Globaliseringen och företagen

Avslutade projekt

Politiska incitament lokal ekonomisk utveckling i Kina

Målet med detta projekt är att skapa en ökad förståelse för vad det är som driver fram beslut på lokal nivå i en decentraliserad autokrati som Kina. Projektet knyter an till en central fråga inom politisk ekonomi, nämligen hur de incitamentsstrukturer som resulterar av ett lands politiska system påverkar ekonomisk och social utveckling. Eftersom viktiga politiska frågor ofta delegeras till lokal nivå har allt fler studier av incitament kommit att fokusera lokala beslutsfattare. Syftet med detta forskningsprojekt är att studera incitament för lokala politiska beslutsfattare i det autokratiska Kina. Medan tidigare studier av denna fråga har fokuserat på tillväxt ligger fokus i vårt projekt istället på utvecklingen av lokala arbetsmarknader och politikers prioriteringar av olika typer av offentliga utgifter. Projektet behandlar i huvudsak två forskningsfrågor. Den första frågan fokuserar på hur investeringar i utbildning på den lokala nivån är avhängiga den cykliska processen av befordringar inom partistaten. Den andra frågan fokuserar på hur både lokala beslutsfattares incitament och generella krav på samhällelig välfärd påverkar tillgången till kapital i Kina. Här avser vi analysera hur kinesiska bolag får tillgång till kapital genom börsnoteringar. Börsnotering i Kina är en strängt reglerad process i vilken beslut om vilka företag som skall få tillåtelse att börsnoteras främst fattas på lokal nivå. Lokala politiker har således möjlighet att styra kapital till företag de föredrar. Vår grundläggande hypotes i detta delprojekt är att de företag som bidrar mer till den lokala arbetsmarknaden ges företräde till kapitalanskaffning genom börsnotering.

Projektansvarig: Johanna Rickne

Avslutat 2018

Inhemsk politik och internationella handelsavtal

I en ekonomiskt allt mer integrerad värld kommer protektionistiska tendenser i omvärlden få stor inverkan på den inhemska ekonomin. Efterkrigstiden präglas av stora framgångar när det gäller att minska tullar och andra handelshinder på industrivaror. Andra sektorer präglas fortfarande av handelshinder. Framväxten av Kina med en relativt interventionistisk industripolitik har också inneburit en påfrestning på det internationella handelssystemet. Det har också blivit allt mer uppenbart att inhemska regleringar kan användas för att skydda inhemsk industri på utländska företags bekostnad. Internationella handelsavtal syftar främst till att förhindra att länder använder gränshinder, som tullar och importkvoter, i protektionistiskt syfte. Det räcker dock inte att enbart överenskomma om sådana politikinstrument, eftersom även inhemska instrument som t ex skatter och regleringar kan användas protektionistiskt. Alla handelsavtal innehåller därför även restriktioner för vad länder kan göra unilateralt med inhemska instrument. Den centrala klausulen i detta avseende är ”nationell behandling” (eng. national treatment) som kräver att en importerad vara inte behandlas sämre i något avseende än snarlika inhemskt producerade varor. Denna princip gäller för nästan alla typer av offentliga beslut, vare sig det handlar om miljöregleringar, skatter, säkerhetsbestämmelser, etc. Den konkreta utformningen och tolkningen av principen om nationell behandling kompliceras av att de inhemska instrumenten oftast används för mer legitima syften än protektionism. Det gäller därför att den utformas så att den tillåter sådana åtgärder, samtidigt som den hindrar protektionistiskt beteende.

Ett syfte med detta projekt är att bidra till förståelsen för hur principen om nationell behandling bör utformas. Ett annat är att belysa empiriskt hur inhemska politikinstrument har hanterats i tvistelösningsmekanismen i Världshandelsorganisation (WTO).

Projektansvarig: Henrik Horn

Avslutat 2016

 

Finansmarknadernas globalisering och dess effekter på svensk industristruktur

Det finns ett antal bestämningsfaktorer till den ökade globaliseringen. En viktig förklaring är de omfattande avregleringar av globala finansiella marknader som genomförts under de senaste årtiondena. Detta har lett till att nya ägartyper växt fram. Speciellt riskkapitalbolag som köper, omstrukturerar och återsäljer etablerade företag har blivit viktiga ägare av företag i länder som USA, England och Sverige.

Riskkapitalbolagen blir också alltmer aktiva över nationsgränserna. En av tio av alla förvärv som skedde över landsgränser under perioden 1998–2008 var investeringar gjorda av riskkapitalbolag. I policydebatten finns en oro dessa förvärv drivs framförallt av finansiella fördelar och skattefördelar, och därigenom riskerar att leda till mindre effektivt ägande av företag och lägre välfärd. Syftet med detta delprojekt är att både teoretiskt och empiriskt studera drivkrafterna bakom förvärv som görs av riskkapitalbolag och hur denna typ av ägande påverkar samhället.

