Globaliseringen och företagen

Seminarier

Labor and Finance Group Conference (2020)

Måndag 17 augusti inleddes Labor and Finance Groups konferens. IFN stog värd när internationella forskare presenterar nya studier kring företag och arbetsmarknad. Det är första gången som en europeisk institution arrangerar konferensen som på grund av pandemiläget ställdes om till ett digitalt evenemang. Under måndagen presenteras bland annat forskning om tillgången på chefer, hälsoeffekter på anställda i bolag som mottar riskkapitalinvesteringar i Nederländerna och hur anställda påverkas när osäkerheten kring ett företags lönsamhet plötsligt växer. Konferensen fortsatte på tisdagen med studier från bland annat USA och Italien. Syftet med konferensen är att sammanföra forskare inom fälten finansiell ekonomi och arbetsmarknadsekonomi.

 

FAME Workshop (2020)

Under året har två interna workshops hålligts i regi av Företags-, Arbetsmarknads- och Entreprenörskapsgrupp (FAME). Syftet med FAME-workshoparna är att i mindre grupp gå igenom forskningsidéer och pågående forskning som fortfarande är i väldigt tidigt skede. Under workshopen presenterades bland annat pågående forskning om automatisering och företagsdynamik och om hur en temporär digital valuta skulle kunna användas för att återstarta Sverige efter coronakrisen.


Digitaliseringens påverkan på näringsliv och arbetsmarknad (2020)

Det behövs mer satsningar på utbildning och insatser riktade mot unga, växande  företag för att Sverige inte ska halka efter. Digitaliseringen har bidragit till att skapa  produktiva och internationellt konkurrenskraftiga svenska företag. Det visar IFN:s forskning som presenterades på policywebbinariet ”Digitaliseringens påverkan på näringsliv och arbetsmarknad”. Forskningsresultaten visar också att det är stora regionala skillnader gällande hur långt digitaliseringen har kommit i Sverige.

 

Nordic Initiative for Corporate Economics Conference (2018)

När Alexander Ljungqvist och Lars Persson började arbeta med att skapa nätverket Nordic Initiative for Corporate Economics, NICE, så myntade de samtidigt begreppet corporate economics. Ett samlingsnamn för ett brett forskningsområde. Vid öppnandet av konferensen den 17 augusti förklarade Ljungqvist att "vi studerar alla näringsliv och företagande inom ramen för våra olika ekonomiska discipliner. Vårt mål för denna konferens är att skapa en gemensam bas för våra olika specialiteter. Det är det vi kallar corporate economics. Han påpekade att genom samverkan och att forskarna blir lär sig om varandras perspektiv så kommer studier om näringsliv och företagande förhoppningsvis att berikas.

 

KvinnoKapital i samtal med forskare (2017)

KvinnoKapital, ett nätverk för kvinnor som jobbar med kapitalförvaltning, besökte IFN och lyssnade till presentationer av två IFN-forskare. Björn Hinnerich berättade om studien "Gender Quotas in the Board Room and Firm Performance: Evidence from a Credible Threat in Sweden". Forskarna har kommit fram till att hotet om könskvotering i börsbolagsstyrelser gav effekt. Antalet kvinnor har ökat i styrelserna och även företagens vinster. Joacim Tåg presenterade en pågående studie om varför så få kvinnor blir vd:ar i svenska storbolag. Det visar sig vara svårt för kvinnor, men inte för män, att kombinera familj och en chefskarriär.

 

Globalisering och ny teknik: Effekter på företag och anställda (2017)

15-16 juni arrangerade IFN en internationell akademisk tvådagars konferens med titeln Globalization and New Technology: Effects on Firms and Workers (Globalisering och ny teknik: Effekter på företag och anställda). deltagarna på konferensen var forskare som studerar hur ny teknik och globalisering påverkar företagens organisationsstruktur och ägande samt vad som händer på arbetsmarknaden. Förutom från Sverige så kom deltagarna från Storbritannien, USA, Frankrike, Tyskland, Finland och Norge.

 

Vad kan vi lära av forskningen om automatisering och digitalisering? (2016)

IFN anordnade den 28.12.2016 ett seminarium om vad vi kan lära av forskningen om automatisering och digitalisering. Huvudtalare var professor Melanie Arntz, ZEW i Mannheim och Heidelberg University.  Hon har studerat automatiseringens effekter på arbetsmarknader inom OECD och förklarade att diskussionen ofta är allt för alarmistisk. Från IFN presenterade Lars Persson och Mårten Blix forskning på området. I en panel, som leddes av digitaliseringsexperten Sara Öhrvall, deltog även Annika Winsth, chefekonom Nordea.

