Pågående projekt

Anställningsskydd

Vi studerar vilka effekter lagstiftningen om anställningsskydd har - i Sverige och i andra länder.

Projektansvarig: Per Skedinger
Projektdeltagare:

Carl Magnus Bjuggren; Petri Böckerman, TTT; Jing-Lin Duanmu, University of Surrey; Fredrik Heyman; Pehr-Johan Norbäck; Martin Olsson; Roope Uusitalo, University of Jyväskylä 


Under de senaste åren har den empiriska forskningen om anställningsskyddet vuxit explosionsartat. Vårt första syfte med projektet är därför att kartlägga och kritiskt diskutera den omfattande internationella forskningen på området och att identifiera kunskapsluckor. Vårt andra syfte är att undersöka vilka effekter anställningsskyddet har för den svenska arbetsmarknadens funktionssätt och för svenska multinationella företags verksamhet i andra länder. Reformen av LAS år 2001, då företag med upp till tio anställda fick möjlighet att undanta två personer från turordningsreglerna vid uppsägningar på grund av arbetsbrist, möjliggör en undersökning av hur de ändrade reglerna påverkade sysselsättningsmöjligheterna för arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En ytterligare möjlighet är att studera vilken betydelse skillnader i anställningsskyddets styrka mellan olika länder och över tiden har för sysselsättningen i svenska multinationella företag verksamma utomlands. Slutligen studerar vi arbetsmarknadsutsikterna för visstidsanställda, en grupp där ungdomar och utrikesfödda är starkt överrepresenterade.   

Projektet finaniseras genom anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Tidsperiod: 2007-

 

Artiklar och forskningsrapporter

Norbäck, Pehr-Johan, Per Skedinger och Jing-Lin Duanmu (2019). "Employment protection and FDI revisited: New evidence from micro data", under utgivning i World Economy.

Skedinger, Per (2018). Non-standard Employment in Sweden, De Economist, 166, 433-454.

Bjuggren, Carl Magnus och Per Skedinger (2018). Does Job Security Hamper Employment?. IFN Working Paper nr 1255.

Böckerman, Petri, Per Skedinger och Roope Uusitalo (2018), Seniority Rules, Worker Mobility and Wages: Evidence from Multi-Country Linked Employer-Employee Data, Labour Economics, 51, 4862.

Heyman, Fredrik och Per Skedinger (2016). Employment Protection Reform, Enforcement in Collective Agreements and Worker Flows. Industrial Relations, 55, 662–704.

Lundborg, Per och Per Skedinger (2016). Employer Attitudes towards Refugee Immigrants: Findings from a Swedish Survey. International Labour Review, 155, 315–337.

Skedinger, Per (2016). Työmarkkinat Suomessa ja Ruotsissa – ruotsalainen näkökulma, Talous & Yhteiskunta, 2, 10–17.

Skedinger, Per (2011). Employment Consequences of Employment Protection Legislation. Nordic Economic Policy Review, 2 (1), 45-83.

Lindbeck, Assar (2011). Comment on Skedinger: Employment Consequences of Employment Protection Legislation. Nordic Economic Policy Review, 2 (1), 85-90.

 

Böcker

Calmfors, Lars, Petter Danielsson, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm, Tuomas Pekkarinen och Per Skedinger (2018). Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?, Dialogos Förlag, Stockholm. 

Skedinger, Per (2010). Employment Protection Legislation. Evolution, Effects, Winners and Losers. Edward Elgar, Cheltenham, UK, och Northampton, MA.

Skedinger, Per (2008). Effekter av anställningsskydd. Vad säger forskningen?, SNS Förlag, Stockholm.

 

Svenska artiklar och rapporter

Calmfors, Lars, Simon Ek, Ann-Sofie Kolm, Tuomas Pekkarinen och Per Skedinger (2018). Olika vägar till jobb, Arbetsmarknadsekonomiska rådet, Stockholm. 

Skedinger, Per (2018), Nationalekonomisk forskning om anställningsskydd, i Eklund, Ronnie (red.), LAS 40 år, Jure Förlag, Stockholm. 

Bjuggren, Carl Magnus, Martin Olsson och Per Skedinger (2018). Turordningsregler – lagstiftning med konsekvenser eller spel för gallerierna?, Ekonomisk Debatt, 46(3), 5–16.

Calmfors, Lars, Petter Danielsson, Ann-Sofie Kolm, Tuomas Pekkarinen and Per Skedinger (2017), Arbetsmarknadsekonomisk rapport. Tudelningarna på arbetsmarknaden, Arbetsmarknadsekonomiska rådet, Stockholm.

Skedinger, Per och Magnus Carlsson (2011). Reglering eller diskriminering – vad hindrar etablering? FORES Studie 2011:4, FORES, Stockholm. 

Skedinger, Per (2008). En exkluderande arbetsmarknadsmodell? Den svenska arbetsmarknadens trösklar i ett globalt perspektiv. Underlagsrapport nr 24 till Globaliseringsrådet, Utbildningsdepartementet, Stockholm.

Skedinger, Per (2008). Effekter av anställningsskydd – en översikt. Ekonomisk Debatt, nr 7, 5–18.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se