubolino and Daniel Waldenström

Har höginkomsttagarnas känslighet för skatter förändrats över tid och vilka är de viktigaste drivkrafterna bakom de rikas respons på skatter? Vi finner att skattekänsligheten varierat kraftigt mellan olika…


1159. Seasonal Social Preferences

Mathias Ekström

I denna uppsats visar jag att människor blir mer altruistiska i december än under årets föregående månader. Denna ökning av altruismen motsvarar effekten av en 42-procentig kostnadsminskning för givande och…


1158. Production or Transmission Investments? A Comparative Analysis

Mario Blázquez de Paz

För att uppnå ett koldioxidneutralt energisystem föreslår EU-kommissionen att elpriser baseras på olika zoner (länder) för att öka konkurrensen och därmed kundnyttan. Med detta prissättningssystem visar…


1157. Misvaluation and Financial Constraints: Method of Payment and Buyer Identity in Mergers & Acquisitions

Aron Berg

Sammanslagningar av företag sker ofta samtidigt men i vågor. Jag studerar teoretiskt om sammanslagningar sker inom eller mellan sektorer och om betalning sker med pengar eller aktier. Fler uppköp mellan branscher sker när börsen…


1156. Do Equal Rights for a Minority Affect General Life Satisfaction?

Niclas Berggren, Christian Bjørnskov och Therese Nilsson

Vi finner att när lagstiftningen blir mer jämlik för en minoritet påverkas den stora allmänheten antingen inte alls i sin tillfredsställelse med livet eller i positiv riktning (när samkönade par får gifta…


1155. Human Capital Sorting: The ‘When’ and ‘Who’ of Sorting of Talents to Urban Regions

Lina Ahlin, Martin Andersson och Per Thulin

Sorteringen av hög- och lågutbildad arbetskraft är en viktig förklaring till ekonomiska skillnader mellan storstäder och landsbygd. Sannolikheten att flytta till en storstad ökar med gymnasiebetyg och föräldrars…


1154. Entrepreneurial Experimentation: A Key Function in Entrepreneurial Systems of Innovation

Åsa Lindholm-Dahlstrand, Martin Andersson och Bo Carlsson

Denna uppsats pekar på det experimentella entreprenörskapets betydelse för ett lands innovationssystem. Vi menar att detta entreprenörskaps främsta roll är att skapa nytt, att anpassa innovationer till nya kontexter samt att…


1153. Entrepreneurship and Institutions: A Bidirectional Relationship

Niklas Elert och Magnus Henrekson

Samspelet mellan entreprenörskap och institutioner är centralt för ekonomisk utveckling, men det är alltför förenklat att anta att institutioner utan vidare avgör huruvida entreprenörskap är produktivt eller…


1152. The Market-Promoting and Market-Preserving Role of Social Trust in Reforms of Policies and Institutions

Niclas Berggren och Christian Bjørnskov

Enligt tidigare forskning underlättar tillit människor emellan politiska reformer. I denna studie visar vi att tillit underlättar reformer genom att göra olika politiska hinder mindre bindande. Vi finner också att högre…


1151. Anarchy, State, and Utopia: Timothy Snyder’s Interpretive Framework for the Holocaust Applied to Norway under the Nazi Occupation, 1940–45

Johan Wennström

Många av oss tror att en stark stat och en självsvåldig byråkrati utgjorde Förintelsens nödvändiga villkor. Det motsägs av historikern Timothy Snyder, som menar att Förintelsen kunde verkställas…


1150. Institutional Reform for Innovation and Entrepreneurship: An Agenda for Europe

Niklas Elert, Magnus Henrekson och Mikael Stenkula

Europeiska unionen har svårt att skapa och upprätthålla sysselsättning och ekonomisk tillväxt. För att bättre lyckas med detta måste innovationsförmågan och entreprenörskapsaktiviteten…


1149. Grind or Gamble? An Experimental Analysis of Effort and Spread Seeking in Contests

Ola Andersson, Håkan J. Holm och Erik Wengström

Denna uppsats studerar hur belöningsstrukturer påverkar beteende i konkurrenssituationer mellan individer, t.ex. vid befordringar. Vårt experiment visar att när belöningsstrukturen endast belönar dem som presterar bäst…


1148. The WTO Dispute Settlement System 1995-2015: A Data Set and its Descriptive Statistics

Louise Johannesson och Petros C. Mavroidis

Tvistelösningsmekanismen i World Trade Organization (WTO) har sedan den infördes den 1 januari 1995 fram tills i dag hanterat över 500 individuella dispyter. Vi har sammanställt en databas som beskriver en mängd olika aspekter av…

Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas

Kunskapssynen och pedagogiken

135087438-origpic-201a45.jpg_0_0_100_100_250_391_85.jpg

Vad är det som styr verksamheten i den svenska skolan? Förutom regelverket finns det många antaganden och föreställningar om skolan idag. Författarna menar att vi behöver frigöra oss från det rådande paradigmet och se skolsystemet från ett helt annat perspektiv. 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se