2011

Referat från Knut Wicksells centrum för finansvetenskaps första forskarkonferens om finansforskning

2011-12-01/02. Den 1–2 december arrangerades den första forskningskonferensen inom ramen för Knut Wicksells centrum för finansvetenskap. Det är ett nytt centrum för finansvetenskap som IFN bygger i samarbete med Ekonomihögskolan i Lund och som fått ett tioårigt finansieringsstöd från innovationsmyndigheten Vinnova. 

Konferensprogrammet spände över de tre centrala forskningsområdena som Knut Wicksells centrum för finansvetenskap koncentrerar sig på:

‒ makroekonomi, kriser och regleringar
‒ beteenden på finansmarknaderna
‒ företagens utveckling och finansmarknaderna.

På området makroekonomi och regleringar talade bland andra Lars Oxelheim (IFN och Lund) om den pågående finanskrisen och eurosamarbetet. Han lyfte fram att krisen i eurosamarbetet kan leda till ökad politisk konkurrens mellan länderna i euroområdet för att få industrier att lokalisera sig just i deras land för att få ner arbetslösheten. Han påpekade även att transparensen på de finansiella marknaderna är viktig och att mer forskning behövs om hur transparensen i företagen kan ökas.

Vad avser beteenden på finansmarknaderna lärde sig deltagarna om bland annat korrelation mellan aktiemarknader av Lu Liu (Lund). Hennes studie visar att större informationsflöde och bättre tillgång till information inom ett land leder till att landets aktiemarknad blir mer integrerad med världens övriga aktiemarknader. Detta kan vara viktigt att beakta både i investeringsval och i utvärderingar om hur känsligt ett land är för finanskriser i andra länder.

På temat företagens utveckling och finansmarknaderna presenterade Aron Berg (IFN), en studie om företagsförvärv över gränserna och investeringar i hemlandet. Studien, som är skriven tillsammans med Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson (båda IFN), lyfter fram att initiativ från regeringar som syftar till att begränsa utländska företags möjlighet att köpa tillgångar i hemlandet kan vara skadliga. Orsaken är att man därigenom förhindrar att kapital frigörs genom att ägare i hemlandet säljer sina innehav. Dessa ägare kan då inte lika lätt göra nyinvesteringar i hemlandet.

I konferensen deltog från IFN Aron Berg, Magus Henrekson, Pehr-Johan Norbäck, Matilda Orth, Lars Oxelheim, Lars Persson och Joacim Tåg.

2011-12-02
Joacim Tåg
 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se