Tjänstesektorns ekonomi

Avslutade projekt

Det kunskapsrika företagets framväxt

Ofta betonas den centrala betydelsen medarbetarnas kunskaper – s.k. humankapital – spelar för företagens produktivitet. I detta projekt studerades fördelningen av humankapital mellan olika företag över tid. En studie visade att runt hälften av den ökade lönespridningen mellan företag under de senaste 20 åren kan hänföras till att arbetskraft med stort humankapital i allt högre grad har koncentrerats till vissa företag. Detta kan bero på ökad specialisering vad gäller vilka arbetsuppgifter som utförs på företagen och på att de särskilt humankapitalstarka inom olika yrkesgrupper koncentreras på vissa företag.

Projektansvarig: Jonas Vlachos, Stockholms universitet och IFN.

Projektdeltagare: Christina Håkanson, Finanspolitiska rådet; Erik Lindqvist, Stockholms universitet och IFN.

Tidsperiod: 2008-2020.

 

Publikationer

Håkanson, Christina, Erik Lindqvist och Jonas Vlachos (2020). Firms and skills: The evolution of worker sorting. IFN Working Paper nr 1072. Under publicering i Journal of Human Resources. Länk

 


Shopping för förändring

Projektet syftade till att undersöka detaljhandelns betydelse för stads- och landsbygdsutvecklingen i Sverige. Genom att använda omfattande geografiskt kodad mikrodata över tid tillämpades spatial analys för att identifiera samhällsekonomiska effekter rörande sysselsättning, stads- och landsbygdsutveckling samt platsers attraktivitet. Effekterna härrör från detaljhandelns storlek på olika geografiska nivåer (exempelvis stadsdelar, stads- och landsbygdskommuner samt regioner). Forskarnai utnyttjade tillgängliga, mycket stora datamängder för att med kvantitativa metoder studera svenska regioner, kommuner och stadsdelar på en detaljerad geografisk nivå.

Projektet finansierades av Handelsrådet.

Projektansvarig: Özge Öner

Projektdeltagare: Johan Klaesson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping och IFN

Tidsperiod: 2016-2018.

 

Publikationer

Öner, Özge, Johan Klaesson och Olga Pugatšova (2017). En vitbok om: Kommunernas detaljhandelsmarknader - uppgång och fall? Rapport, IFN och Handelsrådet. Länk

 


Framtidens välfärdstjänster

Under de senaste åren har välfärdstjänsterna hamnat allt högre upp på den politiska dagordningen. Speciellt omdebatterat har förslaget om en vinstbegränsning i hela välfärdssektorn varit. Den statliga Välfärdsutredningens förslag riskerade att innebära en avveckling av många välfärdsföretag. Behovet av välfärdsforskning är med andra ord stort. Inom projektet studerades styrning och ledning av välfärdstjänster, effektivitetsskillnader vid tjänsteproduktionen, samt marknadsmodeller och konkurrensformer, med syftet att producera forskning som kan fungera som kvalificerade beslutsunderlag i frågor om välfärdssektorns reglering.

Forskningsprojektet finansierades med anslag från medlemmar i dess referensgrupp: Ambea, Attendo, Bräcke diakoni, EQT, Ersta Diakoni, Humana, Internationella Engelska Skolan, Investor, Magnora, Nordic Capital, Norrköpings kommun, Praktikertjänst, Region Östergötland, SEB Trygg Liv, SKL, Tillväxtverket, Uppsala kommun.

Projektansvarig: Henrik Jordahl

Projektdeltagare: Fredrik Andersson, Jannis Angelis, Andreas Bergh, Mårten Blix, Anna Häger Glenngård, Jens Josephson, Lovisa Persson, Johan Wennström, Richard Öhrvall, med flera.

Tidsperiod: 2015-2018

 

Publikationer

Bergman, Mats, Henrik Jordahl och Sofia Lundberg (2018). Choice and competition in the welfare state: Home care as the ideal quasi-market. IFN Working Paper nr 1213. Länk

Jordahl, Henrik och Lovisa Persson (2018). Exploring digital time measurement in the public sector: Labor productivity and service quality in home care. IFN Working Paper nr 1212. Länk

Wennström, Johan (2016). Market reform and school competition: The lesson from Sweden. IFN Working Paper nr 1143. Länk

Jordahl, Henrik (2015). Vinster i välfärden: Funktion och opinion. I Johan Eklund (red.), Vinster, välfärd och entreprenörskap, Swedish Economic Forum Report 2015, Entreprenörskapsforum. Länk

Wennström, Johan (2015). New public management also came from the left: The case of Swedish primary and secondary education. IFN Working Paper nr 1087. Länk

 


Friskolornas val av etableringsort

Syftet med detta projekt var att undersöka friskolornas val av etableringsort, och hur detta val påverkas av faktorer som varierar mellan geografiska områden. Närmare bestämt undersöktes om exempelvis kommunernas resurstilldelning och attityder till friskolor, liksom bakgrunden hos eleverna i närområdet, påverkar sannolikheten att en friskola etableras i ett visst område. I projektet studerades också om etableringsmönstret skiljer sig åt mellan olika typer av fristående skolor.

Projektet erhöll forskningsstöd från bland annat Vetenskapsrådet och från IFN och SNS forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle.

Projektansvarig: Karin Edmark

Projektdeltagare: Nikolay Angelov, IFAU

Tidsperiod: 2015-2018

 

Publikationer

Angelov, Nikolay och Karin Edmark (2016). När skolan själv får välja – en ESO-rapport om friskolornas etableringsmönster. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2016:13. Finansdepartementet. Länk 

Edmark, Karin (2018). Location choices of Swedish independent schools: How does allowing for private provision affect the geography of the education market?. IFN Working Paper nr 1244. Länk

 


Beteendeaspekter av institutionell design

Forskningsprojektet syftade till att studera beteendemässiga aspekter av institutionell design, med utgångspunkten att en institution är en formell och centraliserad struktur. Det finns många exempel på sådana institutioner: hur man skapar centraliserade anbudsförfaranden vid offentlig upphandling, hur man designar auktioner för spektrumlicenser, hur man fördelar skolplatser givet föräldrarnas preferenser för skolor eller hur man organiserar centraliserade institutioner för organtransplantationer. 

