Aktuellt

Hur ska invandrare integreras på de nordiska arbetsmarknaderna?

2019-11-08

Under tisdagen gav Lars Calmfors, IFN, ett seminarium på EU-kommissionen i Bryssel. Han presenterade den rapport om invandrares integration på de nordiska arbetsmarknaderna som publicerades i maj på uppdrag av Nordiska Ministerrådet och som han ledde arbetet på.

De nordiska länderna har flera gemensamma nämnare såsom stor invandring av flyktingar och anhöriginvandrare. Länderna har alla generösa välfärdsstater, stora sysselsättningsgap, höga minimilöner och få enkla jobb. Men länderna skiljer sig också åt. Sverige har den största invandringen, Finland den minsta. Norge har en större arbetskraftsinvandring än de andra länderna och i Danmark är det stor skillnad på vilket slags ekonomisk stöd man har rätt till beroende på hur länge man bott i landet.

I rapporten undersöker forskarna de nordiska ländernas utbildningspolitik, arbetsmarknadspolitik, bidragspolitik och lönepolitik. En huvudslutsats är att samtliga dessa typer av politik kan påverka invandrares sysselsättning positivt. Samtidigt är ingen enskild åtgärd oerhört effektiv. Rapportens slutsats är därför att det krävs en bred policymix.

Seminariedeltagarna var tjänstemän som arbetar med integrationsfrågor generellt eller med analyser av den ekonomiska politiken i Danmark, Finland och Sverige. Utbildning och minimilöner var de frågor som dominerade diskussionen..

Läs rapporten Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets här.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se