Tjänstesektorns ekonomi

Pågående projekt

Ägandeformer, etablering och konkurrens på tjänstemarknader i stad och landsbygd

Projektansvarig: Henrik Jordahl

I det här projektet studerar vi hur ägandeformer, etablering och konkurrens påverkar produktivitet och effektivitet inom hemtjänsten och detaljhandeln. Vi utnyttjar större databaser och nya data som inte existerade före marknadernas digitalisering. Geografiska marknadsskillnader lyfts fram i analysen.

Minimilöner och efterfrågan på lågutbildad arbetskraft

Projektansvarig: Per Skedinger

Syftet med detta projekt är att undersöka vilka effekter minimilönerna har på sysselsättning och andra viktiga utfall på arbetsmarknaden och särskilt för lågutbildad arbetskraft.

Anställningsskydd

Projektansvarig: Per Skedinger

Projektet studerar vilka effekter lagstiftningen om anställningsskydd har - i Sverige och i andra länder.

Utvärdering av styrmedel för hållbar regional utveckling

Projektansvarig: Matilda Orth och Florin Maican, KU Leuven och IFN

Tillgången till kommersiell service i både landsbygd och städer är avgörande för en hållbar regional utveckling i hela landet. Exempel på styrmedel är en nyligen införd subvention till företag i glesbygd och regional planering av nyetableringar.

Shopping för förändring

Projektansvarig: Özge Öner

Projektet syftar till att undersöka detaljhandelns betydelse för stads- och landsbygdsutvecklingen i Sverige.

Personlighetens betydelse för utfall på arbetsmarknaden

Projektansvarig: Erik Lindqvist, Handelshögskolan i Stockholm och IFN

I det här projektet använder vi svenska data från den militära mönstringen för att studera personlighetens betydelse för lön, inkomst och arbetslöshet.

Det kunskapsrika företagets framväxt

Projektansvarig: Jonas Vlachos, Stockholms universitet och IFN

Ofta betonas den centrala betydelsen medarbetarnas kunskaper – s.k. humankapital – spelar för företagens produktivitet. I detta projekt studeras fördelningen av humankapital mellan olika företag över tid.

Skolreformer

Projektansvarig: Johan Wennström

Den svenska vänstern och högern har samfällt genomfört flera av de senaste decenniernas framträdande reformer av skolväsendet. Det här projektet ställer frågan hur dessa reformer har påverkat skolor, lärare och elever. 

Konkurrens och etableringsbeslut i hemtjänsten

Projektansvarig: Lovisa Persson

I detta projekt samlar vi in nya data för att studera konkurrens på lokala hemtjänstmarknader och hemtjänstföretagens etableringsbeslut i tät- respektive glesbefolkade områden.

Välfärdsteknik

Projektansvarig: Henrik Jordahl

Vi studerar införandet av välfärdsteknik i svenska kommuner och landsting. Välfärdsteknik syftar i många fall till att höja tjänstekvaliteten för brukarna, men kan också underlätta övervakning och kontroll av de anställda.

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se