Aktuellt

Aktuellt 2014

"Under 2014 har IFN firat 75 år. Der är en aktningsvärd ålder för ett forskningsinstitut", Michael Treschow, styrelsens ordförande.

2014-01-07

Blogg om privatisering i välfärden

IFN-forskarna Henrik Jordahl och Richard Öhrvall skriver i dag på SNS-bloggen om privatisering av välfärdstjänster i landets 290 kommuner. De noterar att Kalmar blir kommun nummer 145 som börjar tillämpa Lagen om valfrihetssystem (LOV). "I slutet av 2013 beslutade kommunfullmäktige i Kalmar att börja tillämpa LOV inom hemtjänsten." Forskarna förklarar att privatiseringarna runt om i landet har genomförts under såväl höger- som vänsterstyre (Kalmar styrs i dag av en rödgrön majoritet).


2014-01-07

Ola Bengtsson, professor i finansiell ekonomi och föreståndare för Knut Wicksells centrum för finansvetenskap vid Lunds universitet och affilierad till IFN, avled den 5 januari 2014 efter en kortare tids sjukdom. Ola Bengtssons forskning var i huvudsak inriktad på företagsfinansiering, juridik och entreprenörskap. Han blev 38 år.
”Det är ofattbart och en stor förlust för oss alla. Det är en förmån att ha fått lära känna Ola och arbeta tillsammans med honom” förklarar Magnus Henrekson, vd IFN.

 


2014-01-20

IFN-forskare aktiva som talare

Institutets forskare medverkar regelbundet som föreläsare och deltagare i evenemang som arrangeras externt. Under den innevarande veckan deltar IFN-forskare i en rad sådana evenemang. Några exempel: Magnus Henrekson, är medförfattare till en bok om skatter som presenteras, Assar Lindbeck talar avreglering av bostadsmarknaden, och Andreas Bergh, är i Bryssel och diskuterar EU:s migrationspolitik.


2014-01-20

Så kan ökad valfrihet ge valfrihet

Inom ramen för IFN/SNS forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle arrangerades ett seminarium med regeringens utredare Greger Bengtsson. Han har studerat effekterna av införande av lagen om valfrihetssystem inom kommunala vård- och omsorgstjänster. Greger Bengtsson föreslår bland annat att Socialstyrelsen ges i uppdrag att utveckla och förvalta en vägledning som stödjer den personal som ska informera brukarna om valet av utförare.


2014-01-30

Forskning om EU och "patentboxar"

Den 5 februari presenterar SNEE boken "EU och de globala obalanserna" (med Lars Oxelheim, IFN, som redaktör). Två av författarna är Magnus Henrekson och Tino Sanandaji, IFN. Dagen därpå, den 6 februari, presenteras en rapport författad av Roger Svensson, IFN, om så kallade patentboxar – ett skatteincitament för att företag ska utveckla innovativa produkter. Patenboxar har prövats i bland annat Storbritannien. Roger Svensson beskriver hur dessa fungerar och hur olika europeiska system ser ut. Seminariet arrangeras av Entreprenörskapsforum.


2014-01-31

Storleken spelar roll – vid kommunal privatisering

Det finns ett tydligt samband mellan privatiseringar av välfärdstjänster och kommuners befolkningsstorlek, skriver Mikael Elinder och Henrik Jordahl, IFN, på SNS-blogg. De skriver att ingen av de 15 svenska kommuner som har färre än 5 000 invånare har överlåtit någon del av äldreomsorgen på privata utförare. "En trolig förklaring är att de administrativa kostnaderna vid en privatisering blir för höga för små kommuner. Frågan är därför om det är motiverat att tvinga alla kommuner att köpa tjänster från privata utförare" påpekar Elinder och Jordahl. 


2014-02-05

Så kan EU bana väg för entreprenörer

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji, IFN, skriver i EU och de globala obalanserna om ett nytt sätt att mäta entreprenörskap som kan bana väg för superentreprenörer. Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet, är en av redaktörerna för boken som presenterades på onsdagen på ett seminarium arrangerat av Nätverket för Europaforskning. Henrekson och Sanandaji menar att det är entreprenörer med tillväxtvisioner och inte egenföretagare som samhället bör satsa på för att innovationer ska komma samhället och oss alla till godo.


