2017

Mo­di­fiera ”mär­ket”

2017-02-15 Norra Skåne

I en ledare refererar Norra Skåne och Laholms Tidning till en rapport från AER med Lars Calmfors, IFN, som ordförande: "Bristen på ar­bets­kraft både inom den of­fent­liga sek­torn och i pri­vata tjänster gör att in­du­strins 'mär­ke' i lö­ne­för­hand­lingarna ris­kerar att kol­lapsa." Tidningen avslutar: "Men fram­för­allt måste de struk­tu­rellt fel­avlönade, främst många yr­ken i of­fent­lig sek­tor, få höja sitt re­la­tiva lö­ne­lä­ge."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se