Working Paper No. 1171

Investment, Rational Inattention, and Delegation

Optimala kontrakt vid beslutsdelegering

Publicerad: 22 maj 2017Antal sidor: 51Nyckelord: Investment; Rational inattention; Signal Extraction; Principal-agent; Information aquisition; Contract; Bonus; PenaltyJEL-koder: D01; D82; D86; G11; G23; G30

Investment, Rational Inattention, and Delegation Assar Lindbeck och Jörgen Weibull


I denna studie analyserar vi investeringsbeslut under osäkerhet när informationsanskaffning är kostsam. När kapitalägare, ”principaler”, av effektivitetsskäl delegerar sådana beslut till en ”agent” bör denne inte bara belönas för lyckade investeringar utan också bestraffas för misslyckade investeringar.      

Frågan om ersättning till chefer i storföretag har varit ett viktigt inslag i den fördelningspoliska debatten under senare år. De viktigaste förklaringsförsöken har varit att dels hänvisa till hård konkurrens om en begränsad tillgång på talanger, dels åberopa toppchefernas starka förhandlingsstyrka inom de organisationer där de verkar. Dessa faktorer spelar en viktig roll också i denna uppsats – framför allt när företagsledare har höga alternativinkomster (”outside options”).

Men vi försöker ge en rikare belysning än så av vad som är optimala kontrakt när investerare (”principaler”) delegerar beslut till andra aktörer (”agenter”). Vi syftar både på resurskrävande insamling och analys av relevant information och på faktiska investeringsbeslut på basis av den insamlade informationen.

Vi utgår därvid från att anlitade agenter har komparativa fördelar (jämfört med principalen) i båda dessa avseenden. En central fråga blir därmed hur agenten skall ges incitament att verkställa sina kontraktsbestämda uppdrag på ett sätt som tillgodoser investerarens intresse. 

Vi finner att ersättningen till agenter i optimala kontrakt (i fallet med riskneutrala agenter) succesivt stiger vid ökad avkastning på investeringar. En annan slutsats är att kontrakten bör innefatta både bonus vid lyckade investeringar och bestraffning (löneavdrag) vid misslyckade investeringar. Det visar sig att kontrakt som bara baseras på en fix lön och aktier är suboptimala, och att detsamma gäller kontrakt som ger fix lön plus en option att köpa framtida aktier vid priser som bestäms i förväg.

Det förstnämnda kontraktet är suboptimalt eftersom det ger alltför svaga incitament för insamling och analys av relevant information. Det senare kontraktet är suboptimalt eftersom det inte innehåller någon bestraffning i samband med misslyckade investeringar. Men vi finner också att investeringsvillkoren kan vara sådana att det är fullt rationell för aktörer att fatta investeringsbeslut utan att anskaffa någon information alls (utöver en förutfattad mening).

En annan slutsats är att inte ens i fallet med en riskneutral agent kommer principalen att försöka helt anpassa agentens incitament vid investeringsbeslutet i överensstämmelse med principalens eget intresse.


IFN Working Paper nr 1171, Investment, Rational Inattention, and Delegation, är författat av Assar Lindbeck, Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet, samt Jörgen Weibull, Handelshögskolan i Stockholm. Kontakta författarna, assar.lindbeck@iies.su.se, eller jorgen.weibull@hhs.se, om du vill veta mer. 

 

 

Assar Lindbeck

Kontakt

Tel: 08 665 4558
assar.lindbeck@ifn.se

Senaste boken

Europaperspektiv 2017: Tilliten i EU vid ett vägskäl

Europaperspektiv 2017 OMSLAG för puff.jpg

Tio forskare skriver om att tilliten mellan EU:s medlemsländer och mellan EU:s institutioner och unionens medborgare har försvagats av ett antal kriser: euron, migrationen och EU:s bristande förmåga att ta itu med fallerande konkurrenskraft och växande sociala klyftor. Men är tilliten i EU är tillräcklig för att rusta unionen inför framtiden? Lars Oxelheim, Lunds universitet och IFN, är en av redaktörerna.

UTKOMMER 1 februari 2017

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se