IFN Stockholm Conference

IFN Stockholm Conference 2017 Globalisering och ny teknik – effekter på företag och arbetstagare

2017-06-16


"Globalisering och ny teknik – effekter på företag och arbetstagare" var temat för en konferens anordnad av IFN den 15–16 juni 2017. Konferensen samlade forskare som i sin forskning studerar effekter av globalisering och ny teknik. Totalt presenterades 16 studier.

Joacim TågJoacim Tåg, IFN, var ansvarig för ett avsnitt av konferensen. Utöver det var han diskutant när David Hummels presenterade sin studie.
 

Globalisering, innovation, handel och skatteflykt

Den första uppsatsen “Better, Faster, Stronger: Global Innovation and Trade” presenterades av Andreas Moxnes, Oslo universitetet. Studien analyserar om handelshinder påverkar företags innovationsbenägenhet. Författarna använder den omfattande liberaliseringen av tullar som skedde på 1990-talet som ett kvasi-naturligt experiment. På konferensen förklarade Moxnes att liberaliseringen av handelspolitiken hade en stor positiv nettoeffekt på innovation världen över. Denna utveckling kan även hänföras till både större marknadstillträde för företagen och en högre grad av konkurrens.

Även Beata Javorcik, Oxford University, presenterade en studie om handelspolitiska förändringar, "Forensics, Elasticities and Benford's Law: Detection of Tax Fraud in International Trade". I uppsatsen analyseras effekterna av att Turkiet ökade kostnaderna för importfinansiering och hur detta påverkade viljan att betala skatt. Studien visar att färre betalar skatt efter den aktuella policyförändringen. Javorcik presenterade vidare en handelsmodell som förutspår att importens elasticitet, vad gäller skatt på handel, snedvrids vid skatteundandragande. De empiriska resultaten bekräftar att denna politiska chock gör att skatteflykten ökar, vilket i sin tur skapar en ökad partiskhet i beräkningarna av skattelasticitet, vilket leder till en överskattning av välfärdsvinster/förluster.

Beata J.Beata Javorcik, University of Oxford, presenterade sin studie “Forensics, Elasticities and Benford’s Law: Detecting Tax Fraud in International Trade”.
 

Globalisering och företagen

Shon Ferguson, IFN, presenterade uppsatsen “The Origins and Performance of Early Exporters” som analyserar förhållandet mellan internationalisering och företagsprestation. Ferguson presenterade empiriska bevis på att svenska företag som snabbt tar sig in på flera exportmarknader, så kallade "Born Global"-företag, har en betydande initial storleksfördel jämfört med andra exportföretag och denna fördel kvarstår i 14 år. 

Shon FergusonShon Ferguson, IFN, presenterade sin studie “The Origins and Performance of Early Exporters”.

Katariina Nilsson Hakkala, VATT Institute for Economic Research, presenterade uppsatsen “Firm-Level Responses to Chinese Competition on Export Markets”. I studien undersöker hon hur ökad kinesisk konkurrens påverkar exporten hos finska företag. Med hjälp av detaljerade företagsdata och en s.k. instrumentalvariabel-analys har forskarna funnit att kinesisk exportkonkurrens påverkade finska företags export negativt, både på aggregerad och företagsnivå. 

Andrew Bernard, Tuck School of Business i Dartmouth, presenterade studien “The Origins of Firm Heterogeneity: A Production Network Approach”. I uppsatsen undersöks huruvida det ett företags storlek påverkas av om företaget är del av ett internationellt produktionsnätverk. Med hjälp av belgiska data på företagsnivå, som även omfattar företagens interna försäljning, undersöks hur den totala efterfrågan samt efterfrågan och utbudet från andra företag påverkar företagets storlek. Resultaten visar att variationen i försäljning främst drivs av variationer i efterfrågan från andra företag. Det vill säga, vad som tycks vara viktigt för företagsstorlek är försäljning till företag snarare än försäljning till konsumenter.

Andrew BernardAndrew Bernard, Tuck School of Business at Dartmouth, presenterade sin studie “The Origins of Firm Heterogeneity: A Production Network Approach”.
 

