Hållbar energiomställning

Avslutade projekt

Ett samhällsekonomiskt effektivt stödsystem för reservkapacitet på en konkurrensmässig elmarknad

I många länder får elbolagen ekonomisk kompensation för att upprätthålla viss reservkapacitet. Därigenom vill man undvika situationer med elbrist där elpriset antingen blir extremt högt eller det blir nödvändigt att koppla bort konsumenter för att säkerställa balansen i elsystemet. I denna forskningsuppsats visar författarna hur ett sådant stödsystem kan konstrueras på en konkurrensmässig elmarknad.  

Ladda ner: Capacity mechanisms and the technology mix in competitive electricity markets by Pär Holmberg and Robert A. Ritz.

En elmarknadsdesign för effektiva investeringar i ny produktion

Elförsörjningen i Sverige står inför stora utmaningar de kommande åren. Befolkningsökning, elektrifiering av transporter och industriella processer samt etablering av ny elintensiv industri, särskilt datacenter, förväntas leda till en stor ökning i elanvändningen. En stor del av produktionen närmar sig sin tekniska livslängd och kommer behöva förnyas eller ersättas med annan produktion de nästa 20 åren.

I en ny rapport belyser Pär Holmberg och Thomas Tangerås frågan hur man ska säkerställa tillräcklig kapacitet för att uppnå en tillförlitlig tillgång på el till skäliga priser i den framtida energiförsörjningen. Rapporten fokuserar på incitamenten att investera i ny elproduktion, identifierar styrkor och svagheter med den nuvarande marknaden och kommer med föreslag på förbättringar.

Ladda ner: Incitamenten att investera i produktion på elmarknaden av Pär Holmberg och Thomas Tangerås

Lyssna till IFN podden Mindre politik, mer marknad - en podd om framtidens elmarknad

Samägandet av kärnkraften leder till högre priser

I denna forskningsrapport analyserar Erik Lundin huruvida samägandet av de svenska kärnkraftverken har påverkat priserna på elmarknaden. Specifikt undersöker han om kärnkraftsbolagen har kunnat koordinera underhållet av kärnkraftverken för att öka sin vinst. Resultaten visar att den faktiska produktionen stämmer överens med en teoretisk modell där företagen koordinerar underhållet av reaktorerna. Elpriset under den undersökta perioden 2011–2013 skulle ha blivit åtminstone fem procent lägre om varje bolag istället hade ägt varsitt kärnkraftverk och inte koordinerat produktionen.

Ladda ner: Market power and joint ownership: Evidence from nuclear plants in Sweden av Erik Lundin

Så kan zonprissättningen på europeiska elmarknader förbättras

Elmarknaderna i Europa tillämpar zonprissättning. Detta innebär att priserna återspeglar flaskhalsar mellan elområdena (zonerna) men är de samma inom varje elområde. I realtid uppstår däremot prisskillnader inom elområdena om det finns lokala flaskhalsar. I denna uppsats introduceras en ny design som innebär att priserna inom ett elområde blir de samma även på realtidsmarknaden. Simuleringar visar att denna design väsentligt skulle minska problem med övervinster som uppstår till följd av att strategiskt beteende mellan de olika marknaderna.

Ladda ner: Simulation and evaluation of zonal electricity market designs av Mohammad R. Hesamzadeh, Pär Holmberg och Mahir Sarfati.

Hur påverkade privatiseringar priser och effektivitet i elnätsbolagen?

Runt millennieskiftet skedde en våg av privatiserar bland svenska eldistributionsnät som innebar ökad ägarkoncentration. I detta projekt analyserar Erik Lundin utvecklingen i de uppköpta näten för eldistribution för att testa hypotesen om att privata aktörer har större incitament att höja priset och uppnå kostnadseffektivitet än offentligt ägda bolag. Resultaten visar att arbetskostnaden i de uppköpta näten minskade, men att kostnadsminskningen inte ledde till lägre priser.

Ladda ner: Effects of privatization on prices and labor effiency: The Swedish electricity distribution sector av Erik Lundin

Bristfällig konkurrens leder till högre elpriser i Sverige

I denna uppsats analyserar Erik Lundin och Thomas Tangerås konkurrensen på den nordiska elbörsen, Nord Pool. Resultaten visar att de producenter som utnyttjar marknadsmakt begär ett pris som är i genomsnitt 4 procent högre än den rörliga produktionskostnaden.