Projektansvarig: Joacim Tåg

Avslutat 2016

 

Kinas framväxt och dess effekter på svensk ekonomi

Den ekonomiska kartan är under förändring och tyngdpunkten rör sig mot Östasien i allmänhet och Kina i synnerhet. Detta leder i sin tur till att kopplingarna mellan svensk ekonomi och utvecklingen i Asien förstärks. I synnerhet har de svensk-kinesiska relationerna ökat dramatiskt; de flesta svenska multinationella företag har i dag verksamhet i Kina; Kina är den snabbast växande marknaden för ett stort antal svenska företag och Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. Samtidigt gör stora skillnader i kultur, geografi och ekonomisk-politiska system att den generella kunskapen om Asien är förhållandevis låg i Sverige. Projektet syftar till att dels undersöka Kinas ekonomiska utveckling och dels undersöka hur denna utveckling påverkar svensk ekonomi, företag och arbetstagare. När det gäller utvecklingen i Kina fokuserar vi på aspekter av en strukturell förskjutning bort från export ledd tillväxt till en allt större betydelse av inhemsk konsumtion. När det gäller de direkta effekterna på svensk ekonomi ämnar vi studera hur svensk export till Kina och svenska investeringar i Kina påverka strukturen på den svenska verksamheten. Vi kommer också att lansera ett delprojekt som istället undersöker hur den starkt ökade importen från Kina påverkar svensk verksamhet.

Projektansvarig: Johanna Rickne

Avslutat 2013

 

Institutioner och organisering av produktion

Ett flertal studier visar på att länders institutionella ramverk påverkar vilka varor som produceras mest effektivt i landet. Industrier i länder med starka rättsliga institutioner tenderar att specialisera sig på produktion av ”komplexa” varor där produktionsprocessen är beroende av välfungerande kontrakt mellan företag. Likaså har länder med välutvecklade finansiella marknader en komparativ fördel i tillverkning som kräver stora investeringar. Företag i länder med undermåliga institutioner kan dock anpassa sin struktur på många sätt för att lyckas i produktion av komplexa eller investeringskrävande varor. Till exempel kan företag i länder där kontrakt med underleverantörer fungerar sämre, välja att köpa upp sina underleverantörer istället (så kallad ”uppströms vertikal integration”). Finansiell utveckling kan leda till att det finns flera småföretag vars produktionskedjor är integrerade i en mindre utsträckning. Samtidigt kan tillgång till kredit vara viktigt för finansiering av vertikal integration. Syftet med detta projekt är att undersöka hur pass mycket utformningen av produktionskedjor beror på länders institutionella egenskaper. Med hjälp av exportdata vill vi testa huruvida vertikalt integrerade industrier är mindre känsliga för problem med rättsväsande. Vi vill också undersöka sambandet mellan finansiell utveckling och vertikal integration.

Projektansvarig: Shon Ferguson

Avslutat 2013

 

Produktivitetstillväxt i detaljhandeln

Detaljhandeln spelar en alltmer betydelsefull roll i våra moderna ekonomier och dess bidrag till produktivitetstillväxt är ofta debatterad. Detta är särskilt intressant mot bak- grund av den ständigt aktuella frågan om skillnader i ekonomisk tillväxt mellan Europa och USA. Det övergripande syftet med detta projekt är att studera produktivitet, butiksdynamik och konkurrens i svensk detaljhandel. Införande av ny teknologi har varit en central trend i handeln under det senaste decenniet. Tillsammans med nyetablering och utslagning av företag anses investeringar i ny teknik ofta vara en central faktor för produktivitetsutvecklingen på en marknad. Att det finns markanta skillnader i produktivitetsnivå mellan företag på en och samma marknad är också ett välkänt faktum. Projektet berör hur produktivitet kan mätas på butiksnivå och belyser bakomliggande faktorer till produktivitetstillväxt. Vad kännetecknar butiker med hög och stabil produktivitet? Vilken betydelse har nyetablering och utslagning av butiker för produktiviteten? Resultaten ger ökad förståelse kring vad som driver produktivitetstillväxten i detaljhandeln och dess roll för svensk ekonomi i stort.

Projektansvariga: Matilda Orth och Florin Maican

Avslutat 2011

 

Multinationella företag, globalisering, och outsourcing

Syftet med detta delprojekt är att empiriskt undersöka hur det ökade utrymmet för internationell fragmentering av produktionen påverkar efterfrågan på låg- och högutbildad arbetskraft i Sverige. Det multinationella företaget spelar en stor roll i denna uppdelning av produktion mellan länder. Med sitt internationella nätverk är det multinationella företaget ofta väl lämpat att förlägga olika delar av produktionen där det anses mest effektivt.

