Pågående projekt

Skolreformer

Den svenska vänstern och högern har samfällt genomfört flera av de senaste decenniernas framträdande reformer av skolväsendet. Det här projektet ställer frågan hur dessa reformer har påverkat skolor, lärare och elever. 

Projektansvarig: Johan Wennström

Synen på läraryrket har varit en bidragande orsak till den politiska vänsterns och högerns sammanfallande intressen. Både vänster- och högerpolitiker har varit skeptiska till lärarnas inflytande och ofta sett det som ett hinder för elevernas frihet och lärande. Detta kom till uttryck bland annat i 1992 års borgerliga friskolereform som har befästs av senare socialdemokratiska regeringar. Friskolereformen syftade till att stärka elevernas kunskaper, men innehöll luckor som även öppnade för konkurrens genom betygsinflation. En annan viktig ändring av spelplanen är den postmoderna och socialkonstruktivistiska kunskapssyn som både vänstern och högern har skrivit in i skolans läroplaner sedan 1960-talet. Projektet försöker utröna hur de skolreformer som har genomförts i politiskt samförstånd har påverkat skolorna, lärarna och eleverna. Som en potentiell nyckelmekanism för denna påverkan undersöks läraryrkets ställning och professionella etos. 

Projektet har erhållit finansiellt stöd från Catarina och Sven Hagströmers stiftelse.

 

Publikationer

Wennström, Johan (2018). 'A Plague on Both Your Houses': How Left and Right Undermined Moral Motivation in the Swedish School System. Statsvetenskaplig tidskrift, kommande. Länk

Henrekson, Magnus och Johan Wennström (2018). 'Post-Truth' Schooling and Marketized Education: Explaining the Decline in Sweden's School Quality, IFN Working Paper nr 1228. Länk

Wennström, Johan (2016). A Left/Right Convergence on the New Public Management? The Unintended Power of Diverse Ideas. Critical Review, 29 (3-4), 380-403. Länk 

Wennström, Johan (2016). Marketized Education: How Regulatory Failure Undermined the Swedish School System, IFN Working Paper nr 1143. Länk
 

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se