Ladda ner: Cournot competition in wholesale electricity markets: The Nordic power exchange, Nord Pool av Erik Lundin och Thomas Tangerås

Maskerar elbolagen strategiska produktionsnerdragningar som felrapporter?

Sara Fogelberg and Ewa Lazarczyk använder en kvasi-experimentell forskningsdesign och data från den svenska elmarknaden för att analysera om elbolagen maskerar strategiska produktionsnerdragningar som felrapporter. På en marknad utan strategiskt beteende borde felrapporterna vara oberoende av priset. Denna forskningsrapport isolerar i stället en priseffekt på felrapporteringen, ett resultat som indikerar att felrapporter beror på ekonomiska incitament och inte endast tekniska problem.

Ladda ner: Strategic withholding through production failures av Sara Fogelberg och Ewa Lazarczyk

Fungerar konkurrensen på den nordiska elmarknaden?

Den nordiska elmarknaden präglas av marknadskoncentration: ett fåtal stora aktörer kontrollerar mycket av produktionen, och importmöjligheterna är begränsade på grund av flaskhalsar i elnätet. Samtidigt är efterfrågan okänslig för kortsiktiga ändringar i priset därför att hushållen oftast möter priser satta på månads- eller årsbasis. Koncentrerade marknader med prisokänslig efterfrågan är sårbara för utnyttjandet av marknadsmakt. Inte minst de senaste årens rekordhöga prisspikar har därför lett till spekulationer om att företagen utnyttjar sin storlek till att pressa upp priserna. I en ny studie utvecklar Thomas Tangerås och Johannes Mauritzen en metod för att utvärdera konkurrensen på vattenkraftbaserade elmarknader som den nordiska. Metoden används sedan för att studera prisbildningen på den nordiska elbörsen, Nord Pool Spot. Det visar sig att priserna inte är förenliga med hypotesen om att elmarknaden genomgående kännetecknas av en fungerande konkurrens.

Ladda ner: Real-time versus day-ahead market power in a hydro-based electricity market av Thomas Tangerås och Johannes Mauritzen

Hur bör elmarknaden utformas för att hantera osäkra produktionskostnader?

I denna forskningsrapport undersöker Pär Holmberg och Frank A. Wolak hur elmarknaden bör utformas för att bäst hantera osäkra produktionskostnader samt andra osäkerheter på utbuds- och efterfrågesidan. Ett resultat är att ökad transparens ökar konkurrensen på elmarknaden samt att marginalprissättning, som används på de flesta elmarknader inklusive den nordiska, ger lägre elpris jämfört med diskriminerande prissättning, som används i Storbritannien.

Ladda ner: Electricity markets: Designing auctions where suppliers have uncertain costs av Pär Holmberg och Frank A. Wolak

Hur påverkas konkurrensen av flaskhalsar i elnätet?

Lagringsmöjligheterna är vanligtvis mycket begränsade i ett elkraftssystem, utbud och efterfrågan måste vara nästan identiska i varje ögonblick. Konsekvensen blir att även tillfälliga flaskhalsar i elnätet kan få stor inverkan på elpriset. Vidare försvagas konkurrensen när flaskhalsar i nätet splittrar upp elmarknaden i mindre delmarknader med färre producenter per marknad. I detta forskningsbidgrag utvecklas en metod som kan användas för att kvantifiera i vilken utsträckning flaskhalsar påverkar konkurrensen.

Ladda ner: On supply-function equilibria in radial networks av Pär Holmberg och Andy Philpott

Högre elpriser leder till ökad import av elintensiva insatsvaror

Elpriserna steg påtagligt under 2000-talet i Sverige. I en ny forskningsstudie undersöker Shon Ferguson och Mark Sanctuary hur högre elkostnader i tillverkningsbranschen påverkar importen av insatsvaror. De finner att högre elpriser ledde till att svenska företag ökade sin import av elintensiva insatsvaror 2001‒2006.

Ladda ner: Why is carbon leakage for energy intensive industry so hard to find? av Shon Ferguson och Mark Sanctuary

Nätavgifter på elmarknader med flaskhalsar

Ett effektivt utnyttjande av elnätet är avgörande för att konkurrensen ska fungera på integrerade elmarknader. I en ny forskningrapport studerar Mario Blazquez de Paz hur ökad överföringskapacitet påverkar priser och konkurrens på elmarknaden. Förslag ges på hur nättariffer ska sättas för att uppmuntra till kapacitetsinvesteringar i de delar av elnätet där de behövs som mest.

