Tjänstesektorns ekonomi

Pågående projekt

Framtidens välfärdstjänster

Projektansvarig: Henrik Jordahl

Under de senaste åren har välfärdstjänsterna hamnat allt högre upp på den politiska dagordningen. Speciellt omdebatterat har förslaget om en vinstbegränsning i hela välfärdssektorn varit. Det här projektet syftar till att producera forskning som kan fungera som kvalificerade beslutsunderlag i frågor om välfärdssektorns reglering.

Ägandeformer, etablering och konkurrens på tjänstemarknader i stad och landsbygd

Projektansvarig: Henrik Jordahl

I det här projektet studerar vi hur ägandeformer, etablering och konkurrens påverkar produktivitet och effektivitet inom hemtjänsten och detaljhandeln. Vi utnyttjar större databaser och nya data som inte existerade före marknadernas digitalisering. Geografiska marknadsskillnader lyfts fram i analysen.

Minimilöner och efterfrågan på lågutbildad arbetskraft

Projektansvarig: Per Skedinger

Syftet med detta projekt är att undersöka vilka effekter minimilönerna har på sysselsättning och andra viktiga utfall på arbetsmarknaden och särskilt för lågutbildad arbetskraft.

Anställningsskydd

Projektansvarig: Per Skedinger

Projektet studerar vilka effekter lagstiftningen om anställningsskydd har - i Sverige och i andra länder.

Utvärdering av styrmedel för hållbar regional utveckling

Projektansvarig: Matilda Orth och Florin Maican, KU Leuven och IFN

Tillgången till kommersiell service i både landsbygd och städer är avgörande för en hållbar regional utveckling i hela landet. Exempel på styrmedel är en nyligen införd subvention till företag i glesbygd och regional planering av nyetableringar.

Shopping för förändring

Projektansvarig: Özge Öner

Projektet syftar till att undersöka detaljhandelns betydelse för stads- och landsbygdsutvecklingen i Sverige.

Beteendeaspekter av institutionell design

Projektansvarig: Ola Andersson

Forskningsprojektet syftar till att studera beteendemässiga aspekter av institutionell design. Utgångspunkten är att en institution är en formell och centraliserad struktur. Det finns många exempel på sådana institutioner: hur man skapar centraliserade anbudsförfaranden vid offentlig upphandling, hur man designar auktioner för spektrumlicenser, hur man fördelar skolplatser givet föräldrarnas preferenser för skolor eller hur man organiserar centraliserade institutioner för organtransplantationer. 

Friskolornas val av etableringsort

Projektansvarig: Karin Edmark, Stockholms universitet och IFN

I det här projektet undersöks friskolornas val av etableringsort, och hur detta påverkas av faktorer som varierar mellan geografiska områden.

Personlighetens betydelse för utfall på arbetsmarknaden

Projektansvarig: Erik Lindqvist, Handelshögskolan i Stockholm och IFN

I det här projektet använder vi svenska data från den militära mönstringen för att studera personlighetens betydelse för lön, inkomst och arbetslöshet.

Det kunskapsrika företagets framväxt

Projektansvarig: Jonas Vlachos, Stockholms universitet och IFN

Ofta betonas den centrala betydelsen medarbetarnas kunskaper – s.k. humankapital – spelar för företagens produktivitet. I detta projekt studeras fördelningen av humankapital mellan olika företag över tid.

Skolreformer

Projektansvarig: Johan Wennström

Den svenska vänstern och högern har samfällt genomfört flera av de senaste decenniernas framträdande reformer av skolväsendet. Det här projektet ställer frågan hur dessa reformer har påverkat skolor, lärare och elever. 

Etablering och konkurrens på lokala hemtjänstmarknader

Projektansvarig: Lovisa Persson

I detta projekt samlar vi in nya data för att studera konkurrens på lokala hemtjänstmarknader och hemtjänstföretagens etableringsbeslut i tät- respektive glesbefolkade områden.

Aktuell forskare

Lovisa Persson

Ämnesområden: digitalisering, offentlig ekonomi, politisk ekonomi, privatiseringar och skattefinansierade tjänster

En av de frågor som Lovisa Persson försöker besvara i sin forskning:

  • Vilken betydelse har konkurrensutsättningen i offentlig sektor för tjänsternas innehåll och kvalitet?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se