Finansiering

Finansiärer

Institutet för Näringslivsforskning finansieras av en rad stiftelser och organisationer – både privata och offentliga.
 

Monopol.jpg

 

 

Anslagsgivare (i bokstavsordning) är:

 

Almega

Branschorganisationen Almega bidrar tillsammans med Stiftelsen Millenium med grundfinansiering till institutets forskning om tjänstesektorn.

 

Catarina och Sven Hagströmers Stiftelse 

Stiftelsens ändamål är att genom undervisning och utbildning främja arbete mot ungdomsvåld samt att främja vetenskaplig forskning och kultur.

 

Energiforsk

Energiforsk är ett forsknings- och kunskapsföretag som driver och samordnar energiforskning. Energiforsk strävar efter att vara det naturliga navet i energiforskningen – en opartisk aktör till nytta för framtidens energisystem. Här finns lång erfarenhet av energirelaterad forskning och utveckling genom de företag och forskningsorganisationer som numera utgör Energiforsk.

 

Energimyndigheten

Energimyndigheten arbetar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

 

Finlands Akademi

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning. Finlands Akademi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet.

 

Formas

Forskningsrådet Formas fokuserar på en hållbar framtid. Uppdraget från regeringen är att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

 

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, främjar och stöder forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Forte finansierar både grundforskning och behovsstyrd forskning.  

 

Gunnar Ekströms stiftelse för numismatisk forskning

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att upprätthålla en separat professur i numismatik och penninghistoria vid Stockholms universitet, att utdela stipendier till universitetsstuderande, samt att utdela bidrag till avgränsade forskningsprojekt. I undantagsfall kan även bidrag lämnas till förvärv av synnerligen märkliga föremål till Kungl. myntkabinettet. 

 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) 

IFAU är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet med säte i Uppsala. IFAU ska främja, stödja och genom forskning genomföra uppföljningar och utvärderingar.

 

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse och Tore Browaldhs stiftelse

Stiftelsernas ändamål är att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst ekonomisk historia, ekonomisk geografi, företagsekonomi, nationalekonomi och ekonometri. Stiftelsen är huvudfinansiär till IFN:s forskningsprogram Entreprenörskapets ekonomi.

 

Johan och Jakob Söderbergs stiftelse

Stiftelsen ger i första hand bidrag till undervisning, utbildning eller forskning främst inom områdena medicin, ekonomi, naturvetenskap, juridik och kultur.

 

Konkurrensverket

Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

 

Lars Erik Lundbergs stiftelse för forskning och utbildning

Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning och utbildning inom samhällsekonomi, företagsekonomi och teknologi. Ändamålet ska i första hand främjas genom bidrag till universitet, handelshögskolor och tekniska högskolor i Sverige eller till personer verksamma vid dessa institutioner.

 

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja vård och uppfostran av barn, att stödja undervisning och utbildning samt att främja vetenskaplig forskning.

 

National Institutes of Health

The National Institutes of Health (NIH), är en del av U.S. Department of Health and Human Services. NIH ger ekonomiskt stöd i form av bidrag och  samarbetsavtal för att stödja utvecklingen av NIH:s uppdrag som är att förbättra hälsan, bidra till ett hälsosamt liv samt att minska effekterna av sjukdom och handikapp. NIH uppmuntrar unika forskningsprojekt av hög vetenskaplig kvalitet. 

 

Nordic Capital

Nordic Capital investerar främst i företag inom hälso- och sjukvård, finansiella tjänster samt i teknologi och betalningslösningar. 

 

NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe)

New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe (NORFACE) är ett  samarbete mellan 19 nationella europeiska forskningsråd  inom områdena social- och beteendevetenskap.

 

Ragnar Söderbergs stiftelse

Ragnar Söderbergs stiftelse stödjer ”vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga”.

 

Riksbankens Jubileumsfond

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

 

Silicon Valley Community Foundation

Silicon Valley Community Foundation är ett omfattande centrum för filantropi. Med visionärt ledarskap, strategiska anslagsbeslut och expertis i världsklass, samarbetar stiftelsen med donatorer för att stärka det gemensammas bästa, såväl nationellt som internationellt.

 

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv bidrar med knappt 30 procent av kostnaderna, vilket täcker stora delar av de fasta utgifterna. Samtliga forskningsprojekt finansieras dock med övriga anslag.

 

Sven Svenssons stiftelse för numismatik

Sven Svenssons stiftelse för numismatik har, utan inbördes rangordning, till ändamål att inköpa föremål som saknas i myntkabinettets samlingar, bidra till utgivande av publikationer, som kunna tjäna svensk numismatisk forskning, samt att stödja forskare på detta område.

 

Torsten Söderbergs Stiftelse

Torsten Söderbergs Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga.

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som utvecklar och finansierar grundforskning och forskningsinformation av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden. 

 

Vinnova

Vinnovas verksamhet styrs av regeringens instruktion och det årliga regleringsbrevet. Vinnovas huvuduppgift är att främja hållbar tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft.  

 

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

EU och teknologiskiftet. Europaperspektiv 2020

eu-och-teknologiskiftet-(1).gif


Hur kan EU dra nytta av teknologiskiftet? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, EU och teknologiskiftet. Två kapitel i årets upplaga är skrivna av IFN-forskare.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se