Forskningsprojekt

Det svenska skattesystemet i ett historiskt och entreprenöriellt perspektiv

Projektansvarig: Mikael Stenkula
Projektdeltagare:

Gunnar Du Rietz, Magnus Henrekson, Daniel Waldenström, Dan Johansson (HUI Research och Örebro universitet) samt Niklas Wykman (Örebro universitet)

 


Skattesystemet i ett land har alltid varit föremål för debatt och analys av såväl lekmän som politiker och ekonomer. Skattestrukturen i en ekonomi kan vara avgörande för hur näringslivet utvecklas, vilket i sin tur påverkar ett lands sysselsättning, tillväxt och välfärd.

Skatterna i Sverige upptar en väsentlig del av vår vardag. Även om skattenivån har sjunkit något under senare tid brukar en samlad bedömning ge vid handen att skatternas andel av BNP ligger strax under 50 procent, vilket tillsammans med Danmark är den högsta nivån i världen.

Det höga aggregerade skattetrycket i Sverige innebär att skatter många gånger påverkar de ekonomiska beslut som fattas av individer och företag. Samtidigt har det svenska skattesystemet och dess struktur varit föremål för omvandling och kraftiga förändringar. Dagens svenska skattesystem har växt fram genom en mängd beslut under årens lopp, inklusive större eller mindre skattereformer. Skattestrukturen och dess påverkan på näringslivet var t.ex. helt annorlunda för hundra år sedan.

Syftet med detta projekt är att beskriva och analysera det svenska skattesystemets utveckling i ett långsiktigt historiskt perspektiv från mitten av 1800-talet och fram till i dag. Det svenska skattesystemet består av många olika komponenter, såsom kapital-, arbets- och arvsskatter, som utvecklats på olika sätt och som förtjänar att studeras var för sig. I projektet kommer dels skattesystemets utformning och utveckling att kartläggas i ett långsiktigt perspektiv, dels kommer skattesystemets funktion och hur detta påverkat ekonomin i allmänhet och näringslivets struktur, utveckling och organisering i synnerhet att analyseras.
 

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se