Ladda ner: Electricity auctions in the presence of transmission constraints and transmission costs av Mario Blazquez de Paz

Gränsöverskridande utbyte och delning av reservkraft på elmarknaden

Efter samarbete på terminsmarknaden, dagen före-marknaden och intradagsmarknaden har vissa stamnätsoperatörer i Europa och USA nyligen även börjat samarbeta med upphandling av reservkraft. Denna juppsats ämför tre grader av samarbete mellan stamnätsoperatörer och visar att samverkan sänker kostnaderna för reservkraften.

Ladda ner: Cross-border exchange and sharing of gerneration reserve capacity av Fridrik M.Baldursson, Ewa Lazarczyk, Marten Ovaere och Stef Proost

Försörjningstryggheten på en integrerad europeisk elmarknad

Att upphandla produktionsreserver och bygga ut elnätet är de vanligaste sätten att skydda konsumenterna mot avbrott och höga priser, men ger färre incitament att sänka förbrukningen och investera i ny produktion. I denna uppsats undersöker Thomas Tangerås konsekvenserna av nationella beslut för att öka försörjningstryggheten på en multinationell elmarknad.

Ladda ner: Equilibrium supply security in a multinational electricity market with renewable production av Thomas Tangerås

Prisinstabilitet på elmarknaden

Prisinstabilitet innebär att producenter ändrar priset för sin produktion drastiskt vid små kostnadsändringar exempelvis mindre ändringar i bränslepriserna. I denna artikel utvecklas en teoretisk modell som visar att prisinstabiliteten förväntas ge prissvängningar på 1–10 procent av spotpriset när efterfrågan är hög, samtidigt som prisstabiliteten är högre när efterfrågan är låg. Prisinstabilitet är olycklig då den skapar osäkerhet på marknaden. Utifrån analysen kan man identifiera metoder som torde minska dessa prissvängningar. Bland annat ökar prisstabiliteten om man tillåter producenter att rapportera fler pris- och kvantitetspar än vad som är fallet på många marknader i dag, så att en producent kan beskriva sitt utbud mer precist.

Ladda ner Price instability in multi-unit auctions av Edward Anderson och Pär Holmberg

Marknadsmakt påverkar terminspriserna på el

Författarna studerar en elmarknad där producenterna har marknadsmakt och förklarar utifrån en teoretisk modell varför elpriser på terminsmarknaden konsekvent överstiger priserna på spotmarknaden. När konsumenter köper terminskontrakt från producenter så prissäkras en del av deras produktion, vilket minskar deras incitament att höja spotpriserna.

Ladda ner: Market power and forward prices av Keith Ruddell, Tony Downward och Andy Philpott 

Framtida utmaningar för det nordiska elnätet

Det nordiska energisystemet står inför stora utmaningar till följd av ökad marknadsintegration med Europa och ökat beroende av förnybar energi, särskilt från vindkraft. Denna rapport lyfter fram tre sätt elnätet kommer påverkas: marknadsintegrationen; tillförlitligheten i elförsörjningen; behovet av flexibla resurser och frekvenskontroll. Författarna beskriver de bakomliggande faktorerna och presenterar möjliga lösningar på problem som kan uppstå. En slutsats är att det internationella samarbetet kring utvecklingen av elnätet behöver förbättras.

Ladda ner Energy system transition in the Nordic market: Challenges for transmission regulation and governance av Anna Grigoryeva, Mohammad R. Hesamzadeh ochThomas Tangerås

Ny ransoneringsregel ger mer konkurrensmässiga bud på elbörsen

Elbörsen använder ransoneringsregler när marknaden inte klarerar utbud och efterfrågan till marknadspriset.  I denna forskningsrapport introducerar Pär Holmberg en ransoneringsregel som ger konkurrensmässigare budgivning och gör handeln effektivare.

Ladda ner: Pro-competitive rationing in multi-unit auctions av Pär Holmberg

Hur påverkar volatiliteten i vindkraften sannolikheten för att andra produktionsenheter bryter samman?