Politisk polarisering

Kaveh Majlesi, Lunds universitet, presenterade studien “Importing Political Polarization? The Electoral Consequences of Rising Trade Exposure”. Uppsatsen studerar en extern förändring som innebar ökad handel mellan USA och Kina och klassificerar politiska företrädares ideologier genom att studera röstningslängder i USA:s kongress. Författarna konstaterar att i valdistrikt med ökad kinesisk import, har ett oproportionerligt antal moderata representanter inte omvalts under 2000-talet. På konferensen i Vaxholm förklarade Majlesi att ökad sådan handel i distrikt där majoriteten av befolkningen initialt var vit eller styrdes av det republikanska partiet, oftare valde en konservativ republikan. Å andra sidan, i distrikt där majoriteten av befolkningen initialt tillhörde någon minoritet eller makthavarna var demokrater, var man mer benägen att välja en liberal demokrat. Enligt Majlesi understryker resultaten kopplingen mellan dåliga ekonomiska förhållanden och stöd till vissa typer av politiker.

Kav Mailesi“Importing Political Polarization? The Electoral Consequences of Rising Trade Exposure” var titeln på en studie presenterad av Kaveh Majlesi, Lunds universitet.
 

Urspungslandets betydelse för utländska direktinvesteringar

Pehr-Johan Norbäck, IFN, presenterade uppsatsen “Foreign Direct Investment, Source Country Heterogeneity and Management Practices”. Med hjälp av detaljerad information om alla svenska företag för perioden 1996-2009 finner studien att utländska dotterbolag skiljer sig åt i produktivitet beroende på dotterbolagens urspungsland. Vidare förklarade Pehr-Johan, att företagsskötsel (management practices) är avgörande för dessa skillnader i produktivitet. David Hummels, Purdue University, kommenterade studien och ifrågasatte hur stor del av skillnaderna som beror på urvalet och om management practices i sig förutsäger vilka företag som förvärvas
 

Optimala internationella investeringsavtal

Thomas Tangerås, IFN, presenterade studien “Economics and Politics of International Investment Agreements”. Tangerås förklarade att internationella investeringar i allt större utsträckning ingås mellan utvecklade länderna, jämfört med tidigare när investeringar huvudsakligen gjordes av utvecklade länder i utvecklingsländer. I uppsatsen presenteras en teoretisk modell för optimal utformningen och konsekvenserna av internationella investeringsavtal. Avtal som har till syfte att skydda utländska investerare mot för dem negativa politiska förändringar. I studien konstateras att incitament för att ingå avtal och resultatet av dessa beror på de enskilda ländernas åtaganden och i vilken riktning investeringsflöden går. Det visar sig att utländska investerare drar nytta av avtal mellan utvecklade länder på bekostnad av samhället i stort, men inte från avtal mellan utvecklade länder och utvecklingsländer.

Thomas Tangerås“Economics and Politics of International Investment Agreements” är en studie skriven av Henrik Horn och Thomas Tangerås, IFN. Den sistnämnde presenterade studien i Vaxholm.
 

Globalisering och inkomstskillnad

Mario Larch, University of Bayreuth, presenterade uppsatsen “Convex Vacancy Creation Costs and On-the-Job Search in a Global Economy”.  I studien har han utvecklat en teoretisk modell som kombinerar kostnaderna för företag att skapa vakanser och jobbsökande för de som vill byta arbete. Den förklarar hur handelsliberalisering påverkar handelsmönster, löner och löneskillnader. Modellen visar att studier som använder en s.k. strukturell modell för att utvärdera liberalisering av handel, och för att förklara de ökade löneskillnaderna, inte bara bör ta fasta på företagens anställnings- och lönemönster utan även företagens exportbeteende. Tidigare teoretiska handelsmodellerna har endast beaktat företag är exporterande eller inte.  

LarchMario Larch, University of Bayreuth, deltog i Stockholm Conference och presenterade sitt papper “Convex Vacancy Creation Costs and On the Job Search in a Global Economy”.


Studien “Globalization and CEO Pay: Good Managers or Good Luck?”, som presenterades av David Hummels, Purdue University, fokuserar på toppinkomsttagare i näringslivet. Empiriskt undersöks sambandet mellan vd-löner i förhållande till globaliseringen under åren 1995-2008. Forskarna finner att ett företags globala närvaro samt företagets tillväxt kraftigt ökar ersättningen till företagets vd. Detta både i absoluta tal och i förhållande till andra anställda. Detta gäller särskilt större företag. Hummels förklarade på konferensen i Vaxholm hur dessa ökade vd-ersättningar är knutna till ökad försäljning som drivs av förändringar på globala marknader som inte är knutna till vd:s prestationer. Detta innebär att chefer snarare kompenseras för slumpen än för att de gjort ett mer krävande jobb.

David Hummels
David Hummels, Purdue University, pratade om sin forskning: “Globalization and CEO Pay: Good Managers or Good Luck?”
 