Beroende på hur de formella regelverken utformas kommer agenternas (exempelvis företag, föräldrar eller sjukhus) beteende med stor sannolikhet att påverkas. Det kan finnas strategiska hänsynstaganden eller dynamiska effekter som agenterna försöker anpassa sitt beteende efter. Forskningsprojektet kommer specifikt att inrikta sig mot två olika fokusområden: (a) hur formella och centraliserade institutioner skall utformas givet att specifika mål skall uppnås och (b) vilka beteendeaspekter som följer av specifika institutionella utformningar. 

Projektet finansierades av Ragnar Söderbergs stiftelse.

Projektansvarig: Ola Andersson

Projektdeltagare: Tommy Andersson

Tidsperiod: 2014-2018

 

Publikationer

Andersson, Ola och Tommy Andersson (2017). Timing and presentation effects in sequential auctions. Journal of Mechanism and Institution Design, 2(1), 39-55. Länk

 


Innovationer i besöksnäringen

Ett projekt om typerna, implementeringen och lokaliseringen av innovationer i besöksnäringen. Som ett första steg arbetade vi med att identifiera innovationer inom besöksnäringen som överensstämmer med internationella vetenskapliga och branschmässiga definitioner. I steg två samlade vi in detaljerade data för den svenska besöksnäringen genom att kartlägga en bred referensgrupp, som både ger möjlighet att analysera innovationer inom den svenska besöksnäringen och ger andra forskare tillgång till data som tidigare har saknats. I projektets tredje och sista steg genomfördes en kvantitativ analys av innovationssatsningar inom den svenska besöksnäringen inklusive beräkningar av vilken avkastning dessa satsningar har gett.  

De tre huvudsakliga frågeställningarna var (1) VILKA? Vilka innovationer förekommer inom besöksnäringen? Vilka skillnader finns mellan besöksnäringen och andra branscher i Sverige? (2) HUR? Hur implementerar aktörer av olika typ och storlek dessa innovationer? Hur påverkar företagens egenskaper och den ekonomiska miljön innovationer inom besöksnäringen? (3) VAR? Finns det ett geografiskt mönster för innovativa företag och etablissemang inom den svenska besöksnäringen?    

Projektet finansierades av BFUF - Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond.

Projektansvarig: Özge Öner
Projektdeltagare: Mikaela Backman, Jönköping International Business School och Johan Klaesson, Jönköping International Business School

Tidsperiod: 2015-2017

 

Publikationer

Backman, Mikaela, Johan Klaesson och  Özge Öner (2017). Innovation in the hospitality industry: Firm or location? Tourism Economics, 23 (8), 1591-1614. Länk

Backman, Mikaela, Johan Klaesson och  Özge Öner (2017). Innovationer inom besöksnäringen. Rapport, Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond. Länk

 


Strategisk positionering i dagligvaruhandeln

Forskningsprojektet hade som övergripande syfte att göra en dynamisk analys av efterfrågan och marknadsstruktur i svensk dagligvaruhandel.

En stor del av de investeringar som görs i dagligvaruhandeln är ämnade att öka differentieringen butiker emellan vad gäller storlek, geografiskt läge, service etc. Tillsammans med stora butiker i tätorternas utkanter finns idag en trend mot att utveckla mindre butiksformat som ligger geografiskt nära konsumenten. Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt var att göra en dynamisk analys av efterfrågan och marknadsstruktur i svensk dagligvaruhandel. Projektet bestod av två delar. Den första delen bestod av en ingående analys av konsumenternas val och värdering av olika butiksformat utifrån ett geografiskt perspektiv. Den andra delen behandlade företagsstrategier och kostnader för att etablera, omfördela och ta bort butiker från lokala marknader. En unik kombination av databaser som täcker alla dagligvarubutiker i Sverige under perioden 2001–2010 användes.

Forskningsprojektet bidrog till den internationella forskningsfronten genom användandet av modeller baserade på ekonomisk teori i kombination med nyutvecklade statistiska metoder för att analysera strategisk interaktion mellan företag på lokala marknader. Ett centralt bidrag bestod i att simulera utvecklingen av dagligvarumarknaden till följd av ett antal hypotetiska förändringar. Till exempel att utvärdera effekter av att ändra antalet butiksformat på lokala marknader och simulera hur företagens vinster påverkas av höjda kostnader för exempelvis mark och byggnader.

Projektet finansierades med ett anslag från Handelns Utvecklingsråd.

Projektansvariga: Matilda Orth och Florin Maican, IFN och Göteborgs universitet

Tidsperiod: 2012-2016

 

Publikationer

Maican, Florin och Matilda Orth (2016), "Strategisk mix av dagligvarubutiksformat: Metoder för att effektivt analysera marknaden", Forskningsrapport 2016:1, Handelsrådet.

Orth, Matilda och Florin Maican (2013), "Entry Regulations, Product Differentiation and Determinants of Market Structure". IFN Workinig Paper nr 984. Under utgivning som "Entry Regulations, Welfare and Determinants of Market Structure" i International Economic Review.

Orth, Matilda och Florin Maican (2012), "Marknadsstruktur och dynamik i dagligvaruhandeln". Ekonomisk Debatt, 40 (1), 11–15.

