Globaliseringen och företagen

Databaser

Inom ramen för forskningsprogrammet används ett flertal databaser. Här finns en kort beskrivning några av de större databaserna.

Databas över svenska multinationella företags utlandsverksamhet

Institutet för Näringslivsforskning (tidigare IUI) har utfört enkätundersökningar om svenska multinationella företag verksamma inom tillverkningsindustrin ungefär vart fjärde år sedan 1970-talet. Uppgifter för moderföretag och deras internationella verksamhet finns för 1965, 1970, 1974, 1978, 1986, 1990, 1994, 1998 och 2003. Undersökningspopulationen omfattar alla multinationella företag inom tillverkningsindustrin med juridiskt säte i Sverige och med minst ett producerande majoritetsägt utländskt dotterföretag. Det samlade datamaterialet innehåller detaljerade uppgifter såsom bransch, omsättning, antal anställda, interna och externa handelsflöden, FoU-utgifter, investeringar och vinst för de utländska dotterföretagen. Allt datamaterial behandlas strikt konfidentiellt och används enbart i forskningssyfte.

Databas över inhemska och utländska företag verksamma i Sverige

Inom ramen för forskningsprogrammet används unika data där statistik på individnivå är kopplad till företagsdata. Databasen består av tre olika delar: Finansdata, arbetsställedata och individdata. Finansstatistiken innehåller en stor mängd företagsdata, inklusive detaljerade bokslutsdata, sysselsättningsdata, produktivitet, investeringar, FoU m.m. för perioden 1973 - 2002. Från 1986 och framåt täcks hela ekonomin och dessförinnan enbart tillverkningsindustrin. Från och med 1996 finns årliga data över ca 300.000 företag. Arbetsställestatistiken innehåller detaljerad information på arbetsställenivå om bl.a. anställdas demografi, löner, utbildning och orsakskoder för företagssammanslagningar, nedläggningar, nybildningar och förändringar av verksamheters inriktning. Individstatistiken bygger på SCB:s årliga löneundersökningar och är kompletterad med material från en rad dataregister. Data omfattar information om över 2 miljoner individer för perioden 1980 - 2002. För dessa individer finns detaljerad information som inkluderar lön, arbetslivserfarenhet, utbildning, demografiska data, arbetstid, yrkeskoder, sektortillhörighet, m.m. För mer information om nyttjande av data kontakta SCB.

Databas om företagsförvärv och fusioner

SDC Platinum är en detaljerad databas från Thomson Financial Securities med information om företagsförvärv och fusioner runt om i världen. Institutet för Näringslivsforskning har använt denna databas för perioden 1985 - 2000 i  projekt inom forskningsprogrammet. Databasen för dessa år innehåller 121.000 amerikanska och 157.350 internationella transaktioner. För varje transaktion har vi använt 332 variabler som täcker företagsspecifika uppgifter - allt från industriklassificering till den säljande företagsstyrelsens attityd till affären. Totalt innehåller databasen 1.400 variabler. För mer information kring databasen kontakta Thomson Financial Securities.

IFNs företagsdatabas

IFNs företagdatabas innehåller information om samtliga aktiebolag i Sverige mellan 1990 och 2019. Källan till datan är Bolagsverket. Databasen innehåller registreringsinformation om företagen, företagstatus, boksluts- och årsredovisningar, koncernregister och kopplingar mellan organisationsnummer, samt ett register över fusioner och förvärv samt styrelsemedlemmar och VDn.

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se