IFN

Institutet för Näringslivsforskning

Institutet för Näringslivsforskning, IFN, är en privat och oberoende stiftelse som ägnar sig åt forskning med hög relevans för det svenska näringslivet. I dagens kunskapsintensiva och globala konkurrens ökar specialiseringen, men också behovet av breda samhällsperspektiv. Forskarna vid IFN förenas av övertygelsen att nationalekonomisk metod erbjuder ett kraftfullt verktyg för att förstå samhället.

IFN är en av landets ledande forskningsmiljöer inom nationalekonomi. Vi ägnar oss åt policyrelevant forskning utan att tumma på den vetenskapliga kvaliteten. Det är enda vägen för att vinna trovärdighet bland forskare, experter och beslutsfattare.

Att IFN är ett privat institut ser vi som en styrka. Statliga satsningar och prioriteringar har alltid spelat en stor roll för den nationalekonomiska forskningens inriktning. IFN har genom åren säkerställt att det funnits en företags- och näringslivsrelaterad ekonomisk forskning i Sverige. Vi var till exempel bland de första att undersöka sambandet mellan entreprenörskap och ekonomisk tillväxt.

Vi har en lång tradition av att bedriva forskning med hög integritet och kvalitet. Forskningsämnena skiftar med tiden och vi strävar efter att så tidigt som möjligt hitta de mest angelägna frågorna. Därigenom kan vi vara en viktig aktör i såväl forskarvärlden som samhällsdebatten.

Magnus Henrekson, professor och vd 


 

 

Vårt syfte

Institutet för Näringslivsforskning (IFN) är en privat och icke vinstdrivande stiftelse. Institutet grundades 1939 av Sveriges Industriförbund och Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) med syftet att forska om ekonomiska och sociala frågor av betydelse för näringslivets utveckling.

Våra uppgifter är att:

 • Bedriva oberoende nationalekonomisk forskning på högsta internationella akademiska nivå.
 • Bidra med högkvalitativa analyser och policyrekommendationer till offentliga och privata beslutsfattare på områden av hög relevans för det svenska näringslivet.
 • Sprida våra forskningsresultat till den akademiska världen och samhället i stort.
   

Vår forskning

Vi koncentrerar oss på fem forskningsprogram:

Entreprenörskapets ekonomi. Entreprenörskap är avgörande för att nya idéer ska omsättas till fungerande företag och bidra till den ekonomiska utvecklingen. Ändå är entreprenörskap ett relativt outforskat område inom nationalekonomin. Vi vill ändra på det genom att undersöka entreprenörskapets förutsättningar, till exempel när det gäller patent och forsknings- och utvecklingspolitik.

Globaliseringen och företagen. En ständigt ökande internationell ekonomisk integration innebär både möjligheter och hot för svenska företag och arbetstagare. Den ekonomiska integrationen påverkar även samhället i stort på en rad olika sätt. Syftet med detta projekt är att i detalj studera globaliseringens påverkan på samhället. Genom att studera bland annat handelsavtal, näringspolitik och ägandefrågor bidrar vi med ny kunskap om hur globaliseringens positiva effekter bäst tas till vara och hur dess negativa effekter mildras.

Tjänstesektorns ekonomi. En stor del av Sveriges arbetskraft är sysselsatt inom tjänstesektorn, som omfattar företagstjänster, personliga konsumtionstjänster och de offentligt finansierade tjänsterna. Forskning om bland annat immateriella investeringar och om skillnader mellan tjänsteproduktion i privat och offentlig regi ger tillsammans en djupare förståelse av ekonomins tjänstebranscher.

Elmarknadens ekonomi. En pålitlig och kostnadseffektiv elförsörjning tillhör de ekonomiska grundförutsättningarna i ett modernt samhälle. Många frågar sig dock hur väl elförsörjningen fungerar i Sverige och i andra länder som har avreglerat elmarknaden. I detta forskningsprogram studerar vi prisbildningen på el, regleringen av elnäten och incitamenten att investera för att identifiera möjliga förbättringar av elmarknadens struktur.

Institutionernas ekonomi. En ekonomi fungerar inte i ett vakuum utan består av människor av kött och blod, med moraliska värderingar, med attityder till sina medmänniskor och med förmåga att påverkas av lagar, regler och normer. Detta forskningsprogram vid IFN studerar hur faktorer av detta slag påverkar människors beteende och därmed ekonomins sätt att fungera – men också hur ekonomin i sin tur påverkar moral, normer och attityder.

Utöver dessa program är våra forskare engagerade i flera olika enskilda forskningsprojekt.


Opartisk och oberoende forskning

Vår forskning är opartisk och oberoende. Professionell integritet och objektivitet karaktäriserar all forskning och analys som bedrivs vid institutet. Ingen forskningsfinansiering, varken personlig eller institutionell, accepteras för projekt med förutbestämda resultat eller partiska förhållningssätt.

 

Vår verksamhet

Forskningspublikationer

IFN:s forskare producerar artiklar som publiceras i svenska och utländska forskningstidskrifter, samt i våra egna skriftserier. Forskarna skriver också böcker och genomför regelbundet utredningsuppdrag för myndigheter, departement och organisationer som SNS och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).

Konferenser

IFN arrangerar regelbundet forskarkonferenser. Under konferenserna presenteras ett flertal uppsatser inom ett givet ämne och de riktar sig därför i första hand till akademiker.

Seminarier

IFN erbjuder två former av seminarier; policyseminarier som riktar sig till en bredare publik och som handlar om aktuella samhällsfrågor, och forskarseminarier där IFN:s egna medarbetare eller inbjudna gäster presenterar ny forskning inom sitt område.

Nyhetsbrev

IFN:s elektroniska nyhetsbrev ges ut tre till fyra gånger per år. Nyhetsbrevet, som vänder sig till en policyinriktad publik, har olika teman och innehåller översikter över våra senaste forskningsrön och introduktioner till annan aktuell forskning.

Webbplats

www.ifn.se kan du läsa om våra medarbetare, ta del av vår forskning och få information om kommande och genomförda aktiviteter. Den engelska sidan är framför allt riktad mot forskare, medan den svenska sidan vänder sig till alla som är intresserade av vår verksamhet.


Våra samarbeten

Att samarbeta med andra är en självklarhet för oss som forskningsinstitution. Våra forskare publicerar artiklar tillsammans med kollegor från andra institutioner och flera av forskarna undervisar även på olika universitet och högskolor. Vi har också ett omfattande gästforskarprogram där ledande svenska och utländska forskare gästar oss under en period och på så vis bidrar till vårt arbete.

Vi samarbetar också med aktörer utanför den akademiska världen. Tillsammans med Entreprenörskapsforum delar vi årligen ut priset Global Award for Entrepreneurship Research, världens ledande forskarpris på området.

Aktuell forskare

Lars Calmfors, professor

Ämnesområden: Arbetsmarknad, Makroekonomi

 

Några av de frågor Lars Calmfors  försöker besvara i sin forskning:

– Orsaker till arbetslöshet

– Hur påverkar lönebildningen sysselsättning och tillväxt?

– Hur fungerar EMU ?

– Hur kan olika institutionella arrangemang bidra till en lämplig finanspolitik?

 

IFN kalendarium

 • 15
  Apr

  CANCELLED

  Forskarseminarier

  Merih Sevilir Indiana University

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se