2012

IFN-konferens om globalisering, organisation och företagsägande

IFN Stockholm Conference 2012 anordnades i Vaxholm den 13-14 juni och hade temat ”Globalization, Organization and the Ownership of Firms”. Studierna som presenterades fokuserade bland annat på företagsteori och organisering ur ett internationellt perspektiv med tyngdpunkt på utländska förvärv och sammanslagningar samt multinationella företag.


 

Konferensens syfte var att samla några av de bästa forskarna som arbetar både teoretiskt och empiriskt med dessa frågor. Målet var att belysa sambandet mellan företagens organisationsstruktur och prestation, samt att förstå effekten av organisations- och ägandeförändringar på produkt- och arbetsmarknaderna i ett internationellt perspektiv.

Företag strävar ständigt efter att förbättra effektiviteten som svar på globaliseringens krafter. Ny forskning har visat att företagens organisering, vertikala specialisering, ledning och ägande har en betydande effekt på företagets resultat. Trots detta så kvarstår dock en del obesvarade frågor. I synnerhet har vi en ganska begränsad förståelse hur gränsöverskridande organisation och ägande mer exakt bidrar till hög produktivitet.

I ett försök att ytterligare föra forskningen framåt inom detta område organiserade Institutet för Näringslivsforskning (IFN) en internationell tvådagarskonferens (13-14 juni) om globalisering, organisation och ägande av företag.
 

Organisation och export

Företagsteori syftar till att samla, förstå och beskriva flertalet ekonomiska teorier gällande bland annat ett företags beteende, organisation, struktur och dess relation till marknaden. I uppsatsen ”Institution-Driven Comparative Advantage, Complex Goods and Organizational Choice”, som presenterades av Shon Ferguson (IFN), tittar man närmre på om företags möjlighet till integrering och internationella handelsmönster påverkas av institutioner. I länder som har svaga skydd för avtal så tenderar internationella företag att integera sig vertikalt i större utsträckning än i länder med bättre skydd. Detta för att det är svårt att ingå avtal när avtalsskydd är svaga. Författarna finner också att länder med bra finansiella institutioner exporterar oproportionerligt mycket i sektorer som producerar komplexa varor och som har en hög benägenhet för vertikal integration. Därmed fastslår författarna att det institutionella ramverket i ett land kan skapa viktiga komparativa fördelar.
Torsten Schank (University of Mainz) presenterade en studie som sammanfogar litteraturen gällande handelskostnader och exportbeteende tillämpad på tyska anläggningar, ”Do foreign workers reduce trade barriers - Microeconomic evidence”. Uppsatsen visar att anläggningar med utländska arbetstagare har högre sannolikhet att exportera sina produkter än andra. De kan identifiera en statistiskt och ekonomiskt signifikant effekt på export baserat på arbetarnas medborgarskap som inte är driven av industriella, yrkesmässiga eller lokaliseringskoncentration av invandrare. Effekten blir dessutom starkare om man även väger in export till specifika regioner som sammanfaller med de regioner arbetarna kommer ifrån.
 

Förvärv och sammanslagningar

En annan intressant fråga som länge och ofta har diskuterats är utländska förvärv av inhemska företag. På senare år har det till och med talats om att införa förbud för utländska företag att förvärva företag som är aktiva inom industrier som är av nationellt intresse.

Lars Persson (IFN) presenterade ”Foreign Acquisitions, Domestic Investment” som studera effekterna av gränsöverskridande sammanslagningar och förvärv på inhemska investeringar när ägarna är har brist på pengar. I tidigare litteratur visar man ofta på att gränsöverskridande förvärv drivs av tillgången till låga produktionskostnader, tillgång till marknader, synergieffekter samt marknadsinflytande. Denna studie identifierar istället en annan viktig faktor, nämligen säljarnas behov av finansiella resurser för att kunna investera i nya tillväxtmarknader. Vidare menar de att utländska förvärv kan innebära att inhemska ägare förbättrar sin finansiella styrka och därmed investeringar. Hemlandet drar nytta av detta i form av att fler arbetstillfällen skapas.


IFN Stockholm Conference är en årligt återkommande vetenskaplig konferens och finansieras med stöd av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Uppsatserna som presenterades på konferensen är fortfarande preliminära, och resultaten kan komma att ändras innan den slutgiltiga versionen är klar.

I år deltog ett tiotal forskare från universitet i USA och Europa. Förutom forskare direkt knutna till IFN deltog: Laura Alfaro (Harvard Business School), Juan Carluccio (Banque de France och Paris School of Economics), John Earle (George Mason University och Central European University), Steven Matusz (Michigan State University), Jakob Munch (University of Copenhagen), Dalia Marin (University of Munich), Helen Naughton (University of Montana), Horst Raff (University of Kiel), Thorsten Schank (University of Mainz), Ayca Tekin-Koru (TED University), Thierry Verdier (Paris School of Economics), Andreas Waldkirch (Colby College).

 

Text: Rickard Hammarberg

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se