2014-02-06

Rapport: Mest nackdelar med patentboxar

Rapporten Patentboxar som indirekt FOU-stöd är författad av Roger Svensson, IFN, och presenterades av Entreprenörskapsforum på ett seminarium den 6 februari. Författaren visar att patent- eller innovationsboxar knappast är en form av skatteincitament som Sverige bör satsa på. Det visar sig bland annat att patentboxarna inte behöver skapa mer FoU-investeringar i värdländerna samtidigt som denna form av incitament möjliggör ökad internationell skatteplanering.


2014-02-17 The Economist

IFN-studie kommenteras i The Economist

När president Obama nyligen nominerade Maria Contreras-Sweet som ansvarig för Small Business Administration så menade han att småföretag är "livsnerven i vår ekonomi".  The Economists blogg "Democracy in America" utvecklar detta resonemang med hänvisning till forskning av Magnus Henrekson och Tino Sanandaji.


2014-02-19

Påven, Phelps och personröster

I det nya numret av Ekonomisk Debatt skriver Niclas Berggren och Therese Nilsson, IFN, en ledare om "Påvens ekonomiska snedsteg". De konstaterar att han nog bör ta hjälp av någon ekonom för att tolka tillståndet i världen. Olle Folke och Johanna Rickne, IFN, skriver tillsammans med Torsten Persson om personröster och politisk makt. Deras studier visar att personval har stor betydelse för vem som får makt i svenska kommuner. Professor Magnus Henrekson, IFN, recenserar nobelpristagaren Edmund Phelps senaste bok. Han menar att boken har vissa förtjänster men också brister "som gör att den trots allt inte övertygar".


2014-02-20

Ny rapport om privatisering inom äldreomsorg

Henrik Jordahl, IFN, och Mats Bergman, Södertörns högskola, presenterade på torsdagen en ESO-rapport om marknaden för äldreomsorg. Deras bedömning  att  "både hemtjänst och särskilt boende [framstår] som relativt lämpliga att privatisera”. De menar att en återgång till offentligt monopol inte är en lösning, utan att dagens system fungerar förhållandevis väl men behöver ytterligare förbättras. De menar att brukarval bör vara grundbulten i ett kvalitetsdrivet system. Brukarnas aktiva val ska göra det lönsamt att göra rätt. På fredagen presenterades rapporten även på SNS inom ramen för IFN och SNS gemensamma projektet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle.


2014-03-07

Utredning tillsätts om personaloptioner

Finansminister Anders Borg och näringsminister Annie Lööf skriver i Dagens Industri 2014-03-07 att regeringen nu tillsätter en utredning om incitamentsprogram "för att förbättra företagens möjligheter att växa och konkurrera". Detta är helt i linje med en expertrapport som Magnus Henrekson och Tino Sanandaji, IFN, lämnade till Företagsskattekommittén tidigt hösten 2012: Beskattning av personaloptioner och innovativt entreprenörskap.


2014-03-10

Världsbanken om svenskt företagsklimat

Världsbanken har på regeringens uppdrag genomfört en studie över företagsklimatet i Sverige. På måndagen presenterades den första delen av rapporten på ett seminarium. Augusto Lopez-Claros från Världsbanken förklarade bland annat att Sverige klarar sig bra men att det finns utrymme för förbättringar. Magnus Henrekson, IFN, kommenterade rapporten och förklarade sig nöjd med att regeringen nu ska tittar närmare på personaloptioner – för att underlätta för nystartade företag. Han ser skolan som den mest bekymmersamma sektorn för en fortsatt positiv utveckling.


2014-03-13

Vinnare av Global Award 2014

Shaker Zahra, professor vid Carlson School of Management vid University of Minnesota, tilldelas det världsledande Global Award for Entrepreneurship Research 2014. Shaker Zahra är mest känd för sin forskning om entreprenörskapets betydelse för företags skapande, absorption och omvandling av kunskap. Prissumman är 100 000 euro.