 


Från välfärdsstat till välfärdssamhälle

Detta projekt om hur det svenska systemet för produktion av välfärdstjänster kan förbättras drev IFN tillsammans med SNS - Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. Projektet innehöll forskning bedriven på IFN och av utomstående forskare, samt populärvetenskap och offentliga seminarier som publicerades och anordnades av SNS.

Forskningsprojektets fokus var den genomgripande omvandling i produktionen av välfärdstjänster som skett i Sverige sedan slutet av 1980-talet. Konkurrens har införts på en rad olika välfärdsområden och privata aktörer har kompletterat den offentliga sektorn som utförare. Projektets syfte var att bidra med forskningsbaserade förslag om hur det svenska systemet för produktion av välfärdstjänster kan förbättras.

Projektet följdes av en referensgrupp bestående av Linnea Ax, Tillväxtverket, Catharina Barkman, Stockholms läns landsting (referensgruppens ordförande), Henrik Borelius, Attendo, Mats Brandt, Finansdepartementet, Henrik Brehmer, Capio, Peje Emilsson, Magnora, Leif Eriksson, Täby kommun, Sari Eriksson, Katrineholms kommun, Daniel Forslund, Vinnova, Nina Nornholm, EQT, Magnus Lindquist, Triton, Eva Mörk, Uppsala universitet/SNS vetenskapliga råd, Fredrik Näslund, Nordic Capital, Anna Pauloff, Statskontoret, Stefan Stern, Investor, Christina Sterner, Diaverum, Kristina Ström Olsson, Svensk Försäkring, Mattias Svantesson, Skolinspektionen, Fredrik Eklund, Nordic Healthcare Group, Eric Wahlberg, Praktikertjänst, Annika Wallenskog, SKL, Hans Wikse, Procuritas och Martin Ärnlöv, Bräcke diakoni.

Projektet finansierades med anslag från AFA Försäkring, Sven och Dagmar Saléns stiftelse, Aleris, Axcel, IK Investment Partners, Team Olivia, Valedo Partners samt med bidrag från referensgruppen.

Projektansvariga: Henrik Jordahl och Ilinca Benson, SNS.

Projektdeltagare: Jannis Angelis, KTH och IFN; Matz Dahlberg, Uppsala universitet; Mikael Elinder, Uppsala universitet och IFN; Eva Hagbjer, Handelshögskolan i Stockholm; Anna Häger Glenngård, Lunds universitet och IFN; David Isaksson, Uppsala universitet; Peter Lindgren, IVBAR och Karolinska Institutet; Heléne Lundqvist, Stockholms universitet; Gabriel Heller Sahlgren, London School of Economics och IFN; Ulrika Winblad, Uppsala universitet; Richard Öhrvall, Linköpings universitet och IFN; med flera.

Tidsperiod: 2012-2016

Projektets webbsida hos SNS: Länk

 

Publikationer

Angelis, Jannis, Anna Häger Glenngård och Henrik Jordahl (2016). Att styra och leda en vårdcentral: Hur går det till och vad kan förbättras? SNS Förlag. Länk

Heller Sahlgren, Gabriel och Henrik Jordahl (2016). Information - ett verktyg för bättre skolsystem. SNS Förlag. Länk

Bloom, Nicholas och Renata Lemos (2015). Styrning och ledning i skolan. SNS Analys nr 31. Länk

Glenngård, Anna Häger (2015). Primärvården efter vårdvalsreformen: Valfrihet, kvalitet, produktivitet. SNS Förlag. Länk

Rejler, Martin (2014). Nätverk förbättrar vården för patienter med kroniska sjukdomar. SNS Analys nr 23. Länk

Angelis, Jannis och Henrik Jordahl (2015). Merciful yet effective elderly care performance management practices. Measuring Business Excellence, 19 (1), 61-69.

Angelis, Jannis och Henrik Jordahl (2014). Att styra och leda äldreomsorg: Hur går det till och vad kan förbättras? SNS Förlag. Länk

Lindgren, Peter (2014). Ersättning i sjukvården: modeller, effekter, rekommendationer. SNS Förlag. Länk

Hagbjer, Eva (2014). Välfärdstjänster: tillstånd, tillsyn och uppföljning. SNS Förlag. Länk

Jordahl, Henrik (red.) (2013). Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter. SNS Förlag. Länk

Propper, Carol (2013). Lärdomar från England om konkurrens i vården. SNS Analys nr 13. Länk

Öhrvall, Richard (2013). Privata aktörer inom arbetsförmedling och rehabilitering. SNS Analys nr 11. Länk

Böhlmark, Anders och Mikael Lindahl (2012). Friskolereformens långsiktiga effekter på utbildningsresultat. SNS Analys nr 7. Länk

 

Konferenser

Inom projektet genomfördes 22 konferenser i samarbete med SNS, se projektetts webbsida hos SNS: Länk

 


Produktivitet och reglering av nya butiker

I det här projektet gjordes mätningar av produktivitet i detaljhandeln och analyser av de lokala marknadseffekterna av nyetableringar av så kallade "big-box"-butiker. 

Nyetablering av stora "big-box”-butiker tillsammans med en kraftig minskning av totala antalet butiker har varit en utmärkande trend i detaljhandeln. Det mest kända exemplet är expansionen av Wal-Mart som bland annat har visats leda till lägre priser och utslagning av små butiker i USA, den så kallade "Wal-Mart-effekten”. Om än i mindre skala och med en mer restriktiv reglering av nya butiker har detaljhandeln i Europa följt samma trend. När projektet inleddes fanns det inte mycket forskning om hur produktivitet kan mätas i handeln och vilken roll big-box-butiker och reglering av nya butiker haft för handelns utveckling.

