Institutionernas ekonomi

Avslutade projekt

Medborgerlighet, arbete, företagande, och bidragsanvändning i den svenska välfärdsstaten och Europa

Projektet studerar empiriskt hur kulturella attityder som tillit bildas, hur normer förändras och hur de påverkar hur socialförsäkringar används. Analysen involverar även hur dessa attityder påverkar entreprenörskap, arbetsutbud, inkomster och humankapital.

Sociala attityders ekonomiska betydelse

I detta projekt studeras globaliseringens effekter på att lära barn tolerans; hur politikens legitimitet påverkar statens storleks tillväxteffekter; hur social tillit påverkar hur snabbt reformer för att göra centralbanker mer oberoende genomförs; hur globalisering påverkar förekomster av religiös tolerans; om tolerans befrämjar entreprenörskap; samt om välfärdsstaten och religion är substitut.

Tillit, tolerans och tillväxt - nya metoder för att hitta kausala samband

Detta projekt syftar till att identifiera kausala samband mellan sociala attityder och ekonomiska utfall, både på lands- och individnivå. Med ekonomiska utfall åsyftas t.ex. ekonomisk tillväxt, handel, investeringar, entreprenörskap och aktiviteter som ryms under begreppet globalisering. Sociala attityder inbegriper sådant som tillit, tolerans och religiositet. Detta är ett relativt nytt men snabbt växande forskningsfält inom nationalekonomin, där vi tror oss kunna bidra med ny kunskap, framtagen med nya metoder, om hur ekonomins funktionssätt på viktiga sätt påverkas av sociala faktorer.

Förutsättningar för tillväxt – institutioner och sociala attityder i en global ekonomi

Projektet har tre övergripande syften. Ett av projektets mål är att undersöka hur globaliseringen påverkar tillväxtrelaterade sociala attityder som tillit, tolerans och religion. Ett andra syfte är att undersöka hur formella institutioner, dvs. lagar och regler, påverkar viktiga ekonomiska utfall, som ekonomisk tillväxt, entreprenörskap, innovationer, statens storlek och korruption. Vi studerar också hur globalisering påverkar uppkomsten av institutioner av detta slag. Det tredje syftet är att utföra ny forskning kring hur sociala och kulturella faktorer, som tillit, tolerans och religion, påverkar ekonomiska utfall som entreprenörskap och tillväxt. 

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se