2014-03-22

Valblogg i Svenska Dagbladet

Richard Öhrvall, SCB och IFN, kommer under valåret att skriva en valblogg i Svenska Dagbladet. Bloggens titel är Trehundratolv. Varför? ”Därför att vi i år har 312 olika politiska val. Det är val i 290 kommuner, 20 landsting/regioner, 1 riksdag och 1 Europaparlament” förklarar Richard Öhrvall som just nu skriver på sin avhandling i statsvetenskap vid Linköpings universitet. Ämnet är politiskt deltagande.
 


2014-03-14

Bästa studentuppsats

En uppsats författad av Sara Fogelberg och Ewa Lazarczyk, båda IFN, har av priskommittén inom International Association for Energy Economics (IAEE) utsetts till en av de bästa studentuppsatserna.


2014-03-25

Ny forskning om välfärdstjänster

Inom ramen för ett samarbete mellan IFN och SNS presenterades på tisdagen forskningsrapporten Välfärdstjänster: tillstånd, tillsyn och uppföljning författad av Eva Hagbjer. I rapporten kartläggs de regler som ska säkra välfärdstjänsternas kvalitet. Eva Lindström kommenterade och menade att "det är en jättebra rapport". Lindström är ordförande för ägarprövningutredningen med uppdraget att föreslå vilka krav som kan ställas på ägare eller företagsledningar inom välfärdssektorn. "Rapporten kommer att användas av utredningen" förklarade Lindström.


2014-03-28

Många läsare av studie om tillit

Den mest nedladdade artikeln i den vetenskapliga tidskriften Economics Letters är skriven av Martin Ljunge, IFN. Fler än 1 500 personer har hittills laddat ned artikeln som publicerades i årets första nummer. Ljunge skriver om hur demokrati främjar tillit. Han har undersökt tillit hos andra generationens invandrare och relaterar den till demokratin i faderns födelseland. Han konstaterar att demokratiska institutioner har en positiv effekt på kulturella normer, som är viktiga för att främja både välstånd och hälsa.


2014-04-02

Rapport om ersättning i sjukvården

Det finns inga neutrala ersättningsmodeller. Alla ger incitament och därför är det viktigt att fastställa vad man vill åstadkomma, förklarade forskaren Peter Lindgren, författare till rapporten Ersättning i sjukvården – modeller, effekter, rekommendationer på ett seminarium på onsdagen. Han slog fast att olika modeller passar olika typer av vård. Rapporten ingår i det för IFN och SNS gemensamma projektet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle.


2014-04-08

Kluster skapar innovation

Varför ger investeringar på vissa platser så väl jobb som tillväxt och välstånd medan andra tillsynes identiska investeringar inte leder till önskat resultat, frågar sig Maryann Feldman, vinnare av Global Award 2013, i en artikel i Small Business Economics. Hon förklarar hur viktiga kluster är, men även regionala och lokala initiativ,  för att företag ska skapas och bestå.


2014-04-22

Jacob Palmstierna central för IFN:s modernisering

Till minne av Jacob Palmstierna – en antologi (Ekerlids förlag) har en rad namnkunniga personer som författare. En av dessa är Magnus Henrekson, professor och vd för IFN. Under rubriken "Om den känsliga balansen mellan krav och förväntningar – på sig själv och andra" ger han ett personligt porträtt av Jacob Palmstierna. Han skriver om hur Jacob Palmstierna blev ett stöd och en partner vid uppbyggandet av ett moderniserat IFN.


2014-04-28

SuperEntreprenörer

Beslutsfattare bör inse att egenföretagande och entreprenörskap inte är synonyma begrepp och att en politik som uppmuntrar det ena inte nödvändigtvis främjar det andra. Detta är budskapet i en nyutkommen bok, SuperEntrepreneurs, av Tino och Nima Sanandaji. "Boken är även  aktuell med tanke på debatten om ökade inkomstklyftor i industriländerna" skriver professor Magnus Henrekson, IFN, i ett förord​: "Författarna visar tydligt att superentreprenörer som grupp har varit exceptionellt produktiv ur samhällets synvinkel."