I detta projekt användes nyligen framtagna modeller och ekonometriska metoder för att på butiksnivå mäta produktivitet i detaljhandeln. Vidare analyserades hur etablering av big-box-butiker och reglering av nya butiker påverkar utslagning och fördelning av produktivitet bland kvarvarande butiker på lokala marknader. Den empiriska tillämpningen byggde på detaljerade data över alla dagligvarubutiker i Sverige. Projektet belyste framför allt betydelsen av att ta hänsyn till marknadsmakt och strategisk interaktion mellan butiker på lokala marknader för att få fram ett korrekt produktivitetsmått. 

Projektet finansierades av anslag från Konkurrensverket och Torsten Söderbergs Stiftelse.

Projektansvariga: Matilda Orth och Florin Maican

Tidsperiod: 2011-2016

 

Publikationer

Orth, Matilda (2014). Mindre strikt reglering ökar produktiviteten i detaljhandeln. IFN Nyhetsbrev nr 5, 2014. Länk

Maican, Florin and Matilda Orth (2012). A Dynamic Analysis of Regulation and Productivity in Retail Trade. IFN Working Paper nr 939. Publicerad i International Journal of Industrial Organization, 40, 67-80, 2015. (Vinnare av IJIO Best Paper Award för bästa artikel publicerad i International Journal of Industrial Organization år 2015.) Länk

Maican, Florin och Matilda Orth (2012). Productivity Dynamics and the Role of "Big-Box" Entrants in Retailing. IFN Working Paper nr 898. Publicerad i Journal of Industrial Economics, 65 (2), 397-438. Länk 

 


Besöksnäringskluster i Sverige

Ett projekt om besöksnäringens lokalisering. Projektet har kartlagt besöksnäringen och flera av dess attribut i syfte att illustrera denna sektors lokalisering i svenska kommuner och landsting samt hur lokaliseringen har förändrats med tiden. Projektet innehöll även en djupgående kvantitativ analys av förklaringsfaktorerna till framgång och misslyckande i besöksnäringen för att erhålla generaliserbara slutsatser som kan användas för investeringar och planering.

Projektet finansierades av BFUF - Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond.

Projektansvarig: Özge Öner

Tidsperiod: 2013-2015

 

Publikationer

Özge Öner och Johan Klaesson (2016). Location of leisure: The new economic geography of leisure services, Leisure Studies, 36 (2), 203-219, Länk

 


Beskattning och sysselsättning i tjänstesektorn

I projektet undersöktes effekter av de sänkta arbetsgivaravgifterna för ungdomar under perioden 2007–2011 på antalet anställda, antalet arbetstimmar och löner i detaljhandeln. Ekonomisk teori pekar på motverkande effekter av sänkta arbetsgivaravgifter. En sänkning stimulerar efterfrågan på arbetskraft på kort sikt, men på längre sikt kan lönerna drivas upp vid omförhandlingar, vilket minskar sysselsättningen. Projektet bidrog till mer kunskap i främst två avseenden. För det första undersöktes effekter av sänkta arbetsgivaravgifter på variabler som studerats i mycket liten utsträckning eller inte alls i forskningslitteraturen, nämligen egentliga löner (istället för lönesummor per anställd) och arbetstimmar. För det andra låg fokus på ungdomar; en grupp som hittills endast ett fåtal studier har beaktat.

Projektet finansierades av ett anslag från Institutet för arbetsmarknadspolitisk och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Projektansvarig: Per Skedinger

Tidsperiod: 2010-2015

 

Publikationer

Skedinger, Per (2014). Effects of payroll tax cuts for young workers. Nordic Economic Policy Review, 4 (1), 125-169.

 


Effekter av skolval

I det här projektet undersökte forskarna hur möjligheten att välja mellan olika kommunala skolor påverkade elevernas resultat. Leder skolval och konkurrens till bättre resultat genom att eleverna hittar rätt skola, att alla skolor blir bättre och alla lär sig mer? Eller finns det även förlorare av ökad valfrihet? Sedan början av 1990-talet har elever och föräldrar kunnat välja mellan olika kommunala skolor och friskolor. Enligt tidigare forskning har konkurrensen från friskolorna lett till bättre resultat för alla elever. Effekterna av att välja mellan kommunala skolor har inte undersökts i samma utsträckning, trots att denna reform kan ha haft nog så stora effekter som friskolereformen.

Projektet finansierades av Vetenskapsrådet och Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse.

Projektansvarig: Karin Edmark
Projektdeltagare: Verena Niepel, ZEW, Markus Frölich, Mannheims universitet

Tidsperiod: 2009-2015

 

Publikationer

Edmark, Karin, Markus Frölich och Verena Wondratschek (2015). Det fria skolvalet – varken mirakelmedicin eller undergångsrecept. Ekonomisk Debatt, 43 (2), 28–41.

Edmark, Karin, Markus Frölich och Verena Wondratschek (2014). Sweden's school choice reform and equality of opportunity. Labour Economics, 30 (October), 129 –142. Länk

Wondratschek, Verena, Karin Edmark och Markus Frölich (2013). The Short- and Long-term Effects of School Choice on Student Outcomes – Evidence from a School Choice Reform in Sweden, IFN Working Paper nr 981. Publicerad i Annals of Economics and Statistics, 111-112, 71-102. Länk

 


Fildelning, nöjesindustrin och Ipred-lagen

Vi undersöker sambandet mellan fildelning och försäljning av musik och film genom att utvärdera effekterna av den svenska implementeringen av Ipred-lagen 2009.

Under det senaste decenniet har den globala musikförsäljningen minskat kraftigt. Musikbranschen har hävdat att den främsta orsaken till detta är illegal fildelning. 2009 implementerades Ipred-lagen i Sverige där syftet var att stävja den omfattande piratkopieringen av främst musik och film. Vi undersöker vilka effekter Ipred-lagen hade på illegal fildelning och försäljning av musik och film i Sverige och indirekt effekterna av fildelning på försäljning av film och musik.