 

Vad händer om aktiemarknaden försvinner? (2016)

Knut Wicksell Centre for Financial Studies, Lunds universitet, som IFN är en del av arrangerade ett symposium kring framtiden för aktiemarknaden. Huvudtalare på symposiet var Alexander Ljungqvist , professor i finansiering och entreprenörskap vid New York University, Stern School of Business, och affilierad till IFN. Aktiebörser har två funktioner: de möjliggör för foretag att få tillgång till kapital genom emittering av aktier till allmänheten. Börserna är samtidigt handelsplats för aktier. I många länder har dock börsnoteringar delvis som ett resultaten blivit färre, som ett resultat av dels en ständigt ökande regelbördan, dels på grund av påtryckningar från aktivistiska aktieägare. Vad är konsekvenserna av dessa trender för företagens investeringar och ekonomisk tillväxt? Presentationen efterföljdes av den paneldebatt där Peter Zerhouni (CEO, InDex Pharmaceuticals), John Abrahamson (Managing Director, Investment Banking, SEB) och Frédéric Delmar (Professor, Lund University School of Economics and Management) deltog.

 

The Economics of Corporate Ownership (2015)

Den 6–7 augusti 2015 arrangerade IFN en vetenskaplig konferens på temat “Economics of Corporate Ownership”. Under två dagar i Vaxholm diskuterade särskilt inbjudna forskare från runt om i Europa och USA hur de anställda påverkas av ägarformer, skatter, försäkringar, styrelseförändringar, företagsuppköp och innovation. Totalt presenterades tretton studier.

 

Politics vs the economy? When policy uncertainty curbs economic growth (2015)

Innebär politisk osäkerhet att tillväxten dämpas? Ja, svarade Steven Davis, University of Chicago Booth School of Business, på ett seminarium arrangerat av IFN. Det handlar exempelvis om den osäkerhet som regeringen skapat för företag inom välfärdssektorn och den osäkerhet som flyktingströmmarna skapar. Davis är en av grundarna av Economic Policy Uncertainty Index, som mäter politisk osäkerhets inverkan på produktion, investeringar och sysselsättning. I seminariet deltog även Max Elger, statssekreterare i Finansdepartementet, Ulf Kristersson, ekonomiskpolitisk talesperson M och professor John Hassler, ordförande Finanspolitiska rådet.

 

Transparens -- Vad aktieägare verkligen måste få veta (2014)

Transparens och skillnaden mellan rätt och mer information i företags kommunikation, var ämnet för en halvdagskonferens som arrangerades av FAR, IFN, Nasdaq och Transparency International Sverige. En av talarna var professor Sidney Grey som är medförfattare till boken Oxford Handbook of Economic and Institutional Transparency. I den avslutande paneldiskussionen var deltagarna eniga om att dagens omfång på information från företagen inte behöver växa men dock ta mer hänsyn till samhällsutvecklingen.

 

GDP is not enough – Or how to measure life (2015)

BNP är problematiskt som mått på tillväxt, men därmed inte sagt att BNP är odugligt, förklarade professor Diane Coyle, University of Manchester, på ett seminarium arrangerat av IFN den 7 maj. Coyle menade att BNP-måttet är otillräckligt och vad som sannolikt behövs är en palett av indikatorer. På seminariet räknade hon upp en rad redan existerande alternativa mått, bland annat Social Progress Index som skapades 2014.

 

Vem ska styra de svenska företagen? (2014)

I rapporten Vem ska styra de svenska företagen? som presenterades 8 maj pekar docent Ulf Jakobsson, tidigare vd för IFN, och ekonomie doktor Daniel Wiberg på tre möjliga förändringar av bolagsstyrningen i börsnoterade bolag: 1. Enskilt kontrollägande bör värnas genom att delägare som tar sig an bolagsstyrningen får möjlighet till ersättning för de investeringar som styrningen av bolaget medför; 2. Är ägandet mer spritt och en tydlig kontrollägare saknas bör bolagets ledning få mer långtgående kontrollrättigheter; 3. De institutionella investerarnas roll som ägare bör förtydligas.

 

The Decline and Fall of the Stock Market (2013)

Alexander Ljungqvist, professor i finansiell ekonomi och entreprenörskap vid New York University Stern School of Business och affilierad till IFN, inledde ett frukostseminarium med titeln The Decline and Fall of the Stock Market. Han förklarade i första hand hur den amerikanska marknaden ser ut och menade bland annat att antalet börsnoteringar har blivit färre men samtidigt större. Alexander Ljungqvists inledning följdes av kommentarer av Börje Ekholm, vd Investor och ordförande i NASDAQ OMX, samt Magnus Billing, vd NASDAQ OMX i Stockholm.