Projektansvarig: Fredrik Heyman

Avslutat 2010

 

Internationella integrationsavtal, inhemska regleringar, och internationell handel

De senaste årtiondenas internationella ekonomiska landskap kännetecknas av två viktiga förändringar. För det första har det skett stora globala handelsliberaliseringar inom ramen för GATT och WTO. För det andra har ett stort antal bilaterala eller plurilaterala preferensavtal tillkommit, exempelvis genom EU:s expansion, skapandet av NAFTA i Nord- och Centralamerika, ASEAN i Asien, samt EU:s och USA:s bilaterala avtal med ett stort antal länder. Båda dessa processer påverkar svenska företag och svensk ekonomi. Under senare år har därför ett antal projekt genomförts som syftar till att mer i detalj undersöka dessa fenomen.

Projektansvarig: Henrik Horn

Avslutat 2010

 

Internationella fusioner och produktivitetseffekter i globaliseringsprocessen

Allt fler länder avreglerar sina produktmarknader och tillåter ingående utländska direktinvesteringar. Det finns dock en oro bland dessa länder att utländska uppköp av inhemska företag, till skillnad mot utländska nyinvesteringar, kan försämra konkurrensen på inhemska produktmarknader. Detta skulle kunna skada konsumenter, leda till nedläggning av inhemsk produktion och därigenom reducera antalet inhemska arbetstillfällen. Forskningen i detta delprojekt har bl.a. analyserat hur utländska uppköp påverkar effektiviteten på de inhemska produktmarknaderna.

Projektansvarig: Lars Persson

Avslutat 2010

 

Asiens ekonomiska utveckling

i takt med den ökande globaliseringen blir svensk ekonomi allt mer påverkad av den eko- nomiska utvecklingen i omvärlden. En stor del av omvärldsforskningen vid IFN fokuserar i dag på Asien i allmänhet och Kina i synnerhet. Det är naturligt eftersom Asien blir ekono- miskt allt starkare och står för en snabbt ökan- de andel av världens produktion, handel och investeringar. Detta leder i sin tur till att kopp- lingarna mellan svensk ekonomi och utvecklingen i Asien förstärks. En stor del av studier- na kretsar kring den ekonomiska utvecklingen i Kina. Andra studier fokuserar på utländska direktinvesteringar i Asien. Slutligen fokuserar andra studier mer på hur utvecklingen i Kina påverkar Europa.

Projektansvarig: Johanna Rickne

Avslutat 2010

 

Utländska företagsförvärv och skatteregler

När ett uppköp sker kan det sammanslagna företagets verksamhet bli mer effektiv om företagens tillgångar kompletterar varandra väl, men även uppköp utan effektivitetsvinster är möjliga. Ett företags inhemska ägare betalar både en skatt på företagets vinst och en kapitalskatt på den reavinst som uppstår vid en eventuell försäljning. De utländska ägarna betalar kapitalskatt i sitt hemland och kan även antas, exempelvis via internprissättningen, kunna föra ut obeskattade vinster till sitt hemland. Höga svenska ägarskatter eller allmänt oförmånliga betingelser för svenskt företagsägande riskerar att leda till ineffektiva utländska förvärv. Ineffektiva ägare från länder där ägandet är mer gynnat, exempelvis genom låga skatter, kan förvärva företag med effektiva svenska ägare eftersom de inte behöver betala lika höga skatter. Vilka typer av ägande och skattenackdelar som riskerar att leda till ineffektivt ägande har tidigare inte närmare studerats.

Projektansvarig: Pehr-Johan Norbäck

Avslutat 2010

 

Internationell konkurrens och könsfördelning

I detta projekt studerar vi hur konkurrens påverkar svenska företags anställningsbeslut och lönesättning. Mycket tyder på att kvinnor diskrimineras inom arbetslivet både
vad gäller löner och karriärmöjligheter. Även om det nns teorier kring diskriminering som kan förklara detta fenomen är det märkligt att diskriminering kan fortleva i en konkurrensutsatt ekonomi med vinstmaximerande företag. Om kvinnor betalas en lön under sin produktivitet vore det mer lönsamt att anställa kvinnor än män, vilket i sin tur borde minska diskrimineringen. I projektet ställs frågan hur graden av konkurrens påverkar svenska företags anställningsbeslut och lönesättning. Vi studerar dels effekterna av produktmarknadskonkurrens, dels effekterna av ägarbyten.