Projektansvarig: Che-Yuan Liang, IFN och Uppsala universitet
Projektdeltagare: Adrian Adermon, Uppsala universitet

Tidsperiod: 2010–2012

 

Publikationer

Adermon, Adrian och Che-Yuan Liang (2010). Piracy, Music and Movies: A Natural Experiment. IFN Working Paper 854. Adermon, Adrian and Che-Yuan Liang (2010). Piracy, music and movies: A natural experiment. IFN Working Paper 854. Publiserad som Piracy and music sales: The effects of an anti-piracy law, i Journal of Economic Behavior and Organization, 105, 90-106, 2014. Länk

 


Incitament i organisationer och på marknader: En utveckling av flerdimensionell principal-agentteori med tillämpning på privatisering, konkurrens och outsourcing

Projektet syftar till att fördjupa studiet av gränsen mellan marknad och hierarki/byråkrati.

Projektet motiveras dels av att det finns en rad frågor kring den offentliga sektorns organisation som endast i blygsam omfattning varit föremål för analys med denna utgångspunkt, dels av att man saknat ett enhetligt konceptuellt ramverk för att studera och analysera hur incitament bestäms på marknader, i hierarkier/byråkratier och i gränsytan mellan marknader och organisationer. Projektets syfte är att dels utveckla teorin för hur incitament inne i organisationer och på marknader bestäms, dels tillämpa denna teori på frågor kring organisationen av offentlig verksamhet med särskilt fokus på svensk sjukvård.

Projektansvarig: Fredrik Andersson

Tidsperiod: 2009–2012

 

Publikationer

Andersson, Fredrik (2010). "On the Cost-vs-Quality Tradeoff in Make-or-Buy Decisions." Working Paper 2010:2. Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet. Länk

Andersson, Fredrik (2009). "Make-or-buy Decisions and the Manipulability of Performance Measures." IFN Working Paper nr 815. Publicerad i The B.E. Journal of Theoretical Economics, 11 (1), (Advances), Article 23, 2011. Länk

Andersson, Fredrik (2009). "A Trickle-Down Theory of Incentives with Applications to Privatization and Outsourcing." IFN Working Paper nr 784. Länk

 


Offentliga tjänster i väljarnas ögon

I projektet studeras samspelet mellan väljare och politiker kring de offentliga tjänsterna. Hur reagerar väljarna när utbud av och priser på de offentliga tjänsterna förändras?

Offentlig konsumtion utgör 51 procent av de offentliga utgifterna i Sverige och består nästan helt av tjänster. Väljarnas efterfrågan på tjänster som vård, utbildning och omsorg tillgodoses på olika sätt i olika kommuner och landsting. Väljarnas uppfattningar fångas bland annat med hjälp av intervjuundersökningar, som de svenska valundersökningarna.

Projektet finansierades med medel från ett programanslag från Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse.

Projektansvarig: Henrik Jordahl
Projektdeltagare: Mikael Elinder och Panu Poutvaara (University of Munich and Ifo Institute for Economic Research)

Tidsperiod: 2007–2012

 

Publikationer

Jordahl, Henrik, 2015. "Promise voters to pad their wallets, and they will listen". IFN Newsletter, nr 2, 2015. Länk

Elinder, Mikael, Henrik Jordahl och Panu Poutvaara (2009), "Själviska och framåtblickande väljare - Hur många röster köpte maxtaxan i barnomsorgen?" Ekonomisk Debatt, nr 2, 6-12.

Elinder, Mikael, Henrik Jordahl och Panu Poutvaara (2008), "Selfish and Prospective: Theory and Evidence of Pocketbook Voting." IFN Working Paper nr 770. Publicerad som "Promises, policies and pocketbook voting", European Economic Review, 75 (April), 177-194, 2015. Länk

 


Offentliga tjänsteköp och regional näringslivsutveckling

Tjänsteinköp står för en betydande och växande del av kommunernas kostnader. Tidigare forskning har främst behandlat hur kvalitet och kostnader påverkas av om offentligt finansierade tjänster utförs av privata företag eller i offentlig regi. Syftet med detta projekt var att gå bortom denna frågeställning och studerar hur näringslivets struktur och utveckling varierar med kommunernas beslut om graden av egenproduktion. Speciellt studerades de mekanismer som avgör tjänsteinköpens omfattning, såsom politiska och demografiska faktorer.

Projektet finansierades av ett anslag från Konkurrensverket.

Projektansvarig: Henrik Jordahl

Projektdeltagare: Mikael Elinder

Tidsperiod: 2009–2011

 

Publikationer

Elinder, Mikael och Henrik Jordahl (2011). "Political Preferences and Public Sector Outsourcing." IFN Working Paper nr 877. Publicerad i European Journal of Political Economy, 30, 43-57, 2013. Länk

 


Offentlig och privat produktion av skattefinansierade tjänster

Allt fler skattefinansierade tjänster utförs av privata producenter. Projektet studerar vilka konsekvenser valet mellan offentlig och privat drift har för tjänsternas kostnader och kvalitet. Internationella studier tyder på att offentliga upphandlingar av transporter och tekniska verksamheter kan leda till besparingar på upp till 30 procent jämfört med offentlig produktion. För mjukare verksamheter är besparingspotentialen betydligt lägre; för sjukvården högst osäker. Konkurrensverket har gjort bedömningen att offentlig verksamhet för omkring 250 miljarder kronor skulle kunna öppnas för konkurrens mellan privata producenter. Samtidigt innebär produktion i privat regi en kontrollförlust för den offentliga uppdragsgivaren med risk för att verksamhetens kvalitet blir lidande.

En utgångspunkt är att olika offentliga tjänster lämpar sig olika väl för kontraktsavtalad verksamhet. Skillnader mellan offentlig och privat drift uppstår i ett samspel mellan driftsform, konkurrens och verksamhetens kontraktsförutsättningar. Projektet kommer bland annat att resultera i en översiktsartikel om outsourcing av offentligt finansierade tjänster och en empirisk studie av svenska kommuner.