2014-05-02

Nytt om minimilöner och LAS

Docent Per Skedinger, IFN, intervjuas om minimilöners inverkan på sysselsättningen. Han konstarerar att höga minimilöner gör att färre unga får jobb men att flyktingar är en grupp som i än större utsträckning påverkas negativt av höga minimilöner. Per Skedinger är arbetsmarknadsforskare och har nyligen publicerat en uppsats med titeln ”Högre minimilöner ökar arbetslösheten bland flyktingar”. Carl-Magnus Bjuggren, IFN, har i sin avhandling studerat hur uppluckringen av LAS för mindre företag påverkat produktiviteten positivt.


2014-05-07

Stödet till företagande behöver reformeras

Roger Svensson, IFN, är författare till studien "Effektivt stöd för FoU, innovationer och företagande" som presenterades av tankesmedjan Fores på onsdagen. Roger Svensson visar att många satsningar på FoU och innovationer inte fungerat bra och att åtskilliga åtgärder är dåligt utvärderade. Han menar att reglerna för statliga venturekapitalfonder bör ändras och att statliga fonder som Fouriertransform och Inlandsinnovation bör avvecklas.


2014-05-08

Vem ska styra de svenska företagen?

I rapporten "Vem ska styra de svenska företagen?" som presenterades på torsdagen pekar docent Ulf Jakobsson, tidigare vd för IFN, och ekonomie doktor Daniel Wiberg på tre möjliga förändringar av bolagsstyrningen i börsnoterade bolag: 1. Enskilt kontrollägande bör värnas genom att delägare som tar sig an bolagsstyrningen får möjlighet till ersättning för de investeringar som styrningen av bolaget medför; 2. Är ägandet mer spritt och en tydlig kontrollägare saknas bör bolagets ledning få mer långtgående kontrollrättigheter; 3. De institutionella investerarnas roll som ägare bör förtydligas.


2014-05-16

Ny vetenskaplig tidskrift om skatter

”The Rise and Fall of Swedish Wealth Taxation” är titeln på en artikel författad av Magnus Henrekson, IFN, och Gunnar Du Rietz, affilierad till IFN, som publiceras i det första numret av den nya vetenskapliga tidskriften Nordic Tax Journal. Artikeln baseras på forskning som gjorts inom ramen för det skattehistoriska projekt som nyligen avslutats på IFN. De har studerat framväxten av svensk förmögenhetsbeskattning från dess introduktion 1911 till dess avskaffades 2007.


2014-05-20

Ett svenskt Davos i Mölle

För 16:e gången arrangerar Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi en fyra dagar lång forskarkonferens i skånska Mölle 20-23 maj. Drivande kraft i detta arbete är professor Lars Oxelheim, IFN och Lunds universitet. Konferensen som öppnas med anförande av finansmarknadsminister Peter Norman beskrivs av många som ett nordiskt mini-Davos möte. En rad forskare från IFN presenterar uppsatser och/eller är kommentatorer.


2014-05-26

Skatten hindrar fler från att bli entreprenörer

"För entreprenörerna har man riktat skattesänkningarna delvis åt fel håll" sa Tino Sanandaji, IFN, när han tillsammans med Magnus Henrekson, IFN, på måndagen presenterade en ESO utredning – Företagandets förutsättningar – en ESO-rapport om den svenska ägarbeskattningen. "Med höga skatter och tyngre regelbörda skapas fler levebrödsföretag [men färre entreprenöriella företag med tillväxtpotential]" förklarade Magnus Henrekson under den debatt som följde på presentationen. I rapporten föreslår författarna bland annat att optionsprogram ska tillåtas så att entreprenörer och nyckelpersoner kan premieras för sitt stora risktagande.


2014-05-27

Ny forskning om utanförskap

Utanförskapets kartor togs fram av Folkpartiet fram till 2006 då det fanns 156 svenska utanförskapsområden, dvs. bostadsområden som präglades av djupgående socioekonomiska problem. Nu har IFN-forskaren Tino Sanandaji i en rapport för Den Nya Välfärden replikerat Fp:s metod och uppdaterat kartan för år 2012. Det visar sig att antalet utanförskapsområden ökat till 186 stycken. Tino Sanandaji förklarar att ökningen dock har varit långsammare under alliansstyret än under Göran Perssons sista mandatperiod. Det finns dessutom vissa ljusglimtar, bl.a. att andelen familjer som får försörjningsstöd i utanförskapsområdena har sjunkit något.