Projektansvarig: Helena Svaleryd


Avslutat 2010

 

Betydelsen av utlandsägande och multinationalitet: effekter på löner och sysselsättning

Internationaliseringen av svenskt näringsliv har accentuerats under 1990-talet. Hur ökat in ytande av utlandsägda bolag och landsöverskridande direktinvesteringar påverkar den svenska arbetsmarknaden är en ofta återkommande fråga. Syftet med detta projekt är att analysera ett antal frågeställningar som berör effekter av utland- sägande, multinationalitet och fusioner.

Projektansvarig: Fredrik Heyman

Avslutat 2009

 

Påverkar politiska institutioner de reala växelkurserna i oljeexporterande länder?

i denna studie utvecklas en teori som knyter ett lands politiska institutioner till hur olje- priset påverkar den reala växelkursen i olje- exporterande länder. En viktig del av studien är att analysera huruvida naturresursberoende länder genom att stärka den demokratiska processen, rättssystemet och byråkratin kan undvika de problem som orsakas av kraftiga svängningar i den reala växelkursen.

Projektansvarig: Johanna Rickne

Avslutat 2009

 

Utländska direktinvesteringar och teknologisk utveckling i Kina

Detta projekt syftar till att undersöka olika aspekter av teknologisk utveckling i Kina. I en första fas fokuserar vi på två centrala områden: utländska direktinvesteringars effekt på teknologisk utveckling samt framkomsten och dynamiken hos små och medelstora teknologiintensiva företag.

Projektansvarig: Fredrik Sjöholm

Avslutat 2009

 

Offshoring, internationell konkurrens, och produktivitet

Det är allmänt känt att globaliseringen ökar den internationella konkurrensen mellan företag i olika länder. Exportmöjligheter ger mer produktiva företag möjlighet att expandera sin produktion, ofta på bekostnad av mindre produktiva företag. Detta projekt avser att analysera hur den ökade importen av insatsvaror påverkar denna process.

Projektansvarig: Anders Åkerman

Avslutat 2008

 

Globaliseringens effekter på arbetsmarknaden

Globaliseringens effekter på den svenska arbetsmarknaden bedöms av många som ett av de största strukturproblemen för det svenska näringslivet. Projektet syftar till att studera effekterna av globaliseringen på arbetskraftsefterfrågan i Sverige.

Frågor som är relevanta i sammanhanget och som projektet ämnar försöka besvara är bl a följande: Hur påverkas efterfrågan på arbetskraft av att företagens möjligheter att ytta verksamhet till låglöneländer ökar? Vilken typ av sysselsättning kan vi räkna med blir kvar i Sverige?

Projektansvarig: Katariina Hakkala

Avslutat 2007

 

Utvidgningen av europas inre marknad

EU:s inre marknad står inför två mycket stora förändringar. För det första kommer nya ekonomier att integreras i den inre marknaden i och med att ett ertal kandidatländer beviljats medlemskap i EU. För det andra kommer den inre marknaden generellt sett att utvidgas till att också omfatta tjänster.  Dessa två förändringar kommer att leda till en omfattande omstrukturering av ekonomierna i samtliga EU­länder. Gränsöverskridande företagsförvärv och utländska direktinvesteringar kommer att vara viktiga delar i denna process. Det är denna del av omstruktureringsprocessen som står i centrum för detta forskningsprogram. Projektet avslutades 30 juni 2006.

Projektansvarig: Lars Persson


Avslutat 2006

 

Ägarstruktur och företagets verksamhet

Projektet har sin utgångspunkt i den stora litteratur kring ägar­ och bolagsstyrning som ursprungligen främst fokuserat på separationen mellan ägande och kontroll. Begränsningar i den rådande forskningen är att den dels varit fokuserad på amerikan­ ska förhållanden och dels att data om företagens inre struktur sällan kunnat länkas till relevanta ägardata. I det här projektet skapas en unik databas där svenska data över individer och företag länkas samman med detaljerade ägardata. Projektet ämnar un­ dersöka hur ägarstrukturen och de agentproblem som kan uppstå påverkar företagets beteende. Till exempel: Hur påverkar ägandestrukturen de anställdas lönenivåer? Vilka effekter har uppköp av företag på olika gruppers löner?

Projektansvarig: Helena Svaleryd

Avslutat 2006

 

Arbetsmarknadseffekter av utländska direktinvesteringar

Detta projekt syftar till att undersöka effekten av utländska direktinvesteringar på löner och efterfrågan på arbetskraft. Vi undersöker och försöker förklara skillnaden i löner mellan utländska och inhemska företag samt hur utländska företag kan påverka löner även i inhemska företag. Ett särskilt fokus läggs på effekten av utländska före­ tagsuppköp. Vi undersöker också vad som händer med sysselsättningen efter utländ­ ska företagsuppköp samt hur dessa påverkar efterfrågan på olika typer av arbetskraft.

Projektansvarig: Fredrik Sjöholm

Avslutat 2006

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se