Per Skedinger

Artiklar på svenska

Reglering av minimilöner på EU-nivå - rätt väg att gå? Europapolitisk analys, Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps), Stockholm, 2020.

Nationalekonomisk forskning om anställningsskydd, i Eklund, R. (red.). LAS 40 år. Jure Förlag, Stockholm, 2018.

Turordningsregler – lagstiftning med konsekvenser eller spel för gallerierna?, Ekonomisk Debatt, 46(3), 5–16, 2018. (Med Carl Magnus Bjuggren och Martin Olsson.)

Minimilöner och integration av flyktingar på arbetsmarknaden – så kan experiment förbättra kunskapsläget, Ekonomisk Debatt, 45(7), 30–40, 2017. (Med Mats Hammarstedt,)

Lönedynamik bland lågavlönade, underlagsrapport till Lönebildningsrapporten 2014, Konjunkturinstitutet, 2014.

Låglönekonkurrens och lönereglering i ett nordiskt perpektivEkonomiska Samfundets Tidskrift, 66(2), 149-158, 2013.

Minimilöner i tjänstesektorn, i Jordahl, H (red), Den svenska tjänstesektorn, Studentlitteratur, Lund, 2012.

Minimilöner i EU – särlösningar eller gemensam reglering?, under utgivning i Bakardjieva–Engelbrekt, A, Oxelheim, L och Persson, T, (red), Arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism – hot mot EU:s sammanhållning? Europaperspektiv 2012, Santérus Förlag, 2012.

Tudelad trygghet, i Pettersson, L–O och Teodorescu, A (red), Jobben kommer och går – behovet av trygghet består, Ekerlids Förlag, Stockholm, 2012. Förlagets webbplats.

Reglering eller diskriminering – vad hindrar etablering?, Studie 2011:4, FORES, Stockholm, 2011. (Med Magnus Carlsson.)

Hur fungerar arbetsmarknadspolitiken under olika konjunkturlägen?, Studier i Finanspolitik 2010/7, Finanspolitiska rådet, Stockholm, 2010.

En exkluderande arbetsmarknadsmodell? Den svenska arbetsmarknadens trösklar i ett globalt perspektiv, Rapport 24 till Globaliseringsrådet, Utbildningsdepartementet, Stockholm, 2008.

Effekter av anställningsskydd - en översikt, Ekonomisk Debatt, 36(7), 5-18, 2008.

Minimilöners effekter på löner och sysselsättning - en översikt, Arbetsmarknad & Arbetsliv, 13(2), 41-56, 2007.

Svenska minimilöner i den globaliserade ekonominEkonomisk Debatt, 34(4), 63-77, 2006.

Målkonflikter vid rekrytering av arbetshandikappade till Samhall. Svensk Rehabilitering, (4), 22-23, 2003. (Med Barbro Widerstedt.)

Syns professorerna i globaliseringsdebatten? Ekonomisk Debatt, 30, 605-609, 2002. (Med Dan Johansson.)

Omställning eller avstjälpning? Om utformningen av en omställningsförsäkring. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 8, 131-143, 2002. (Med Pär Andersson and Stefan Fölster.)

Decentraliserad arbetsmarknadspolitik – effekter av ett utökat kommunalt inflytande i arbetsförmedlingsnämnderna. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 7, 5-21, 2001. (Med Martin Lundin.)

Sjöstrands modell är felspecificerad. Ekonomisk Debatt, 24, 222-224, 1996.

Sjöstrand vilseleder om forskningsresultat som tyder på stor undanträngning. Ekonomisk Debatt, 24, 52-59, 1996.

Arbetsmarknadspolitik – ingen garanti för låg arbetslöshet, i Kompetens, kompensation och konkurrens, Industriens Utredningsinstitut, Stockholm, 1994.

En ekonometrisk studie av arbetstidsproduktiviteten, i SOU 1994:58, 6 juni Nationaldagen, Justitiedepartementet, Stockholm, 1994.

Hur fungerar de regionala arbetsmarknaderna?, i Tretton aspekter på regional utveckling, NUTEK, Stockholm, 1993.

Decentraliserad lönebildning som regionalpolitik, i Jan Herin (red.), Lönebildning i förändring. SAF, Stockholm, 1992.

Bör affärstiderna regleras? Ekonomisk Debatt, 20, 627-636, 1992. (Med Mikael Ingemarsson.)

Varför består de regionala skillnaderna i arbetslöshet? Ekonomisk Debatt, 19, 573-584. Omtryckt i Villy Bergström (red.), Varför överge den svenska modellen? 12 uppsatser om arbetslöshet och stabiliseringspolitik. Tidens Förlag, Stockholm, 1993.

 

IFN-podden

Skolan borde ge alla barn samma chans att lyckas, oavsett varifrån de kommer. Den kunskapssyn som präglar den svenska skolan i dag slår hårdast mot de elever som kommer från socioekonomiskt svaga förhållanden.  Det finns också aspekter av marknadiseringen av skolan som behöver ses över. Det hävdar Magnus Henrekson och Gabriel Heller-Sahlgren, två av de IFN-forskare som ägnar sig åt skolfrågor.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se