Enskilda forskningsprojekt

Perspektiv på skuldsättning och psykisk ohälsa – i goda och dåliga tider

Detta projekt undersöker sambandet mellan skuldsättning och psykisk ohälsa. Projektet ämnar identifiera om skuldsättningens samband med psykisk ohälsa speglar ett orsakssamband, eller drivs av kringfaktorer och om skuldproblem och ohälsa ofta sammanfaller med andra livskriser, t.ex. arbetslöshet eller skilsmässa.

Projektansvarig: Therese Nilsson

Svenska hushåll är högt skuldsatta, både i ett historiskt perspektiv och jämfört med andra. Statistik visar dessutom att hushållens skulder fortsätter att öka. Även om en stor del kan tillskrivas bostadslån, blir det allt vanligare att låna till konsumtion. Samtidigt har psykisk ohälsa - såsom depression och ångest - blivit ett folkhälsoproblem, som också är förknippat med sämre ekonomiska förhållanden. Det finns sålunda en oro för att situationen kan bli ohållbar även hälsomässigt när skuldbördan blir för stor.

Projektet ämnar göra kunskapsmässiga landvinningar ifråga om skuldsättningens samband med psykisk ohälsa speglar ett orsakssamband, eller drivs av kringfaktorer. Analyserna tar hänsyn till att skuldproblem och ohälsa ofta sammanfaller med andra livskriser och belyser dessutom hur sådana livskriser inverkar på sambandet mellan skuldproblem och psykisk ohälsa.

Vidare ämnar vi studera om hög skuldsättning har olika hälsomässiga följder för olika socioekonomiska grupper, samt om sambandet påverkas av det makroekonomiska konjunkturläget.

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se