2014-05-27

Reformera statligt stöd till småföretag

Staten bör satsa på små och riskfyllda projekt i tidiga faser, förklarade Roger Svensson, IFN, när han på tisdagen presenterade rapporten Statlig finansiering till småföretag? i Timbros regi. Han ansåg att de statliga VC-bolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation bör läggas ner. De går in i för sena faser som marknaden kan klara av utan skattekronor till sin hjälp. Istället bör Almi:s innovationslån expanderas, tillsammans med Almi Invests venture capital. Det är nämligen endast de två som uteslutande går in med finansiering i små och riskfyllda projekt i tidiga faser, skriver Roger Svensson i rapporten.


2014-05-28

Råd från nationalekonomer inför valet

”Valåret 2014 – råd från nationalekonomer” är temat i det nya numret av Ekonomisk Debatt. Sju nationalekonomer skriver bl.a. om låga lärarlöner som kan vara en förklaring till de dåliga resultaten i den svenska skolan. Andra råd handlar om städernas betydelse för företagande, behovet av en ambitiös klimatpolitik och en ny skattereform. Den senare artikeln är skriven av Åsa Hansson, IFN. Andreas Bergh, IFN, skriver om ”utlandsföddas svårigheter på den svenska arbetsmarknaden – partiernas lösningar är otillräckliga”.


2014-06-04

Forskarkonferens om elmarknaden

Den 12‒13 juni 2014 arrangerar IFN en forskarkonferens om elmarknadens utformning. På konferensen samlas några av de mest framstående internationella forskarna inom området för att diskutera den senaste såväl teoretiska som empiriska elmarknadsforskningen. Konferensen, som arrangeras inom ramen för IFN:s forskningsprogram Elmarknadens ekonomi, vänder sig endast till särskilt inbjudna.


2014-06-13

Internationellt utbyte om elmarknader

En konferens som denna kommer jag till för att få reda på vad andra arbetar med och för att få feedback på mitt arbete, förklarar Frank A. Wolak, Stanford University om IFN:s årliga internationell vetenskapliga konferens som arrangeras i Vaxholm. En grupp internationella forskare bjuds in att tillsammans med forskare från IFN diskutera sin egen och andras forskning. Temat för konferensen den 12-13 juni var ”The Performance of Electricity Markets”. Forskare från åtta länder deltog.


2014-06-17

Entreprenörer skapar tillväxt

Entreprenörskap var temat för ett seminarium som IFN arrangerade på tisdagen. Förutom Magnus Henrekson och Joacim Tåg, IFN, deltog Lena Apler, styrelseordförande Collector. I en inledande presentation förklarade Magnus Henrekson att "entreprenörskap inte handlar om småföretagande, utan om framväxt av nya storföretag". Fyra femtedelar av egenföretagarna har inga anställda och små abitioner att växa. Henrekson kommenterade den just nu aktuelle ekonomen Thomas Pikettys teorier: "Piketty accepterar att entreprenörer är innovativa och värdeskapande, men menar att de är få." Detta stämmer inte överens med verkligheten, förklarade han.


2014-06-25

Ny bok om konkurrens i det brittiska utbildningsystemet

Gabriel H. Sahlgren, forskningschef vid Centre for Market Reform of Education och affilierad till IFN, är redaktör och medförfattare till bokern Tests worth teaching to: incentivising quality in qualifications and accountability. Mångfald i tester och examinering (som utförts av konkurrerande examensnämnder) är en unik funktion i Storbritannien. Författarna hävdar att denna mångfald är bra och bör bevaras.


2014-06-27

Utnämning av IFN-forskare

Per Skedinger, IFN, är från 1 augusti adjungerad professor vid Linnéuniversitet i Växjö. Per Skedinger forskar i första hand inom arbetsmarknadsekonomi. Under senare år har han bland annat studerat integration på arbetsmarknaden. Båda dessa områden har hög prioritet på Linnéuniversitetet, förklarar han och tillägger: "Jag har blivit allt mer intresserad av integrationsfrågor. Det innebär att Linnéuniversitetet är en passande forskningsmiljö". Per Skedinger kommer som adjungerad professor även att undervisa i Växjö.