Jobbpolarisering

Carl Davidson, Michigan State University, presenterade uppsatsen “Networks, Ladders and Education: Labor Market Strategies in the Presence of Globalization”. I denna studie utvecklas en teoretisk modell där arbetstagare skiljer sig åt när stegvis förvärvar färdigheter och företagen skiljer sig åt i den teknik de använder. De anställda delas in i olika rekryteringsnätverk baserade på deras produktivitet och vad de söker för arbete. Modellen visar att när arbetstagare förvärvar färdigheter genom utbildning kan globalisering leda till att medelklassen krymper. Denna förändring på arbetsmarknaden följer helt enkelt globaliseringens påverkan på företagens anställningsstrategier och arbetstagares beslut om hur man förvärvar färdigheter.

Ytterligare en studie på liknande tema presenterades av Matias Cortes, University of Manchester: “Delving into the Demand Side: Changes in Workplace Specializations and Job Polarization”. I uppsatsen används brittisk data på arbetsplatsnivå och dokumenterar utbredd och ökande yrkesspecialisering. Cortes menar att  yrkesspecialisering står för större delen av förändringarna i sysselsättning mellan 1998 och 2011. Forskarna finner dock inga tecken på en minskning av andelen rutinmässiga jobb i företag som infört ny teknik. Istället presenteras resultat som tyder på att en ökning av icke-rutinmässigt kognitivt arbete är kopplat till ökad outsourcing av kognitiva uppgifter. 

KaffepausKaffepaus under tvådagskonferensen i Vaxholm i Stockholms skärgård.
 

Esther Ann Bøler, Imperial College London, presenterade uppsatsen “Technology-Skill Complementarity in a Globalized World”. I den utvärderas hur FoU-investeringar påverkat kompetensbehov bland företag i Norge. Investeringar i FoU kan leda till ökad efterfrågan på utbildad arbetskraft dels direkt – genom ökad efterfrågan på skickliga FoU-arbetare, dels indirekt – genom ett skifte i produktionsteknik som gynnar utbildad arbetskraft. Bøler studerar en förändring av skattepolitiken som påverkade incitamenten till nyskapande för vissa grupper av norska företag. Studien visar att reformen, som hade en stor och positiv effekt på FoU-investeringar, faktiskt ökade kompetensbehovet.

Farid Toubal, CREST, presenterade ytterligare resultat som stödjer sambandet mellan kompetensinriktad teknisk förändring och ökad efterfrågan på utbildad arbetskraft. Resultaten i den preliminära studien “Techies, Productivity and Skill: Firm Level Evidence from France” visar att med utbildade anställda i tekniska yrken ökar produktiviteten och att det är de teknikförändringar som dessa står för som svarar för uppgraderingen av kompetens på företagsnivå.


Privatiseringar och arbetare

Vad gäller jobbpolarisering presenterade Martin Olsson, IFN, studien “Privatizations, Routine Job Tasks, and, Labor Quality”. I uppsatsen undersöks hur privatiseringar av statliga bolag i Sverige har påverkat arbetstagare som utför rutinuppgifter och/eller är lågutbildade. Om statligt ägda företag dröjer med att investera i ny teknik kan privatiseringar påskynda sådana satsningar, vilket gör att arbetstagare som utför rutinuppgifter blir överflödiga. Martin Olsson presenterade resultat som visar att det privatiseringar gör det mer sannolikt att anställda med rutinuppgifter blir arbetslösa jämfört med anställda med icke-rutinmässiga uppgifter. Dessutom är risken för kvalificerade arbetstagare att bli arbetslösa betydligt mindre jämfört med okvalificerade arbetstagare.


Affärsdynamik och produktivitet

I studien “Changing Business Dynamism and Productivity: Shocks vs. Responsiveness” undersöker Javier Miranda, U.S. Census Bureau, sambandet mellan minskad dynamik i företag och minskad produktivitetsutveckling inom högteknologiska sektorer i USA. Med hjälp av företagsdata visar forskarna att omorganisation i tillverkningssektorn är nära relaterade till hur enskilda företag reagerar på det egna företagets produktivitetsutveckling. Särskilt detaljindustrin med ett stort inflöde av importprodukter från låglöneländer samt unga högteknologiska företag har uppvisat minskande lyhördhet efter år 2000. I studien dras slutsatsen att produktivitetsavmattningen efter år 2000 inte bara kan förklaras av en nedgång i innovations- och den tekniska förändringstakten utan även av tilltagande friktioner eller snedvridningar i USA: s ekonomi.

Diskussion; Javier mIRANDA, fREDRIK HEYMAN OCH kATARINA nILSSON M FL“Changing Business Dynamism and Productivity: Shocks vs. Responsiveness” var titeln på en studie presenterad av Javier Miranda, U.S. Census Bureau.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se