Tjänstesektorns ekonomi

Konferenser

Hur skapas kvalitet i hemtjänsten?

Med hjälp av ny digitalt insamlad data har en forskargrupp på IFN jämfört kvalitet och produktivitet i hemtjänsten. Forskarna i IFN-projektet har också studerat Lagen om valfrihetssystem. Henrik Jordahl inledde seminariet med en presentation av forskningen. Därefter diskuterade en panel  hemtjänstens problem och möjligheter. 

 

Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas

Den 19 september 2017 arrangerade IFN ett seminarium med författarna till den nya boken Kunskapssynen och pedagogiken (Dialogos Förlag).Författarna menar att skolans problem bottnar i den syn på kunskap som återspeglas i läroplan och pedagogik. Samtidigt som ledande makthavare talar om vikten av kunskap och utbildning har pedagogiska teorier som nedvärderar kunskap fått starkt genomslag i utbildningssystemet. Det anses bäst att elever själva upptäcker hur världen är beskaffad i stället för att bli undervisade.

 

Efficient Provision of Public Services

Den 9─10 juni 2016 samlades en grupp forskare från Sverige, USA och Storbritannien i Vaxholm för att delta i IFN:s årliga Stockholmskonferens. Temat var ”Efficient Provision of Public Services” (Effektivt tillhandahållande av offentliga tjänster). Konferensen arrangerades inom ramen för forskningsprojektet Framtidens välfärdstjänster. Frågor som diskuterades berörde allt från utbildningsreformer till vinst i välfärdssektorn och användningen av antibiotika.

 

Skolresultaten sjunker - vem vet varför?

Den 25 november 2015 diskuterade fyra nationalekonomer skolforskning på ett seminarium arrangerat av IFN: Karin Edmark, Gabriel Heller Sahlgren, Jonas Vlachos och Björn Öckert. Lokalen var fullsatt och debatten livlig om vad forskare verkligen vet om orsakerna till den svenska skolans allt sämre resultat. Forskarna var eniga om att rekryteringen till läraryrket är en av flera orsaker. De var dessutom överens om att friskolereformen, om något, givit ett positivt resultat men att det behövs ett nytt betygssystem.

 

Påverkar skolors styrning och ledning elevernas resultat?

Nicholas Bloom, ekonomiprofessor vid Stanforduniversitetet, kom till SNS den 10 juni 2015 och presenterade resultatet av ett internationellt forskningsprojekt som omfattar 1 800 skolor i Sverige, Brasilien, Indien, Italien, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA. Bloom har tillsammans med Johan Van Reenen utvecklat en internationellt erkänd metod för att mäta styrnings- och ledningskvalitet. Metoden har använts för studier av över 10 000 företag i olika branscher och verksamheter i offentlig sektor i mer än 20 länder. Seminariet ordnades inom programmet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle. 

 

Universitetsreform! – Recept för att lyfta högre utbildning

Många tecken tyder på att kvaliteten har sjunkit inom grundutbildningen på svenska universitet och högskolor. I en ny bok finns receptet för hur man kan råda bot på bland annat det sammelsurium som råder vid betygssättning. Vid ett seminarium som anordnades av IFN och Den Nya Välfärden den 10 mars 2015 gavs en presentation av boken Universitetsreform! följt av ett samtal om framtiden för svensk högskoleutbildning.

 

Ägarprövningsutredningen

Cristina Eriksson Stephanson, särskild utredare för Ägarprövningsutredningen, kom till SNS den 17 februari 2015 för att presentera utredningens slutsatser. Seminariet ordnades inom programmet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle. Utöver den välfärdsverksamhet som idag är tillståndspliktig, föreslås en centraliserad tillståndsprövning som omfattar hemtjänst samt hem för vård eller boende (HVB) och liknande verksamhet.

 

Så förbättrar vi vården för patienter med kroniska sjukdomar

Den 9 december 2014 presenterade Peter Margolis, professor i barnmedicin vid University of Colorado, erfarenheter från nätverket ImproveCareNow vid ett SNS-seminarium inom programmet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle. En viktig erfarenhet från detta nätverk, som engagerar över 500 läkare, är att patienternas egna erfarenheter kan användas för att förbättra vården av kroniska sjukdomar. Digitala patientnätverk är ett kraftfullt verktyg för att involvera patienterna och göra dem till medskapare av kunskap för en bättre vård. Vid seminariet presenterades ett nytt nummer av skriftserien SNS Analys: Nätverk förbättrar vården för patienter med kroniska sjukdomar.