Vindkraftens volatilitet innebär att andra kraftkällor måste stänga ned och starta upp på kort sikt för att således balansera den totala elproduktionen. Kortsiktiga ändringar i exempelvis kol- och gaskraftverk ökar slitagen och ökar risken för tekniska fel. I denna forskningsrapport använder Sara Fogelberg och Ewa Lazarczyk danska vindkraftdata och rapporterade tekniska fel på den nordiska marknaden för att studera sambandet mellan vindkraft och förekomsten av tekniska fel.  Resultaten visar endast marginella effekter på andra kraftkällor och på stamnätet.

Ladda ner: Wind power volatility and its impact on failure rates in the Nordic electricity market av Sara Fogelberg och Ewa Lazarczyk

Hur påverkar marknadsspecifika nyheter elpriserna?

I detta forskningsprojekt skattas effekten av marknadsspecifika nyheter, så kallade Urgent Market Messages, på prisskillnaderna mellan ”dagen-innan” marknaden, Elspot, och den än mera kortsiktiga Elbasmarknaden. En stor del av prisskillnaderna kan förklaras av relevant information som kommer till marknadens kännedom efter att Elspot har stängt för dagen, men som anländer i tid för att påverka handelen på Elbas. Till exempel förklarar information om kapacitetsproblem i kolkraftverk så mycket som 92 % av prisskillnaderna för de aktuella timmarna.

Ladda ner: Market-specific news and its impact on forward prices on electricity markets av Ewa Lazarczyk

Elpristoppar ger incitament att söka efter energieffektiva investeringar

En viktig och ofta omtvistad fråga inom elmarknadsforskning är vad som benämns the energy efficiency gap. Detta fenomen innebär att varken konsumenter eller företag investerar i effektiv energi, trots de till synes omfattande fördelarna det skulle innebära. I denna empiriska studie visar Johannes Mauritzen att det finns ett positivt och statistiskt säkerställt samband mellan pristoppar på elpriser och Google-sökningar på värmepumpar i Norge. Medias exponering på elpriserna är den troliga orsaken till sambandet. Pristoppar kan alltså förmå ouppmärksamma konsumenter till att söka information om energieffektiva investeringar.

Ladda ner: How price spikes can help overcome the energy efficiency gap av Johannes Mauritzen

Strategisk optionshandel kan försvaga konkurrensen på marknaden

Normalt ökar handeln med finansiella instrument välfärden i samhället genom att den bidrar till en förbättrad riskfördelning och informationsspridning mellan marknadsaktörerna. Men den finansiella handeln kan även påverka konkurrensen på en marknad. Denna forskningsrapport visar inom ramen för en ekonomisk-teoretisk modell att strategisk optionshandel riskerar att försvaga konkurrensen på elmarknaden.

Ladda ner: Relaxing competition through speculation: Committing to a negative supply slope av Pär Holmberg och Bert Willems

Vägen till effketivare kärnkraftsproduktion

I denna forskningsrapport diskuterar Sven-Olof Fridolfsson och Thomas Tangerås utmaningar i samband med kärnkraftinvesteringar och föreslår att rätten att bygga och driva nya kärnkraftverk ska auktioneras ut i ett öppet anbudsförfarande. Författarna rekommenderar att (i) säkerställa högsta möjliga antal seriösa deltagare; (ii) uppmuntra energiintensiv industri att ingå som delägare; (iii) undvika samägande mellan producenter.

Ladda ner: Nuclear capacity auctions av Sven-Olof Fridolfsson och Thomas Tangerås

Nationella styrmedel för förnybar elproduktion i konflikt med mål om inre europeisk elmarknad

I denna forskningsrapport utvecklar Thomas Tangerås en teori som visar hur länder kan använda styrmedel för förnybar elproduktion för att uppnå handelspolitiska syften. Nationella hänsyn snedvrider elpriserna, leder till underinvesteringar i internationell nätkapacitet och därmed otillräcklig marknadsintegration. Omställningen till en grön ekonomi står därför i motsättning till målsättningen om en inre europeisk elmarknad. Riktat stöd till utbyggnaden av internationella överföringslinjer, ökad harmonisering och minskning av mängden styrmedel skulle höja marknadseffektiviteten och förbättra marknadsintegrationen.