 

Jobbdynamik i svenskt näringsliv 1990 till 2009 (2013)

Den 4 juni höll IFN ett seminarium om ESO-rapporten “Jobbdynamik i svenskt näringsliv 1990 till 2009” (juni 2013). Nationalekonomerna Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson har studerat hur viktiga små och nya företag varit för jobbskapande. Vilka typer av jobb har försvunnit respektive skapats? Rör det sig om jobb där de anställda har låg eller hög utbildning? Hur skiljer sig jobbdynamiken mellan tjänstesektor och tillverkningsindustri? Roland Bladh från EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning och socialpolitik deltog i seminariet.

 

Industrial Organization and Corporate Finance (2013)

Den 13‒15 juni arrangerades den årliga IFN Stockholm Conference i Vaxholm. Temat var “Industrial Organization and Corporate Finance”. I en serie presentationer diskuterades bland annat studier om vilken inverkan företags organisation, entreprenörskap samt marknadsstruktur har på effektivitet, innovation och tillväxt. Tonvikten låg på den globala finanskrisens avtryck samt hur finansmarknaderna påverkar nationella och internationella förvärv och fusioner mellan företag.

 

Kapitalskatter, företagsägande och globalisering (2012)

Kapitalskatter, företagsägande och globalisering var temat för ett symposium som arrangerades den 19 november 2012. Inbjudna var representanter för Handelsbankens forskningsstiftelser. Dessa är sedan många år några av IFN:s viktigaste forskningsfinansiärer. Seminariet inleddes av Sverker Martin-Löf, styrelseordförande SCA och Industrivärden samt ledamot av IFN:s styrelse. I programmet presenterades tre centrala delar av IFN:s forskning som möjliggjorts genom stöd från framför allt Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse. ”Globaliseringen, ägandet och den industriella strukturomvandlingen”, var temat för en presentation av professor Lars Persson, vice vd för IFN, och ekonomie doktor Joacim Tåg. Under rubriken ”Kapitalskatter och företagande” berättade professor Magnus Henrekson, vd för IFN, om Företagsskattekommitténs arbete – som ska vara klart i april 2014. Han ingår i kommittén och har tillsammans med IFN-forskaren Tino Sanandaji dessutom skrivit två expertrapporter, bland annat om beskattning av personaloptioner. I rapporten visas hur de nuvarande reglerna kan förändras så att personaloptioner kan användas och därmed främja entreprenörsdrivna innovationsföretag. I dialog med publiken diskuterade Magnus Henrekson den möjliga, respektive troliga, politiska utvecklingen på företagsskatteområdet.

 

Globalization, Organization and the Ownership of Firms (2012)

IFN Stockholm Conference 2012 anordnades i Vaxholm den 13-14 juni och hade temat “Globalization, Organization and the Ownership of Firms”. Konferensens syfte var att samla några av de bästa forskarna som arbetar både teoretiskt och empiriskt med dessa frågor. Målet var att belysa sambandet mellan företagens organisationsstruktur och prestation, samt att förstå effekten av organisations- och ägandeförändringar på produkt- och arbetsmarknaderna i ett internationellt perspektiv. Studierna som presenterades fokuserade bland annat på företagsteori och organisering ur ett internationellt perspektiv med tyngdpunkt på utländska förvärv och sammanslagningar samt multinationella företag.

 

Riskkapitalbolag och beskattning: Bör ränteavdragen slopas? (2012)

Riskkapitalbolagens vinster och investeringar i välfärdssektorn har under den senaste tiden gett upphov till en intensiv samhällsdebatt och diskussion om företagsbeskattning och ränteavdragens utformning. Men vad säger egentligen den ekonomiska och juridiska forskningen om riskkapitalinvesteringars effekter på ekonomin och utformningen av ränteavdrag? Finns det en risk att riskkapitalinvesteringarna minskar om ränteavdraget slopas? För att få svar på dessa frågor orndade IFN ett frukostseminarium den 3 april 2012.

 

Jubileumssymposium om ägarstyrning och globalisering (2011)

Den 15 november 2011 arrangerade IFN ett eftermiddagsseminarium för att presentera två centrala delar av institutets aktuella forskning: private equity och globaliseringen samt den svenska modellen för bolagsstyrning. Efter IFN:s styrelseordförande Michael Treschows och vd Magnus Henreksons inledning presenterade Lars Persson och Joacim Tåg, båda IFN, nya och relevanta resultat av IFN:s forskning om private equity. Conni Jonsson, vd för riskkapitalbolaget EQT, kommenterade forskningsresultaten. Under seminariets andra del presenterade Magnus Henrekson sin och Ulf Jakobssons forskning om förutsättningarna för en livaktig svensk börs och en effektiv bolagsstyrning av börsnoterade företag i Sverige. Börje Ekholm, vd för Investor, kommenterade presentationen varefter en allmän diskussion om de presenterade forskningsresultaten följde. Genom att arrangera detta symposium till tekn. dr Peter Wallenbergs ära, som 2011 fyllde 85 år, uppmärksammade IFN såväl Peter Wallenbergs personliga engagemang för institutets verksamhet som det generösa och långsiktiga stöd IFN under de senaste decennierna erhållit från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