2014-06-29

Fullsatt seminarium i Almedalen

I en rapport skriven av Jannis Angelis och Henrik Jordahl, IFN – och som presenterades av SNS på ett fullsatt seminarium under Almedalsveckans första dag – uppmärksammas ledning och styrning inom äldrevården. Rapporten ingår i det för IFN och SNS gemensamma forskningsprogrammet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle. "Stora [privata] företag sticker ut" förklarade Henrik Jordahl i Almedalen. Det är dessa som är bäst på att styra och leda verksamheten. Men, sa han, spridningen är stor mellan boenden inom alla driftformer: kommunala, ideella och vinstdrivande företag.


2014-07-01

"Vi kan inte slå oss till ro"

Den svenska självbilden som en framtida kunskapsdriven ekonomi är fullt möjlig att förverkliga. Men den förutsätter en rad förändringar, skriver Magnus Henrekson, IFN, i boken Position Sverige – Om innovation, hållbarhet och arbetsmarknad, som presenterades i Almedalen på tisdagen. Han förklarar att Sverige rankas högt vad gäller innovation och patent. Men vi är dåliga på nästa steg: Att via entreprenörskap och företagsbyggande omsätta patent och innovationer i växande företag. Här krävs en rad reformer.


2014-07-04

IFN-forskare aktiva i debatten

En rad forskare från IFN deltog i seminarier och debatter under Almedalsveckan. Flera av dem kommenterade dessutom olika frågor i tv: Andreas Bergh var med i SVT:s morgonsoffa och diskuterade den franske ekonomen Thomas Pkettys teorier. Magnus Henrekson "grillade" Anders Wallner (MP) i SVT och diskuterade skatter i EFN tv. Johanna Rickne gav som nationalekonom sin syn på Fredrik Reinfeldts tal.


2014-07-31

Ny bok om den svenska framgångssagan

I den nyligen publicerade boken Sweden and the Revival of the Capitalist Welfare State, förklarar Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, hur ett land framgångsrikt kan kombinera ökat välstånd med en relativt jämlik fördelning. Till skillnad från den franske ekonomen Thomas Piketty visar Bergh att "Sveriges framgångsrecept inte omfattar hög beskattning av kapital, utan snarare att tillhandahålla effektiva, kapitalistiska institutioner som tillåter en omfördelning inom ramen för välfärdsstaten".


2014-08-12

Visst finns det ett glastak

Den politiska makten runt om i världen ligger mestadels i händerna på vita medelålders män, vilket av många tolkas som att det finns ett glastak för andra grupper. I en ny studie av Olle Folke och Johanna Rickne, IFN, har förekomsten av glastak studerats. Forskarna studerar om ett glastak förekommer dels för kvinnor, dels för första och andra generationens invandrare i svenska kommuner. De finner ett glastak för kvinnor och ett så kallat "klistrigt golv" för de aktuella invandrargrupperna.


2014-08-19

Bok om hur läraryrket nedmonterats

I en ny bok förklarar Johan Wennström, IFN, att såväl vänstern som högern i decennier har underminerat lärares yrkesstolthet och självständighet. Detta har bidragit till kunskapsskolans förfall. Boken kommenterades på ett seminarium av Anna Ekström, generaldirektör Skolverket och Jonas Vlachos, skolforskare IFN och Stockholms universitet. "Lärarna är helt avgörande för skolans resultat" sa Ekström och förklarade att hälften av dagens lärare ångrar sitt yrkesval. Hon menade att lärarna måste ges förutsättningar och ansvar.


2014-08-28

Sverige är fortfarande en kapitalistisk välfärdsstat

Plötsligt gick det överstyr på 70-talet, förklarade Andreas Bergh och Assar Lindbeck när de på ett seminarium utvecklades sina tankar om den svenska välfärdstaten. De var överens om att den svenska välfärdstaten i vissa delar behöver reformeras. "Men det är svårt för politiker att reformera när det inte är kristider" sa Lindbeck. Seminariet arrangerades med anledning av att Andreas Bergh skrivit boken Sweden and the Revival of the Capitalist Welfare State. Irene Wennemo, Dagens Arena deltog också i diskussionen.