Ladda ner: Renewable electricity policy and market integration av Thomas Tangerås

Ineffektivt stöd till vindkraft leder till högre balanskostnader

Med danska data för perioden 2010-2012 visar Johannes Mauritzen att producenter med ett underskott på vindkraft försökte kompensera detta med att öka handeln på den kortsiktiga marknaden, Elbas, men att överskott ledde till minskad handel. En trolig förklaring är statliga subventioner som gav ägarna försvagade incitament att använda sig av den kortsiktiga marknaden för att kompensera överskottsproduktion. I stället var systemoperatören tvungen att balansera detta. Problemet försvann emellertid när subventionen fasades ut 2013.

Ladda ner: Now or later? Trading wind power closer to real-time and how poorly designed subsidies lead to higher balancing costs av Johannes Mauritzen

Fler elområden gör elmarknaden effektivare

I denna forskningsrapport jämförs tre vanliga metoder att sätta priset på en elmarknad med flaskhalsar: nodprissättning, zonprissättning och diskriminerande prissättning. Zonprissättning som används i Sverige och övriga Europa är dyrast för elkonsumenterna och leder till ineffektiva investeringar, men nackdelarna minskar med fler elområden. Nodprissättning som används i USA är särskilt effektivt på en elmarknad med stora osäkerheter, t.ex. på grund av ojämn vindkraftsproduktion.

Ladda ner: Comparison of congestion management techniques: Nodal, zonal and discriminatory pricing av Pär Holmberg and Ewa Lazarczyk

Vindkraftverk skrotas innan de slits ut

Vindkraftverk skrotas vanligtvis för att ge utrymme för nyare, större och mer teknologiskt avancerade modeller och inte på grund av mekaniska fel eller förslitning. I denna forskningsuppsats visar Johannes Mauritzen att ändringar i det ekonomiska stödsystemet för ny vindkraft påverkar vindkraftverkens livslängd. Till exempel skrotas vindkraftverk som är förlagda på blåsiga platser först.

Ladda ner: Scrapping a wind turbine: Policy changes, scrapping incentives and why wind turbines in good locations get scrapped first av Johannes Mauritzen

Pris- och kvantitetsstegen kan påverka budgivningen i elmarknadsauktioner

Elmarknadsauktioner fungerar så att elproducenterna binder sig vid en utbudskurva som anger hur mycket de är villiga att producera till olika priser. Vanligtvis är budkurvan trappstegsformad. Prissteget och kvantitetssteget anger de minsta belopp som priset respektive utbudet tillåts öka med i auktionen. Tidigare forskning har visat att trappstegsformad budgivning kan leda till ökad volatilitet i priserna. Vi visar att problemet undviks om auktionen utformas så att kvantitetssteget är litet relativt prissteget.

Ladda ner: Supply function equilibria: Step functions and continuous representations av Pär Holmberg, David Newbery och Daniel Ralph

Ineffektiva styrmedel för förnybar el

Sverige har beslutat att öka elproduktionen från förnybara energikällor såsom vind, vatten och bioeldad värmekraft. Det främsta styrmedlet för förnybar elproduktion är elcertifikaten: Kraftbolagen får ett certifikat för varje godkänd MWt förnybar el de producerar. Certifikaten säljs främst till elhandelsbolagen som måste täcka en andel av elen de säljer med certifikat. Inkomsterna från certifikaten kommer i tillägg till kraftbolagens inkomster av att sälja elen och stimulerar produktionen av förnybar el. Vi utvärderar den svenska modellen för förnybar el och pekar på problem förknippade med elcertifikaten och tillståndsprocesserna för produktion av förnybar el.

Ladda ner: A reexamination of renewable electricity policy in Sweden av Sven-Olof Fridolfsson och Thomas Tangerås

Diskriminerande prissättning kan öka osäkerheten och produktionskostnaderna på elmarknaden

Den nordiska elmarknaden tillämpar marginalprissättning, där all producerad el – billig som dyr – betalas med samma pris. Vissa större elkonsumenter menar att detta förfarande ger producenterna för stora vinster på konsumenternas bekostnad. I denna teoretiska uppsats studeras diskriminerande prissättning, där billig produktion får mindre betalt än dyr produktion. Studien indikerar att metoden troligen ökar osäkerheten och produktionskostnaderna på elmarknaden.

