Finansiering

Finansiärer

Institutet för Näringslivsforskning finansieras av en rad stiftelser och organisationer – både privata och offentliga.
 

Monopol.jpg

 

 

Anslagsgivare (i bokstavsordning) är:

 

Almega

Branschorganisationen Almega bidrar tillsammans med Stiftelsen Millenium med grundfinansiering till institutets forskning om tjänstesektorn.

 

Catarina och Sven Hagströmers Stiftelse 

Stiftelsens ändamål är att genom undervisning och utbildning främja arbete mot ungdomsvåld samt att främja vetenskaplig forskning och kultur.

 

Energiforsk

Energiforsk är ett forsknings- och kunskapsföretag som driver och samordnar energiforskning. Energiforsk strävar efter att vara det naturliga navet i energiforskningen – en opartisk aktör till nytta för framtidens energisystem. Här finns lång erfarenhet av energirelaterad forskning och utveckling genom de företag och forskningsorganisationer som numera utgör Energiforsk.

 

Energimyndigheten

Energimyndigheten arbetar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

 

Finlands Akademi

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning. Finlands Akademi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet.

 

Formas

Forskningsrådet Formas fokuserar på en hållbar framtid. Uppdraget från regeringen är att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

 

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, främjar och stöder forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Forte finansierar både grundforskning och behovsstyrd forskning.  

 

Handelsrådet

Handelsrådet är en av Sveriges största finansiärer av handelsforskning. Syftet är att öka kunskapen om handel, till nytta för handelsföretag, anställda inom handeln och kunder. 

 

Institutt for samfunnsforskning 

Institutt for samfunnsforskning är en oberoende icke-kommersiell stiftelse i Oslo. Sedan starten 1950 har institutet spelat en avgörande roll för utvecklingen av norsk social forskning. Institutet strävar efter att skapa en bred akademisk miljö utan skarpa gränser mellan grundforskning och tillämpad forskning. Syftet är att ge kunskap och förståelse inom områden som är viktiga för social utveckling och arbete i nära anslutning till den internationella forskningsfronten.

 

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse och Tore Browaldhs stiftelse

Stiftelsernas ändamål är att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst ekonomisk historia, ekonomisk geografi, företagsekonomi, nationalekonomi och ekonometri. Stiftelsen är huvudfinansiär till IFN:s forskningsprogram Entreprenörskapets ekonomi.

 

Johan och Jakob Söderbergs Stiftelse

Stiftelsen ger i första hand bidrag till undervisning, utbildning eller forskning främst inom områdena medicin, ekonomi, naturvetenskap, juridik och kultur.

 

Konkurrensverket

Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

 

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja vård och uppfostran av barn, att stödja undervisning och utbildning samt att främja vetenskaplig forskning.

 

National Institutes of Health

The National Institutes of Health (NIH), är en del av U.S. Department of Health and Human Services. NIH ger ekonomiskt stöd i form a bidrag och  samarbetsavtal för att stödja utvecklingen av NIH:s uppdrag som är att förbättra hälsan, bidra till ett hälsosamt liv samt att minska effekterna av sjukdom och handikapp. NIH uppmuntrar unika forskningsprojekt av hög vetenskaplig kvalitet.

 

NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe)

New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe (NORFACE) är ett  samarbete mellan 19 nationella europeiska forskningsråd  inom områdena social- och beteendevetenskap.

 

Ragnar Söderbergs stiftelse

Ragnar Söderbergs stiftelse stödjer ”vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga”.

 

Riksbankens Jubileumsfond

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

 

Silicon Valley Community Foundation

Silicon Valley Community Foundation är ett omfattande centrum för filantropi. Med visionärt ledarskap, strategiska anslagsbeslut och expertis i världsklass, samarbetar stiftelsen med donatorer för att stärka det gemensammas bästa, såväl nationellt som internationellt.

 

Svenska Bankföreningen

Bankföreningen företräder bankerna i Sverige och skapar förutsättningar så att de kan erbjuda attraktiva och konkurrenskraftiga finansiella produkter och tjänster till hushåll och företag. Bankföreningen har bland annat till uppgift att sprida kunskap om bankerna och deras viktiga roll för tillväxt och välfärd i samhället.

 

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv bidrar med knappt 30 procent av kostnaderna, vilket täcker stora delar av de fasta utgifterna. Samtliga forskningsprojekt finansieras dock med övriga anslag.

 

Sven Svenssons stiftelse för numismatik

Sven Svenssons stiftelse för numismatik har, utan inbördes rangordning, till ändamål att inköpa föremål som saknas i myntkabinettets samlingar, bidra till utgivande av publikationer, som kunna tjäna svensk numismatisk forskning, samt att stödja forskare på detta område.

 

Torsten Söderbergs Stiftelse

Torsten Söderbergs Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga.

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som utvecklar och finansierar grundforskning och forskningsinformation av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden. 

 

VINNOVA

VINNOVA:s verksamhet styrs av regeringens instruktion och det årliga regleringsbrevet. VINNOVA:s huvuduppgift är att främja hållbar tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft.  

 

Aktuell forskare

Joacim Tåg

Ämnesområde: entreprenörskap, företagsfinansiering, globalisering och riskkapital.

En av de frågor Joacim Tåg försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar ägarformer och ägarbyten företagen, de anställda, och samhället?

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se