Projektet finansierades med anslag från Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse.

Projektansvarig: Henrik Jordahl
Projektdeltagare: Fredrik Andersson (Lunds universitet och IFN), Mikael Elinder (Uppsala Universitet och IFN) och Erik Lindqvist (Handelshögskolan i Stockholm och IFN)

Tidsperiod: 2007–2012

 

Publikationer

Andersson, Fredrik och Henrik Jordahl (2011a). "Outsourcing Public Services: Ownership, Competition, Quality and Contracting". IFN Working Paper nr 874. Länk

Andersson, Fredrik och Henrik Jordahl (2011b). "Hinder och drivkrafter för tjänsteinnovation i offentlig sektor: Outsourcing av offentligt finansierade tjänster". Working Paper 2011:24, Tillväxtanalys. Länk

Jordahl, Henrik (2011). "Vinst i välfärden: nationalekonomiska erfarenheter och perspektiv". I Anders Morin (red), Vitsen med vinsten. Stockholm: Hjalmarson & Högberg Bokförlag, 78–93.

Lindqvist, Erik (2010). "Planned Treatment and Outcomes in Residential Youth Care: Evidence from Sweden". IFN Working Paper nr 834. Publicerad i Children and Youth Services Review, 33 (1), 21-27, 2011. Länk

Lindqvist, Erik (2008). "Privatization of Credence Goods: Theory and an Application to Residential Youth Care". IFN Working Paper nr 750. Länk

Lindqvist, Erik (2008). "Privatisering av trovärdighetsvaror". IFN Nyhetsbrev nr 3, 2008. Länk

Lindqvist, Erik (2008). "Will Privatization Reduce Costs?". IFN Working Paper nr 736. Länk

Jordahl, Henrik (2008). "Privat produktion av offentligt finansierade tjänster". Ekonomisk Debatt, vol 36, nr 3, 46-58. Länk

 


Barnomsorgens effekter på det långsiktiga arbetskraftsutbudet

Detta projekt syftade till att studera långsiktiga effekter av subventionerad barnomsorg på arbetskraftsutbud och tillgång till humankapital. Tillgång till barnomsorg kan ha betydelse för det långsiktiga arbetskraftsutbudet genom att påverka dels barnafödande, dels barns utveckling, hälsa och framtida humankapital. Kunskap om vad som påverkar barnafödandet är viktig i dagens Europa där låga födelsetal och åldrande befolkning ökar försörjningsbördan. I ett kunskapssamhälle är det också centralt att veta vad som påverkar förutsättningarna för humankapitalackumulation. Detta är av vikt både för ekonomisk tillväxt och för att motverka att barn i resurssvaga miljöer hamnar på efterkälken.

I projektet studerades tre frågor:

1) Hur påverkar barnomsorgskostnader barnafödandet? För att besvara denna fråga utnyttjas den exogena variation i förändringen av barnomsorgsavgifterna för familjer i olika kommuner och inkomstlägen som följde av maxtaxereformen 2002.

2) Hur påverkar förskolan barns och föräldrars hälsa på kort sikt? Studien baseras på patientregister och den variation i barnomsorgsnyttjande som följde av maxtaxereformen.

3) Hur påverkar förskolan individers humankapital? Genom att utnyttja rumslig och tidsmässig variation i 1970-talets barnomsorgsexpansion kan hälso- och utbildningsutfall i vuxenlivet studeras.

Projektet finansierades av ett forskningsanslag från Riksbankens jubileumsfond.  

Projektansvarig: Anna Sjögren, IFN och IFAU

Projektdeltagare: Helena Svaleryd, IFN, Eva Mörk, Uppsala universitet och IFAU, Mårten Palme, Stockholms universitet, Per Pettersson-Lidbom, Stockholms universitet, Jonathan Gruber, MIT, Maria Sáez-Martí, Universität Zürich

Tidsperiod: 2007–2011

 

Publikationer

Sjögren, Anna och Helena Svaleryd (2010). "Livets lotteri och vårt ansvar för de utsatta barnen." I SOU 2010:64, "Se de tidiga tecknen – forskare reflekterar över sju berättelser från förskola och skola".

Sjögren, Anna och Helena Svaleryd (2010). "Nitlott i barndomen ‒ familjebakgrund, hälsa, utbildning och socialbidragstagande bland unga vuxna". IFN Policy Paper nr 38. 

Mörk, Eva, Anna Sjögren och Helena Svaleryd (2009). "Effekter av barnomsorgsavgifter på barnafödandet". Ekonomisk Debatt, 37 (2), 59-69.

Mörk, Eva, Anna Sjögren och Helena Svaleryd (2009), "Cheaper Child Care, More Children". IFN Working Paper nr 782. Publiserad  som "Childcare costs and the demand for children — evidence from a nationwide reform" i Journal of Population Economics, 26 (1), 33-65, 2013.

Sjögren, Anna och Helena Svaleryd (2007). "Vad betyder barnomsorgen för barnafödandet?". IFN Nyhetsbrev nr 3, 2007.

 


COINVEST – Competitiveness, Innovation and Intangible Investment in Europe

Projektet syftade till att förstå de immateriella investeringarnas bidrag till innovationer, konkurrenskraft, tillväxt och produktivitet i Europa.