Ladda ner: Mixed strategies in discriminatory divisible-good auctions av Eddie Anderson, Pär Holmberg och Andy Philpott

Dansk vindkraft - en succé tack vare grannarnas vattenkraft

Vattenkraft kan snabbt och billigt anpassa produktionsnivån samtidigt som den kan lagra energi i form av vatten i reservoarer. Denna forskningsrapport visar i vilken utsträckning denna interaktion uppstår i ett marknadsbaserat system där överföringen av kapacitet mellan vind- och vattenkraftsområdena är begränsad. Rapporten bygger på data från Danmark, som har en stor mängd vindkraft, och Norge, som nära nog uteslutande hämtar sin el ifrån vattenkraft. Begränsningar i överföringskapacitet leder till att vindkraften trycker ner priserna mycket mer i Danmark än i Norge.

Ladda ner: Dead battery? Wind power, the spot market, and hydro power interaction in the Nordic electricity market av Johannes Mauritzen

Mera vindkraft leder till lägre dygnvariation i elpriset

Vindkraft har blivit allt viktigare för elförsörjningen, i Europa och runt om i världen. Vindkraften är en instabil kraftkälla då den bara levererar när det blåser. Mer vindkraft kommer därför att påverka såväl genomsnittet som variationen i elpriset. Detta är en av de första studierna om hur vindkraften påverkar prisvariationen på el och bygger på uppgifter om priser och vindkraftsproduktion från Danmark. Förvånande nog leder perioder med mera vind till lägre variation i elpriset över dygnet. Effekten beror sannolikt på att vindkraften kapar pristopparna under timmar med hög elförbrukning.Många studier har argumenterat för ökat behov av reservkraftkällor när stora mängder vindkapacitet införs. Denna studie antyder att mera vindkraft i genomsnitt kommer att leda till minskad avkastning på den typen kraftverk som främst verkar under tidpunkter med hög efterfrågan.

Ladda ner: What happens when it's windy in Denmark? An empirical analysis of windpower on price variability in the Nordic electricity market av Johannes Mauritzen

Bör vi ha en gemensam regleringsmyndighet och systemoperatör för det nordiska stamnätet?

Överföringskapaciteten i det nordiska stamnätet har stor betydelse för elpriserna i Norden. För att koordinera driften och underhållet av nätet mellan länderna har det framförts önskemål om att lyfta ansvaret för stamnätet från nationell till nordisk nivå. I denna studie ställs frågan vad som skulle hända om man skapade en gemensam regleringsmyndighet och en gemensam systemoperatör med ansvar för driften av hela stamnätet. En viktig slutsats är att en gemensam regleringsmyndighet är en bra idé ifall man förmår balansera de olika ländernas politiska inflytande över regleringsmyndigheten.

Ladda ner: Optimal transmission regulation of an integrated energy market av Thomas Tangerås

Kan terminshandel förbättra konkurrensen på elmarknaden?

Terminsmarknader ökar välfärden i samhället framförallt genom att de bidrar till en förbättrad riskfördelning mellan marknadsaktörerna. Det finns även studier som visar på att terminsmarknaderna därutöver kan påverka effektiviteten för marknader med imperfekt konkurrens. Under gynnsamma förhållanden kan en likvid terminsmarknad medföra att producenternas prispåslag utöver marginalkostnaden blir försumbara. Detsamma gäller prispåslagens negativa inverkan på välfärden. I denna uppsats utvärderas bl.a. under vilka omständigheter en terminsmarknad förbättrar konkurrensen på elmarknaden.

Ladda ner: Game-theoretical, strategic forward contracting in the electricity market av Pär Holmberg

Hur minskar man samhällsekonomiska förluster på spotmarknaden för el?

Denna uppsats beräknar de samhällsekonomiska förluster som uppstår på spotmarknaden för el och vi diskuterar åtgärder för att minska dem. Några slutsatser är: Motsvarande 5‒10 identiska producenter behövs för att hålla välfärdsförlusterna under en procent av producenternas vinst. Konkurrensen förbättras om en stor del av elproduktionen säljs på terminsmarknaden. En politiskt oberoende marknadsregulator minskar risken för underinvesteringar. Offentliggörande av aktörernas budkurvor gör det lättare att övervaka konkurrensen på elmarknaden.

Ladda ner: The supply function equilibrium and its policy implications for wholesale electricity auctions av Pär Holmberg och David Newbery

Politiska institutioner påverkar reala växelkurser i oljeexporterande länder

I denna studie utvecklas och testas en teori som visar att politiska institutioner är avgörande för hur oljepriset påverkar den reala växelkursen i oljeexporterande länder. En viktig slutsats i studien är att naturresursberoende länder genom att stärka den demokratiska processen, rättssystemet och byråkratin kan undvika den naturresursförbannelse som orsakas av kraftiga svängningar i den reala växelkursen.