 

Almedalen: Att styra och leda äldreomsorg. Hur går det till och vad kan förbättras?

På ett fullsatt SNS-seminarium under Almedalsveckans första dag (2014-06-29) presenterade Jannis Angelis och Henrik Jordahl en rapport om styrnning och ledning inom äldreomsorgen. Rapporten ingår i det för IFN och SNS gemensamma forskningsprogrammet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle. "Stora [privata] företag sticker ut" förklarade Henrik Jordahl i Almedalen. Det är dessa som är bäst på att styra och leda verksamheten. Men, sa han, spridningen är stor mellan boenden inom alla driftformer: kommunala, ideella och vinstdrivande företag. Den 10 oktober 2014 presenterades rapporten även på ett SNS-seminarium  i Stockholm.

 

eHälsolösningar kan bidra till radikalt förbättrad vård

Inom ramen för forskningsprogrammet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle ordnades den 14 maj 2014 ett rundabordssamtal hos SNS om eHälsolösningar i vården med Sarah Staff Myers, Senior Quality Improvement Consultant vid Cincinnati Children's Hospital Medical Center. I Sverige lider nästan halva befolkningen av långvarig sjukdom. Behandlingen av kroniker tar lejonparten av sjukvårdens resurser i anspråk. Förbättringar i vården av patienter med långvariga sjukdomar är därför nödvändiga – såväl ur patientperspektiv som för samhällsekonomin. I dag finns möjligheten att förbättra vården radikalt genom att utnyttja patienters och vårdgivares inre motivation och kollektiva kunnande med hjälp av eHälsolösningar, det vill säga digitala informations- och kommunikationstjänster.

 

Så fungerar den ekonomiska styrningen av hälso- och sjukvården

Det finns inga neutrala ersättningsmodeller. Alla ger incitament och därför är det viktigt att fastställa vad man vill åstadkomma, förklarade forskaren Peter Lindgren, författare till rapporten Ersättning i sjukvården – modeller, effekter, rekommendationer på ett seminarium den 2 april 2014. Han slog fast att olika modeller passar olika typer av vård. Rapporten ingår i det för IFN och SNS gemensamma projektet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle.

 

Hur säkras välfärdstjänsternas kvalitet?

Inom ramen för samarbetet mellan IFN och SNS presenterades den 25 mars 2014 forskningsrapporten Välfärdstjänster: tillstånd, tillsyn och uppföljning, författad av Eva Hagbjer. I rapporten kartläggs de regler som ska säkra välfärdstjänsternas kvalitet. Eva Lindström kommenterade och menade bland annat att "det är en jättebra rapport". Lindström är ordförande för Ägarprövningsutredningen med uppdraget att föreslå krav på ägare eller företagsledningar inom välfärdssektorn. "Rapporten kommer att användas av utredningen" poängterade Lindström.

 

Goda år på ålderns höst? Ett seminarium om konkurrens i äldreomsorgen

Henrik Jordahl, IFN, och Mats Bergman, Södertörns högskola, presenterade den 20 februari 2014 sin ESO-rapport om marknaden för äldreomsorg. Enligt deras bedömning framstår både hemtjänst och särskilt boende som relativt lämpliga tjänster att privatisera. De menar att en återgång till offentligt monopol inte är en lösning, utan att dagens system fungerar förhållandevis väl, men behöver förbättras ytterligare. De menar vidare att brukarval bör vara grundbulten i ett kvalitetsdrivet system. Brukarnas aktiva val stärker lönsamheten för att göra rätt. Den 21 februari 2014 presenterades rapporten även på SNS inom ramen för IFN och SNS gemensamma forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle.

 

SNS Malmö/Lund: Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter

Presentation av antologin Välfärdstjänster i privat regi hos SNS lokalavdelning i Malmö/Lund den 29 januari 2014. 

 

Effekter av LOV på kvalitet, kostnader och effektivitet inom äldreomsorgen

Inom ramen för IFN/SNS forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle arrangerades den 20 januari 2014 ett seminarium med regeringens utredare Greger Bengtsson. Han har studerat effekterna av införandet av Lagen om valfrihetssystem inom kommunala vård- och omsorgstjänster. Greger Bengtsson föreslår bland annat att Socialstyrelsen ges i uppdrag att utveckla och förvalta en vägledning som stödjer den personal som ska informera brukarna om valet av utförare.

 

Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter

Inom ramen för programmet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle – ett samarbete mellan SNS och IFN – presenterades den 13 november 2013 forskningsrapporten Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter. Rapporten visar hur den privata välfärdsproduktionen har vuxit fram i ett samspel mellan politiker på nationell och lokal nivå, utförarorganisationer och tjänsternas brukare.

