Generell information

4
Juni
Var skapas jobben? Ny ESO-rapport: "Jobbdynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009”

Sett ur svenskt och europeiskt perspektiv

08:30–10:00

Institutet för Näringslivsforskning

Öppna seminarier

Svenskt näringsliv har genomgått en historisk strukturomvandling under de senaste decennierna. Ett mycket stort antal jobb har både skapats och försvunnit. I ESO-rapporten ”Jobbdynamik i svenskt näringsliv 1990 till 2009” (2013) studerar nationalekonomerna Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson små och unga företags betydelse för strukturomvandlingen av det svenska näringslivet.

Var skapas jobben?

Referat från seminarium den 4 juni 2013

 

IMG_0236 bearbetad 72 dpi

Från vänster ses Lars Persson, Pehr-Johan Norbäck och Fredrik Heyman på seminariet den 4 juni.

Vilka typer av jobb har försvunnit respektive skapats under de senaste två decennierna? Rör det sig om arbetstillfällen där de anställda har låg eller hög utbildning? Hur skiljer sig jobbdynamiken mellan tjänstesektor och tillverkningsindustri? Ska stödåtgärder och särregler användas för att skapa jobb och högre tillväxt?

Nationalekonomerna Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson vid IFN har författat rapporten ”Jobbdynamik i svenskt näringsliv 1990 till 2009” på uppdrag av Expertgruppen för studier av offentlig ekonomi, ESO. Rapporten presenterades på ett frukostseminarium den 4 juni. Med fanns även Roland Bladh från EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning och socialpolitik. Han bidrog med ett EU-perspektiv på frågan. Arbetsmarknadsforskaren Per Skedinger, IFN, agerade moderator.

Fredrik Heyman var först ut att presentera forskningen.
Syftet med ESO-rapporten, men även det Policy Paper där författarna vidareutvecklar arbetet i rapporten, är att undersöka hur jobbskapande och jobbnedläggning är relaterat till typ av företag, utbildningsnivå och bransch. Fredrik Heyman redogjorde i sin presentation för vilken metod och vilken data som använts. Dessa siffror visar på en mycket hög omsättning av jobb i många länder.

Fredrik Heyman förklarade sambandet mellan jobbdynamik och företagsstorlek: Små och medelstora företag har en positiv förändring vad gäller nettosysselsättning medan stora företag har en negativ. Det vill säga det är de små och medelstora företagen som har skapat jobb under den aktuella tidsperioden.

Pehr-Johan Norbäck inledde den andra delen av presentationen med en komplex 3D-figur.

Pehr-Johan Norbäck visade nettosysselsättningssambandet mellan företagsstorlek och företagsålder. Han kommenterade kopplingen mellan utbildningsnivå och företagsstorlek. Ett resultatet är att de största förändringarna sker i de stora företagen: antalet anställda med endast förgymnasialutbildning (grundskola) har kraftigt reducerats och de med eftergymnasialutbildning (högskola) har ökat avsevärt.

Pehr-Johan Norbäck redovisade ytterligare två dimensioner nämligen skillnaden mellan jobbtillväxt i tjänste- respektive tillverkningssektorn. Det visar sig att det i första hand är inom tjänstesektorn som arbetstillfällen skapats.

Lars Persson visar resultat och drar slutsatser av vad de två föregående talarna har redovisat.

Utgångspunkten för studien är debatten om huruvida det är de små företagen som skapar jobben i den nya ekonomin. Denna uppfattning förefaller kanske att vara korrekt, menade Lars Persson, i alla fall till en början då siffror visar att det är de små och medelstora företagen som har skapat flest jobb. Detta är dock en förenklad bild av verkligheten, påpekade Lars Persson, Dessutom har det inte alltid varit så att det är de små företagen som skapar jobb. Den optimala storleken på företag varierar över tiden beroende på aktuella marknadsförutsättningar.

Den slutsats forskarna drar är att beslutsfattarna bör ta ett steg tillbaka och skapa ett neutralt regelverk för olika typer av företag. På detta sätt kommer marknaden att effektivt styra i vilka typer av företag jobben skapas.

