Forskning

Elmarknadens ekonomi

En kostnadseffektiv, pålitlig och miljövänlig elförsörjning förutsätter (i) en välfungerande marknad för elproduktion; (ii) ändamålsenlig reglering av transmissions- och distributionsnätet; (iii) koordination av transmissionsefterfrågan och elproduktionen; och (iv) beaktande av företagens investeringsincitament.

 

Syftet med programmet är att utifrån vedertagen nationalekonomisk teori och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv studera elförsörjningens organisering, funktionssätt och reglering.
 

Programchef: Thomas Tangerås

Särtryck om forskningsprogrammet ur jubileumsboken IFN/IUI 1939-2009
  

Nyheter

Så kan zonprissättningen på europeiska elmarknader förbättras

Elmarknaderna i Europa tillämpar zonprissättning. Detta innebär att priserna återspeglar flaskhalsar mellan elområdena (zonerna) men är de samma inom varje elområde. I realtid uppstår däremot prisskillnader inom elområdena om det finns lokala flaskhalsar. I denna uppsats introduceras en ny design som innebär att priserna inom ett elområde blir de samma även på realtidsmarknaden. Simuleringar visar att denna design väsentligt skulle minska problem med övervinster som uppstår till följd av att strategiskt beteende mellan de olika marknaderna.

Ladda ner: Simulation and evaluation of zonal electricity market designs av Mohammad R. Hesamzadeh, Pär Holmberg och Mahir Sarfati.

Pågående projekt

Bristfällig konkurrens leder till högre elpriser i Sverige

I denna uppsats analyserar Erik Lundin och Thomas Tangerås konkurrensen på den nordiska elbörsen, Nord Pool. Resultaten visar att de producenter som utnyttjar marknadsmakt begär ett pris som är i genomsnitt 8‒11 procent högre än den rörliga produktionskostnaden. Vi finner också ett visst stöd för hypotesen att uppdelningen av Sverige i olika elområden 2011 ledde till högre prispåslag.

Ladda ner: Cournot competition in wholesale electricity markets: The Nordic power exchange, Nord Pool av Erik Lundin och Thomas Tangerås

Så kan elmarknaden förändras för ökad konkurrens med enhetliga priser

Indelningen av Sverige i elområden har kritiserats för att kunder i södra delen av landet får betala högre elpriser än andra. Ny forskning av Thomas Tangerås och Frank Wolak visar att effektiviteten på elmarknaden kan höjas utan att kunder i olika delar av landet betalar olika elpriser. För detta krävs att elområden införs för producenter men inte för konsumenter.

Ladda ner: The competitive effects of linking electricity markets across space and time av Thomas Tangerås och Frank A. Wolak

Gränsöverskridande utbyte och delning av reservkraft på elmarknaden

Efter samarbete på terminsmarknaden, dagen före-marknaden och intradagsmarknaden har vissa stamnätsoperatörer i Europa och USA nyligen även börjat samarbeta med upphandling av reservkraft. Denna juppsats ämför tre grader av samarbete mellan stamnätsoperatörer och visar att samverkan sänker kostnaderna för reservkraften.

Ladda ner: Cross-border exchange and sharing of gerneration reserve capacity av Fridrik M.Baldursson, Ewa Lazarczyk, Marten Ovaere och Stef Proost 

Är det bättre att investera i överföringskapacitet än produktionskapacitet på elmarknaden?

Mario Blázquez de Paz utvecklar en ekonomisk modell för hur priser, konkurrens, och kundnytta påverkas av investeringar i ny produktion relativt till kapacitet i elnätet på en marknad indelad i elområden. Huvudresultatet är att nätinvesteringar är bättre för kunderna än ny produktion.

Ladda ner: Production or transmission investments? A comparative study av Mario Blazquez de Paz

Hur påverkade privatiseringar priser och effektivitet i elnätsbolagen?

Runt millennieskiftet skedde en våg av privatiserar bland svenska eldistributionsnät som innebar ökad ägarkoncentration. I detta projekt analyserar Erik Lundin utvecklingen i de uppköpta näten för eldistribution för att testa hypotesen om att privata aktörer har större incitament att höja priset och uppnå kostnadseffektivitet än offentligt ägda bolag. Resultaten visar att arbetskostnaden i de uppköpta näten minskade, men att kostnadsminskningen inte ledde till lägre priser.

Ladda ner: Effects of privatization on prices and labor effiency: The Swedish electricity distribution sector av Erik Lundin

Samägandet av kärnkraften leder till högre priser

I denna forskningsrapport analyserar Erik Lundin huruvida samägandet av de svenska kärnkraftverken har påverkat priserna på elmarknaden. Specifikt undersöker han om kärnkraftsbolagen har kunnat koordinera underhållet av kärnkraftverken för att öka sin vinst. Resultaten visar att den faktiska produktionen stämmer överens med en teoretisk modell där företagen koordinerar underhållet av reaktorerna. Elpriset under den undersökta perioden 2011–2013 skulle ha blivit åtminstone fem procent lägre om varje bolag istället hade ägt varsitt kärnkraftverk och inte koordinerat produktionen.

