Aktuellt 2017

IFN-forskare har disputerat i Lund

2017-03-02


Aron Berg, IFN, har disputerat vid Ekonomihögskolan på Lunds universitet med avhandlingen Essays on Informational Asymmetries in Mergers and Acquisitions.  I avhandlingen behandlas frågor som rör finansiering i fusioner och förvärv. Det handlar om förhållandet mellan företagens finansieringsvillkor och företagens beslut om att antingen köpa eller sälja tillgångar. Aron Berg började på IFN som forskningsassistent och har under sin tid som doktorand varit knuten till institutet. Han börjar inom kort en anställning på Finansinspektionen.
 

2017-03-03 Avtackning Aron.jpgAron Berg gratulerades och avtackades av ledning och kollegor på IFN på fredagen.

Sammanfattning

Avhandlingen består av tre fristående artiklar som alla rör relationen mellan företags finansieringsmöjligheter och företagsuppköp. Den första artikeln, Cross-border mergers and acquisitions with financially constrained owners (samförfattad med Lars Persson och Pehr-Johan Norbäck), studerar hur finansieringskostnader och investeringsmöjligheter påverkar företags avyttrande/uppköp av tillgångar. Artikeln presenterar en modell där vem som blir köpare och vem som blir säljare bestäms utifrån vilka investeringsmöjligheter och finansieringskostnader företagen möter. Med hjälp av modellen studerar artikeln hur restriktioner på företagsuppköp påverkar nyinvesteringar, och visar att regleringar som syftar till att behålla produktion och kapital i landet kan vara kontraproduktiva. Artikeln föreslår även att konkurrensmyndigheter bör ta hänsyn till företags investerings- och finansieringsmöjligheter när de beslutar om medgivanden till företagsförvärv.

Den andra artikeln, Misvaluation and financial constraints: method of payment and buyer identity in mergers and acquisitions, undersöker hur marknadens felvärdering av aktier kan påverka uppköpsaktiviteten när det är kostsamt för företag att låna pengar. Utöver att studera effekten på uppköpsaktivitet intresserar sig artikeln även för om uppköp sker inom eller mellan branscher, samt hur uppköparen betalar i transaktionen. Artikeln konstruerar en teoretisk modell där aktiefelvärdering korrelerar både inom och mellan branscher, men där företagsledare har bättre information om företag inom samma bransch. Modellen förutspår, bland annat, att vi bör se fler företagsuppköp när aktiemarknaden är övervärderad, och att denna ökning i uppköpsaktiviteten beror på att företag i ökad utsträckning använder aktier för att köpa upp företag i andra branscher. Ytterligare en prediktion är att en minskning av företags kostnader för att låna pengar har en större effekt på uppköpsaktiviteten när marknaden är undervärderad.

Den tredje artikeln, Misvaluation and merger activity, genomför en empirisk undersökning av aktivititen i företagsuppköp. Studien använder sig av amerikansk data för åren 1986–2007, och fokuserar på om marknadens felvärdering av aktier påverkar företagsuppköp inom och mellan branscher, och om uppköp som betalas med aktier skiljer sig från de som betalas med kontanter. Resultaten indikerar att övervärdering inte påverkar aktiviteten av företagsuppköp om övervärderingen gäller hela marknaden. På liknande vis hittas inget samband mellan övervärdering av en enskild sektor och andelen företag som genomför uppköp inom samma bransch och betalar med aktier. Däremot finner studien ett positivt samband mellan en sektors övervärdering och andelen företag i sektorn som genomför uppköp av företag i andra sektorer och betalar med aktier. Resultaten indikerar att övervärdering endast ökar sannolikheten för uppköp med aktier om övervärderingen leder till relativa skillnader i företags felvärdering. Denna tolkning få även stöd i en analys på företagsnivå.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se