Tjänstesektorns ekonomi

Pågående projekt

Ägandeformer, etablering och konkurrens på tjänstemarknader i stad och landsbygd

Projektansvarig: Henrik Jordahl

I det här projektet studerar vi hur ägandeformer, etablering och konkurrens påverkar produktivitet och effektivitet inom hemtjänsten och detaljhandeln. Vi utnyttjar större databaser och nya data som inte existerade före marknadernas digitalisering. Geografiska marknadsskillnader lyfts fram i analysen.

Minimilöner och efterfrågan på lågutbildad arbetskraft

Projektansvarig: Per Skedinger

Syftet med detta projekt är att undersöka vilka effekter minimilönerna har på sysselsättning och andra viktiga utfall på arbetsmarknaden och särskilt för lågutbildad arbetskraft.

Anställningsskydd

Projektansvarig: Per Skedinger

Projektet studerar vilka effekter lagstiftningen om anställningsskydd har - i Sverige och i andra länder.

Utvärdering av styrmedel för hållbar regional utveckling

Projektansvarig: Matilda Orth och Florin Maican, KU Leuven och IFN

Tillgången till kommersiell service i både landsbygd och städer är avgörande för en hållbar regional utveckling i hela landet. Exempel på styrmedel är en nyligen införd subvention till företag i glesbygd och regional planering av nyetableringar.

Personlighetens betydelse för utfall på arbetsmarknaden

Projektansvarig: Erik Lindqvist, Stockholms universitet och IFN

I det här projektet använder vi svenska data från den militära mönstringen för att studera personlighetens betydelse för lön, inkomst och arbetslöshet.

Skolreformer

Projektansvarig: Johan Wennström

Den svenska vänstern och högern har samfällt genomfört flera av de senaste decenniernas framträdande reformer av skolväsendet. Det här projektet ställer frågan hur dessa reformer har påverkat skolor, lärare och elever. 

Välfärdsteknik

Projektansvarig: Henrik Jordahl

Vi studerar införandet av välfärdsteknik i svenska kommuner och landsting. Välfärdsteknik syftar i många fall till att höja tjänstekvaliteten för brukarna, men kan också underlätta övervakning och kontroll av de anställda.

Förädlingsvärden

Projektansvarig: Henrik Jordahl

I det här projektet beräknar vi förädlingsvärden som mått på skolors kvalitet och jämför med andra kvalitetsmått och elevernas utfall efter avslutad skolgång.  

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se