 

Håller dörren på att stängas för utländska direktinvesteringar? (2010)

För att öka kunskapen om det aktuella läget för utländska direktinvesteringar arrangerade IFN ett öppet seminarium onsdagen den 17 februari 2010. Den senaste tidens globala protektionistiska tendenser är oroande. Som ett led i att skydda jobben håller möjligheten till utländska företagsförvärv på att begränsas i många länder. Parallellt konkurrerar länder i det fördolda med skattelättnader och subventioner om utländska företags nyetableringar. Motståndet mot utländska företagsförvärv riskerar att få långtgående konsekvenser för svenska företag och svensk ekonomi.

 

Workshop om globalisering och arbetsmarknadseffekter (2008)

IFN arrangerade den 5–6 december 2008 en workshop om globalisering och arbetsmarknader tillsammans med Leverhulme Centre for Research on Globalisation and Economic Policy och CIBER vid Michigan State University. Workshopen tog avstamp i ny teoretisk och empirisk litteratur kring hur globaliseringen påverkar olika typer av företag och olika typer av arbetstagare. Aspekter som undersöks inkluderar löner och sysselsättning. Workshopen samlade internationellt framstående forskare från både USA och Europa för att diskutera hur teoretisk och empirisk forskning kan samordnas bättre för att bringa större klarhet i globaliseringens arbetsmarknadseffekter.

 

Workshop om multinationella företag i Ostasien (2008)

IFN arrangerade den 24–25 oktober 2008 en tvådagars workshop för en grupp särskilt inbjudna internationella forskare för att diskutera aktuell forskning om utländska direktinvesteringar i Ostasien. Ostasien är en av de största mottagarna av utländska direktinvesteringar och deltagarna kommer att diskutera hur dessa inflöden av utländska multinationella företag påverkar marknadskoncentration, produktivitet, export, arbetstillfällen och andra viktiga ekonomiska faktorer. Fokus låg på utvecklingen i sex ostasiatiska länder: Kina, Indonesien, Malaysia, Taiwan, Thailand och Vietnam.

 

Japan i skuggan av Kina (2007)

Det svenska intresset för Japan är svalt. Landet lyser med sin frånvaro i företagens expansionsplaner och medias rapportering, trots att Japan utgör världens näst största ekonomi, positiva tillväxttal och en dynamisk integration med Kina. Frågan är om svenska företag fullt ut förvaltar den potential som finns i Japan. Vid seminariet medverkade professor Naoyuki Yoshino, Keio University, Tokyo, och Exportrådets Asienchef Mattias Bergman. Samtalet hölls 2007 och leddes av professor Fredrik Sjöholm, IFN.

 

Från skjortor till satelliter? - En granskning av Kinas ekonomi (2007)

Sveriges ekonomi påverkas i hög grad av utvecklingen i Kina. För att öka förståelsen för Kinas ekonomiska utveckling bjöd Institutet för Näringslivsforskning in till ett öppet seminarium den 14 februari 2007. Under ledning av professor Pontus Braunerhjelm diskuterade ledande forskare aktuella utmaningar i Kinas ekonomi och implikationer för svenskt näringsliv.

 

Strategier i konkurrensen om utländska investeringar - Seminarium i samarbete med ITPS (2006)

Vilka effekter har det ökade inslaget av utländska direktinvesteringar fört med sig i den svenska ekonomin? Varför sjunker inflödet av investeringar i dagsläget och vilka strategiska vägval krävs för att locka nya investeringar i framtiden? De frågorna stod i centrum för ett seminarium som genomfördes i samspel mellan ITPS och Institutet för Näringslivsforskning den 25 september 2006.

 

Globalisering och företagsomstrukturering (2006)

Den 10–11 september 2006 arrangerade IFN en konferens med titeln “Globalization and Corporate Restructuring” med fokus särskilt på offshoring och gränsöverskridande företagsuppköp och fusioner. I konferensen deltog drygt 10 utländska forskare från ledande amerikanska och europeiska universitet samt forskare från Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms universitet och IFN. Bland de utländska deltagarna fanns Robert Feenstra (University of California, Davis, och NBER) och Shang-Jin Wei (International Monetary Fund och NBER) som är ledande inom forskning om “offshoring” och ”outsourcing” samt Peter Rousseau (Vanderbilt University och NBER), Stephen Yeaple (University of Pennsylvania och NBER) och Keith Head (University of British Columbia) som är internationellt kända inom fältet gränsöverskridande företagsuppköp och fusioner.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se