Aktuellt 2013

Svenska entreprenörforskare publiceras internationellt

2013-01-30

I det senaste numret av den ansedda vetenskapliga tidskriften Industrial and Corporate Change, ingår en specialsektion om entreprenörskap. I ett gemensamt projekt för IFN och Entreprenörskapsforum har vd:arna Magnus Henrekson och Pontus Braunerhjelm varit gästredaktörer och lett en grupp svenska forskare som detaljstuderat spelreglerna för entreprenörskap, innovationsbaserad tillväxt samt entreprenörskapets påverkan på ekonomin i stort i Sverige och USA.

Forskningsprojektet Entreprenörskapets ekonomi är ett gemensamt projekt mellan IFN och Entreprenörskapsforum där åtta internationella toppforskare samarbetar med nio yngre disputerade svenska forskare kring frågeställningar kopplade till institutionernas utformning. Det övergripande syftet med projektet är att använda nationalekonomiska analysmetoder för att studera hur olika faktorer påverkar entreprenörskap, innovationer och näringslivsdynamik. Ambitionen har varit att jämföra utfallet i två länder med skilda institutioner, normer och traditioner vad gäller entreprenörskap. Forskningsprojektet har genererat värdefull kunskap om hur olika institutioner och regelverk påverkar den entreprenörsdrivna ekonomiska tillväxten, en kunskap som kan vara av avgörande betydelse för entreprenörskapets och välståndets framtida utveckling i såväl Sverige som andra länder.

I en inledande essä, skriven av professorerna Magnus Henrekson och Pontus Braunerhjelm, ges en översikt över de institutionella skillnaderna i Sverige och USA. Författarna betonar att konvergensen länderna emellan har ökat men att stora skillnader fortfarande kvarstår.

Huvudbudskapet i Industrial and Corporate Change är att i en analys av entreprenörskap är det centralt att relevanta institutioner finns med i bilden. ”Få, om några, samhällen har lyckats helt stävja individens strävan efter att skapa nytt och att gör det för personlig vinning. Det finns dock stora skillnader i vilken utsträckning samhällen lyckats dra nytta av, snarare än att förlora på, dessa mänskliga drag.” I avslutningen till de åtta artiklarna sägs bland annat att vi kan vara ganska säkra på att olikheterna har mycket att göra med institutionella skillnader, men ” vi vet fortfarande ganska lite om de reella effekterna, och hur företagare reagera på specifika institutionella förändringar. Än mindre vet vi om när och hur entreprenöriella ansträngningar leder till institutionella reformer.”

Följande artiklar ingår i Industrial and Corporate Change (Volume 22, issue 1 February 2013):

Läs mer i Industrial and Corporate Change

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se