Pågående projekt

Konkurrens och etableringsbeslut i hemtjänsten

I detta projekt samlar vi in nya data för att studera konkurrens på lokala hemtjänstmarknader och hemtjänstföretagens etableringsbeslut i tät- respektive glesbefolkade områden.

Projektansvarig: Lovisa Persson

Närmare 20 procent av alla omsorgstagare i hemtjänsten får sin service och omsorg levererad av en privat utförare. Användningen av privata utförare skiljer sig dock stort mellan tät- och glesbefolkade kommuner. Anledningen kan vara att de vinstdrivande privata utförarna föredrar att etablera sig på de marknader där brukarunderlaget är stort och där avstånden mellan brukarna är små.

Privata utförares marknadsandel kan skilja sig beroende på befolkningstäthet även inom kommuner. Orsaken till detta är att kommuner ofta erbjuder så kallad begränsad etablering som innebär att privata utförare kan välja att vara aktiva i geografiskt avgränsade delar av en kommun.

Vi vet ännu väldigt lite om de privata utförarnas inomkommunala etableringsbeslut. Syftet med projekt är att fylla denna kunskapslucka.  

Projektet finansieras av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse.

Tidsperiod: 2017–2020

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se