Hållbar energiomställning

Policyrapporter, bokkapitel och utredningar

En elmarknadsdesign för effektiva investeringar i ny produktion

Elförsörjningen i Sverige står inför stora utmaningar de kommande åren. Befolkningsökning, elektrifiering av transporter och industriella processer samt etablering av ny elintensiv industri, särskilt datacenter, förväntas leda till en stor ökning i elanvändningen. En stor del av produktionen närmar sig sin tekniska livslängd och kommer behöva förnyas eller ersättas med annan produktion de nästa 20 åren.

I en ny rapport belyser Pär Holmberg och Thomas Tangerås frågan hur man ska säkerställa tillräcklig kapacitet för att uppnå en tillförlitlig tillgång på el till skäliga priser i den framtida energiförsörjningen. Rapporten fokuserar på incitamenten att investera i ny elproduktion, identifierar styrkor och svagheter med den nuvarande marknaden och kommer med föreslag på förbättringar.

Ladda ner: Incitamenten att investera i produktion på elmarknaden av Pär Holmberg och Thomas Tangerås  

Så kan en integrerad elmarknad skapas

Ett av huvudmålen för EU:s energipolitik har länge varit att skapa en gränslös inre elmarknad där elen flödar fritt mellan länderna. Men det har visat sig svårt att få till stånd ett fungerande samarbete mellan länderna för att bygga nödvändig infrastruktur. I ett kapitel i den nya bokn Här presenterar Lars Persson och Thomas Tangerås förslag på hur man med Norden som exempel kan förbättra det europeiska samarbetet. Syftet är att förstärka de enskilda ländernas incitament att samordna sina marknader och att öka effektiviteten i investeringarna.

Ladda ner: Transmission network investment across national borders: The liberalized Nordic electricity market av Lars Persson och Thomas Tangerås, i Mohammad Reza Hesamzadeh, Juan Rosellón och Ingo Vogelsang (red.): Transmission Network Investment in Liberalized Power Markets, Springer Lecture Notes in Energy, Vol. 79, 2020, 

Energimarknaden, ägandet och klimatet

Denna SNS rapport belyser bland annat hur ägandet påverkar bolagens drivkrafter att utnyttja marknadsmakt, att investera i kvalitetsförbättringar och att utvidga verksamheten. Rapporten tar upp värdet av kommunala extrasteg på miljöområdet och genomför en empirisk utvärdering av fjärrvärmen för att se om miljöprestandan beror på ägandet.

Beställ: Energimarknaden, ägandet och klimatet av Tommy Lundgren, Jesper Stage, Thomas Tangerås och Björn Carlén

Åtgärder för att minska prisområdesproblematiken i Sverige

Näringsdepartementet har utrett förslag för att minska prisskillnaderna främst mellan Sydsverige och andra prisområden i Sverige. I ett remissyttrande för vi fram grundsynen att handeln på spotmarknaden för att fungera effektivt i största möjliga mån måste avspegla de fysiska begränsningar som finns i elsystemet, så att aktörernas prissignaler blir så korrekta som möjligt.

Ladda ner: Remissvar på "Analys av möjliga åtgärder för att dämpa prisområdesproblematiken i Sydsverige" av Sven-Olof Fridolfsson, Pär Holmberg och Thomas Tangerås

 

En gemensam elmarknad stärker EU:s konkurrenskraft

Vi belyser för- och nackdelarna med en integrerad europeisk elmarknad. Analysen visar att Europa som helhet och de europeiska elkonsumenterna i synnerhet tjänar på integration genom lägre och stabilare elpriser. Men för att fördelarna med en integrerad europeisk elmarknad ska kunna utnyttjas fullt ut är det nödvändigt att elpriserna bättre återspeglar kapacitetsbristerna i elsystemet, och att konkurrensen inom elnäten ökar. Nätinvesteringarna blir effektivare med en central regleringsmyndighet på EU-nivå om de enskilda medlemsländernas politiska inflytande över regleringarnas utformning kan balanseras.

Ladda ner: En gemensam elmarknad stärker EU:s konkurrenskraft av Pär Holmberg och Thomas Tangerås, i Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Lars Oxelheim och Thomas Persson (reds.): Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris - Europaperspektiv 2013, Santérus Förlag, 2013.

 

Prisbildning och konkurrens

Rapporten beskriver hur budgivningen på spotmarknaden för el fungerar och hur den beror på konkurrensen och marknadsreglerna.  Rapporten diskuterar även hur elmarknadens funktion kan förbättras. Det är t.ex. vetenskapligt säkerställt att konkurrensen på spotmarknaden förbättras drastiskt om elproducenterna förmås att sälja huvuddelen av sin produktion i förväg via kontrakt eller terminer, eller om de är vertikalt integrerade med en elhandlare. Effektiviteten på elmarknaden ökar även om den delas in i flera elområden.

Ladda ner: Konkurrens och prisbildning av Pär Holmberg, i Mats Bergstrand (red.): Upplyst eller utfryst - en antologi om elmarknaden, 2012.

 

Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion

Frågan om hur man får till stånd effektiva investeringar på den svenska elmarknaden är av central betydelse, inte minst med tanke på att den svenska kärnkraften är ålderstigen och behöver ersättas. På uppdrag av Expertgruppen för miljöstudier har vi därför utrett investeringsincitamenten på den svenska elmarknaden. Vårt huvudbudskap är att fler aktörer på marknaden och mer decentraliserade beslut skulle främja samhällsekonomiskt lönsamma investeringar. Rapporten kommer med fyra konkreta förslag: (i) öppna för att andra än de nuvarande bolagen ska få äga svensk kärnkraft; (ii) slopa lagen om att endast stamnätsföretag, i praktiken Svenska Kraftnät, ska få bygga utlandsförbindelser; (iii) inför en reglering som tvingar elhandelsbolagen att erbjuda timdebitering och (iv) behåll den kommunala vetorätten och tillåt även fortsättningsvis kommunala avgifter på förnybar energi.

Ladda ner Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion av Sven-Olof Fridolfsson och Thomas Tangerås, Rapport till Expertgruppen för miljöstudier 2011:5.

 

Förslag till ökad transparens på elmarknaden

European Regulators' Group for Electricity and Gas (ERGEG) tar just nu fram riktlinjer för att öka transparensen på elmarknaden. I ett remissyttrande föreslår vi (i) offentliggörandet av marknadsaktörernas individuella budkurvor samt deras finansiella kontraktspositioner - möjligtvis med en viss fördröjning; (ii) att data sparas i minst tio år; (iii) att transparensreglerna gäller båda för dagen-innan och för balanskraftsmarknaden.

Ladda ner: Remissvar till ERGEG av Sven-Olof Fridolfsson, Pär Holmberg och Thomas Tangerås.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se