 

Privatiseringar i kommuner med vänsterstyre - en splittrad socialdemokrati

Den 6 november 2013 arrengerades ett seminarium på ett kapitel författat av Anders Lindbom, professor i statsvetenskap. Kapitlet ingår i antologin Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter. Det handlar om två idétraditioner inom Socialdemokraterna som Lidbom menar är avgörande för partirepresentanternas inställning till privatiseringar: den statssocialistiska strömningen är emot privatiseringar medan den folkrörelsedemokratiska traditionen ser möjligheter. Hur idétraditionerna har påverkat privatiseringsbeslut i enskilda socialdemokratiskt styrda kommuner, är en av de frågor som Lidbom söker svar på.

 

Konkurrens i sjukvården: vad kan vi lära av England?

Vid ett seminarium den 6 september 2013 presenterade Carol Propper, professor i nationalekonomi vid University of Bristol och vid Imperial College Business School, en forskningsöversikt om de senaste 25 årens sjukvårdsreformer i England. Vid mötet medverkade även Henrik Jordahl. 

 

Privat eller offentligt: hur förmedlas jobb på bästa sätt?

Inom ramen för samarbetet mellan IFN och SNS arrangerades den 19 juni 2013 ett seminarium med fokus på kompletterande aktörer till Arbetsförmedlingen. Vid seminariet presenterades aktuella svenska studier av försöksverksamhet med arbetsförmedling och arbetslivsinriktad rehabilitering i privat regi. Studierna har sammanfattats av Richard Öhrvall, IFN, i ett nytt nummer av SNS Analys. Richard Öhrvall ingick även i seminariets panel.

 

Nya ägarregler för fristående skolor

Den 23 maj 2013 presenterade friskolekommittén sitt huvudbetänkande. Bakom förslaget står regeringen tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna. På detta frukostseminarium den 28 maj 2013 presenterades förslaget av Friskolekommitténs ordförande Lars Leijonborg. Kommentarer gavs av Mikael Lindahl,  professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

 

Modeller för upphandling av välfärdstjänster

Inom ramen för forskningsprojektet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle - ett samarbete mellan IFN och SNS - arrangerarade SNS Väst ett seminarium i Göteborg den 26 mars 2013.  Henrik Jordahl deltog i en panel när Jan-Eric Nilsson presenterade skriften Offentlig upphandling från forskningens horisont (SNS Analys nr 6).

 

Så kan information om kvalitet och resultat förändra sjukvården

Inom ramen för IFN-SNS-programmet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle, arrangerades den 6 mars 2013 ett seminarium med titeln: Så kan information om resultat och kvalitet förändra sjukvården. Elliott Fisher, tongivande expert inom amerikansk sjukvårdsdebatt, samtalade med Johan Calltorp, läkare och professor i hälsopolitik och ledarskap vid The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.

 

Lyfter friskolorna svenska elever?

Den 4 december 2012 presenterade ekonomerna Mikael Lindahl och Anders Böhlmark sin forskning om friskolereformen hos SNS . De rapporerade att ”Genomsnittsresultatet förbättras i kommuner med högre friskoleandel. Förbättringarna omfattar både elever i kommunala skolor och friskolor”. Seminariet och den underliggande populärvetenskapliga rapporten ingick i programmet ”Från välfärdsstat till välfärdssamhälle” som drivs gemensamt av IFN och SNS.

 

Vad säger brukarnöjdhet om kvalitet i välfärdstjänster?

För de flesta varor och tjänster är kundnöjdhet ett relevant och användbart mått. Men hur ska man se på kundnöjdhet för skattefinansierade tjänster som vård, skola och omsorg? Dessa tjänster är tänkta att uppfylla samhällspolitiska mål, som i flera fall är svåra att utvärdera. Publicerade jämförelser av kundnöjdhet hos olika typer av utförare kan dessutom vara svåra att tolka. Dessa frågeställningar utgjorde utgångspunkten för SNS seminarium om kund- eller brukarnöjdhet i välfärden, den 15 november 2012. Huvudtalare var Claes Fornell, professor vid University of Michigan och upphovsman till American Customer Satisfaction Index. Seminariet ingick i programmet ”Från välfärdsstat till välfärdssamhälle” som drivs gemensamt av IFN och SNS.