2014-09-05

Nydisputerad elforskare

Ewa Lazarczyk disputerade den 4 september på avhandlingen Essays on Electricity Markets: Information and Trading. Med en masterexamen från Warsaw School of Economics kom hon till Handelshögskolan i Stockholm 2008. Ewa Lazarczyk är knuten till IFN:s forskningsprogram Elmarknadens ekonomi.


2014-09-25

Nyanställda forskare

Niklas Elert och Özge Öner är nyanställda forskare på IFN. Niklas Elert disputerade i september 2014 vid Örebro Universitet med avhandlingen Economic Dynamism – Essays on Firm Entry and Firm Growth. I avhandlingen behandlas två centrala aspekter av den ekonomiska dynamiken: nyföretagande och företagstillväxt, 1997– 2010. Özge Öner disputerade i maj 2014 vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping på avhandlingen Retail Location. Hennes forskningsområden är urban och regional ekonomi, detaljhandelsgeografi samt service- och turistnäringen.


2014-10-10

Svårt men möjligt mäta kvalitet i omsorg

Omsorgskvalitet är svårt att mäta. Det var deltagarna överens om på ett seminarium som arrangerades av SNS om rapporten Att styra och leda äldreomsorg. Hur går det till och vad kan förbättras? Rapporten ingår i det för IFN och SNS gemensamma forskningsprogrammet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle. Författare till rapporten är Henrik Jordahl och Jannis Angelis från IFN. Gun-Britt Trydegård, Stockholms universitet, kommenterade rapporten som hon kallade "exemplarisk". Motsvarande forskningsrapporter inom vård och skola kommer under 2015.


2014-10-17

Begränsa koldioxidutsläpp!

Hagainitiativet – ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan – har intervjuat framstående forskare inom olika områden om deras syn på styrmedel för minskad klimatpåverkan. Henrik Horn, professor i internationell ekonomi och verksam vid IFN, är en av dessa. Han säger att ”det i särklass viktigaste styrmedlet är att sätta pris på utsläpp av koldioxid. Det kan göras genom ett system med utsläppsrättigheter eller koldioxidbeskattning. Det viktiga är att det är tillräckligt begränsande vad gäller utsläpp”.


2014-10-21

Assar Lindbecks tips till blivande forskare

Tänker du dig en framtid som forskare i nationalekonomi? Institutet för Näringslivsforskning (IFN) är en av de största svenska arbetsgivarna för disputerade nationalekonomer.


2014-11-03

Ökade resurser ger sällan ökade kunskaper – visar forskning

Gabriel Sahlgren, doktorand London School of Economics och affilierad till IFN, och Johan Wennström, doktorand Linköpings universitet och verksam på IFN, samtalar i en poddsändning om skolan och skolforskning. De är eniga om att problemen i det svenska utbildningsväsendet är omfattande.  De pekar på att "elevcentrerade undervisningsmetoder" kan vara en delförklaring till de sjunkande resultaten. Denna form av undervisning har fördubblats sedan 1990-talet.


2014-11-05

IFN-forskare om Piketty, ägarskatter och ojämlikhet

I senaste numret av Ekonomisk Debatt (nr 7/2014) publiceras flera artiklar författade av IFN-ekonomer: Magnus Henrekson och Tino Sanandaji skriver om hur ägarskatter påverkar företags aktiviteter. Niclas Berggren och Therese Nilsson skriver en ledare om ojämlikhet. Assar Lindbeck kommenterar den franske ekonomen Thomas Pikettys forskning.


2014-11-06

Varning för svågerkapitalism!

Luigi Zingales, professor vid University of Chicago, är kritisk till svågerkapitalism, dvs. att politikerna gynnar särintressen. Istället för en väl fungerande marknad kännetecknas denna kapitalism av subventioner, skattelättnader enbart för vissa och svag konkurrens. När han på torsdagen talade på ett seminarium arrangerat av IFN förklarade han att statens makt behöver begränsas och demokratin vitaliseras. Christian Bjørnskov, professor vid Århus universitet och Magnus Henrekson, professor och vd för IFN, kommenterade och diskuterade Zingales presentation.


