Generell information

3
Feb
EU och de nya säkerhetshoten

13:00–17:15

Lars Oxelheim och Roger Svensson

Externa aktiviteter

I boken Europaperspektiv 2016 diskuterar tio ledande svenska forskare de nya säkerhetshot som konfronterar EU och hur unionen kan möta inre och yttre utmaningar, såsom krigshot i unionens närområde, hot mot livsmedelssäkerheten, kriser och andra oförutsedda händelser. Samtidigt väcker nya verktyg i kampen mot terrorism och organiserad brottslighet frågor om övervakningssamhällets risker, medan flyktingströmmarna belyser hur EU:s säkerhetsambitioner kan komma i konflikt med grundläggande mänskliga rättigheter.

Författarna presenterar forskning på en rad nyckelområden och diskuterar centrala frågor för EU: Vilka krav på samarbete ställs för att upprätthålla säkerheten i Europa? Hur långt sträcker sig åtagandet i Lissabonfördragets solidaritetsklausul, som innebär att medlemsländerna ska hjälpa varandra om det inträffar en terroristattack, naturkatastrof eller liknande? Riskerar hanteringen av de nya säkerhetshoten att äventyra samhällets öppenhet och medborgarnas integritet? Hur utvecklas relationen mellan EU och andra viktiga organisationer som FN och NATO i denna kontext? Och hur ställer sig de europeiska medborgarna till utvecklingen?

Utöver författarna kommer även företrädare för EU och svenska politiker att delta i diskussionen Norra Latin i Stockholm

Se inbjudan med program

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se