Immateriella investeringar behandlas, med några undantag, som intermediära insatsfaktorer i produktionsprocessen. Detta innebär att de inte antas skapa några varaktiga tillgångar för företag eller ekonomier. Vissa kunskapsinvesteringar räknas som sådana i centrala ekonomiska storheter som BNP (till exempel mjukvara). Men FoU och andra kunskapsinvesteringar (t ex investeringar i humankapital genom internutbildning, investeringar i anseende och investeringar i organisationskapital) behandlas som löpande utgifter, inte som investeringar. Enligt dagens konventioner är därmed investeringar och BNP i en ekonomi som spenderar en krona mer på varje typ av kunskapsinvestering inte annorlunda än i en ekonomi där företagen ökar sina utgifter för luftkonditionering med lika mycket. Forskarna i projektet har samlat in data för ett brett spektrum av immateriella investeringar och inkorporerat dessa i ekonomiska prestationsmått i syfte att förbättra vår förståelse av kunskapsdrivna ekonomier och företag.

COINVEST var ett samarbetsprojekt mellan sju europeiska forskningsorganisationer (i Belgien, Bulgarien, Frankrike, Portugal, Storbritannien, Sverige och Tyskland). Projektet finansieras med stöd från Europeiska kommissionen under dess sjunde ramprogram.

Projektansvarig: Henrik Jordahl

Projektdeltagare: Harald Edquist

Tidsperiod: 2008-2010

Projektets webbsidor

 

Publikationer

Edquist, Harald, 2011. Intangible Investment and the Swedish Manufacturing and Service Sector Paradox. IFN Working Paper nr 863. Länk

Edquist, Harald, 2010. Kan immateriella investeringar förklara den svenska produktivitetsboomen under 1990-talet? Ekonomisk Debatt, årg 38, nr 2, s 27-36. Länk

Edquist, Harald, 2010. Hur viktiga är immateriella investeringar? IFN Nyhetsbrev, nr 1 2010. Länk

Edquist, Harald, 2010. Hur viktiga är immateriella investeringar i tjänstesektorn och tillverkningsindustrin för näringslivets tillväxt? Policyrapport, Almega. Länk

Edquist, Harald, 2009. Can Investment in Intangibles Explain the Swedish Productivity Boom in the 1990s? IFN Working Paper nr 809. Publicerad i Review of Income and Wealth, 57 (4), 658–682, 2011. Länk

Edquist, Harald, 2009. How Much does Sweden Invest in Intangible Assets? IFN Working Paper nr 785. Länk

Edquist, Harald, 2009. Så skapas kunskapsintensiv tjänstetillväxt. Policyrapport, Almega. Länk

 


Industrinära tjänster i den svenska ekonomin

I det här projektet studerades de industrinära tjänsternas betydelse för tillverkningsindustrin, tjänstesektorn och hela den svenska ekonomin. Speciellt fokus låg på outsourcing av producenttjänster och vad detta har för effekter på produktivitet och arbetsmarknad.

Syftet med projektet var att närmare studera utvecklingen av tjänster som är knutna till tillverkningsindustrin, det vill säga producenttjänster och varudistribution. Speciell fokus låg på huruvida tillverkningsföretagen väljer att själva utföra producenttjänsterna eller lägger ut dem på externa företag. En annan viktig fråga var vad outsourcing i hemlandet och utomlands av producenttjänster har för effekter på produktivitet och arbetsmarknad. I det senare fallet har det funnits utbredda farhågor om att outsourcing flyttar jobb utomlands.

Outsourcing till andra länder – så kallad offshoring – har ökat de senaste decennierna. Utvecklingen inom IT och telekommunikationer har möjliggjort handel med informationsbaserade producenttjänster över stora geografiska avstånd. Många har dock befarat att utflyttningen skapar ökad arbetslöshet i företagens hemländer. Empiriska studier visar att efterfrågan på mindre kvalificerade tjänster har sjunkit, men efterfrågan på mer kvalificerade tjänster istället har ökat. Totalt sett har sysselsättningen i hemländerna inte sjunkit. Det finns även en tendens att löneskillnaderna mellan hög- och lågkvalificerade tjänster i hemlandet ökar. Utflyttningen har haft vissa positiva effekter på produktiviteten i hemlandet genom att företagen lokaliserar produktionen där den är mest effektiv.

Projektansvarig: Roger Svensson

Tidsperiod: 2009-2010

 

Publikationer

Svensson, Roger (2010). Outsourcing av producenttjänster. Ekonomisk Debatt, 38 (6), 43-56.

Svensson, Roger (2010). Effekter av utlandsflytt av producenttjänsterEkonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 63, nr 2, 107-114.

Svensson, Roger (2009). Producenttjänster och outsourcing. IFN Policy Paper nr 26.

 


Plattformer och policy i telekommunikations- och högteknologisektorn

Tvåsidiga marknader karakteriseras av att företagen tillhandahåller plattformer. De kopplar samman och underlättar transaktioner mellan två separata grupper av kunder som värderar den motsatta gruppens deltagande. Företag som fungerar som plattformer är vanliga i telekommunikations- och högteknologisektorn. I telekommunikationssektorn sammankopplar bolag som säljer tillgång till internet internetanvändare med företag som erbjuder tjänster över internet. I högteknologisektorn sammankopplar mjukvaru- och hårdvaruplattformer konsumenter med de företag som utvecklar program och tjänster för plattformen. Viktigt för plattformer i tvåsidiga marknader är att de måste betjäna båda grupper och därmed måste de sätta priser och dra upp strategier för att locka båda grupperna till plattformen.

Syftet med detta forskningsprojekt var att utveckla teorin om tvåsidiga marknader, samt att använda denna teori för att vägleda reglering och policy i telekommunikations- och högteknologisektorn. Tyngdpunkten låg på:

1. Att utvärdera regleringar och policy med hänseende på nätneutralitet. En viktig aspekt av internet är att det kan karakteriseras som en tvåsidig marknad. Internet har ända sen dess födelse även karakteriserats av nätneutralititet, en nätverksstruktur vari det inte sker någon diskriminering mellan olika typer av data som passerar genom nätverket. Nyligen har dock företag som säljer tillgång till internet i USA starkt gått ut och krävt att man skall frångå nätneutralitet. Därigenom skulle de få möjlighet att ta extra betalt av de företag som säljer tjänster över internet för att deras sidor snabbt skall nå slutkunden. Detta har väckt en intensiv debatt i USA gällande den underliggande strukturen för internet och gällande hur man bör reglera de företag som upprätthåller de nätverk som utgör internet.

