IFN

Forskning

Forskarna vid institutet förenas av övertygelsen att nationalekonomi är ett ojämförligt kraftfullt verktyg för att förstå samhället. Vår forskning är opartisk och oberoende. Professionell integritet och objektivitet utgör riktlinjerna för all forskning och analys som bedrivs vid institutet. 

Här kan du läsa mer om våra forskningsprogram samt om enskilda forskningsprojekt. Vill du veta mer om institutets forskare hittar du dem under rubriken Forskare. Det går även att söka forskare utifrån ämnesområde eller namn.

Vi koncentrerar oss på fem forskningsprogram:

Entreprenörskapets ekonomi. Entreprenörskap är avgörande för att nya idéer ska omsättas till fungerande företag och bidra till den ekonomiska utvecklingen. Ändå är entreprenörskap ett relativt outforskat område inom nationalekonomin. Vi vill ändra på det genom att undersöka entreprenörskapets förutsättningar, till exempel när det gäller patent och forsknings- och utvecklingspolitik.

Globaliseringen och företagen. En ständigt ökande internationell ekonomisk integration innebär både möjligheter och hot för svenska företag och arbetstagare. Den ekonomiska integrationen påverkar även samhället i stort på en rad olika sätt. Syftet med detta program är att i detalj studera globaliseringens påverkan på samhället. Genom att studera bland annat handelsavtal, näringspolitik och ägandefrågor bidrar vi med ny kunskap om hur globaliseringens positiva effekter bäst tas till vara och hur dess negativa effekter mildras.

Tjänstesektorns ekonomi. En stor del av Sveriges arbetskraft är sysselsatt inom tjänstesektorn, som omfattar företagstjänster, personliga konsumtionstjänster och de offentligt finansierade tjänsterna. Forskning om bland annat immateriella investeringar och om skillnader mellan tjänsteproduktion i privat och offentlig regi ger tillsammans en djupare förståelse av ekonomins tjänstebranscher.

Elmarknadens ekonomi. En pålitlig och kostnadseffektiv elförsörjning tillhör de ekonomiska grundförutsättningarna i ett modernt samhälle. Många frågar sig dock hur väl elförsörjningen fungerar i Sverige och i andra länder som har avreglerat elmarknaden. I detta forskningsprogram studerar vi prisbildningen på el, regleringen av elnäten och incitamenten att investera för att identifiera möjliga förbättringar av elmarknadens struktur.

Institutionernas ekonomi. En ekonomi fungerar inte i ett vakuum utan består av människor av kött och blod, med moraliska värderingar, med attityder till sina medmänniskor och med förmåga att påverkas av lagar, regler och normer. Detta forskningsprogram vid IFN studerar hur faktorer av detta slag påverkar människors beteende och därmed ekonomins sätt att fungera – men också hur ekonomin i sin tur påverkar moral, normer och attityder.

Utöver dessa program är våra forskare engagerade i flera olika enskilda forskningsprojekt.

 

Aktuell forskare

Andreas Bergh, docent, välfärdsforskare

Ämnesområden:

Beteendeekonomi, Globalisering, Institutionell ekonomi, Korruption, Offentlig ekonomi, Social normer, Tillväxt, Utbildning.

Några av de frågor Andreas Bergh  försöker besvara i sin forskning:

- Varför har vissa länder utvecklat stora välfärdsstater och hur påverkar detta deras ekonomi?

- Hur uppstår sociala normer och hur förändras de?

- Hur påverkar globaliseringen människor i utvecklingsländer?

- Vad är tillväxthöjande reformer, och hur genomförs dessa?

- Hur motverkas korruptionsproblem i svenska kommuner?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se