2010

Akademiskt seminarium 25 maj: Venture Capital, Entrepreneurship and Public Policy

Tisdagen den 25 maj anordnade IFN i samarbete med Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket ett akademiskt seminarium med årets pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research, professor Josh Lerner. Lerner ägnade seminariet åt att diskutera företagsänglarnas betydelse för entreprenörskap och företagsutveckling.

Lerner började med att slå fast att ett flertal finansiella institutioner kan vara av betydelse för att utveckla entreprenöriella företag. Trots att företagsänglar är en viktig källa för att utveckla företag, är det relativt lite skrivit om dessa inom akademin, och det som finns är framför allt teoretiska bidrag. En anledning till detta är att det är svårt att få tag på lämplig empiri om företagsänglarnas förehavanden. Om man empiriskt vill analysera effekten av företagsänglar med ekonometriska metoder uppkommer också s.k. endogenitets- och selektionsproblem som gör det svårt att särskilja och fastställa företagsänglarnas eventuella påverkan på företagen.

Lerner gick därefter över till att prata om sin egen forskning inom detta ämne. Tillsammans med William Kerr och Antoinette Schoar har Lerner undersökt två grupper av företagsänglar för att utröna om dessa haft en positiv påverkan på de företag som fick del av företagsänglarnas stöd. För att komma runt de metodologiska problem som beskrevs ovan använde sig Lerner av en s.k. regression discontinuity-analys. Kortfattat går denna metod i detta fall ut på att undersöka skillnader i de företag som precis blivit godkända för stöd och finansiering av företagsänglarna och de företag som precis valts bort och inte fick stöd. Som grund för att välja ut dessa företag använde sig Lerner av företagsänglarnas utvärdering av företagen. Eftersom dessa företag antagligen är väldigt likartade kan eventuella skillnader i hur framgångsrika företagen blir delvis bero på företagsänglarnas stöd. Baserat på denna metod finner Lerner att företagsänglarna tycks ha bidragit positivt till företagens utveckling vad gäller t.ex. möjligheten till överlevnad. Lerner avslutade seminariet med att diskutera begränsningar av resultatet, såsom att det är svårt att dra generella slutsatser baserat på denna analys, samt framtida forskningsområden. En intressant diskussion och dialog med frågor från publiken förekom både under som efter föredraget.
 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se