Pågående projekt

Tillit och tolerans i tider av turbulens

I en tid av turbulens undersöker vi hur omvälvande ekonomiska och politiska händelser påverkar människors tillit och tolerans. Specifikt studerar vi (i) hur populisters valsegrar, som valet av Trump och Brexit-omröstningen, påverkar människors attityder i viktiga ekonomiska, politiska och sociala frågor; (ii) hur politisk osäkerhet påverkar tolerans, social tillit och tillit till politikens institutioner och aktörer; och (iii) hur attityder som tillit, tolerans och optimism hos svenska riksdagsledamöter har utvecklats över tid, där helt nya data tas fram genom maskinlärande och textanalys och sedan relateras till omvälvande händelser.


Projektansvarig: Niclas Berggren

Projektdeltagare: Niclas Berggren, Andreas Bergh, Martin Ljunge och Therese Nilsson

Finansiär: Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse (2019–2022)

Ekonomisk och politisk turbulens skakar många länder. På det ekonomiska området har den starka globaliseringen lett till tätt integrerade ekonomier i vilka globala fluktuationer kan utlösa nationella kriser. På det politiska området har polarisering och populism blivit starka inslag i många demokratier, med nya politiska landskap som följd. Mot denna bakgrund undersöker vi i detta projekt hur ekonomiska och politiska omvälvningar formar människors tillit (till andra och till politikens aktörer och institutioner) samt deras tolerans mot olika minoriteter. Detta är viktigt då sådana attityder enligt tidigare forskning gör ett samhälle mer välfungerande. Vår forskning genomförs i tre delprojekt. 

I det första studerar vi hur oväntade populistiska händelser, som valet av Donald Trump och Brexit- omröstningen, påverkar människors attityder i viktiga ekonomiska, politiska och sociala frågor i olika länder i Europa. Analysen fokuserar på de frågor som valkampanjerna handlade om – migration, hälso- och sjukvård, klimatförändringar och nationell stolthet – och hur tolerans, tillit och öppenhet påverkas. Genom att använda enkätundersökningar som genomfördes under valrörelser med förvånande valresultat undersöker vi om de individer som intervjuades några dagar före valen ger uttryck för andra attityder än de som intervjuades strax efter valen.

I det andra undersöker vi hur politisk turbulens påverkar tolerans, social tillit och politisk tillit. Som mått på turbulens använder vi två nya mått på ekonomisk och politisk osäkerhet, som hittills främst har använts för att studera hur osäkerhet påverkar ekonomiska utfall (som investeringar och tillväxt). Vår innovation är att studera hur människors attityder gentemot andra påverkas av osäkerhet. Detta gör vi genom att identifiera distinkta förändringar i osäkerhet för att undersöka om människors tillit och tolerans förändras av dessa. Vi undersöker också om välfärdsstatens omfattning påverkar effektens storlek – en möjlighet är att sociala skyddsnät minskar effekten av osäkerhet på människors attityder, genom att deras oro därigenom blir mindre.

Det tredje analyserar hur attityder som tillit, tolerans, optimism och pessimism hos svenska riksdagsledamöter har utvecklats över tid. Detta delprojekt innefattar framtagande av helt nya data om dessa attityder genom maskinlärande och textanalys. Detta är metoder som har kommit att användas allt mer i samhällsvetenskaplig forskning, och de möjliggör kartläggning långt tillbaka i tiden där digitaliserade texter förekommer – vilket är fallet i Riksdagen. Genom en lång tidsserie kan politikers attityder följas och sedan relateras till distinkta ekonomiska och politiska förändringar i Sverige och omvärlden.
Metodmässigt förenas studierna i detta projekt av att de använder sig av regression discontinuity design, genom att fokusera på effekter i samband med specifika händelser (som kriser och val), för att identifiera orsakssamband. Projektet kombinerar data på landnivå med individdata från the European Social Survey och the World Values Survey. I alla frågeställningar undersöker vi om det finns skillnader baserade på kön, ålder, socialgrupp, och härkomst.

Ett viktigt syfte med vår forskning om hur sociala attityder som tillit och tolerans påverkas av turbulenta händelser i ekonomins och politikens värld är att ge kunskap för att kunna identifiera åtgärder som motverkar intolerans och bristande tillit i Sverige och andra västerländska samhällen. Det finns anledning att tro att de kommande åren kommer att innefatta överraskande händelser av olika slag – såsom en ny global recession och ytterligare valvinster för populister. De nya insikter vi kommer att presentera kommer då väl till pass.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se