2014-11-18

Välbesökt 75-årsjubileum

IFN grundades 1939 – då som Industriens utredningsinstitut (IUI). På måndagens firades denna vitala 75 åring på ett seminarium där tre nya böcker om institutet presenterades. En film om IFN visades för första gången och ett scensamtal hölls, om hur den nationalekonomiska forskningen förändrats under de gångna 75 åren. I samtalet deltog nuvarande och tidigare forskare på institutet: Karolina Ekholm, statssekreterare, Magnus Henrekson, vd IFN, Assar Lindbeck, professor IFN och SU, samt Birgitta Swedenborg, tidigare vice vd SNS.


2014-11-25

Vinst eller kvalitet i välfärden - är det frågan?

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet presenterade nyligen en överenskommelse om ”en välfärd utan vinstintresse”. En utredning ska lämna förslag om hur vinstuttag ska begränsas i välfärdsbolag. Om detta talade civilminister Ardalan Shekarabi på ett seminarium som arrangerades av SNS. Han menade att istället för vinst i välfärden ska vi ha "styrning som driver kvalitet". Hans inlägg kommenterades av Henrik Jordahl, IFN, Jonas Vlachos, SU och IFN, Thomas Berglund, Capio, och Lars Henriksson, Handelshögskolan i Stockholm.


2014-11-26

Unikt skatteprojekt avslutat

Mikael Stenkula, IFN, presenterade på ett forskarseminarium på onsdagen den sista delen i den första systematiska kartläggningen av det svenska skattesystemet från 1862 och fram till i dag. Han visade hur det svenska skattesystemet och dess struktur har varit föremål för omvandling och kraftiga förändringar under de senaste 150 åren. Skattestrukturen och dess påverkan på näringslivet var exempelvis helt annorlunda för 100 år sedan. "1862 betalades en procent i statlig inkomstskatt. Andelen utökades därefter stegvis och temporära skatter som infördes [exempelvis under de två världskrigen] blev i sinom tid permanenta" förklarade Mikael Stenkula.

 


2014-12-03

Global Award 2014 till Shaker Zahra

Shaker Zahra, professor på Carlson School of Management vid University of Minnesota, USA, mottog på onsdagen Global Award for Entrepreneurship Research 2014. Priset har delats ut sedan 1996 och prissumman är i dag 100 000 euro. Shaker Zahra är mest känd för sin forskning om entreprenörskapets betydelse för företags skapande, absorption och omvandling av kunskap. I sin prisföreläsning förklarade han hur viktiga informella nätverk är för att främja entreprenörskap i befintliga företag.


2014-12-10

Egenföretagare är inte det samma som entreprenör

James Pethokoukis bloggar på American Entreprise Institutes webbplats om en ny studie av Magnus Henrekson och Tino Sanandaji, IFN. IFN-forskarna menar att den överväldigande majoriteten av egenföretagare inte är entreprenörer i den bemärkelse som Schumpeter avsåg. "Egenföretagarna är fler i Europa än i USA och Ostasien. Samtidigt finns det färre entreprenörer i Europa. Detta trots att Europa har en rad fördelar: kvalificerad arbetskraft, bra infrastruktur, stora marknader och stark utveckling inom teknisk innovation," skriver Henrekson och Sanandaji.


2014-12-17

Ny finansiering av forskning

IFN finansieras av en rad stiftelser och organisationer – både offentliga och privata. Några av dessa är Vetenskapsrådet, Vinnova samt Marianne och Marcus Wallenberg Stiftelse. Nu senast har Niclas Berggren tilldelats medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, Lars Persson från Konkurrensverket och Özge Öner från Jan Wallanders stiftelse samt Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond.


2014-12-24

God Jul & Gott Nytt År!

IFN har fyllt 75 år. Jubileet högtidlighölls den 17 november med presentationer av tre nya böcker om institutet och dess forsknings-produktion. En kortfilm om institutet presenterades också. Klicka på paketet och se filmen.


Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN-podden

Den likvärdiga skolan – framtidens skola. Hur ska skolan ge alla elever likvärdiga möjligheter för att skapa sig en framtid oavsett socioekonomisk bakgrund? Hör Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund och Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och forskare vid IFN samtala om frågan. Podden följer upp webbinariet Den likvärdiga skolan – framtidens skola som arrangerades av Lärarnas Riksförbund och IFN.

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se