Pågående projekt

Välfärdsteknik och styrning: tillit, kontroll och tjänstekvalitet

Vi studerar införandet av välfärdsteknik i svenska kommuner och landsting. Välfärdsteknik syftar i många fall till att höja tjänstekvaliteten för brukarna, men kan också underlätta övervakning och kontroll av de anställda.

Projektansvarig: Henrik Jordahl
Projektdeltagare:

Mårten Blix, Lovisa Persson och Linda Moberg, Uppsala universitet 


Ofta används New Public Management som samlingsbegrepp för styrningsrelaterade reformer som leder till ökad kontroll och uppföljning i offentlig verksamhet. Enligt teoretisk forskning om motivation och ansträngning finns en risk för att ökad kontroll försvagar de anställdas inre motivation. Dessutom antyder viss forskning att anställdas inre motivation har en större betydelse i den offentliga sektorn än i företagssektorn. Den potentiella konflikten mellan kontroll och s k Public Service Motivation måste dock fastställas empiriskt.

Utifrån ovanstående perspektiv försöker vi besvara följande frågor om införandet, implementeringen och konsekvenserna av välfärdsteknik i svenska kommuner och landsting:

  • När och varför införs välfärdsteknik?
  • Hur implementeras tekniken i form av ledning, stödtjänster och ekonomisk styrning?
  • Vilka blir konsekvenserna för tjänsternas brukare, de anställda och skattebetalarna?
  • Vad kännetecknar framgångsrika och misslyckade exempel på införda välfärdstekniker?

Vi riktar ett särskilt fokus på kommuners införande av digital tidmätning i hemtjänsten. Men hjälp av en enkät inhämtar vi information om vid vilken tidpunkt systemet infördes. Vi använder det faktum att tekniken infördes vid olika tidpunkter i olika kommuner för att med hjälp av etablerade statistiska metoder studera kausala effekter på tjänsternas kvalitet, på verksamhetens kostnader samt på personalens arbetssituation. Vi kartlägger även motiven bakom införandet och analyserar hur genomförandet gick till. 

Projektet finansieras av ett anslag från Forte.

Tidsperiod: 2018-2021

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se