 

Offentlig upphandling från forskningens horisont

Inom programmet ”Från välfärdsstat till välfärdssamhälle” som drivs gemensamt av IFN och SNS arrangerade SNS den 8 november 2012 ett frukostseminarium om offentlig upphandling av välfärdstjänster. Vid seminariet presenterade professorerna Mats Bergman och Jan-Eric Nilsson sin rapport i serien SNS Analys, ”Offentlig upphandling från forskningens horisont”.

 

Boklansering av Den svenska tjänstesektorn

Vid lanseringen av antologin Den svenska tjänstesektorn arrangerade IFN, IVA och Studentlitteratur den 21 maj 2012 ett seminarium om outsourcing. Två av bokens författare, IFN-forskarna Henrik Jordahl och Roger Svensson, presenterade skillnader och likheter mellan outsourcing i den offentliga sektorn och näringslivet. Därpå följde ett panelsamtal mellan Filippa Reinfeldt, Mikaela Valtersson och Lars Täuber om den offentliga sektorns och näringslivets förutsättningar att dra nytta av varandras erfarenheter och kunskaper kring outsourcing.

 

Effekter av anställningsskydd: Vad säger den senaste forskningen?

Frukostseminarium den 11 maj 2010 med anledning av Per Skedingers nya bok Employment Protection Legislation. Evolution, Effects, Winners and LosersReferat

 

Europeisk arbetsgrupp för immateriella investeringar

Den 28–29 september 2009 stod IFN värd för en forskargrupp som arbetar med immateriella investeringar. Mötet ingår i EU-projektet COINVEST som finansierades av Europeiska kommissionen. Ekonomer från Belgien, Bulgarien, Frankrike, Portugal, Storbritannien, Sverige och Tyskland kom till Stockholm för att mäta och jämföra immateriella investeringar. Mötet anordnades av Harald Edquist och Henrik Jordahl.

 

Beyond the resource constraint: Alternative ways to improve schooling

Den 28-29 maj 2009 bjöd IFN in flera internationellt framstående utbildningsekonomer till en konferens i Vaxholm. Deltagarna presenterade forskning om utvärderingar av skolor och av lärare, om rörliga lärarlöner, om betyg och standardiserade prov, om olika typer av undervisning, om skolval, samt om betydelsen av en bra rektor.

 

Frukostseminarium om immateriella investeringar

IFN arrangerade den 2 april 2009 ett välbesökt frukostseminarium om den senaste forskningen kring immateriella investeringar under rubriken ”Kan man alltid ta på en investering?”.

 

Internationell konferens om privatiseringar

Den 16-17 juni 2008 möttes forskare från Danmark, Finland, Israel, Italien, Storbritannien, Sverige och USA med ett gemensamt intresse för privatiseringsfrågor och det ekonomiska samspelet mellan offentlig och privat sektor. Bland presentationerna fanns ämnen som försäljning av statliga företag, kontraktsavtalad offentlig verksamhet och konkurrens mellan skolor. Harvardprofessorn Steven Kelman presenterade sin bok Unleashing Change: A Study of Organizational Renewal in Government.

 

Effekter av anställningsskydd: Vad säger forskningen?

Den 6 mars 2008 arrangerade Institutet för Näringslivsforskning, IFN, i samverkan med SNS en välbesökt konferens på Berns i Stockholm. På agendan stod docent Per Skedingers (IFN) forskning kring anställningsskyddets effekter i Sverige och internationellt.

 

Vad kostar den allmänna värnplikten?

För att bidra till debatten om försvarets framtida rekrytering bjöd IFN den 8 november 2007 in till ett frukostseminarium om värnpliktens ekonomiska konsekvenser. Huvudtalare vid seminariet var Panu Poutvaara, professor vid Helsingfors universitet.

 

Nordic Workshop in Industrial Organization (NORIO VI)

Den 1–2 juni 2007 arrangerade IFN-forskarna Johan Stennek och Thomas Tangerås den sjätte nordiska konferensen i industriell ekonomi (Norio). Huvudtalare var Mark Armstrong, professor vid University College London, som höll ett föredrag om konkurrensproblem på mobiltelemarknaden. Konferensens andra huvudtema var privat kontra offentlig tjänsteproduktion.

 

Globalization of the Production of Services: Implications for Small Open Economies

Den 20 november 2006 arrangerade IFN en konferens om hur globaliseringen av tjänsteproduktionen påverkar små öppna ekonomier som den svenska. I konferensen medverkade bl.a. handelsminister Sten Tolgfors samt framstående internationella forskare. Fem uppsatser som presenterades på konferensen är publicerade i ett specialnummer av Journal of Indsutry, Competition and Trade (nr 3-4, 2008).
 

 

 

 

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se