Ladda ner: Oil Prices and Real Exchange Rate Volatility in Oil-Exporting Economies: The Role of Governance av Johanna Rickne

Hur väl fungerar konkurrensen på den nordiska elmarknaden?

Man hör ofta påståenden att elmarknaden inte fungerar särskilt väl. Vissa anser att elproducenterna använder sin storlek för att driva upp elpriset och att detta har bidragit till de senaste årens höga bolagsvinster. Andra hävdar att så absolut inte är fallet – de höga vinsterna beror snarare på att kostnader för bränsle och utsläppsrätter driver upp priset även på den billiga vattenkrafts- och kärnkraftselen, eftersom all el handlas till samma pris på marknaden. I denna studie utvärderar vi forskningen om prisbildningen på den nordiska elmarknaden, Nord Pool. En viktig slutsats är att forskningen inte ger något stöd för påståendet att elproducenterna systematiskt pressar upp elpriserna genom att utöva marknadsmakt. Dock verkar det som om företagen från tid till annan utnyttjar marknadsmakt på de regionala marknader som uppstår till följd av tillfälliga begränsningar i överföringskapaciteten mellan de olika regionerna.

Ladda ner: Market power in the Nordic electricity wholesale market: A survey of the empirical evidence av Sven-Olof Fridolfsson och Thomas Tangerås

Leder prissätting baserat på principen "betalning enligt bud" till lägre elpriser?

På den nordiska elmarknaden bestäms priset ofta av marginalkostnaden för den dyra kolkraften eftersom all el säljs till samma pris på spotmarknaden. Detta upplevs ibland som orättvist, särskilt av den elintensiva industrin, eftersom den mesta av elen produceras med hjälp av vatten- och kärnkraft som är mycket billigare. I denna teoretiska uppsats studeras prissättning efter principen ”betalning enligt bud” som tillåter olika priser för olika type av el. Studien indikerar att denna typen av budgivning troligen leder till lägre genomsnittliga priser. En överhängande risk är dock att priserna blir mer instabila.

Ladda ner: Supply function equilibria of pay-as-bid auctions av Pär Holmberg

Optimal kostnads- och kvalitetsreglering av distributionsnäten

Distributionsnäten är naturliga monopol och lämpar sig därför inte för avreglering. Dock kan man simulera marknadsvillkoren vid att sätta ersättningen till varje enskilt nät i relation till hur det presterar jämfört med andra nät som opererar under jämförbara villkor. Detta projekt analyserar hur sådan "måttstockskonkurrens" optimalt bör se ut för att balansera kraven om kostnadseffektivitet, kvalitet och avkastningskrav.

Ladda ner: Yardstick competition and quality av Thomas Tangerås

Unik jämvikt med utbudsfunktioner på elmarknaden

Elmarknadsauktioner fungerar så att varje elproducent bjuder in en utbudskurva. Budkurvan indikerar hur mycket företaget är villig att producera vid olika priser. Marknaden befinner sig i jämvikt när varje företag väljer en vinstmaximerande kurva givet konkurrenternas valda budkurvor. Det är av samhällsekonomiskt intresse att forstå hur antalet företag på marknaden och designen av elmarknadsauktionen påverkar prisbildningen på marknaden. Tidligare forskning kan dock inte besvara denna fråga då dessa analyser ger upphov till multipla jämvikter. Denna uppsats visar att om det råder en sannolikhet för effektbrist, så finns det en unik jämvikt. Jämviktens egenskaper bestäms av pristaket och marknadens totala produktionskapacitet.

Ladda ner: Unique supply function equilibrium with capacity constraints av Pär Holmberg

Numerisk beräkning av strategiska utbudskurvor för verkliga elmarknader

Denna uppsats presenterar en algoritm för hur utbudsfunktionsjämvikten kan beräknas för en elmarknad där producenterna bjuder in utbudskurvor. Uppsatsen innehåller ett räkneexempel från elmarknaden i England och Wales.

Ladda ner: Numerical calculation of an asymmetric supply function equilibrium with capacity constraints av Pär Holmberg

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se