Är det hög omsättning av jobb, särskilt i små företag, ett problem? frågade Lars Persson ochgav svaret: Nej egentligen inte. På så sätt skapas jobb i företag med nya bra affärsidéer. Och detta är företag som kan växa och ge än fler arbetstillfällen.

Roland Bladh får ordet och talar om frågan ur ett EU-perspektiv.

Roland Bladh arbetar sedan år 2000 vid Europeiska kommissionen i Bryssel. På seminariet redogjorde han för hur EU arbetar med i frågor som berör den aktuella forskningen. Till exempel prognoser från European Centre for the Development of Vocational Training, Cedefop för efterfrågan på utbildning i EU:s medlemsländer.

Vad kan EU ha för nytta av den aktuella ESO-studien? EU har nytta av information om hur behoven av utbildning, etc, kommer att utvecklas i bland annat Sverige, menade Roland Bladh. Vad som påverkar framväxten av nya jobb och hur detta påverkar politiken.

Per Skedinger ledde en paneldiskussion.

Publiken på seminariet var mycket kvalificerad, med representanter från den fackliga världen, departement och media. Frågor ställdes dels om politiska åtgärder för att skapa jobb, dels varför antalet jobb inte ökat mer. Lars Persson svarade att den bästa medicinen är mindre komplicerade regelverk och skattesystem samt mer allmänna och neutrala företagsregler. ”Det måste tyvärr alltid försvinna jobb, problemet är att det inte skapas tillräckligt många nya.” En fråga som diskuterades var huruvida utbildning matchar efterfrågan på arbetsmarknaden, eller är det så att vi överutbildar dagens unga? Roland Bladh konstaterade att överutbildning kan vara ett problem men menade att ökad utbildning i längden är bra för samhället och den enskilda individen.

Fredrik Heyman och Pehr-Johan Norbäck svarade på frågor om bland annat dynamiken vad gäller temporära kontra permanenta jobb.

”Varför är det egentligen så viktigt att vi ska ha stora företag?” undrade en av åhörarna. Rapportförfattarna svarade att olika företag är olika effektiva under olika tider och marknadsförutsättningar. Detta innebär att vad som behövs är en mix av företag – både stor medelstora och små.

Text: Kasper Nilson

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inbjudan

Foto inbjudan Apsis2bearbetad

Från vänster ses: Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Roland Bladh.

Frågor som forskarna tar upp är: hur viktiga små och nya företag respektive arbetsställen har varit för jobbskapande? Vilka typer av jobb har försvunnit respektive skapats? Rör det sig om jobb där de anställda har låg eller hög utbildning? Hur skiljer sig jobbdynamiken över tiden och mellan tjänstesektor respektive tillverkningsindustri?

Det visar sig att svenskt näringsliv genomgått en strukturomvandling där både små och medelstora företag och mindre och medelstora arbetsställen hos stora företag fått en större betydelse. ”Denna utveckling har troligtvis drivits av framväxten av ny teknologi vilken inneburit att småskalig verksamhet blivit lönsammare, av allmänna avregleringar av ekonomin och av den tilltagande globaliseringen” skriver forskarna.

Plats: Strandvägen 7A Konferens, ingång Strandvägen/Artillerigatan, Stockholm

Tid: Tisdagen den 4 juni kl 8.30–10.00, en lätt frukost serveras från kl. 8.00.

I presentationen deltar författarna som alla är forskare vid IFN samt Roland Bladh, senior handläggare för svenska ärenden vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för sysselsättning och socialpolitik.

Programmet inleds med en presentation av rapporten följd av en europeisk utblick. Därefter förs ett samtal mellan författarna och Roland Bladh, samt frågor från publiken.

Anmälan sänds till elisabeth.gustafsson@ifn.se senast den 28 maj 2013. Antalet platser är begränsat.
 

För ytterligare information kontakta Elisabeth Precht, elisabeth.precht@ifn.se eller telefon 08-665 4525.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se