2. Att utveckla teorin och att utvärdera policy gällande "öppna" och "stängda" plattformer. En viktig aspekt gällande mjukvaru- och hårdvaruplattformer är att de ofta har möjlighet att välja om de vill utveckla en "öppen" eller en "stängd" plattform. En "öppen" plattform ger möjlighet för övriga företag att utveckla produkter och tjänster som fungerar via plattformen. Detta är inte möjligt om plattformen är "stängd".

Projektansvarig: Joacim Tåg

Tidsperiod: 2008

Projektet utgjordes av forskning till en doktorsavhandling vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och finansierades av Undervisningsministeriet i Finland och Finlands akademi.

 
Publikationer
 

Economides, Nicholas och Joacim Tåg (2011). "Net Neutrality and Net Management Regulation: Quality of Service, Price Discrimination, and Exclusive Contracts" Under publicering i Ian Brown, red., Research Handbook on Governance of the Internet. Cheltenham: Edward Elgar.

Tåg, Joacim (2009). "Competing Platforms and Third Party Application Developers". Communication & Strategies, 74, 95-114.

Tåg, Joacim (2009). "Policies och regleringar i telekommunikations-, media- och teknologiindustrierna". Ekonomiska Samfundets Tidskrift, årg. 62, nr 2, 83-87.

Tåg, Joacim (2009). "Paying to Remove Advertisements". IFN Working Paper nr. 789. Publicerad i Information Economics and Policy, 21 (4), 245-252. 

Tåg, Joacim (2008). Essays on Platforms: Business Strategies, Regulation and Policy in Telecommunications, Media and Technology Industries. Doktorsavhandling. Svenska handelshögskolan, Hanken, Helsingfors.

Tåg, Joacim (2008), "Efficiency and the Provision of Open Platforms". IFN Working Paper nr 748.

Tåg, Joacim (2008), "Open versus Closed Platforms". IFN Working Paper nr 747.

Economides, Nicholas och Joacim Tåg (2008). "Network Neutrality on the Internet: A Two-sided Market Analysis". IFN Working Paper nr 727. Publicerad i Information Economics and Policy, 24 (2), 91-104, 2012. 

 


Konkurrens och regleringar på marknaden för elektronisk kommunikation

Syftet med detta projekt var att bidra till förståelsen av vilka faktorer som är avgörande för samtrafikavgifternas storlek i elektronisk kommunikation samt vilka effekter konkurrens och regleringar har på marknadernas funktionssätt.

Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt var att analysera tre frågeställningar. För det första, hur fungerar mobiltelekommarknaden och vilket är behovet av statlig intervention? Trots de många källorna till marknadsmisslyckande inom telekommunikation är nyttan av statligt ingripande oklar. Det finns i själva verket beräkningar som visar att de 26 stater i USA som har priskontroll hade 15 procent högre priser än de stater som saknar priskontroll, allt annat lika. För det andra, hur skall man värdera effekterna av politisk intervention inom mobiltelekomindustrin? Vad gäller det nya europeiska reglerande ramverket är en sådan utvärdering redan planerad att starta om ungefär två år. För det tredje, hur skall de nationella reglerande organen utföra sina förpliktelser under det nya reglerande ramverket, så som att avgränsa marknader, mäta marknadskraften och vidta lämpliga åtgärder?

Projektansvarig: Johan Stennek

Projektdeltagare: Thomas Tangerås

Tidsperiod: 2005-2008

 

Publikationer

Stennek, Johan and Thomas Tangerås (2007). "Better Regulation of Mobile Telecommunications", SIEPS European Policy Analysis nr 1, 2007.

Stennek, Johan och Thomas Tangerås (2007). "Är telemarknaden mogen för avreglering? Forskningen pekar i en annan riktning", IFN Newsletter nr 1, 2007.

Stennek, Johan och Thomas Tangerås (2006). "Competition vs. Regulation in Mobile Telecommunications", IFN Working Paper nr 685. 

 


Globalisering, lokalisering och tjänseproduktion

I november 2006 arrangerade IFN en konferens om hur globaliseringen av tjänsteproduktionen påverkar små öppna ekonomier som den svenska. I konferensen medverkade bl.a. handelsminister Sten Tolgfors samt framstående internationella forskare.

Konferensens fokus låg på effekterna av den förändringsprocess som åtföljer internationell handel och utländska direktinvesteringar i tjänsteproduktion, inklusive de traditionella tillverkningsföretagens ökade försäljning av tjänster som komplement till sina fysiska produkter. 

Intressanta frågeställningar för en liten öppen ekonomi är bland annat: Vilket inflytande har teknologi och komparativa fördelar på tjänsteproduktionens lokalisering och effektivitet? Vad innebär konkurrensen inom tjänstesektorn för hög- och lågutbildad arbetskraft inom OECD-länderna? Vilka företag och sektorer kommer att lyckas i den nya konkurrenssituationen? Vilka kommer att krympa och försvinna? Vilken roll spelar nationell politik? Vilken betydelse har bilaterala och multinationella avtal? Hur påverkar informationsteknologin globaliseringen av tjänster? Och vilka blir effekterna för tillväxt och välstånd?
 
Fem uppsatser som presenterades på konferensen är publicerade i ett specialnummer av Journal of Industry, Competition and Trade (nr 3-4, 2008).
 
Projektansvarig: Mattias Ganslandt
 
Tidsperiod: 2006
 

 

 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se