Ladda ner: Market power and joint ownership: Evidence from nuclear plants in Sweden av Erik Lundin

Market design på elmarknader med överföringsbegränsningar

Elmarknaderna blir alltmer integrerade. Elpriset beror därför i allt högre utsträckning på begränsningar i elnätet och överföringskostnader. I denna forskningsrapport analyserar Mario Blazquez de Paz hur elpriser och överföringskostnader påverkas av vilka regler som gäller på elmarknaden.

Ladda ner: Auction performance on wholesale electricity markets in the presence of transmission constraints and transmission costs av Mario Blazquez de Paz

Nätavgifter på elmarknader med flaskhalsar

Ett effektivt utnyttjande av elnätet är avgörande för att konkurrensen ska fungera på integrerade elmarknader. I en ny forskningrapport studerar Mario Blazquez de Paz hur ökad överföringskapacitet påverkar priser och konkurrens på elmarknaden. Förslag ges på hur nättariffer ska sättas för att uppmuntra till kapacitetsinvesteringar i de delar av elnätet där de behövs som mest.

Ladda ner: Transmission capacity constraints and transmission costs on electricity market auctions av Mario Blazquez de Paz

Används insiderinformation i handeln på den nordiska elbörsen?

Enligt marknadsreglerna på den nordiska elbörsen Nord Pool Spot (NPS) ska fullständig och korrekt information gällande alla händelser som kan tänkas ha en större inverkan på elproduktionen offentliggöras. Det är även strikt förbjudet att lägga bud baserade på denna typ av information innan den publiceras. Trots detta utredde NPS bara under 2012 tio fall av misstänkt insiderhandel. I en ny forskningsrapport undersöker Ewa Lazarczyk empiriskt huruvida man kan belägga ett systematiskt användande av insiderinformation på NPS intra-dag marknad. Hon visar att nyheter om oplanerade produktionsstörningar har en signifikant effekt på priser och handelsvolymer även innan de publiceras, vilket indikerar att privat information existerar och används i handeln på intra-dag marknaden.

Ladda ner: Public and private information on the Nordic intra-day electricity market av Ewa Lazarczyk

Högre elpriser leder till ökad import av elintensiva insatsvaror

Elpriserna steg påtagligt under 2000-talet i Sverige. I en ny forskningsstudie undersöker Shon Ferguson och Mark Sanctuary hur högre elkostnader i tillverkningsbranschen påverkar importen av insatsvaror. De finner att högre elpriser ledde till att svenska företag ökade sin import av elintensiva insatsvaror 2001‒2006.

Ladda ner: Firm productivity and carbon leakage: A study of Swedish manufacturing firms av Shon Ferguson och Mark Sanctuary

Maskerar elbolagen strategiska produktionsnerdragningar som felrapporter?

Sara Fogelberg and Ewa Lazarczyk använder en kvasi-experimentell forskningsdesign och data från den svenska elmarknaden för att analysera om elbolagen maskerar strategiska produktionsnerdragningar som felrapporter. På en marknad utan strategiskt beteende borde felrapporterna vara oberoende av priset. Denna forskningsrapport isolerar i stället en priseffekt på felrapporteringen, ett resultat som indikerar att felrapporter beror på ekonomiska incitament och inte endast tekniska problem.

Ladda ner: Strategic withholding through production failures av Sara Fogelberg och Ewa Lazarczyk

Fungerar konkurrensen på den nordiska elmarknaden?

Den nordiska elmarknaden präglas av marknadskoncentration: ett fåtal stora aktörer kontrollerar mycket av produktionen, och importmöjligheterna är begränsade på grund av flaskhalsar i elnätet. Samtidigt är efterfrågan okänslig för kortsiktiga ändringar i priset därför att hushållen oftast möter priser satta på månads- eller årsbasis. Koncentrerade marknader med prisokänslig efterfrågan är sårbara för utnyttjandet av marknadsmakt. Inte minst de senaste årens rekordhöga prisspikar har därför lett till spekulationer om att företagen utnyttjar sin storlek till att pressa upp priserna. I en ny studie utvecklar Thomas Tangerås och Johannes Mauritzen en metod för att utvärdera konkurrensen på vattenkraftbaserade elmarknader som den nordiska. Metoden används sedan för att studera prisbildningen på den nordiska elbörsen, Nord Pool Spot. Det visar sig att priserna inte är förenliga med hypotesen om att elmarknaden genomgående kännetecknas av en fungerande konkurrens.

Ladda ner: Real-time versus day-ahead market power in a hydro-based electricity market av Thomas Tangerås och Johannes Mauritzen

Aktuell forskare

Lovisa Persson

Ämnesområden: digitalisering, offentlig ekonomi, politisk ekonomi, privatiseringar och skattefinansierade tjänster

En av de frågor som Lovisa Persson försöker besvara i sin forskning:

  • Vilken betydelse har konkurrensutsättningen i offentlig sektor för tjänsternas innehåll och kvalitet?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se